Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností 299/2023 účinný od 21.07.2023

Platnosť od: 21.07.2023
Účinnosť od: 21.07.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 299/2023 s účinnosťou od 21.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 62 písm. j) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“), kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody (ďalej len „oprávnená technická činnosť“),

b)

jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených technických činností so špecifikovanými požiadavkami,

c)

podrobnosti o posudzovaní plnenia notifikačných požiadaviek a požiadavky na systém kvality,

d)

požiadavky na personálne zabezpečenie a na technické zabezpečenie oprávnených technických činností,

e)

požiadavky na metódy a metodiky oprávnených technických činností (ďalej len „oprávnená metodika“), podmienky ich platnosti, používania a zabezpečenia reprezentatívnosti výsledku,

f)

náležitosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu (ďalej len „správa“) a čiastkovej správy subdodávateľa (ďalej len „čiastková správa“) o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a požiadavky ich vyhotovovania,

g)

podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa § 58 ods. 10 zákona (ďalej len „informačný systém“),

h)

kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby o odbornej spôsobilosti podľa § 58 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „osvedčenie zodpovednej osoby“),

i)

náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,

j)

podrobnosti o

1.

preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov zodpovednej osoby,

2.

skúške a osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby,

3.

opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby,

4.

povolení na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie.

§ 2 - Podrobnosti o odboroch a objektoch oprávnených technických činností
(1)

Jednotlivé odbory oprávnených technických činností v členení podľa prílohy č. 9 zákona sú

a)

diskontinuálne meranie

1.

emisných veličín,

2.

limitných emisných faktorov,

3.

množstva emisií,

4.

znečistenia vonkajšieho ovzdušia,

5.

kvalitatívneho zloženia emisií,

6.

kvalitatívneho zloženia vonkajšieho ovzdušia,

7.

nepriamych technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

b)

oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov

1.

emisií a súvisiacich referenčných veličín,

2.

kvality vonkajšieho ovzdušia,

c)

oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov

1.

emisií a súvisiacich referenčných veličín,

2.

kvality vonkajšieho ovzdušia,

d)

oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov

1.

emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín,

2.

kvality vonkajšieho ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín.

(2)

V odbore diskontinuálne meranie sa diskontinuálnou metódou zisťujú hodnoty chemických, fyzikálnych alebo fyzikálno-chemických veličín, ktorými sú vyjadrené požiadavky na prípustnú úroveň

a)

znečistenia ovzdušia podľa § 3 ods. 2 zákona,

b)

znečisťovania ovzdušia podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona (ďalej len „emisná požiadavka“).

(3)

V odbore oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov sa zisťujú hodnoty veličín, ktorými sú vyjadrené vybrané pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov.

(4)

V odbore oprávnené inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín sa vykonáva posúdenie a inšpekcia zhody správneho inštalovania a systému manažérstva kvality prevádzky automatizovaného meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracovania a vyhodnocovania požiadaviek dodržania určených emisných požiadaviek, protokolovania a uchovávania dát a výpočtu množstva emisií.

(5)

V odbore oprávnené inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému kvality vonkajšieho ovzdušia sa vykonáva posúdenie a inšpekcia zhody správneho inštalovania a systému manažérstva kvality prevádzky meracieho systému vrátane systému automatizovaného spracovania a vyhodnocovania požiadaviek dodržania určených limitných hodnôt, uchovávania a prenosu dát.

(6)

Objektom diskontinuálneho merania je

a)

čistený alebo nečistený odpadový plyn, priemyselný alebo iný technologický plyn, surovina, polotovar, výrobok alebo iný hmotný objekt alebo fyzikálne prostredie alebo fugitívne emisie, na ktoré sa vzťahuje emisná požiadavka, ak ide o diskontinuálne merania podľa odseku 1 písm. a) okrem štvrtého a šiesteho bodu (ďalej len „diskontinuálne meranie emisií“),

b)

vonkajšie ovzdušie, ak ide o diskontinuálne merania podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu a šiesteho bodu (ďalej len „diskontinuálne meranie kvality ovzdušia“).

(7)

Objekt diskontinuálneho merania emisií sa podrobnejšie vymedzuje podľa

a)

čísla a názvu kategórie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“) alebo čísla a názvu skupiny kategórií podľa osobitného predpisu,1)

b)

názvu stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia, ak ide o špecifické emisné požiadavky podľa osobitných predpisov,2)

c)

názvu časti zdroja, zariadenia alebo činnosti a ďalších charakteristík stacionárneho zdroja, časti zdroja, zariadenia alebo činnosti, ktorými sú najmä kapacita, druh paliva, typ technológie, ak sú potrebné.

(8)

Príbuzným objektom diskontinuálneho merania emisií je technológia a činnosť uvedená v tej istej skupine kategórií alebo zariadení, pri ktorej možno vzhľadom na zhodnú vedecko-technickú podstatu výrobnej technológie, na podstatu vzniku znečisťujúcich látok a na príbuzné metódy diskontinuálnych meraní uplatniť zhodný prístup k riadeniu merania, voľbe reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu a k interpretovaniu výsledkov.

(9)

Objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody je automatizovaný merací systém

a)

emisií vrátane súvisiacich referenčných veličín, a ak ide o inšpekciu zhody, aj súvisiacich stavových veličín,

b)

kvality vonkajšieho ovzdušia, a ak ide o inšpekciu zhody, aj súvisiacich meteorologických veličín.

(10)

Príbuzným objektom oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody je merací systém so zhodným vedeckým princípom merania alebo systém, ktorého meracia sústava je z hľadiska metódy zisťovania pracovných charakteristík, kalibrácie a kontroly systémovo zhodná.

(11)

Členenie skupín metód a metodík oprávnenej technickej činnosti (ďalej len „skupina oprávnených metodík“) je uvedené v prílohe č. 1.

(12)

Príbuznou oprávnenou metodikou je metóda merania, analytického stanovenia, skúšky, kalibrácie alebo inej technickej činnosti aplikovanej na iný objekt alebo činnosti, ako je oprávnená technická činnosť, ktorej prírodovedný základ je zhodný s oprávnenou metodikou.

Jednotlivé notifikačné požiadavky
§ 3 - Organizácia, manažment a systém kvality oprávnenej technickej činnosti
(1)

Na vydanie osvedčenia o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností (ďalej len „osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek“) podľa § 58 ods. 3 písm. b), ak nie je inak ustanovené v odseku 2, sa uplatňujú požiadavky a kritériá podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné akreditačné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií,3) ak ide o jednotlivé odbory diskontinuálneho merania, oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky a kritériá činnosti inšpekčných orgánov,4) ak ide o jednotlivé odbory oprávnenej inšpekcie zhody vrátane požiadaviek a kritérií, ktoré majú charakter odporúčania (ďalej len „všeobecná akreditačná požiadavka“) alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo s prísnejšími požiadavkami.

(2)

Všeobecné akreditačné požiadavky sa na vykonanie oprávnenej technickej činnosti uplatňujú podľa svojho významu, ak nie je inak určené

a)

v povolení podľa § 2 písm. r) zákona alebo v súhlase podľa § 26 zákona,

b)

v povolení na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 2 písm. b) zákona,

c)

osobitným predpisom,5) alebo

d)

v § 58 zákona a v odsekoch 3 až 10 a v § 4 až 10.

(3)

Rozhodujúce zásady podľa prílohy č. 10 devätnásteho bodu zákona na posúdenie nestrannosti oprávnenej osoby a stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 13 a prílohy č. 10 šestnásteho bodu zákona (ďalej len „stály subdodávateľ“) sa vzťahujú na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť, ktorú podľa všeobecných akreditačných požiadaviek vykonáva

a)

laboratórium tretej strany, ak ide o diskontinuálne meranie, oprávnenú kalibráciu alebo oprávnenú skúšku,

b)

inšpekčný orgán typu A, ak ide o oprávnenú inšpekciu zhody.

(4)

Plnenie rozhodujúcich zásad na posúdenie nestrannosti a zoznam subjektov, osôb a objektov, pre ktoré zásady nestrannosti nie sú splnené, sa uvádzajú vo vyhlásení o plnení rozhodujúcich zásad nestrannosti v členení podľa prílohy č. 10 devätnásteho bodu zákona, ktoré vlastnoručne podpisuje a aktualizuje každá

a)

osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu podľa § 58 ods. 7 písm. d) prvého bodu zákona (ďalej len „štatutárny zástupca“), ak ide o vyhlásenie

1.

v mene oprávnenej osoby a v mene stáleho subdodávateľa,

2.

vo vlastnom mene,

b)

zodpovedná osoba za ním vykonávanú oprávnenú technickú činnosť.

(5)

Na zabezpečenie kvality zavedenej oprávnenej technickej činnosti a kvality zavedených subdodávok oprávnenej technickej činnosti sa vyhotovuje, pravidelne preskúmava, udržiava v aktuálnom stave a uchováva dokumentácia systému manažérstva (ďalej len „riadená dokumentácia“), ktorá okrem dokumentov podľa všeobecných akreditačných požiadaviek obsahuje aj

a)

príručku kvality alebo iný dokument bez ohľadu na jeho názov (ďalej len „príručka kvality“),

b)

oprávnené metodiky vrátane interných metodík, interných noriem alebo iných interných dokumentov (ďalej len „interná metodika“), interných alebo iných obdobných pracovných postupov (ďalej len „interný pracovný postup“),

c)

vyhlásenia podľa odseku 4,

d)

dokumenty podľa § 58 ods. 3 zákona,

e)

dokumenty o finančnom krytí zodpovednosti podľa § 58 ods. 9 písm. c) zákona,

f)

dokumenty o plnení požiadaviek na personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti podľa § 4,

g)

zákon a jeho vykonávacie predpisy podľa zavedenej oprávnenej technickej činnosti platné v čase ich vykonávania.

(6)

Vyhlásenie vrcholového manažmentu o politike kvality oprávnenej technickej činnosti sa vyhotovuje v rozsahu najmenej podľa všeobecnej akreditačnej požiadavky a podpisuje ho aj každý štatutárny zástupca.

(7)

Ak dokument riadenej dokumentácie je spoločný pre oprávnenú technickú činnosť aj pre ďalšiu akreditovanú činnosť, ktorá nie je oprávnenou technickou činnosťou, musí byť zrejmé, ktoré ustanovenia dokumentu sa na oprávnenú technickú činnosť vzťahujú a ktoré sa na ňu nevzťahujú.

(8)

Na mieste vykonávania oprávnenej technickej činnosti musí byť dostupné riadené vydanie príručky kvality a najmenej riadené dokumenty podľa odseku 5 písm. b) a g), ktoré sa na vykonávanú oprávnenú technickú činnosť vzťahujú.

(9)

Ak v dôsledku nezhodnej práce dôjde k zisteniu nereprezentatívnosti výsledku alebo k zmene pôvodného upozornenia, vyhlásenia alebo názoru na súlad alebo nesúlad, na zhodu alebo nezhodu s požiadavkami

a)

bezodkladne sa preverí, či nezhodnou prácou sa zmenil alebo môže zmeniť názor na súlad alebo nesúlad, na zhodu alebo nezhodu aj predchádzajúcich výsledkov oprávnenej technickej činnosti; ak sa to zistí, bez zbytočného odkladu sa informujú subjekty podľa prílohy č. 10 šiesteho bodu zákona,

b)

vykoná sa doplnkový audit na overenie splnenia a účinnosti zavedených nápravných opatrení,

c)

informácia o zisteniach podľa písmena a) a o prijatých nápravných opatreniach a záveroch doplnkového auditu podľa písmena b) sa zašle do 30 dní od vyhotovenia správy o doplnkovom audite národnému notifikačnému orgánu podľa § 41 písm. h) deviateho bodu zákona.

(10)

V príručke kvality sa zdokumentuje zavedenie a spôsob zabezpečenia jednotlivých povinností a podmienok vykonávania zavedenej oprávnenej technickej činnosti, ktoré ustanovuje § 58 zákona a jednotlivých notifikačných požiadaviek, ktoré ustanovujú odseky 1 až 9 a § 4 až 10 podľa svojho významu.

§ 4 - Personálne zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti
(1)

Oprávnenú technickú činnosť personálne zabezpečuje

a)

zodpovedná osoba, ktorá je v závislosti od vykonávanej oprávnenej technickej činnosti vedúcim technikom, vedúcim chemikom, pracovníkom zodpovedným za kalibráciu alebo zamestnancom zodpovedným za inšpekciu, a najmenej jeden

b)

technik, ktorý samostatne vykonáva jednotlivé technické činnosti, alebo

c)

pomocný technik, ktorý vykonáva menej náročné technické činnosti pod dohľadom zodpovednej osoby alebo technika.

(2)

Zodpovedná osoba v rámci plnenia svojich povinností podľa § 58 ods. 4 a ods. 7 písm. d) druhého bodu zákona má technickú zodpovednosť za ňou riadenú oprávnenú technickú činnosť, najmä za

a)

technické plánovanie vykonávanej oprávnenej technickej činnosti pred jej začatím vrátane dôsledného preverenia podmienok a požiadaviek na jej vykonanie v súlade s vlastnou odbornou kompetenciou, kompetenciami ostatných pracovníkov podľa ods. 1 písm. b) a c), zákonom a jeho vykonávacími predpismi, osvedčením o akreditácii, osvedčením o plnení notifikačných požiadaviek a riadenou dokumentáciou systému manažérstva kvality,

b)

koordinovanie subdodávok a primeraný dohľad nad kvalitou výkonu subdodávanej oprávnenej technickej činnosti, ak sa časť oprávnenej technickej činnosti vykonáva ako subdodávka,

c)

vyhodnotenie výsledku oprávnenej technickej činnosti, za jeho vecnú správnosť vrátane zhodnotenia jeho neistoty, platnosti a reprezentatívnosti,

d)

upozornenia a iné obdobné vyhlásenia o súlade alebo nesúlade, o zhode alebo nezhode objektu oprávnenej technickej činnosti s ustanovenými požiadavkami, alebo o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými požiadavkami oprávnenej metodiky, ak sa to zistí,

e)

názory a interpretácie priebehu a výsledku oprávnenej technickej činnosti, ak sú potrebné,

f)

zdokumentovanie celej oprávnenej technickej činnosti, za vyhotovenie, náležitosti a autorizáciu vrátane vlastnoručného podpísania správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti a za jej vysvetlenie,

g)

trvalé osobné odborné riadenie na mieste, koordinovanie a dohľad nad celou oprávnenou technickou činnosťou; zmena zodpovednej osoby počas oprávnenej technickej činnosti je možná len vtedy, ak vzniknú osobné prekážky pri práci podľa § 141 Zákonníka práce alebo dôjde k inej mimoriadnej a nepredvídateľnej udalosti.

(3)

Požadovanou odbornou kvalifikáciou zodpovednej osoby, technika a pomocného technika podľa odsekov 4 až 8 je v závislosti od vykonávanej technickej činnosti

a)

požadované odborné vzdelanie v študijnom odbore, ktorý zodpovedá technicko-inžinierskemu alebo prírodovednému odboru, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom príbuzný študijný odbor je študijný odbor s príbuzným prírodovedným alebo technickým charakterom,

b)

požadovaná odborná prax v

1.

odboroch oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuzných odboroch,

2.

objektoch oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuzných objektoch,

3.

skupinách oprávnených metodík alebo v príbuzných metodikách.

(4)

Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby ako vedúceho technika je

a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej

1.

trojročná odborná prax, ak ide o odbory diskontinuálneho merania podľa § 2 ods. 1 písm. a) piateho a šiesteho bodu a odbory oprávnených kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d),

2.

dvojročná odborná prax, ak ide o oprávnenú technickú činnosť v ostatných odboroch ako v prvom bode,

b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej

1.

štvorročná odborná prax, ak ide o odbory podľa písmena a) prvého bodu,

2.

trojročná odborná prax, ak ide o meranie v ostatných odboroch ako v prvom bode,

c)

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej

1.

šesťročná odborná prax, ak ide o diskontinuálne meranie emisií podľa písmena a) prvého bodu,

2.

päťročná odborná prax, ak ide o meranie v ostatných odboroch ako v prvom bode, alebo

d)

stredné odborné vzdelanie a najmenej šesťročná odborná prax, ak ide o diskontinuálne meranie emisií podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho a siedmeho bodu a oprávnené metódy podľa prílohy č. 1 písm. a), g), h), i), t), v), w) a y) a

e)

odborné teoretické a praktické zaškolenie a overenie znalosti oprávnených metodík a profesijnej spôsobilosti dohliadať na vykonávanie odbornej technickej činnosti alebo ju osobne vykonávať,

f)

riadenie a vyhodnotenie najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti v každom jednotlivom odbore oprávnenej technickej činnosti počas posledných piatich rokov, podľa možnosti na najzložitejšom objekte a s použitím technicky najnáročnejšej oprávnenej metodiky (ďalej len „referenčná odborná činnosť“).

(5)

Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou zodpovednej osoby – vedúceho chemika, ktorý je zodpovedný za technickú správnosť laboratórneho chemického kvantitatívneho alebo kvalitatívneho analytického stanovenia a za špecifikáciu analytických podmienok odberu vzoriek je

a)

vzdelanie v študijnom odbore, ktorý poskytuje vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti chemických analýz

1.

ak ide o analytické stanovenia vybraných znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 1 písm. f)

1a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo

1b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax,

2.

ak ide o iné analytické stanovenia ako podľa prvého bodu

2a)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej dvojročná odborná prax,

2b)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo

2c)

úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej šesťročná odborná prax a

c)

znalosť skupín oprávnených metodík a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti,

d)

vykonanie najmenej jedného referenčného analytického stanovenia počas posledných piatich rokov podľa možnosti najnáročnejšou metodikou z jednotlivej skupiny oprávnených metodík s najkomplexnejším charakterom analytickej matrice a možnosťou výskytu interferujúcich látok.

(6)

Požadovaným odborným vzdelaním a požadovanou odbornou praxou technika – vzorkára, ktorý samostatne odoberá vzorky na chemické rozbory emisií alebo kvality ovzdušia, je

a)

vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore chémia alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore chémia a najmenej ročná odborná prax, alebo

b)

stredné odborné vzdelanie alebo stredné všeobecné vzdelanie v inom odbore ako chémia a najmenej dvojročná odborná prax a

c)

znalosť oprávnených metodík vzorkovania a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti; ak ide o vzdelanie v inom odbore ako analytická chémia, aj odborné teoretické a praktické zaškolenie v rozsahu najmenej 40 hodín,

d)

vykonanie najmenej jedného referenčného odberu vzorky počas posledných piatich rokov v každej skupine oprávnených metodík.

(7)

Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou technika, ktorý samostatne vykonáva iné technické činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 5 a 6, je

a)

najmenej ročná odborná prax,

b)

znalosť oprávnených metodík a vykonávanej odbornej činnosti a overenie, externá alebo interná personálna certifikácia znalosti a profesijnej spôsobilosti; požiadavka teoretického zaškolenia sa neuplatňuje, ak ide o vzdelanie v odbore, ktorý zodpovedá vykonávanej činnosti,

c)

vykonanie najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti počas posledných dvoch rokov podľa metodiky zo skupiny oprávnených metodík alebo podľa možnosti najnáročnejšou metodikou zo skupiny príbuzných metodík.

(8)

Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou pomocného technika je odborné teoretické a praktické zaškolenie na odborné činnosti, zariadenia a skupinu oprávnených metodík v rozsahu najmenej 40 hodín a overenie znalosti a profesijnej spôsobilosti ich vykonávať; požiadavka teoretického zaškolenia sa neuplatňuje, ak ide o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore, ktorý zodpovedá vykonávanej činnosti.

(9)

Spôsob určovania konkrétnej zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť a konkrétnej osoby, ktorá podľa všeobecných akreditačných požiadaviek vykonáva nad touto činnosťou dohľad, vrátane záznamov o ich určení, sa zdokumentuje v príručke kvality.

(10)

Požiadavka na odborné vzdelanie a odbornú prax technika sa vzťahuje podľa svojho významu aj na pracovníka subdodávateľa, ak sa časť oprávnenej technickej činnosti zabezpečuje prostredníctvom subdodávky v špecifických prípadoch podľa prílohy č. 10 sedemnásteho bodu alebo osemnásteho bodu zákona.

§ 5 - Technické zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti
(1)

Meracie a ostatné prístroje, zariadenia a materiály vrátane chemických analyzátorov a iných inštrumentálnych technických zariadení a ich programové vybavenie podľa svojej povahy a použitiu okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu,6) všeobecných akreditačných požiadaviek a požiadaviek podľa oprávnenej metodiky na oprávnenú technickú činnosť musia

a)

byť zapožičané na čas najmenej jedného roka, ak nie sú vo vlastníctve oprávnenej osoby alebo stáleho subdodávateľa; uvedené sa nevzťahuje na špecifické prípady referenčných materiálov a meradiel, zariadení a prístrojov zákazníka, ak ich použitie na mieste je nevyhnutné,

b)

mať preukázanú zhodu s technickými špecifikáciami podľa oprávnenej metodiky spôsobom podľa odseku 2, ak ide o mobilný alebo prenosný merací systém emisií alebo kvality ovzdušia,

c)

byť kalibrované najmenej v intervale podľa odseku 3,

d)

byť nastavené, justované alebo skontrolované pred meraním a skontrolované aj po vlastnom meraní, a ak je to potrebné, aj počas merania na potvrdenie, že ich vybrané pracovné charakteristiky zodpovedajú najmenej požiadavkám podľa oprávnenej metodiky a špecifickým požiadavkám podľa odseku 4,

e)

spĺňať najmenej požiadavky na kalibračný materiál, referenčný materiál a iný obdobný nastavovací, justovací alebo kontrolný materiál, plyn alebo plynnú zmes podľa oprávnenej metodiky a špecifické požiadavky podľa odseku 5,

f)

umožňovať podľa súčasného stavu techniky automatizované

1.

zaznamenávanie nameraných hodnôt, reálneho času a dátumu merania, a ak je to dostupné, aj označenie objektu merania a ďalších rozhodujúcich technicko-prevádzkových parametrov alebo iných obdobných špecifikácií objektu merania alebo analyzovanej vzorky podľa svojho významu,

2.

zálohovanie dát na osobitnom záložnom disku alebo na externom dátovom nosiči vrátane riadneho označenia záznamu a zabezpečenia proti zmene údajov pred vypnutím meracieho prístroja a záznamového prostriedku, ktorý uchováva záznamy v dátovej forme.

(2)

Zhoda zavedeného mobilného alebo prenosného meracieho systému emisií alebo kvality ovzdušia so špecifikáciami sa okrem spôsobu podľa všeobecných akreditačných požiadaviek podľa svojej povahy preukazuje aj

a)

certifikátom, správou alebo iným dokumentom o zhode alebo skúške typovo zhodného meracieho prístroja a zariadenia, ktorú vykoná akreditovaný, certifikovaný alebo autorizovaný subjekt najmenej v rozsahu podľa osobitnej technickej normy,7) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami alebo

b)

správou o skúške a o inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií alebo kvality ovzdušia,8) ktorú vykoná iná oprávnená osoba, ak ide o zhodný typ meracieho prístroja a zariadenia.

(3)

Interval kalibrácie analyzátorov prenosných automatizovaných meracích systémov emisií a kvality ovzdušia nesmie byť dlhší ako

a)

jeden rok, ak nie je podľa písmena b) alebo písmena c) potrebný kratší interval,

b)

interval uvedený v oprávnenej metodike, odporúčaný v protokole, v správe o skúške, v kalibračnom certifikáte, alebo uvedený v dokumentácii; ak sú intervaly rôzne, uplatňuje sa najkratší interval,

c)

je to potrebné podľa vlastnosti daného meracieho prístroja a zariadenia alebo podmienok používania v teréne, ak sa zistia pochybnosti o udržaní stavu kalibrácie, alebo to indikuje vyhodnotenie štatistickej kontroly a ide o kratšie intervaly kalibrácie ako podľa písmen a) a b).

(4)

Ak ide o prenosné automatizované meracie systémy emisií alebo kvality ovzdušia

a)

kontrolujú sa najmenej prístrojové drifty v nulovom bode a v referenčnom bode pred vlastným meraním a po meraní a ak meranie trvá dlhšie ako jeden deň, kontrolujú sa najmenej jedenkrát aj počas každého dňa, ak podľa oprávnenej metodiky, dokumentácie meracieho systému, dokladu podľa odseku 2 alebo ak vzhľadom na vlastnosti daného meracieho prístroja a zariadenia alebo podmienok používania v teréne nie je potrebná častejšia kontrola,

b)

drifty sa vyhodnocujú formou regulačných diagramov alebo iným obdobným systémom štatistickej kontroly podľa technickej normy9) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie pre zabezpečovanie kvality automatizovaných meracích systémov emisií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(5)

Referenčný materiál a iný nastavovací, justovací alebo kontrolný materiál, plyn alebo plynná zmes na oprávnenú technickú činnosť sa nesmie použiť po čase exspirácie alebo po čase skončenia platnosti certifikátu alebo iného dokladu o hodnote určených vlastností; doklad o hodnote určených vlastností musí obsahovať náležitosti podľa smernice Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO alebo technickej normy10) podľa svojho významu.

§ 6 - Požiadavky na oprávnenú metodiku
(1)

Oprávnená metodika a súvisiace meracie a iné obdobné pracovné postupy, technické meracie prístroje a zariadenia a ich programové vybavenie, za štandardných podmienok predpísaných metodikou, ak v špecifických prípadoch podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) nie je určené inak, majú podľa svojej technickej povahy a účelu zabezpečiť, že

a)

výsledok oprávnenej technickej činnosti je reprezentatívny; za reprezentatívny výsledok sa považuje hodnota prislúchajúca zisťovanej veličine alebo iného obdobného parametra

1.

ktorú jej možno odôvodnene priradiť podľa súčasného stavu vedeckého poznania a techniky jej zistenia,

2.

ktorá je technicky správna, bez systematickej chyby alebo vplyv ovplyvňujúcich veličín a interferujúcich látok je spoľahlivo identifikovaný a pri udaní výsledku korigovaný,

3.

ktorá je zistená za štandardných podmienok predpísaných oprávnenou metodikou, zodpovedá špecifikovaným požiadavkám a jej technická platnosť je verifikovaná a zdokumentovaná,

4.

pri ktorej zistení sú dodržané požiadavky ustanovené zákonom a právnymi predpismi, ktoré sú vydané na jeho vykonanie a ktoré sa vzťahujú na oprávnenú technickú činnosť,

b)

medza detekcie alebo medza stanoviteľnosti zisťovaného parametra objektu oprávnenej technickej činnosti je podľa možnosti súčasného stavu techniky nižšia ako

1.

0,05-násobku limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak limitná hodnota parametra nie je určená,

2.

0,2-násobku limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak súčasný stav techniky neumožňuje dodržať požiadavku podľa prvého bodu,

3.

limitná hodnota určeného parametra v osobitných prípadoch stopových chemických analýz,

c)

merací rozsah alebo rozsah stanoviteľnosti je podľa možnosti súčasného stavu techniky najmenej o 0,5 násobok limitnej hodnoty určeného parametra vyšší ako určená požiadavka najvyššia hodnota, ktorá sa na mieste merania môže vyskytnúť, ak limitná hodnota parametra nie je určená,

d)

neistota výsledku technickej činnosti nie je podľa možnosti súčasného stavu techniky vyššia ako hodnota uvedená v referenčnej metodike podľa odseku 3, ak je vydaná,

e)

rozšírená neistota výsledku technickej činnosti s koeficientom pokrytia k = 2 pri približne 95 % štatistickej pravdepodobnosti v ostatných prípadoch ako podľa písmena d), ak sa hodnota zisťovaného parametra pohybuje na úrovni 0,8-násobku až 1,5-násobku limitnej hodnoty a ak nie sú kvalifikované dôvody na vyššiu hodnotu neistoty, nie je podľa možnosti súčasného stavu techniky vyššia ako

1.

20 % z limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o priame meranie koncentrácie, rýchlosti prúdenia a ďalšie obdobné veličiny,

2.

30 % z limitnej hodnoty určeného parametra alebo obvyklej hodnoty, ak ide o veličiny, ktoré sa vypočítavajú z čiastkových údajov alebo sú zisťované komplexným meraním, najmä hmotnostná koncentrácia tuhých látok, hmotnostný tok, emisný faktor, emisný stupeň, stupeň odsírenia, tmavosť dymu, odlučovacia účinnosť, pomer pár a ďalšie obdobné veličiny.

(2)

Ako oprávnená metodika sa uplatňuje

a)

referenčná metodika podľa odseku 3,

b)

technická norma vrátane technickej normalizačnej informácie11) (ďalej len „technická norma“) alebo

c)

alternatívna metodika podľa odsekov 4 až 7.

(3)

Referenčná metodika je metodika, ktorá poskytuje výsledky najvyššej vedeckej kvality podľa súčasného stavu vedeckého poznania a techniky a ktorá je ako referenčná metodika

a)

určená v povolení alebo v súhlase,

b)

jednoznačne ustanovená osobitným predpisom,12)

c)

pre špecifické použitie vydaná orgánom alebo inštitúciou Európskej únie, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná,13) alebo

d)

označená v informácii podľa § 41 písm. m) štrnásteho bodu zákona.

(4)

Alternatívna metodika sa uplatňuje, ak je

a)

určená na špecifické použitie, pre ktoré nie je referenčná metodika alebo technická norma,

b)

založená na inom vedecky odôvodnenom princípe danej odbornej činnosti ako referenčná metodika alebo technická norma, alebo je

c)

podstatne modifikovaná a technicko-ekonomicky a časovo výhodnejšia ako referenčná metodika alebo technická norma, bez zmeny jej vedeckého princípu.

(5)

Alternatívnu metodiku podľa odseku 4 písm. b) a c) je možné uplatniť ako referenčnú metodiku, len ak v referenčnej metodike je uvedená možnosť aj alternatívnej metódy alebo alternatívneho postupu.

(6)

Alternatívna metodika musí

a)

poskytovať v porovnaní s referenčnou metodikou alebo technickou normou rovnocenné – ekvivalentné výsledky s možnosťou korigovania strannosti so špecifikovanou neistotou, ak ide o alternatívnu metodiku podľa odseku 4 písm. b) a c); výsledok sa považuje za rovnocenný, ak sú splnené najmenej normatívne požiadavky na kvalitu a platnosť výsledku podľa referenčnej metodiky alebo technickej normy,

b)

byť experimentálne overená a validovaná a jej vhodnosť zhodnotená a zdokumentovaná v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technickej normy na hodnotenie vhodnosti a na validáciu metódy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami;14) uvedené sa neuplatňuje, ak ide o alternatívnu metodiku vydanú orgánom alebo inštitúciou podľa ods. 7,

c)

spĺňať jednotlivé notifikačné požiadavky na

1.

technické zabezpečenie podľa § 5,

2.

oprávnenú metodiku podľa odseku 1,

3.

zdokumentovanie oprávnenej metodiky podľa § 7.

(7)

Alternatívna metodika podľa odseku 6 písm. b) sa považuje za experimentálne overenú a validovanú, ak ide o technickú špecifikáciu vydanú ministerstvom alebo odbornou inštitúciou členského štátu Európskej únie, normalizačným orgánom alebo odbornou inštitúciou ďalších štátov Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným združením, ako aj konečný návrh technického dokumentu do času vydania danej technickej normy alebo technickej špecifikácie.

§ 7 - Zdokumentovanie oprávnenej metodiky
(1)

Oprávnená metodika pre vykonanie oprávnenej technickej činnosti musí byť zdokumentovaná ako

a)

technická norma podľa § 6 ods. 2 písm. b), referenčná metodika podľa § 6 ods. 3 písm. c) alebo obdobná technická špecifikácia podľa § 6 ods. 7,

b)

interná metodika, ak ide o inú oprávnenú metodiku, ako podľa písmena a), alebo

c)

interný pracovný postup, interná metodika alebo príručka kvality, ak ide o podrobnosti podľa odseku 3.

(2)

Interná metodika sa vyhotovuje tak, že obsahuje najmenej náležitosti podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ktorou sa vydáva

a)

návod na vypracovanie normalizovaných metód,15)

b)

postup vnútrolaboratórnej validácie alternatívnej metódy.16)

(3)

Interný pracovný postup, interná metodika alebo príručka kvality sa vyhotovuje na zdokumentovanie podrobností o

a)

jednotlivých technických činnostiach, pracovných postupoch, zavedených meracích a ostatných prístrojoch, zariadeniach a materiáloch, validácii a výpočtoch, a ak je to aktuálne vrátane vyznačenia častí referenčnej metodiky, technickej normy alebo obdobnej technickej špecifikácie, ktoré sa na oprávnenú technickú činnosť neuplatňujú, sú modifikované alebo sa uplatňujú flexibilne,

b)

oprávnenej technickej činnosti v odbore oprávnenej technickej činnosti podľa § 2 na zistenie hodnôt veličín, ktorými sú vyjadrené emisné požiadavky, požiadavky na kvalitu ovzdušia alebo na vykonanie činnosti podľa osobitného predpisu,5)

c)

zavedení a plnení povinnosti zodpovednej osoby, povinnosti stáleho subdodávateľa a jednotlivých notifikačných požiadaviek, ktoré ustanovuje § 58 zákona a § 3 až 10 podľa svojho významu.

(4)

Interná metodika alebo interný pracovný postup zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby, ktoré sú vypracované podľa zahraničných požiadaviek alebo zvyklostí v inom obsahovom členení ako podľa odsekov 2 a 3 môže byť uplatnený, ak obsahuje tabuľku vzájomných krížových odkazov.

(5)

Pri vyhotovovaní interných metodík a interných pracovných postupov sa prihliada na podrobnosti o interných metodikách a interných pracovných postupoch, o ich členení, o náležitostiach a na špecifické požiadavky na zdokumentovanie oprávnenej technickej činnosti, ktoré sú vydané ako akreditačný predpis podľa § 58 ods. 16 písm. h) zákona.

§ 8 - Platnosť a používanie oprávnenej metodiky
(1)

Oprávnená technická činnosť sa vykonáva podľa najnovšieho vydania oprávnenej metodiky, ak pre oprávnenú technickú činnosť nie je inak ustanovené v § 3 ods. 2 písm. a) až c) a v odsekoch 2 a 3.

(2)

Technická norma alebo obdobná technická špecifikácia na oprávnenú technickú činnosť platí do

a)

12 mesiacov odo dňa platnosti najnovšieho vydania existujúcej technickej normy alebo obdobnej technickej špecifikácie,

b)

24 mesiacov odo dňa

1.

platnosti novej technickej normy alebo obdobnej technickej špecifikácie, ktorou sa existujúca technická norma alebo obdobná technická špecifikácia nahradí alebo sa vydá ako nová technická norma alebo obdobná technická špecifikácia, alebo

2.

účinnosti právneho predpisu, ktorým sa ustanoví nová oprávnená metodika, ak právny predpis neustanovuje inak.

(3)

Interná metodika platí len pre oprávnené technické činnosti vykonávané oprávnenou osobou alebo stálym subdodávateľom

a)

počas platnosti osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek alebo počas platnosti internej metodiky, ak je jej platnosť časovo obmedzená alebo ak v § 3 ods. 2 písm. a) až c) nie je ustanovené inak,

b)

do lehoty podľa odseku 2 písm. b), ak sa na oprávnenú technickú činnosť vydá technická norma alebo obdobná technická špecifikácia, alebo

c)

do lehoty uplatňovania referenčnej metodiky podľa § 6 ods. 3 písm. a) až c).

(4)

Oprávnená metodika na vykonanie oprávnenej technickej činnosti sa okrem požiadaviek podľa § 58 ods. 4 písm. c) prvého bodu a druhého bodu zákona a osobitného predpisu17) vyberá aj s prihliadnutím na

a)

oprávnenú metodiku, ktorej použitie vyplýva priamo z jej určenia, a to najmä vo vzťahu k objektu oprávnenej technickej činnosti, meraným veličinám alebo vykonávaným skúškam, časovej požiadavke na zistenie reprezentatívnej hodnoty, periódu merania alebo odberu vzorky vzhľadom na časový charakter prevádzky alebo časový priebeh emisií,

b)

vymedzenie oprávnenej metodiky a požiadaviek na technickú činnosť podľa technickej normy, ktorá sa vzťahuje na objekt oprávnenej technickej činnosti,

c)

mieru splnenia jednotlivých požiadaviek na oprávnenú metodiku podľa § 6 ods. 1,

d)

predchádzajúcu oprávnenú technickú činnosť, ak sa vykonala, najmä možnosť hodnotenia reprodukovateľnosti výsledkov, hodnotenie stavu a časového vývoja parametrov objektu oprávnenej technickej činnosti,

e)

riešenie technických požiadaviek na reprezentatívne miesto vykonania oprávnenej technickej činnosti a ostatné dispozičné a environmentálne požiadavky na miesto jej vykonania podľa referenčnej metodiky alebo technickej normy,

f)

výskumné správy riešiteľa technológie, literárne údaje, údaje z obdobných technológií, teoretický rozbor vo vzťahu ku stavu poznania podmienok merania veličiny alebo analytického určenia, matricu odpadového plynu, interferencie,

g)

skúsenosti oprávnenej osoby alebo subdodávateľa s konkrétnou oprávnenou metodikou vo vzťahu ku konkrétnemu objektu oprávnenej technickej činnosti.

(5)

Z požiadaviek, odporúčaní, dovolení a možností, spôsobov a pracovných postupov referenčnej metodiky, technickej normy alebo obdobnej technickej špecifikácie sa uplatňujú len tie, ktoré

a)

sú v súlade s požiadavkami, ktoré na zistenie hodnoty danej veličiny alebo vykonanie odbornej činnosti ustanovuje osobitný predpis,2)

b)

osobitný predpis 2) ani táto vyhláška neustanovujú,

c)

sú pri pochybnosti riešené spôsobom podľa prílohy č. 10 tretieho bodu zákona.

(6)

Kvalitatívne zloženie čistených alebo odpadových plynov alebo zloženie vonkajšieho ovzdušia sa zisťuje s použitím manuálnych chemických analytických metodík alebo prístrojových referenčných metód; iné prístrojové metódy založené na použití emisných alebo imisných analyzátorov, ktoré pracujú na fyzikálno-chemickom meracom princípe sa uplatňujú ako doplnkové, ak je to potrebné podľa odseku 7.

(7)

Ak v dôsledku neselektívnych vlastností analytickej metódy alebo iných dôvodov vzniknú pochybnosti o možnosti výskytu systematickej chyby, neznámych interferenciách, pochybnosti o identifikovaní ďalších znečisťujúcich látok a ďalších ovplyvňujúcich veličín, oprávnená technická činnosť sa vykoná s použitím dvoch odlišných analytických metód alebo meracích princípov, najmä ak ide o prvú oprávnenú technickú činnosť; ak nie sú dostupné dve odlišné metódy alebo meracie princípy, možnosť výskytu systematickej chyby a interferencií sa osobitne experimentálne zhodnotí, najmä variáciou analytických detektorov, variáciou separačných podmienok kolón a obdobne podľa vedeckého princípu uplatnenej metódy.

§ 9 - Správa a čiastková správa
(1)

Správa o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a čiastková správa sa podľa významu vykonanej oprávnenej technickej činnosti alebo jej časti vyhotovuje tak, že okrem požiadaviek podľa § 58 ods. 7 zákona a všeobecných aj doplnkových akreditačných požiadaviek na náležitosti protokolu o skúške, kalibračného certifikátu alebo správy o inšpekcii podľa technickej normy18) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami obsahuje aj náležitosti najmenej podľa

a)

povolenia, súhlasu alebo dokumentácie schválenej pre objekt oprávnenej technickej činnosti alebo oprávnenú technickú činnosť,

b)

osobitného predpisu,5) ak pre objekt oprávnenej technickej činnosti alebo oprávnenú technickú činnosť ustanovuje požiadavky na správu a čiastkovú správu,

c)

osobitnej technickej normy19) na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vrátane odporúčaného obsahového členenia, ak ide o diskontinuálne meranie, oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody; podrobnosti o náležitostiach a o vyhotovovaní správy a čiastkovej správy sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Ak ide o správu vydanú ako kalibračný certifikát, podľa významu vykonanej kalibrácie a požiadaviek na určené pracovné charakteristiky objektu kalibrácie sa v kalibračnom certifikáte okrem náležitostí podľa odseku 1 písm. a) a b) uvádza aj

a)

obchodné meno, právna forma, sídlo oprávnenej osoby a identifikačné číslo organizácie,

b)

údaj, že ide o oprávnenú kalibráciu podľa prílohy č. 9 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu zákona podľa objektu kalibrácie,

c)

vyhlásenie o súlade alebo nesúlade výsledku kalibrácie s určenými požiadavkami a poučenie o platnosti vyhlásenia o súlade/nesúlade v znení podľa prílohy č. 10 siedmeho bodu zákona,

d)

kópia certifikátu referenčného materiálu, ak sa zistí nesúlad výsledku kalibrácie s určenými požiadavkami,

e)

meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo vedecká hodnosť (ďalej len „titul“) a podpis zodpovednej osoby za kalibráciu a identifikačné číslo a deň vydania rozhodnutia, ktorým je vydané osvedčenie zodpovednej osoby,

f)

meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby a dátum vydania kalibračného certifikátu.

(3)

Ak ide o čiastkovú správu stáleho subdodávateľa, podľa významu vykonanej časti oprávnenej technickej činnosti sa v nej okrem náležitostí podľa odseku 1 písm. a) a b) uvádza aj

a)

obchodné meno, právna forma, sídlo subdodávateľa a identifikačné číslo organizácie,

b)

údaj, že ide o subdodávku stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti podľa § 58 ods. 13 zákona,

c)

upozornenie alebo iné obdobné vyhlásenie o nesúlade výsledku subdodávky s normatívnymi technickými požiadavkami oprávnenej metodiky alebo dohodnutého plánu odberu vzorky vrátane zhodnotenia podmienok uchovávania, prepravy, času spracovania vzorky a podielu množstva analytu v kontrolnej vzorke, ak sa to zistí,

d)

odporúčanie, ako použiť výsledok subdodávky na výpočet alebo zistenie konečného výsledku oprávnenej technickej činnosti, ak je to potrebné,

e)

názor, ako podmienky a neistota výsledku subdodávky môžu ovplyvniť správnosť výpočtu alebo zistenia konečného výsledku oprávnenej technickej činnosti alebo správnosť upozornenia na súlad alebo nesúlad výsledku s požiadavkami, ak je to potrebné,

f)

meno, priezvisko, titul a podpis zodpovednej osoby za technickú správnosť výsledku subdodávky,

g)

meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu stáleho subdodávateľa a dátum vydania čiastkovej správy.

(4)

Správa a čiastková správa sa

a)

označí nezameniteľným identifikačným číslom, jednotlivé strany sa postupne očíslujú a označia najmenej podľa identifikačného čísla správy alebo čiastkovej správy,

b)

zošije a zošívacia šnúra s odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby pripevní k poslednej strane správy a čiastkovej správy alebo každú stranu správy a čiastkovej správy zodpovedná osoba autorizuje vlastnoručným podpisom, ak je správa vyhotovená v listinnej podobe.

(5)

Podstatné pre kvalifikované interpretovanie výsledku podľa § 58 ods. 8 písm. g) zákona sú náležitosti podľa

a)

odseku 1, odseku 2 písm. a), b), d) až f), odseku 3 písm. a), f) a g), odseku 4 písm. a),

b)

prílohy č. 2 časť A okrem devätnásteho bodu.

§ 10 - Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch
(1)

Podrobnosti o rozsahu informácií poskytovaných oprávnenou osobou v informačnom systéme sú uvedené v prílohe č. 3.

(2)

Žiadosť o registráciu do informačného systému oprávnená osoba podáva na ministerstvo

a)

po vydaní osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek, pred začatím výkonu oprávnenej technickej činnosti,

b)

ako podpísaný elektronický dokument20) alebo v listinnej podobe.

(3)

Žiadosť o registráciu do informačného systému obsahuje

a)

obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie,

b)

názov akreditovaného laboratória alebo inšpekčného orgánu a jeho adresu, ak oprávnenú technickú činnosť poskytuje organizačná zložka,

c)

meno, priezvisko, titul, funkciu a kontaktné údaje osoby pre kontakt so správcom informačného systému,

d)

dátum začatia oprávnenej technickej činnosti,

e)

miesto a dátum podania žiadosti,

f)

podpis štatutárneho zástupcu.

(4)

V informačnom systéme sa formou prieniku uvádzajú len

a)

odbory, ktoré sú uvedené v platných osvedčeniach zodpovedných osôb,

b)

objekty, ktoré sú uvedené v platných osvedčeniach zodpovedných osôb,

c)

metodiky oprávnených technických činností, ktoré sú uvedené súčasne v

1.

platných osvedčeniach zodpovedných osôb v skupine oprávnených metodík,

2.

platnom osvedčení o akreditácii oprávnenej osoby a v platnom osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek,

3.

platnom osvedčení o akreditácii stáleho subdodávateľa, ktorý má na ich vykonanie súčasne vydané platné osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek stáleho subdodávateľa.

(5)

Údaje v informačnom systéme oprávnená osoba aktualizuje bezodkladne, ak informačný systém umožňuje, že aktualizáciu údajov vykoná priamo oprávnená osoba; ak to informačný systém neumožňuje, aktualizovaný dátový súbor sa zasiela správcovi informačného systému v dátovej forme určenej správcom informačného systému.

(6)

Stály subdodávateľ údaje aktualizuje bezodkladne prostredníctvom každej oprávnenej osoby, pre ktorú vykonáva oprávnenú technickú činnosť.

(7)

Údaje v informačnom systéme sa vo väzbe na uchovávanie dokumentov a podkladov podľa prílohy č. 10 trinásteho bodu zákona vedú počas najmenej šiestich rokov.

Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť
§ 11 - Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje

a)

meno, priezvisko, titul, rok narodenia žiadateľa (ďalej len „osobný údaj“),

b)

adresu trvalého bydliska a telefónne číslo, faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty, ak ich žiadateľ má (ďalej len „kontaktné údaje“),

c)

odbory oprávnenej technickej činnosti a vymedzenie vykonávaných odborných činností,

d)

objekty oprávnenej technickej činnosti a ich presnejšie vymedzenie, ak je potrebné,

e)

skupiny oprávnených metodík a ich presnejšie vymedzenie, ak je potrebné,

f)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti,

g)

podpis žiadateľa.

(2)

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby je

a)

zoznam objektov oprávnenej technickej činnosti – stacionárnych zdrojov podľa § 2 ods. 7 a prílohy č. 3 časti D, ak ide o diskontinuálne meranie emisií,

b)

zoznam žiadateľovi známych oprávnených metodík a bežných hodnôt ich pracovných charakteristík podľa prílohy č. 3 častí E až H,

c)

kópia dokladov o odbornom vzdelaní,

d)

kópia dokladov o dĺžke odbornej praxe vo vzťahu k jednotlivým odborom, objektom oprávnenej technickej činnosti a skupinám oprávnených metodík podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo vyhlásenie, ak doklady o dobe odbornej praxe nie sú dostupné,

e)

profesijný životopis,

f)

prehľad profesijnej a inej obdobnej odbornej činnosti vo vzťahu k jednotlivým odborom, objektom oprávnenej technickej činnosti a skupinám oprávnených metodík podľa § 4 ods. 3 písm. b),

g)

kópia dokladu o odbornom teoretickom a praktickom zaškolení a o overení znalosti a profesijnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 4 písm. e),

h)

správa o referenčnej odbornej činnosti podľa § 4 ods. 4 písm. f) v dátovej forme,

i)

dokumenty o súčasnom stave techniky, len ak je to potrebné, podľa odsekov 3 a 4,

j)

vyhlásenie o zozname subjektov, ktoré sú ekonomicky alebo personálne prepojené na žiadateľa, autorských práv, vynálezov, zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv žiadateľa na objekty oprávnenej technickej činnosti, pri ktorých nie je splnená niektorá zo zásad nestrannosti podľa prílohy č. 10 devätnásteho bodu zákona alebo sú o jej splnení pochybnosti,

k)

vyhlásenie o tom, že údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé a že žiadateľ si je vedomý toho, že ak osvedčenie zodpovednej osoby získa na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov, ministerstvo osvedčenie zruší podľa § 56 ods. 7 písm. a) zákona,

l)

doklad o zaplatení správneho poplatku21) alebo žiadosť o vystavenie platobného predpisu.

(3)

Ak sa doklady o odbornej praxi žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu alebo riadená a vyhodnotená referenčná odborná činnosť nevzťahujú na každý jednotlivý odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti alebo na príbuzný odbor a objekt, k žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby žiadateľ priloží prehľad jemu známych a dostupných údajov o

a)

technológiách, výrobných zariadeniach a odlučovacích zariadeniach, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,

b)

možných znečisťujúcich látkach, limitoch znečisťovania, určených všeobecných podmienkach prevádzkovania a požiadavkách ich dodržania, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,

c)

obvyklých výrobcami garantovaných hodnotách emisných veličín,

d)

praxou verifikovaných a štandardne dosahovaných hodnotách emisných veličín, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky,

e)

obvyklých hodnotách technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú podstatné pre voľbu výrobno-prevádzkového režimu objektu diskontinuálneho merania v závislosti od vyjadrenia predpísaných parametrov a konania,

f)

metódach, metodikách a základných podmienkach meraní, skúšok a inšpekcií zhody.

(4)

Ak sa doklady o odbornej praxi žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu alebo riadená a vyhodnotená referenčná odborná činnosť nevzťahujú priamo na skupinu oprávnených metodík, k žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby žiadateľ priloží prehľad jemu známych a dostupných údajov o ním uplatňovaných oprávnených metodikách, najmä

a)

označenie metodiky a dátum jej vydania,

b)

slovenský názov metodiky,

c)

druhu metodiky podľa § 6 ods. 2 a 3,

d)

zaradenie metodiky podľa svojho prírodovedného základu a použitia do skupiny podľa prílohy č. 1,

e)

rozdiely medzi jednotlivými metodikami s rovnakým prírodovedným základom ak do skupiny oprávnených metodík podľa písmena d) patria viaceré metodiky,

f)

druh alternatívnej metodiky podľa § 6 ods. 4 a konkretizované odôvodnenie uplatňovania iného princípu alebo technicko-ekonomickej a časovej výhodnosti, ak ide o alternatívnu metodiku podľa § 6 ods. 4 písm. b) a c),

g)

predmet metodiky a podstata metódy,

h)

normatívne odkazy a špecifické termíny,

i)

používané zariadenia, materiály a chemikálie, doprava a skladovanie vzorky ak sú zadefinované,

j)

stručný pracovný postup vrátane kontroly tesnosti, slepej vzorky v teréne, podmienok vzorkovania, preplachovanie, kondicionovanie podľa svojho významu,

k)

výpočty a validácia výsledkov,

l)

špecifické požiadavky na protokoly,

m)

príklad názoru a interpretácie.

(5)

Na žiadosť o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby sa vzťahujú požiadavky ako na žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby podľa svojho významu; doklady a podklady, ktoré rozšírením rozsahu osvedčenia nie sú dotknuté sa k žiadosti o rozšírenie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby neprikladajú.

(6)

Žiadosť o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje

a)

údaje podľa odseku 1,

b)

číslo osvedčenia zodpovednej osoby,

c)

dôvod zúženia rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby,

d)

prílohy podľa odseku 2, ktoré sú zúžením rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby dotknuté.

§ 12 - Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov a skúška
(1)

Splnenie kvalifikačných predpokladov sa posudzuje

a)

preverením

1.

úplnosti a správnosti údajov a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby a v jej prílohách,

2.

splnenia podmienok účasti na skúške, ktoré ustanovuje § 56 ods. 2 zákona,

b)

skúškou žiadateľa o ustanovenie za zodpovednú osobu.

(2)

Skúšky sa môže zúčastniť žiadateľ o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, ak preukáže splnenie kvalifikačných predpokladov a po doplnení žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, ak je na doplnenie vyzvaný (ďalej len „účastník skúšky“).

(3)

Skúškou sa v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti zisťuje, či účastník skúšky má potrebné znalosti a predpoklady správneho uplatňovania požiadaviek, ktoré na oprávnenú technickú činnosť, na ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby ustanovuje

a)

zákon a jeho vykonávacie predpisy, v rozsahu týkajúcom sa požadovaného výkonu oprávnených technických činností

b)

§ 3 až 10 a § 13 ods. 4 a 5.

(4)

Skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Účastník skúšky môže počas jej vykonávania nahliadať do predpisov podľa odseku 3 a oprávnených metodík, ktoré sa vzťahujú na oprávnenú technickú činnosť, na ktorú sa žiada o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby.

(5)

Písomná časť skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak podiel správnych odpovedí je najmenej 80 %, alebo „nevyhovel“. Predpokladom účasti na ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Skúšku hodnotí skúšobná komisia, ktorá postupuje na základe štatútu schváleného ministerstvom.

(6)

Ak účastník skúšky v skúške nevyhovie, môže skúšku opakovať najviac dvakrát. Opakovaná skúška sa vykoná najskôr po 30 dňoch odo dňa konania neúspešnej skúšky. Ak sa žiadateľ na skúšku nemôže dostaviť pre dôležité osobné prekážky v práci alebo pre inú mimoriadnu a nepredvídateľnú udalosť, môže skúšku vykonať v náhradnom termíne.

(7)

Podmienky opakovania skúšky ak sa žiadateľ nezúčastní na skúške ani v náhradnom termíne alebo nevyhovie ani v druhej opakovanej skúške sú ustanovené v § 56 ods. 6 zákona.

(8)

Spôsobilosť zodpovednej osoby sa pri rozširovaní rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby posúdi skúškou v rozširovanom rozsahu; môže sa preveriť aj udržanie úrovne znalosti predpisov podľa odseku 3, najnovšieho vydania oprávnených metodík a správnosť ich uplatňovania pri vykonávaní oprávnenej technickej činnosti.

§ 13 - Osvedčenie zodpovednej osoby a oznamovanie zmien
(1)

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby možno podať ako podpísaný elektronický dokument20) alebo v listinnej podobe.

(2)

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby obsahuje

a)

osobné údaje zodpovednej osoby,

b)

číslo, dátum vydania a dátum skončenia platnosti vydaného osvedčenia zodpovednej osoby,

c)

údaje o zmenách vydaného osvedčenia zodpovednej osoby, ak sa zmení,

d)

zmeny kontaktných údajov, ak sú,

e)

zoznam oprávnených osôb, pre ktoré zodpovedná osoba pôsobila za predchádzajúce obdobie,

f)

údaje podľa § 11 ods. 6, ak sa žiada o zúženie rozsahu vydaného osvedčenia zodpovednej osoby,

g)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o predĺženie času platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,

h)

podpis zodpovednej osoby.

(3)

Prílohou k žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia zodpovednej osoby je

a)

informácia o počte vykonaných oprávnených technických činností v členení podľa jednotlivých odborov oprávnenej technickej činnosti za predchádzajúce obdobie,

b)

doklad podľa § 11 ods. 2 písm. a) až k), ak je zmenený,

c)

vyhlásenie, že nedošlo k zmene ostatných údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých je vydané osvedčenie zodpovednej osoby okrem zmien podľa písmena b),

d)

doklad o zaplatení správneho poplatku.21)

(4)

Oznámenie o zmene údajov, podmienok a dokladov, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby a v jej prílohách, vrátane nevykonania najmenej jednej referenčnej odbornej činnosti počas posledných piatich rokov podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak nejde o rozšírenie alebo o trvalé zúženie rozsahu osvedčenia, sa v lehote podľa § 58 ods. 4 písm. l) prvého bodu zákona podáva na ministerstvo ako podpísaný elektronický dokument20) alebo v listinnej podobe.

(5)

Oznámenie o zmene podľa odseku 4 obsahuje

a)

osobné údaje zodpovednej osoby,

b)

číslo osvedčenia zodpovednej osoby,

c)

zmenené údaje, podmienky alebo doklady,

d)

dôvod zmeny,

e)

dátum zmeny a čas jej trvania, ak je dočasná,

f)

kópie dokladov o zmene, ak sú,

g)

prijaté opatrenia na vykonávanie oprávnenej technickej činnosti po zmene alebo počas jej trvania, ak je jej vykonávanie možné,

h)

miesto a dátum vyhotovenia oznámenia,

i)

podpis zodpovednej osoby.

§ 14 - Opakované preukazovanie odbornej spôsobilosti
(1)

Odborná príprava zodpovednej osoby sa podľa § 58 ods. 4 písm. f) zákona vykoná podľa rozsahu osvedčenia zodpovednej osoby, zmenených alebo nových právnych predpisov, oprávnených metodík alebo zistených nedostatkov.

(2)

Odbornú prípravu tvorí všeobecná časť a odborná časť. Odborná časť sa člení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti s možnosťou ďalšieho členenia podľa špecifických objektov oprávnenej technickej činnosti a oprávnených metodík.

(3)

Účastníkovi odbornej prípravy sa vydá potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo, právnu formu právnickej osoby, ktorá zabezpečila odbornú prípravu,

b)

osobné údaje účastníka odbornej prípravy,

c)

názov odbornej prípravy,

d)

označenie právneho predpisu, podľa ktorého sa odborná príprava vykoná,

e)

údaje o predmete odbornej prípravy v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti,

f)

údaje o dĺžke trvania odbornej prípravy,

g)

miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,

h)

podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, ktorá zabezpečila odbornú prípravu a odtlačok pečiatky.

(4)

Odborná spôsobilosť zodpovednej osoby sa podľa odseku 1 preukazuje úspešným vykonaním skúšky podľa § 12 ods. 4 až 8.

§ 15 - Povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti
(1)

Žiadosť o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti možno podať ako podpísaný elektronický dokument20) alebo v listinnej podobe.

(2)

Žiadosť o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti obsahuje

a)

obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ktorá vykoná oprávnenú technickú činnosť (ďalej len „žiadateľ“),

b)

názov organizačnej zložky žiadateľa, ak sa oprávnená technická činnosť vykoná jej prostredníctvom,

c)

adresu a ďalšie údaje pre kontakt so žiadateľom,

d)

meno, priezvisko, titul a funkčné zaradenie osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom,

e)

osobné údaje osoby zodpovednej za oprávnenú technickú činnosť,

f)

údaje o subdodávateľovi, o rozsahu subdodávky a o zodpovednej osobe subdodávateľa podľa písmen a) až e),

g)

ak ide o výnimočný prípad

1.

odôvodnenie potreby vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa § 59 ods. 2 zákona,

2.

údaj o žiadateľovi podľa § 59 ods. 3 zákona,

h)

identifikačné údaje prevádzkovateľa objektu oprávnenej technickej činnosti alebo iného žiadateľa o povolenie alebo súhlas,

i)

identifikačné údaje objektu oprávnenej technickej činnosti,

j)

oprávnenú technickú činnosť podľa prílohy č. 2 časti A jedenásteho bodu,

k)

jednotlivé oprávnené technické činnosti a číslo, dátum vydania a názov oprávnenej metodiky, na ktorú sa žiada o povolenie,

l)

predpokladaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti,

m)

miesto a dátum vyhotovenia žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti,

n)

meno, priezvisko, titul a podpis štatutárneho zástupcu.

(3)

Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti je

a)

plán oprávnenej technickej činnosti vrátane subdodávok najmenej v rozsahu podľa bodov technickej normy na meranie emisií zo stacionárnych zdrojov19) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ak ide o diskontinuálne meranie alebo o oprávnenú skúšku; náležitosti uvedené v technickej norme sa pre inú oprávnenú technickú činnosť ako o diskontinuálne meranie emisií uplatňujú podľa svojho významu podľa prílohy č. 2 časti A,

b)

doklad o uhradení správneho poplatku.21)

(4)

Prílohou k žiadosti o povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti, ak ide o žiadateľa podľa § 59 ods. 3 písm. b) až f) zákona, je okrem podkladov podľa odseku 3 aj

a)

kópia vyjadrenia oprávnenej osoby, že oprávnenú technickú činnosť nemôže vykonať, ak ide o výnimočný prípad podľa § 59 ods. 2 písm. b) zákona a o oprávnenú osobu, ktorá má túto činnosť uvedenú v informačnom systéme podľa § 10,

b)

kópia dokladu o akreditácii, certifikácii systému manažérstva kvality alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti alebo autorizácii žiadateľa a subdodávateľa podľa § 59 ods. 3 písm. b) až e) zákona,

c)

kópia dokladu o pôsobnosti žiadateľa a subdodávateľa v odbore oprávnenej technickej činnosti alebo v príbuznom odbore, ak ide o iného žiadateľa a subdodávateľa ako podľa písmena b),

d)

údaj o kvalifikácii zodpovedných osôb a technikov žiadateľa a subdodávateľa podľa § 4 ods. 3 až 7,

e)

profesijný životopis zodpovednej osoby žiadateľa a profesijný životopis zodpovednej osoby subdodávateľa, ktorý obsahuje údaje o vzdelaní, odbornej praxi a o referenčných činnostiach zodpovednej osoby, ktoré sa vzťahujú na oprávnenú technickú činnosť, na ktorú sa žiada o povolenie,

f)

údaj o oprávnenej metodike oprávnenej technickej činnosti v rozsahu podľa prílohy č. 3 častí E až H podľa odboru oprávnenej technickej činnosti, vrátane rozšírenej neistoty s koeficientom pokrytia k = 2 pri približne 95 % štatistickej pravdepodobnosti, ktorá je charakteristická pre daný rozsah merania alebo skúšky a ktorá je dosiahnuteľná za štandardných podmienok predpísaných uvedenou metodikou a zavedenými postupmi diskontinuálneho merania alebo skúšky automatizovaného meracieho systému podľa svojho významu,

g)

postup riešenia osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti, ktoré sú určené v povolení alebo súhlase,

h)

interná metodika, interný pracovný postup alebo príručka kvality žiadateľa a subdodávateľa podľa § 7 o

1.

technickom postupe vykonania oprávnenej technickej činnosti,

2.

zavedení a zhodnotení vykonania oprávnenej technickej činnosti podľa

2a.

jednotlivých požiadaviek, ktoré sú ustanovené v § 5, 6 a 8, vrátane údajov o overeniach, certifikátoch, protokoloch, validačných a iných obdobných správach a dokladoch o plnení jednotlivej požiadavky podľa svojho významu,

2b.

jednotlivých povinností žiadateľa, subdodávateľa a ich zodpovedných osôb podľa § 59 ods. 4 zákona,

i)

vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o tom, že

1.

žiadateľ nie je v konkurze a ani nie je podaný návrh na začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie,

2.

údaje uvedené v žiadosti a v jej prílohách sú pravdivé, a o tom, že povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti vydané na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov a správa o vykonanej oprávnenej technickej činnosti, ktorú nevydala oprávnená osoba sú podľa § 58 ods. 8 písm. a) zákona neplatné.

(5)

Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov, ustanovenia odsekov 2 až 4 sa uplatňujú spôsobom podľa § 59 ods. 6 zákona.

§ 16

Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.22)

§ 17 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Chrenko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 299/2023 Z. z.

  ČLENENIE SKUPÍN OPRÁVNENÝCH METODÍK

  Skupiny oprávnených metodík sa podľa svojho prírodovedného základu a použitia členia na

  a)

  gravimetrické stanovenie emisií tuhých znečisťujúcich látok a izokinetický odber vzorky na filter na stanovenie tuhých znečisťujúcich anorganických látok okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmenách c) a f), a súvisiace meranie objemového prietoku plynov a stavových veličín,

  b)

  gravimetrické stanovenie emisií znečisťujúcich látok v kvapalnej forme, ktoré sú vyhodnocované ako tuhé znečisťujúce látky, okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmenách c) a f), najmä rôzne rozpustné soli, a súvisiace meranie objemového prietoku a stavových veličín,

  c)

  manuálne stanovenie emisií kovov a polokovov okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), vrátane izokinetického kombinovaného odberu vzorky na filter alebo do kvapalného sorbentu a súvisiace meranie objemového prietoku a stavových veličín,

  d)

  manuálne stanovenie emisií anorganických znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), kyslíka a oxidu uhličitého vrátane odberu vzorky do

  1.

  vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho prípravy alebo do vody ako kvapalného sorbentu,

  2.

  tuhého sorbentu vrátane jeho prípravy alebo do kvapalného sorbentu, iného ako voda,

  e)

  manuálne stanovenie emisií organických znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov okrem vybraných znečisťujúcich látok, ktoré sú uvedené v písmene f), vrátane odberu vzorky v členení metód odberov vzoriek podľa písmena d),

  f)

  manuálne stanovenie emisií vybraných znečisťujúcich látok vrátane odberu vzorky v členení

  1.

  zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI okrem chrómanu bárnatého a olovnatého,

  2.

  polychlorované dibenzo-p-dioxíny, polychlorované dibenzofurány, polychlorované bifenyly,

  3.

  polycyklické aromatické uhľovodíky a ostatné perzistentné organické zlúčeniny,

  g)

  diskontinuálne meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok, kyslíka a oxidu uhličitého v čistených alebo nečistených odpadových plynoch mobilným alebo prenosným emisným meracím systémom vrátane odberu a úpravy vzorky v členení

  1.

  elektrochemické metódy,

  2.

  fyzikálne metódy,

  h)

  diskontinuálne meranie tmavosti dymu vrátane odberu vzorky v členení

  1.

  manuálne metódy,

  2.

  prístrojové metódy,

  i)

  diskontinuálne meranie objemového prietoku plynov – rýchlosti prúdenia a parametrov potrubia, merania stavových veličín, najmä teploty, tlaku a vlhkosti, ak nie sú súčasťou metód podľa písmen a) až c) v členení podľa písmena h),

  j)

  gravimetrické stanovenie hmotnostnej koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší vrátane odberu vzorky na filter na stanovenie kovov okrem celkovej plynnej ortuti,

  k)

  manuálne stanovenie hmotnostnej koncentrácie anorganických znečisťujúcich látok a anorganických zlúčenín, ktoré sú prekurzormi ozónu v ovzduší, vo forme plynov, pár a aerosólov vrátane odberu vzorky v členení

  1.

  metódy odberov vzoriek podľa písmena d) prvého bodu,

  2.

  metódy odberov vzoriek podľa písmena d) druhého bodu,

  3.

  difúzne odbery,

  4.

  celková plynná ortuť,

  5.

  depozície,

  l)

  manuálne stanovenie hmotnostnej koncentrácie organických znečisťujúcich látok a organických zlúčenín, ktoré sú prekurzormi ozónu v ovzduší, vo forme plynov, pár a aerosólov vrátane odberu vzorky v členení

  1.

  metódy odberov vzoriek podľa písmena d) prvého bodu,

  2.

  metódy odberov vzoriek podľa písmena d) druhého bodu,

  3.

  difúzne odbery,

  m)

  diskontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu a plynných anorganických zlúčenín, ktoré sú jeho prekurzormi, mobilným alebo prenosným meracím systémom kvality ovzdušia vrátane odberu vzorky,

  n)

  diskontinuálne meranie meteorologických veličín súvisiacich s meraniami kvality ovzdušia podľa písmen j) až m),

  o)

  metodiky pre automatizované meracie systémy emisií tuhých znečisťujúcich látok a ostatných znečisťujúcich látok v tuhej forme a súvisiacich stavových a referenčných veličín vrátane odberu a úpravy vzorky, ktorými sa

  1.

  kalibrujú a zabezpečuje ich metrologická nadväznosť,

  2.

  zisťujú ich pracovné charakteristiky,

  3.

  zabezpečuje kvalita a vykonáva inšpekcia zhody,

  p)

  metodiky pre automatizované meracie systémy emisií znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov a súvisiacich stavových a referenčných veličín vrátane odberu a úpravy vzorky v členení podľa písmena o),

  q)

  metodiky pre automatizované meracie systémy hmotnostnej koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší vrátane odberu vzorky a súvisiacich meteorologických veličín v členení podľa písmena o),

  r)

  metodiky pre automatizované meracie systémy merania hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok vo forme plynov, pár a aerosólov, ozónu a jeho prekurzorov v ovzduší vrátane odberu vzorky a súvisiacich meteorologických veličín v členení podľa písmena o),

  s)

  metodiky na zisťovanie hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými sú vyjadrené limitné emisné faktory,

  t)

  metodiky na zisťovanie hodnôt fyzikálno-chemických veličín na výpočet množstva emisií v členení

  1.

  individuálne emisné faktory,

  2.

  hmotnostné toky a hmotnostné koncentrácie,

  u)

  metodiky na zisťovanie hodnôt vybraných veličín výpočtom, ako je objemový prietok spalín, objemový podiel oxidu uhličitého,

  v)

  diskontinuálne meranie hodnôt fyzikálno-chemických veličín, ktorými je vyjadrená technická požiadavka alebo všeobecná podmienka prevádzkovania, ktorá sa vzťahuje nepriamo na emisie, ako je účinnosť zachytávania pár benzínu, vratný pomer pár benzínu,

  w)

  diskontinuálne meranie pachových látok – olfaktometria vrátane odberu vzorky v členení

  1.

  emisie,

  2.

  vonkajšie ovzdušie,

  x)

  analytické stanovenie jednotlivých znečisťujúcich látok alebo skupiny znečisťujúcich látok podľa prírodovedného základu analytickej metódy v odobratých vzorkách na zistenie kvalitatívneho zloženia v členení podľa písmena w),

  y)

  všeobecné metodiky plánovania, dokumentovania, hodnotenia, zisťovania neistoty, kvalitatívnych a ostatných pracovných charakteristík, riadenia a zabezpečovania kvality stanovení, diskontinuálnych meraní a kontinuálnych meraní, ktoré nepatria do predchádzajúcich písmen v členení podľa písmena w), ak je to potrebné.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 299/2023 Z. z.

  PODROBNOSTI O NÁLEŽITOSTIACH A O VYHOTOVOVANÍ SPRÁVY A ČIASTKOVEJ SPRÁVY

  A.

  Podrobnosti o náležitostiach správy

  1.

  Správa – názov správy obsahuje skrátené kombinované označenie odboru oprávnenej technickej činnosti, správa o

  a)

  diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií,

  b)

  diskontinuálnom oprávnenom meraní kvality ovzdušia,

  c)

  oprávnenej skúške automatizovaného meracieho systému emisií (kvality ovzdušia),

  d)

  oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému emisií (kvality ovzdušia).

  Podľa názvu správy sa aktualizujú aj názvy ostatných bodov správy.

  2.

  Názov akreditovaného skúšobného laboratória, akreditovaného inšpekčného orgánu a značky (akreditačná alebo kombinovaná akreditačná a notifikačná) – ak akreditované skúšobné laboratórium je organizačnou zložkou oprávnenej osoby, uvádza sa aj obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo organizácie oprávnenej osoby.

  Ak ide o oprávnené meranie na základe jednorazového povolenia podľa § 58 ods. 2. písm. b) zákona, uvedie sa to v tomto bode.

  3.

  Číslo správy – podľa interného predpisu oprávnenej osoby pre jednoznačnú identifikáciu správy.

  4.

  Prevádzkovateľ – úplné identifikačné údaje prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania (obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO), alebo zákazníka. Ak ide o nový stacionárny zdroj, uvádza sa žiadateľ o vydanie povolenia alebo súhlasu; ak v mene prevádzkovateľa alebo žiadateľa koná iná poverená alebo splnomocnená osoba (zákazník), uvedú sa aj jej identifikačné údaje.

  5.

  Miesto/lokalita – údaje o mieste vykonania oprávnenej technickej činnosti, najmä ulica, popisné číslo, obec podľa umiestnenia objektu diskontinuálneho merania emisií alebo objektu oprávnenej kalibrácie, oprávnenej skúšky alebo oprávnenej inšpekcie zhody a aj identifikačné údaje o katastrálnom území podľa miesta vykonania diskontinuálneho merania kvality ovzdušia podľa svojho významu.

  6.

  Odbor oprávnenej technickej činnosti – názov odboru a vykonanej oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 9 zákona – uvádzajú sa len tie činnosti, ktoré sú skutočne vykonané.

  7.

  Číslo, dátum objednávky – číslo a dátum písomne uzavretej zmluvy, dohody alebo objednávky podľa prílohy č. 10 ôsmeho a deviateho bodu zákona na vykonanie oprávnenej technickej činnosti.

  8.

  Deň oprávnenej technickej činnosti – dátum prvého a posledného kalendárneho dňa výkonu oprávnenej technickej činnosti na mieste.

  9.

  Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (skúšky, inšpekcie zhody) – vedúci technik. Uvedený bod sa vkladá na titulnej strane správy za bod „Deň merania“. Obsahuje meno, priezvisko a titul zodpovednej osoby za oprávnenú technickú činnosť a údaje o osvedčení zodpovednej osoby podľa § 58 ods. 3 písm. d) zákona – identifikačné číslo rozhodnutia a deň jeho vydania.

  10.

  Správa obsahuje – počet strán a počet príloh správy.

  11.

  Oprávnenú technickú činnosť – uvádza sa druh oprávnenej technickej činnosti (jednorazové, periodické meranie, skúška, úplná, periodická inšpekcia zhody) podľa paragrafu, odseku, písmena a bodu osobitného predpisu,23) ktorý sa na oprávnenú technickú činnosť vzťahuje, stručný údaj o objekte oprávnenej technickej činnosti, a ak je to možné, aj o akú konkrétnu technickú činnosť, znečisťujúcu látku alebo iný zisťovaný parameter objektu ide.

  Ak ide o prvé diskontinuálne meranie, oprávnenú skúšku alebo úplnú oprávnenú inšpekciu zhody, uvedie sa aj konanie o vydanie povolenia podľa § 2 pís. r) zákona alebo súhlasu podľa § 26 zákona, ak je v zákone v jednom ustanovení viacej účelov uvádza sa len ten účel a jeho presnejšie vymedzenie, ktorý sa na danú činnosť vzťahuje.

  Ak ide o jednorazovú oprávnenú technickú činnosť podľa rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia alebo správneho orgánu integrovaného povoľovania, uvedie sa aj identifikačné číslo rozhodnutia, deň jeho vydania a názov orgánu, ktorý ho vydal.

  12.

  Súhrn, prevádzka – uvádzajú sa identifikačné údaje o objekte oprávnenej technickej činnosti.

  Ak je objektom merania stacionárny zdroj, jeho časť alebo zariadenie, alebo činnosť alebo ak je objektom merania čistený alebo nečistený odpadový plyn, uvedie sa označenie stacionárneho zdroja, časti, zariadenia vrátane jeho identifikačného, objektového alebo iného obdobného čísla podľa dokumentácie, údaje o umiestnení, najmä ulica, popisné číslo, obec, variabilný symbol a poradové číslo zdroja (VAR PCZ), ak už je pridelené.

  Ak je objektom diskontinuálneho merania vonkajšie ovzdušie, ako identifikačný údaj sa uvedie označenie a údaje o umiestnení stavby, stacionárneho zdroja alebo inej činnosti, ktorej vplyv na kvalitu ovzdušia sa zisťuje meraním; osobitne sa uvedie katastrálne označenie územia, v ktorom sa meranie vykonalo.

  Ak je objektom skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaný merací systém emisií, okrem identifikačného označenia vlastného systému sa uvedie aj identifikačný údaj stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia, potrubia, komína alebo iného miesta nainštalovania. Ak je objektom skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaný merací systém kvality ovzdušia, okrem identifikačného označenia meracieho systému sa uvedú aj údaje o jeho umiestnení.

  13.

  Súhrn, čas (režim) prevádzky – uvádzajú sa stručné údaje o prevádzkových podmienkach a výkonových charakteristikách (podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami), ktorými sú najmä denný, týždenný a ročný režim prevádzky.

  Na oprávnené meranie, skúšky a inšpekcie zhody sa povinne uvedú aj údaje o skutočnom emisnom režime technológie danej prevádzky z hľadiska členenia technológií podľa voľby výrobno-prevádzkového režimu a členenia podľa časového trvania a charakteru zmien emisií.24)

  Technológia

  a)

  emisne jednorežimová, emisne viacrežimová – uvedie sa stručná príčina, dôvod, podstata druhu technológie a údaj o kapacite, druhu výrobku alebo iného výrobného výstupu, druhu paliva alebo podielu palív, druhu suroviny alebo spaľovaného odpadu, ktoré sú podstatné pre danú technológiu a voľbu výrobno-prevádzkového režimu počas merania, skúšky alebo inšpekcie zhody,

  b)

  kontinuálne emisne ustálená, kontinuálne emisne premenlivá, diskontinuálna technológia – uvedie sa stručná príčina, dôvod, podstata druhu technológie a údaj o známom alebo predpokladanom podiele najvyššej a najnižšej hodnoty emisnej veličiny, čase prerušovania spaľovania paliva alebo dávkovania suroviny alebo iného dôvodu prerušovania vzniku emisií znečisťujúcej látky, ktoré sú podstatné pre druh technológie a voľbu počtu jednotlivých meraní, trvania periódy jednotlivého merania a počtu čiastkových meraní, podmienok skúšky alebo inšpekcie zhody.

  14.

  Súhrn, výsledky merania (skúšky, inšpekcie zhody) – v tabuľke výsledkov sa uvádzajú aktuálne stĺpce a v hlavičke tabuľky aktuálne názvy a jednotky meraných – zisťovaných požiadaviek. Ak ide o jednotky, ktoré sa vzťahujú na určené stavové a referenčné podmienky, vyjadrenie stavových a referenčných podmienok sa uvedie v poznámke pod tabuľkou. Ak je to potrebné, v poznámke pod tabuľkou sa uvedie aj doplňujúce vyjadrenie jednotky, ktorá sa vzťahuje na meranú – zisťovanú požiadavku.

  Ak ide o súhrn a tabuľku výsledkov inšpekcie zhody, zisťované požiadavky sa uvádzajú a inšpekcia zhody vyhodnocuje v členení podľa požiadaviek na rozsah oprávnenej inšpekcie zhody.25) „Zhodu“ so súhrnnou požiadavkou možno určiť, ak sú splnené požiadavky. Jednotlivé požiadavky, výsledky čiastkových skúmaní a z nich vyplývajúce čiastkové určenia zhody sa uvádzajú v bode „6.2 Výsledky inšpekcie zhody a diskusia“ v členení podľa súhrnných požiadaviek.

  Ak sa požiadavka na vykonanie oprávnenej technickej činnosti vzťahuje na iný výrobno-prevádzkový režim ako o najvyššie emisie, názov stĺpca „Režim s najvyššími emisiami“ sa upraví podľa významu požiadavky. Informácia o danom režime sa uvedie v poznámke pod tabuľkou.

  V tabuľke výsledkov sa na konci doplní ďalší stĺpec

  a)

  „Upozornenie na súlad/nesúlad“, ak ide o diskontinuálne meranie alebo o oprávnenú skúšku,

  b)

  „Upozornenie na zhodu/nezhodu“, ak ide o oprávnenú inšpekciu zhody, alebo

  c)

  „Upozornenie na výskyt“, ak ide o kvalitatívny rozbor.

  K upozorneniu sa v poznámke pod tabuľkou uvedie presné označenie právneho predpisu, súhlasu alebo povolenia, v ktorom je ustanovená požiadavka (uvedú sa rozhodujúce informácie na základe ktorých je priradený emisný limit, technická požiadavka, podmienka prevádzkovania).

  Za tabuľkou sa doplní bod „Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad“ a uvedie sa text informácie v znení podľa prílohy č. 10 siedmeho bodu zákona.

  15.

  Opis prevádzky a spracúvaných materiálov – ak sú objektom diskontinuálneho merania odpadové plyny, nečistené plyny, stacionárne zdroje, ich časti, zariadenia alebo činnosti, uvedie sa stručný opis objektu, princíp technológie, charakter technológie podľa emisného členenia.

  Ak je objektom skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaný merací systém, okrem identifikačných údajov systému, skúšaných parametrov a hodnotených požiadaviek sa uvedú aj stručné údaje o technológii, kde je systém nainštalovaný, s dôrazom na informácie o tých technologických veličinách, ktoré sú meracím systémom spracúvané alebo zadávané ako parametre vyhodnocovacieho systému o stave technológie.

  Ak je objektom diskontinuálneho merania vonkajšie ovzdušie a účelom je zistenie vplyvu stavby, stacionárneho zdroja alebo inej činnosti na kvalitu ovzdušia, uvedie sa stručný emisno-technologický opis stacionárneho zdroja, údaje o charaktere výroby, množstve a spôsobe odvádzania odpadových plynov. Ďalej sa uvedie bližší opis umiestnenia stavby v území, meteorologicko-orografické podmienky rozptylu znečisťujúcich látok a predpokladaný vplyv prevádzky na kvalitu ovzdušia vrátane rozsahu ovplyvneného územia. V potrebnom rozsahu sa uvedú obdobné údaje aj o ostatných blízkych stacionárnych zdrojoch znečisťovania, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia v meranom území, a vplyv diaľkového prenosu, ak je z hľadiska interpretovania výsledku merania významný.

  16.

  Podmienky prevádzky počas meraní (skúšok, inšpekcie zhody) – ako prevádzkové stavy sa uvádzajú emisne charakteristické výrobno-prevádzkové režimy, druhy a podstatné emisné parametre výrobkov, palív a surovín. Uvádzajú sa stručné skutočné údaje o prevádzkových podmienkach a výkonových charakteristikách.

  Pri výbere podstatných technicko-prevádzkových parametrov sa vychádza z požiadaviek na vymedzenie režimu s najvyššími emisiami, reprezentatívneho režimu alebo iného zodpovedajúceho výrobno-prevádzkového režimu v závislosti od diskontinuálneho merania a ďalej z údajov špecifikovaných v dokumentácii a v súbore technicko-prevádzkových parametrov na zabezpečenie ochrany ovzdušia, ktoré sú riadené a sledované v prevádzkovej evidencii, z údajov o prevádzkových meradlách a z údajov, ktoré sa na zdokumentovanie stavu objektu merania uvádzajú v protokole o meraní alebo skúške podľa oprávnenej metodiky.

  Technicko-prevádzkové parametre, ktoré sú podstatné z hľadiska merania, sa spravidla uvádzajú v tabuľkovej forme. Uvedú sa hodnoty podľa dokumentácie, im zodpovedajúce bežné hodnoty a skutočné hodnoty počas diskontinuálneho merania alebo kontroly v členení podľa periód merania alebo vzorkovania jednotlivých hodnôt, ak to meracie prostriedky objektu merania umožňujú. Ako bežná hodnota technicko-prevádzkového parametra sa uvádza hodnota podľa prevádzkovej alebo inej obdobnej dokumentácie, ktorá sa za obdobie od predchádzajúceho merania vyskytovala najčastejšie. Ak ide o skutočné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov, ktoré sú merané, zisťované, zaznamenávané prevádzkovými meradlami, uvedie sa aj označenie prevádzkového záznamu alebo iného obdobného dokumentu.

  Ak ide o parametre palív a surovín, ktoré sú zisťované laboratórnymi analýzami, uvedie sa aj neistota hodnoty, označenie metodiky, označenie certifikátu, analytického protokolu alebo iného obdobného dokumentu, označenie laboratória a údaj, či ide o akreditované laboratórium, a zhodnotenie dodržania zásad subdodávok podľa prílohy č. 10 sedemnásteho a osemnásteho bodu zákona. V samostatnom odseku sa uvedú ďalšie požiadavky, ktoré sú určené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a ktoré sa vzťahujú na technológiu, zariadenie a spôsob prevádzkovania objektu diskontinuálneho merania, skúšky, inšpekcie zhody a konania, ktorých dodržanie je vyhodnotené v bode 6.1 správy. Sú nimi najmä požiadavky určené ako všeobecné podmienky prevádzkovania vrátane požiadaviek na odsávanie a tesnosť odsávaných miest, zariadení, armatúr a potrubí – vylúčenie riedenia odpadových plynov, ak technológia neumožňuje prepočítanie na referenčný obsah vybranej zložky v odpadovom plyne.

  17.

  Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas meraní (skúšok, inšpekcie zhody) – zhodnocuje sa súlad prevádzky s dokumentáciou, určenými požiadavkami a osobitnými podmienkami merania, ktoré sa vzťahujú na voľbu výrobno-prevádzkového režimu, podstatné technicko-prevádzkové parametre a na prevádzku výrobných a odlučovacích zariadení.

  Osobitne sa vyhodnotí, či sú dodržané osobitné podmienky merania, skúšky, inšpekcie zhody, ktoré sa vzťahujú na spôsob prevádzky, ak sú určené alebo schválené orgánom ochrany ovzdušia alebo správnym orgánom integrovaného povoľovania vrátane označenia súhlasu a skráteného znenia osobitných podmienok.

  Súčasťou tohto bodu je aj informácia o vyhlásení prevádzkovateľa o súlade prevádzky objektu merania s predpismi podľa prílohy č. 10 štvrtého bodu k zákona. Uvedie sa označenie vyhlásenia, dátum vyhotovenia, meno, priezvisko a funkčné zaradenie zástupcu prevádzkovateľa, ktorý vyhlásenie v mene prevádzkovateľa podpísal.

  18.

  Overenie dôveryhodnosti – ako osobitná časť overenia dôveryhodnosti výsledku sa uvedú aj údaje o validácii alebo kontrole platnosti výsledku podľa oprávnenej metodiky.

  19.

  V kapitole „Výsledky merania (skúšky, inšpekcie zhody) a diskusia“ sa doplní samostatný bod 6.4 „Názory a interpretácie“, ak je to potrebné.

  Ako názor a interpretácia sa v správe o oprávnenej technickej činnosti uvedú najmä:

  a)

  ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na správne pochopenie vyhlásenia o súlade alebo nesúlade objektu oprávnenej technickej činnosti s požiadavkami alebo na správne pochopenie výsledkov inšpekcie zhody,

  b)

  návody a odporúčania, ako sa zistenia pri oprávnenej technickej činnosti môžu použiť na zabezpečenie alebo zlepšenie podmienok vykonania ďalšej periodicky vykonávanej oprávnenej technickej činnosti, na odôvodnenie potreby osobitných podmienok jej vykonania alebo na odôvodnenie predĺženia lehoty periodického diskontinuálneho merania, ak to predpisy umožňujú,

  c)

  názor na reprezentatívnosť výsledku diskontinuálneho merania množstva emisie podľa požiadaviek na reprezentatívny výrobno-prevádzkový režim, presnosti merania hodnôt vzťahových a parametrických veličín a odporúčanie, ako výsledok aplikovať na výpočet vypusteného reprezentatívneho množstva emisie,

  d)

  návody a odporúčania, ako zistenia zo skúšky automatizovaných meracích systémov emisií možno uplatniť pri odôvodnení žiadosti o nepriame monitorovanie, určení osobitnej lehoty skúšky alebo odôvodnení nemožnosti kontinuálneho merania a jeho nahradení periodickým diskontinuálnym meraním.

  Podľa potreby sa uvedú aj iné dôležité skutočnosti o diskontinuálnom meraní, oprávnenej skúške alebo inšpekcii zhody, ktoré sú dôležité pre zákazníka alebo pre konajúci orgán štátnej správy a ktoré nenáležia do iných bodov správy.

  20.

  Ak oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody automatizovaného meracieho systému

  a)

  vykonala tá istá oprávnená osoba, na správu o oprávnenej skúške sa vzťahujú podrobnosti o náležitostiach a o vyhotovovaní správy podľa tejto časti, častí B, C a E vrátane odchýlok podľa časti D druhého až piateho bodu podľa svojho významu,

  b)

  vykonali rôzne oprávnené osoby, na čiastkovú správu subdodávateľa o oprávnenej skúške sa vzťahujú podrobnosti o náležitostiach a o vyhotovovaní správy podľa tejto časti a častí B až E podľa svojho významu.

  21.

  Na záverečnej strane správy sa uvádza aj meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu a dátum vydania správy.

  22.

  Prílohy

  a)

  kópia dokumentov, záznamov a zápisníc, ktoré sú inými dôležitými skutočnosťami o oprávnenej technickej činnosti, najmä ak ide o určenie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti alebo osobitnej podmienky zabezpečenia nestrannosti,

  b)

  originál každej čiastkovej správy k správe o oprávnenom diskontinuálnom meraní, originál každej čiastkovej správy k správe o oprávnenej inšpekcií zhody automatizovaného meracieho systému; uvedené sa uplatňuje aj ak oprávnenú kalibráciu, oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu zhody vykonala tá istá oprávnená osoba,

  c)

  podľa častí B a C podľa svojho významu.

  B.

  Podrobnosti o náležitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza súlad/zhoda objektu oprávnenej technickej činnosti s určenými požiadavkami

  K správe sa prikladá podľa svojho významu

  1.

  informácia o vydanom rozhodnutí o jednorazovej oprávnenej technickej činnosti, ak jej vykonanie je určené povoľujúcim orgánom, najmenej v rozsahu čísla rozhodnutia, dátumu jeho vydania a názvu predmetného orgánu,

  2.

  nákres umiestnenia meracích miest a odberových bodov vrátane vyznačenia odporúčaných a skutočných vzdialeností, ak sú rôzne, a blokovej schémy technológie, ak sa skladá z viacerých častí alebo zariadení,

  3.

  graficky spracované záznamy z pomocných meraní na výber reprezentatívneho miesta a bodu odberu vzoriek ako súčasť opisu konkrétnych podmienok odberu vzoriek,

  4.

  graficky spracovaný časový záznam meraní hodnôt veličín, ktoré sú merané s použitím kontinuálne merajúcich technických prostriedkov, najmä ak ide o emisné alebo imisné analyzátory.

  C.

  Podrobnosti o náležitostiach príloh správy, v ktorej sa uvádza nesúlad/nezhoda objektu oprávnenej technickej činnosti s určenými požiadavkami

  K správe sa okrem náležitostí podľa časti B na osobitné zdokumentovanie nesúladu/nezhody daného výsledku oprávnenej technickej činnosti prikladá

  1.

  kópia vyhlásenia prevádzkovateľa stacionárneho zdroja podľa § 34 ods. 3 písm. b) zákona,

  2.

  kópia kalibračného certifikátu analyzátora, meradla, a kópia kalibračného certifikátu referenčného materiálu použitého na nastavenie analyzátora,

  3.

  kópia záznamu z prevádzkových meradiel alebo zápisu z prevádzkovej evidencie ako súčasť zdokumentovania skutočných hodnôt predmetu diskontinuálneho merania počas merania alebo kontroly,

  4.

  spracovaný časový záznam z kontroly kontinuálne merajúcich technických prostriedkov pred meraním a po ňom,

  5.

  kópia prvotného záznamu alebo zápisu o odbere vzorky a zápisu o meraní pre najvyššiu nameranú hodnotu,

  6.

  úplný výpočet výsledku diskontinuálneho merania, kalibrácie, skúšky vrátane použitých výpočtových vzťahov, koeficientov a konštánt,

  7.

  úplný výpočet hodnoty neistoty pre najvyššiu nameranú hodnotu alebo iné kvalifikované zdokumentovanie hodnoty neistoty, ak sa zisťuje a dokumentuje iným spôsobom ako výpočtom.

  D.

  Podrobnosti o náležitostiach čiastkovej správy

  Podrobnosti o náležitostiach správy podľa častí A až C sa vzťahujú aj na náležitosti čiastkovej správy o výsledku časti oprávnenej technickej činnosti, ktorú ako subdodávku vykonala iná oprávnená osoba podľa prílohy č. 10 sedemnásteho a osemnásteho bodu zákona s týmito odchýlkami:

  1.

  namiesto zmluvy s účastníkom konania sa uvádza zmluva o subdodávke s oprávnenou osobou,

  2.

  neuvádza sa opis a parametre objektu oprávnenej technickej činnosti, ak sú činnosti vykonané v jednom časovom období; ak činnosti nie sú vykonané v tom istom časovom období, parametre sa uvedú len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,

  3.

  priebeh a postup technickej činnosti sa zdokumentuje a vyhodnotenie výsledkov sa uvedie len v rozsahu, ktorý zodpovedá subdodávke,

  4.

  upozornenie na súlad alebo nesúlad, názor a interpretovanie výsledkov subdodávky a poučenie o platnosti výsledkov sa uvádzajú len podľa rozsahu subdodávky,

  5.

  neprikladá sa vyhlásenie prevádzkovateľa, účastníka konania, ak sú technické činnosti vykonané v tom istom časovom období.

  E.

  Podrobnosti o vyhotovovaní správy, čiastkovej správy, príloh, tabuliek a záznamov

  1.

  Správa a čiastková správa má byť informačne a dokumentačne jednoznačná, má sa prihliadať na prehľadnosť, účelnosť a na náklady na vypracovanie a uchovávanie správy, uplatňovanie štandardizovaných tabuliek a kombinovaných prehľadných záznamov a grafov.

  2.

  Prílohy, najmä doklady, tabuľky, obrázky, grafy, záznamy sa označujú a k správe a čiastkovej správe pripájajú podľa poradia, ako sú uvádzané texte; ich názvy a označenia musia byť v súlade s textom správy.

  3.

  Kópia priloženého dokladu musí byť čitateľná; každú stranu kópie podpíše zodpovedná osoba.

  4.

  Tabuľky, obrázky, grafy, záznamy a iné ucelené časti správy a čiastkovej správe, najmä výpočty, ktoré presahujú rozsahom polovicu stránky, sa z dôvodu ucelenosti a prehľadnosti textu sa pripájajú k správe a čiastkovej správe ako prílohy; uplatňujú sa jednotné vzory tabuliek podľa technických špecifikácií.

  5.

  Záznamy z kontinuálne meraných hodnôt veličín sa spracúvajú v prehľadných líniových grafoch, z ktorých musí byť zrejmý ich časový priebeh, a ak je to dostupné, aj predpísané hodnoty v určených jednotkách.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 299/2023 Z. z.

  PODROBNOSTI O ROZSAHU INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH OPRÁVNENÝMI OSOBAMI V INFORMAČNOM SYSTÉME O OPRÁVNENÝCH OSOBÁCH A ICH STÁLYCH SUBDODÁVATEĽOCH

  A.

  Údaje o oprávnenej osobe, štatutárnych zástupcoch, zodpovedných osobách, akreditácii, oprávnení na podnikanie a o finančnom krytí zodpovednosti

  A.1 Oprávnená osoba

  1.

  Obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie.

  2.

  Organizačná zložka – názov, sídlo, adresa, ak je iné ako v prvom bode.

  3.

  Kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi – poštová adresa, telefónne číslo, faxové číslo alebo adresa elektronickej pošty, webové sídlo.

  4.

  Dátum začatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.

  5.

  Dátum ukončenia pôsobnosti alebo dátum pozastavenia pôsobnosti a dôvod pozastavenia podľa § 58 ods. 4 písm. a) až c), n) a ods. 12 a 13 zákona alebo z vlastného podnetu.

  6.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  A.2 Štatutárny zástupca podľa § 58 ods. 7 písm. d) prvého bodu zákona

  1.

  Meno, priezvisko, titul, funkcia, rok narodenia.

  2.

  Dátum začatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.

  3.

  Dátum ukončenia pôsobnosti alebo jej pozastavenia.

  4.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  A.3 Zodpovedná osoba za oprávnenú technickú činnosť podľa § 58 ods. 3 písm. d) zákona

  1.

  Meno, priezvisko, titul, rok narodenia.

  2.

  Osvedčenie zodpovednej osoby – identifikačné číslo rozhodnutia, deň vydania rozhodnutia, platnosť osvedčenia od/do, platné osvedčenie v dátovej forme.

  3.

  Rozsah pôsobnosti – odbory oprávnenej technickej činnosti podľa časti C, objekty oprávnenej technickej činnosti podľa časti D, oprávnené metodiky podľa častí E až H vrátane spresnenia rozsahu pôsobnosti a času pôsobnosti, ak je to potrebné.

  4.

  Dátum začatia pôsobnosti alebo obnovenia pozastavenej pôsobnosti.

  5.

  Dátum ukončenia pôsobnosti alebo dátum pozastavenia pôsobnosti a dôvod pozastavenia podľa § 58 ods. 4 písm. d) zákona alebo z vlastného podnetu.

  6.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  A.4 Doklady o akreditácii podľa § 58 ods. 3 písm. a) a b) zákona

  1.

  Skúšobné laboratórium

  a)

  identifikačné číslo osvedčenia o akreditácii, deň vydania osvedčenia, názov akreditačného orgánu, platnosť osvedčenia od/do, platné osvedčenie v dátovej forme,

  b)

  zmena, pozastavenie platnosti alebo zrušenie osvedčenia o akreditácii – údaje ako podľa písmena a), opis zmeny, platnosť zmeny od/do.

  2.

  Kalibračné laboratórium – údaje ako podľa prvého bodu.

  3.

  Inšpekčný orgán – údaje ako podľa prvého bodu.

  4.

  Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek – údaje ako podľa prvého bodu.

  A.5 Živnostenské oprávnenie – viazané živnosti26)

  1.

  Živnostenské oprávnenie

  a)

  identifikačné číslo oprávnenia, deň vydania oprávnenia, názov správneho orgánu, ktorý oprávnenie vydal, platnosť oprávnenia od/do, platné oprávnenie v dátovej forme,

  b)

  predmet viazanej živnosti.

  2.

  Zmena, pozastavenie platnosti alebo zrušenie živnostenského oprávnenia – údaje ako podľa prvého bodu, platnosť zmeny od/do.

  A.6 Finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 58 ods. 9 písm. c) zákona

  1.

  Názov odboru oprávnenej technickej činnosti

  a)

  suma finančného krytia,

  b)

  názov poisťovne,

  c)

  platnosť poistenia od/do.

  2.

  Aktuálny stav finančného krytia – údaje ako podľa prvého bodu.

  Údaje sa uvádzajú v členení podľa odborov oprávnenej technickej činnosti, ak údaje o finančnom krytí podľa prvého bodu sú rôzne.

  B.

  Údaje o stálych subdodávateľoch podľa § 58 ods. 13 zákona a prílohy č. 10 šestnásteho bodu zákona.

  1.

  Subdodávateľ – údaje ako v bode A.1.

  2.

  Doklady o akreditácii podľa § 58 ods. 3 písm. a) a b) zákona – údaje ako v časti A.4 prvom bode a štvrtom bode.

  3.

  Rozsah subdodávok – odbory oprávnenej technickej činnosti podľa časti C, objekty oprávnenej technickej činnosti podľa časti D, oprávnené metodiky podľa časti E vrátane spresnenia rozsahu subdodávok a času subdodávok, ak je to potrebné.

  4.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  C.

  Odbory oprávnenej technickej činnosti podľa prílohy č. 9 zákona

  1.

  Zavedené odbory oprávnenej technickej činnosti v členení podľa prílohy č. 9 zákona.

  2.

  Spresnenie rozsahu pôsobnosti v členení podľa zavedených odborov oprávnenej technickej činnosti, ak oprávnená osoba má vo vzťahu k zavedenej meracej metóde, pevnému rozsahu akreditácie alebo rozsahu pôsobnosti zodpovedných osôb obmedzený rozsah pôsobnosti len pre vybrané veličiny alebo činnosti v danom odbore.

  3.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  D.

  Objekty diskontinuálneho merania emisií – stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a vymedzenie pôsobnosti zodpovedných osôb a odborov oprávnenej technickej činnosti

  1.

  Číslo kategórie, názov kategórie stacionárneho zdroja a jej podrobnejšie členenie podľa osobitného predpisu.1)

  2.

  Označenie odboru diskontinuálneho merania emisií podľa časti C, ktorý je pre objekt zavedený.

  3.

  Spresnenie rozsahu pôsobnosti, ak oprávnená osoba má pre danú kategóriu stacionárnych zdrojov, technológiu, zariadenia, palivá, suroviny a podobne vo vzťahu k zavedenej meracej metóde, pevnému rozsahu akreditácie alebo rozsahu pôsobnosti zodpovedných osôb obmedzený rozsah pôsobnosti alebo sú potrebné ďalšie údaje na informovanie zákazníkov a pracovníkov orgánov štátnej správy.

  4.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  E.

  Oprávnené metodiky meraní emisií, technických podmienok, všeobecných podmienok prevádzkovania, kvality ovzdušia a súvisiacich stavových, referenčných a meteorologických veličín podľa prílohy č. 9 písm. a) zákona

  1.

  V časti E sa uvádzajú údaje o zisťovaných znečisťujúcich látkach, fyzikálno-chemických veličinách a o oprávnených metodikách v členení podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov diskontinuálneho merania emisií a diskontinuálneho merania kvality ovzdušia.

  2.

  Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie skúšobného laboratória, v ktorej sa doplnia ďalšie potrebné údaje podľa tretieho až šiesteho bodu.

  3.

  Názvy analytu sa uvádzajú podľa zoznamu znečisťujúcich látok pre nové zdroje.27) Číselný kód analytu sa uvádza podľa národného emisného informačného systému podľa § 24 zákona, ak je číselník vydaný. Uvádzané názvy analytov musia byť obdobne uvedené v prílohe osvedčenia o akreditácii.

  4.

  Ak ide o technickú požiadavku a všeobecnú podmienku prevádzkovania, stavovú, referenčnú alebo meteorologickú veličinu, názov vlastnosti – parametra sa uvádza tak, že je zrejmé, o ktorú technickú požiadavku a všeobecnú podmienku prevádzkovania alebo inú veličinu podľa osobitného predpisu ide.5) Číselný kód vlastnosti – parametra sa uvádza podľa národného emisného informačného systému podľa § 24 zákona, ak je číselník vydaný.

  5.

  Dátum vydania zavedenej oprávnenej metodiky sa uvádza podľa údaja orgánu alebo inštitúcie, ktorý ju vydal. Ak je vydanie označené len uvedením mesiaca a roka vydania, dátum vydania sa označí od prvého dňa, mesiaca a roka, ak v informácii podľa § 41 písm. n) štrnásteho bodu zákona nie je uvedené inak.

  6.

  Ako ostatná špecifikácia sa

  a)

  vyznačí oprávnená metodika, ktorej účel alebo rozsah použitia je pre diskontinuálne meranie alebo skúšku obmedzený najmä z hľadiska požiadaviek právnych predpisov, alebo ide o metodiku určenú len pre konkrétnu kategóriu stacionárneho zdroja, technológiu, druh paliva, merací princíp a iné obdobné použitie; podstatné údaje pre informovanie zákazníkov sa uvedú v poznámke,

  b)

  ak ide o alternatívnu metodiku, v poznámke podľa svojho významu uvedú bližšie údaje o dôvode jej zavedenia, o vydavateľovi alebo spracovateľovi, o špecifickom použití, o inom vedeckom princípe v porovnaní s technickou normou alebo referenčnou metodikou, o podstate modifikácie v porovnaní s technickou normou alebo referenčnou metodikou, o spôsobe validovania vrátane údajov o podkladoch, na základe ktorých je alternatívna metodika spracúvaná a ďalšie údaje, ktoré sú podstatné z hľadiska jej účelu a informovania zákazníkov,

  c)

  uvádza dátum zavedenia, platnosti danej oprávnenej metodiky na oprávnenú technickú činnosť.

  7.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  F.

  Oprávnené metodiky kalibrácií automatizovaných meracích systémov podľa prílohy č. 9 písm. b) zákona

  1.

  V časti F sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách kalibrácie podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávnenej kalibrácie automatizovaných meracích systémov.

  2.

  Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie kalibračného laboratória, v ktorej sa doplnia ďalšie potrebné údaje podľa časti E tretieho bodu až šiesteho bodu podľa svojho významu.

  3.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  G.

  Oprávnené metodiky skúšok automatizovaných meracích systémov podľa prílohy č. 9 písm. c) zákona na mieste inštalovania

  1.

  V časti G sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách skúšok automatizovaných meracích systémov podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávnenej skúšky automatizovaných meracích systémov.

  2.

  Uvádzajú sa údaje o technických funkčných skúškach automatizovaných meracích systémov, ktoré vykonáva skúšobné laboratórium alebo inšpekčný orgán na mieste inštalovania vrátane paralelných meraní so štandardnou referenčnou metódou „on-line“ s referenčným analyzátorom alebo s manuálnym odberom vzorky a laboratórnym stanovením.

  3.

  Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie skúšobného laboratória, v ktorej sa doplnia ďalšie potrebné údaje podľa časti E tretieho až šiesteho bodu podľa svojho významu.

  4.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

  H.

  Oprávnené metodiky inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov podľa prílohy č. 9 písm. d) zákona na mieste inštalovania

  1.

  V časti H sa uvádzajú údaje o zavedených oprávnených metodikách inšpekcie – posudzovania zhody automatizovaných meracích systémov podľa podrobnejšieho členenia jednotlivých odborov oprávnenej inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov.

  2.

  Rozsah informácií sa uvádza podľa metodickej smernice národného notifikačného orgánu, ktorou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov; v tabuľke sa doplnia ďalšie potrebné údaje pre špecifický odbor oprávnenej inšpekcie zhody podľa časti E tretieho až šiesteho bodu podľa svojho významu.

  3.

  Predmet inšpekcie sa na informovanie uvádza v členení podľa názvu znečisťujúcich látok a štandardných a referenčných veličín, ak ide o emisie, a podľa názvu znečisťujúcich látok a meteorologických veličín, ak ide o vonkajšie ovzdušie.

  4.

  Zmeny údajov – platnosť zmeny od/do.

Poznámky

 • 1)

  Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

 • 2)

  Napríklad vyhláška č. 248/2023 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

 • 3)

  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253).

 • 4)

  STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (01 5260).

 • 5)

  Napríklad vyhláška č. 248/2023 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia a vyhláška č. 253/2023 Z. z.

 • 6)

  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov (83 4106).

 • 8)

  § 14 ods. 3 vyhlášky č. 249/2023 Z. z.

 • 9)

  ISO 7870-2 Control charts — Part 2: Shewhart control charts.

 • 10)

  Napríklad ISO Guide 31, Referenčné materiály. Obsah certifikátov a označení (v revízií), STN ISO 6141 Analýza plynov. Požiadavky na certifikáty kalibračných plynov a plynných zmesí (38 5610).

 • 11)

  Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Napríklad zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 5 vyhlášky č. 250/2023 Z. z., vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu (Ú. v. EÚ L 312, 3. 12. 2019), vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (Ú. v. EÚ L 212, 17. 8. 2017).

 • 13)

  Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (oznámenie č. 5/1985 Zb.).

 • 14)

  Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou neistotou merania (83 4110), STN P CEN/TS 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Preukázanie rovnocennosti alternatívnej metódy a referenčnej metódy (83 4533), STN ISO 5725-6 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania. Časť 6: Použitie hodnôt mier presnosti v praxi (01 0251).

 • 15)

  STN P CEN/TS 15674 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Návod na vypracovanie normalizovaných metód (83 4523).

 • 16)

  STN EN 14793 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Preukázanie rovnocennosti alternatívnej metódy a referenčnej metódy (83 4533).

 • 17)

  § 15 vyhlášky č. 249/2023 Z. z.

 • 18)

  STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (01 5260).

 • 19)

  STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní (83 4521).

 • 20)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

 • 21)

  Položka 170 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

 • 23)

  § 3, § 4, § 6 a § 8 až 12 vyhlášky č. 249/2023 Z. z.

 • 24)

  Príloha č. 2, časť A vyhlášky č. 249/2023 Z. z.

 • 25)

  § 14 ods. 3 písm. c), § 14 ods. 4 písm. c) vyhlášky č. 249/2023 Z. z.

 • 26)

  Príloha č. 2 položka 78 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 27)

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 248/2023 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore