Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 258/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 01.07.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 258/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 258/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 písm. a) tretieho bodu zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 135/2023 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 449/2009 Z. z., vyhlášky č. 47/2013 Z. z., vyhlášky č. 387/2018 Z. z., vyhlášky č. 29/2021 Z. z. a vyhlášky č. 56/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
podrobnosti o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave,“.

Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).

2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a
Podrobnosti o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave
Vzor úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave je uvedený v prílohe č. 2a.“.

3.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 2a k vyhláške č. 110/2005 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Milan Chrenko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore