Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 262/2010 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 10.06.2010
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 262/2010 účinný od 01.07.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 262/2010 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 257/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie (ďalej len „obnova“) vychádza z posúdenia súladu súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií s technickými a špecifickými požiadavkami,1) so slovenskými technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami2) na základe analýzy ich stavebného stavu, kapacity, environmentálneho vplyvu a výšky účelovej rezervy finančných prostriedkov na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „účelová finančná rezerva“) určenej spôsobom podľa § 4a ods. 1.

(2)

Postup vypracovania plánu obnovy zahŕňa najmä

a)

posúdenie existujúcich informácií o stave objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ich aktualizácia na základe kapacitného prieskumu, posúdenia stavu objektov a environmentálneho vplyvu,

b)

určenie príčin technických a špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení na základe výsledkov posúdenia kapacitného prieskumu, zistených stavebných nedostatkov a posúdenia environmentálneho vplyvu,

c)

výber najvýhodnejšieho variantu na obnovu z hľadiska technického, ekonomického a environmentálneho.

(3)

Aktualizácia plánu obnovy sa vykonáva podľa potreby najmenej raz za päť rokov so zohľadnením realizovaných opatrení. Aktualizácia plánu obnovy je súčasťou plánu obnovy.

(4)

Plán obnovy obsahuje

a)

súhrnný zoznam objektov a zariadení zahrnutých do plánu obnovy,

b)

ciele, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou plánovanej obnovy,

c)

uvedenie špecifických nedostatkov stavu objektov a zariadení vrátane plánovaných termínov obnovy a špecifikácie plánovaných opatrení,

d)

priority zaradenia objektov a zariadení verejného vodovodu alebo objektov a zariadení verejnej kanalizácie do plánu obnovy na základe vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,

e)

návrh prác vrátane nákladov a časového harmonogramu realizácie plánu obnovy,

f)

posúdenie vzťahov k iným stavbám alebo k plánovanému rozvoju.

§ 2
(1)

Plán obnovy verejného vodovodu sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 časti A pre zásobované oblasti a obce, ktoré sú ich súčasťou, a pre jednotlivé objekty a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. Takýmito objektmi a zariadeniami sú

a)

záchytné objekty z podzemných vodárenských zdrojov,

b)

čerpacie stanice

1.

stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2.

technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

c)

úpravne vody

1.

stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2.

technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

d)

vodojemy,

1.

stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2.

technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

e)

privádzacie potrubie,

f)

rozvodná vodovodná sieť vrátane vodovodných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejného vodovodu,

g)

ostatné stavebné objekty a

h)

ostatné technologické zariadenia.

(2)

Zásobovanou oblasťou je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej je pitná voda dodávaná z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov do verejných vodovodov, ktoré sú navzájom prepojené.

§ 3 - Plán obnovy verejnej kanalizácie sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 časti B pre jednotlivé aglomerácie a obce, ktoré sú súčasťou aglomerácií, a pre jednotlivé objekty a zariadenia, ktoré tvoria funkčný celok. Takýmito objektmi a zariadeniami sú
a)

stokové siete vrátane kanalizačných prípojok vo vlastníctve vlastníka verejnej kanalizácie a zberače,

b)

čerpacie stanice,

1.

stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy,

2.

technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia,

c)

čistiarne odpadových vôd

1.

stavebné objekty, napríklad nádrže, budovy, septiky, kalové polia,

2.

technologické vybavenie, napríklad stroje, zariadenia, meranie a regulácia,

d)

odľahčovacie komory, výustné objekty,

e)

ostatné objekty,

f)

ostatné zariadenia.

§ 4
(1)

Základnou podmienkou na zaradenie objektov a zariadení do plánu obnovy a určenie priorít potreby obnovy je posúdenie technického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií podľa týchto základných ukazovateľov:

a)

ich vek,

b)

poruchovosť,

c)

stav využitia kapacity a

d)

súlad s platnou právnou úpravou a s požiadavkami určenými v povoleniach na vodné stavby.3)

(2)

Objekty a zariadenia verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa po posúdení ich technického stavu zaradia do týchto základných tried:

a)

T1 – vyhovujúca hodnota ukazovateľa, ktorá nevyžaduje žiadne opatrenia v rámci obnovy,

b)

T2 – priemerné hodnoty ukazovateľa, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie a je potrebné potenciálne uvažovať s obnovou,

c)

T3 – kritické hodnoty ukazovateľa, ktoré vyžadujú realizáciu opatrení na riešenie existujúceho stavu a je potrebné plánovať obnovu,

d)

T4 – nevyhovujúce hodnoty ukazovateľa, ktorý indikuje, že objekt a zariadenie si vyžaduje obnovu nevyhnutne, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko.

(3)

Po zaradení objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií do základných tried sa vypočíta miera ich opotrebovania, ktorá vyjadruje naliehavosť potreby obnovy. Miera opotrebovania sa vypočíta ako súčin tried posudzovaných technických ukazovateľov.

(4)

Hodnoty základných technických ukazovateľov objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovateľov pre ich zaradenie do príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 4a
(1)

Minimálna výška účelovej finančnej rezervy je 40 % z odpisov alebo z nájomného podľa osobitného predpisu4) ako ekonomicky oprávnený náklad, ak sú odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody schválenej alebo určenej podľa osobitného predpisu,4) alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody schválenej alebo určenej podľa osobitného predpisu,4) za každý verejný vodovod a za každú verejnú kanalizáciu.

(2)

Prostriedky z účelovej finančnej rezervy sa použijú na obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení prostredníctvom opatrení uvedených v schválenom pláne obnovy.

(3)

Forma oznámenia informácií o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona je uvedená v prílohe č. 3.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.

Jozef Medveď v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor

  Plán obnovy

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.

  Hodnoty základných technických ukazovateľov objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií, hodnotenie stavu technických ukazovateľov pre ich zaradenie do príslušných tried kvality a kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení

  Odhadnutý priemerný vek objektu Trieda Charakterizácia (popis) stavu majetku Hodnota v príslušnej triede
  Do ≤ 0,40 hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T1 vyhovujúca hodnota veku objektu, ktorá nevyžaduje žiadne  opatrenia v rámci obnovy 1
  Od > 0,40 do ≤ 0,70 hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T2 priemerné hodnoty veku objektu, ktoré nevyžadujú okamžité riešenie (potenciálne je potrebné uvažovať s obnovou) 2
  Od > 0,70 do ≤ 0,90  hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T3 hodnoty veku objektu, ktoré indikujú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, potrebu realizácie obnovy (treba plánovať obnovu) 3
  Od > 0,90  hodnoty životnosti uvedenej pre príslušný objekt v tab. 3 T4 vysoký vek objektu, ktorý indikuje prioritnú potrebu previerky technického stavu objektu, a v prípade, že je nevyhovujúci, realizáciu obnovy, nakoľko sú ohrozené jeho základné funkcie a predstavuje zvýšené riziko 4

  Tabuľka 1 Základná matica hodnôt tried kvality ukazovateľov pre výpočet miery opotrebovania

  1)

  „pp“ je počet porúch.

  2)

  Stav využitia existujúcej kapacity znamená, do akej miery je optimalizované využitie existujúcej kapacity objektu, napríklad

  odstránením zmenšenia prietočného profilu, redukciou zaťaženia objektu, vyrovnaním špičkového zaťaženia objektu.

  Tabuľka 2 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa veku

  Tabuľka 3 Priemerná životnosť objektov a zariadení verejných vodovodov a verejných kanalizácií

  Tabuľka 4 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa počtu porúch na 1km za 1 rok

  Tabuľka 5 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa stavu využitia existujúcej kapacity

  Tabuľka 6 Zaradenie objektov a zariadení do tried podľa súladu s právnou úpravou /povolením

  Tabuľka 7 Kategórie miery opotrebenia objektov a zariadení

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.

Poznámky

 • 1)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

 • 2)

  Napríklad STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí (75 6100), STN EN 805 Vodárenstvo Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov (75 5403).

 • 3)

  § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.

Načítavam znenie...
MENU
Hore