Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 10.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“),
b)
zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisované údaje“),
c)
zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie.
§ 2
Register
(1)

Zriaďuje sa register, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom ...

(2)

Mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorých údaje sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisovaná ...

a)
nadácie,
b)
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
c)
neinvestičné fondy,
d)
občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
e)
organizácie s medzinárodným prvkom.
§ 3
Zapisované údaje
(1)

Do registra sa zapisujú tieto údaje:

a)
názov a adresa sídla zapisovanej osoby,
b)
identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“),
c)
právna forma zapisovanej osoby,
d)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo členom prípravného ...
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo alebo iný identifikátor fyzickej osoby, ak tak ustanoví osobitný predpis1) (ďalej ...
5.
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e)
identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom, v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
f)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho ...
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo,
5.
adresa trvalého pobytu,
g)
deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu ...
h)
dátum vzniku zapisovanej osoby,
i)
dátum zrušenia zapisovanej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j)
dátum vstupu do likvidácie a dodatočnej likvidácie a dátum skončenia likvidácie a dodatočnej ...
k)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné ...
l)
vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
m)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ...
n)
dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní, ...
o)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní zapisovanej osobe, ako aj údaj o nevykonaných ...
(2)

Do registra sa ďalej zapisuje, ak ide o

a)
neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
1.
čas, na ktorý sa nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zakladá, ak ...
2.
druh všeobecne prospešných služieb,
3.
peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich ...
b)
nadáciu,
1.
verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
2.
hodnota a predmet nadačného imania s uvedením sumy peňažných prostriedkov, nehnuteľností a ich ...
c)
neinvestičný fond,
1.
účel, ktorý bude z prostriedkov neinvestičného fondu podporovaný,
2.
čas, na ktorý sa neinvestičný fond zriaďuje,
3.
výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia, názov banky alebo pobočky zahraničnej ...
d)
občianske združenie, odborovú organizáciu alebo o organizáciu zamestnávateľov,
1.
cieľ činnosti občianskeho združenia,
2.
názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene ...
3.
meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky ...
4.
adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej ...
5.
deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej ...
6.
zánik občianskeho združenia a právny dôvod jeho zániku,
e)
organizáciu s medzinárodným prvkom, obsah činnosti organizácie s medzinárodným prvkom.
(3)

Ak ide o organizačnú zložku zahraničnej nadácie, do registra sa zapisuje

a)
názov organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
b)
adresa sídla organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
c)
identifikačné číslo organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
d)
verejnoprospešný účel, ktorý organizačná zložka zahraničnej nadácie podporuje,
e)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom organizačnej zložky zahraničnej ...
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
5.
rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f)
deň vzniku funkcie a deň zániku funkcie štatutárneho orgánu organizačnej zložky zahraničnej ...
g)
hodnota majetkového vkladu organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
h)
dátum zrušenia organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
i)
názov a adresa sídla zahraničnej nadácie,
j)
register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná nadácia, a číslo zápisu.
(4)

Ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo ...

(5)

Do registra sa ďalej zapisuje

a)
všeobecne prospešný účel, ak je cieľom alebo predmetom činnosti zapisovanej osoby tvorba, podpora, ...
1.
kultúrnych a duchovných hodnôt,
2.
životného prostredia,
3.
ľudských práv,
4.
zdravia,
5.
sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
6.
vzdelávania,
7.
vedy, výskumu a vývoja,
8.
telovýchovy,
9.
dobrovoľníctva,
10.
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
b)
webové sídlo.
(6)

Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 až 5 register obsahuje aj elektronickú podobu stanov, zriaďovacích ...

(7)

Údaje, ktoré sú zapísané v registri, sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým ...

§ 4
Zápis údajov do registra
(1)

Konanie o registrácii, založenie, vznik, zrušenie, zánik nadácie, konanie o registrácii, zriadenie, ...

(2)

Orgán verejnej správy, ktorý koná vo veciach podľa odseku 1 (ďalej len „registrový úrad“), ...

§ 5
Zverejňovanie zapisovaných údajov a poskytovanie zapisovaných údajov
(1)

Register sa vedie v elektronickej podobe. Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. ...

(2)

Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu ...

(3)

Neverejnú časť registra tvoria iné údaje ako uvedené v odseku 2.

(4)

Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum ...

(5)

Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum ...

(6)

Vydávanie výpisov z registra, ako aj prístup do registra je pre orgány verejnej moci v rámci výkonu ...

§ 6
(1)

Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky6)

a)
zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), ...
b)
organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej organizácie alebo ...
(2)

Majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie ...

a)
zapisovaná osoba, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), ...
b)
organizačná jednotka občianskeho združenia, organizačná jednotka odborovej organizácie alebo ...
§ 7
Prechodné ustanovenia
(1)

Ministerstvo vnútra uvedie register do prevádzky do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona. Uvedenie ...

(2)

Zápisy v registri neinvestičných fondov, zápisy v registri neziskových organizácií poskytujúcich ...

§ 8

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej ...

1.

V § 2 ods. 2 sa slová „Federálnemu ministerstvu vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V stanovách organizácie s medzinárodným prvkom musia byť uvedené aj údaje o štatutárnom ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „československým právnym poriadkom“ nahrádzajú slovami „právnym ...

4.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a (1) Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná ministerstvu vnútra písomne oznámiť ...

5.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 Organizácia s medzinárodným ...

6.

V celom texte zákona okrem § 7 sa slová „Československá socialistická republika“ vo všetkých ...

7.

V celom texte zákona sa slová „československých záujmov“ nahrádzajú slovami „slovenských ...

8.

V celom texte zákona okrem § 2 ods. 2 sa slová „Federálne ministerstvo vnútra“ vo všetkých ...

9.

V celom texte zákona sa slová „Federálne ministerstvo zahraničných vecí“ vo všetkých tvaroch ...

Čl. III

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 ...

1.

V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Návrh na registráciu ...

2.

V § 6 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Do zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácií2) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení ...

3.

V § 7 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“ a slová „bezodkladne, najneskôr do 5“ ...

4.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

5.

V § 8 ods. 2, § 9 ods. 1 a § 11 ods. 3 sa číslo „10“ nahrádza číslom „15“.

6.

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

7.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Poskytovanie údajov do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

8.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu písomne ...

9.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Organizačné jednotky združenia (1) Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 346/2018 Z. z.“.

10.

§ 14 sa vypúšťa.

11.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a Združenie je povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ...

12.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 (1) Občianske združenie, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položka 34 vrátane oslobodenia a ...

„Položka 34 a) Návrh na registráciu 1. politickej strany alebo politického hnutia 663,50 ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 35 písm. b) sa slovo „zástupcu“ ...

„PoznámkaPoplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak organizácia s medzinárodným prvkom zašle ...

Čl. V

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise fondu do registra mimovládnych neziskových ...

2.

V § 4 sa vypúšťajú slová „fondov (ďalej len „register“)“.

3.

V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) orgány fondu, ich pôsobnosť a údaje o správcovi v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií ...

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zmenu v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému ...

5.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2)
Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

7.

V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

8.

V § 10 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

9.

V § 26 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“. ...

10.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 Do uvedenia registra do prevádzky12) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V § 4 sa slová „neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení ...

2.

V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise neziskovej organizácie do registra nie ...

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zmenu v štatúte neziskovej organizácie je riaditeľ povinný ohlásiť okresnému úradu v ...

4.

V § 9 ods. 1 sa slová „obvodného úradu v sídle kraja (ďalej len „registrový úrad“)“ ...

5.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2)
Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.3aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aaa znie:

„3aaa) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

7.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7 a poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a ...

8.

V § 11 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

9.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenia odsekov 4 až 7 sa vzťahujú na člena správnej rady neziskovej organizácie, ktorá ...

10.

V § 35 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“. ...

11.

Za § 37ab sa vkladá § 37ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37ac Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 Do uvedenia registra do prevádzky12d) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:

„12d) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

Čl. VII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

1.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií1) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení ...

2.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise nadácie do registra nie je možné meniť, ...

3.

V § 4 ods. 4 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ...

4.

§ 10 vrátane nadpisu nad paragrafom sa vypúšťa.

5.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1aa) (2) Správca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

6.

V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 36 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 5“.

7.

V § 18 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

8.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Ak nadácia neuloží výročnú správu podľa § 35 ods. 4, ministerstvo môže uložiť nadácii ...

9.

V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške ministerstvo prihliada na závažnosť, dĺžku ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.

10.

V § 36 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá nesmie ...

11.

V § 37 ods. 3 sa slová „§ 36 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 5“.

12.

Za § 42c sa vkladá § 42d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42d Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 (1) Ustanovenie § 36 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.

13.

Slová „register nadácií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42 ods. 1 nahrádzajú ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 346/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2)  § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...
 • 3)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej ...
 • 5)  Napríklad § 9a zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb.
 • 6)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore