Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD7 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 396/2012 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 140/2019


§ 1
Základné ustanovenia

(1)
Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3)
Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie pôžičiek podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný poriadok fondu.
zobraziť paragraf
§ 8
Zdroje fondu

(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
b)
úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici,
c)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
d)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e)
poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke,
f)
dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva,
g)
dary a príspevky od iných osôb,
h)
úvery z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
i)
iné príjmy.
(2)
Fond môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky prijímať úvery podľa odseku 1 písm. h) na účel poskytovania pôžičiek podľa § 10 a 14, ak
a)
celková suma dlhu fondu neprekročí v rámci kalendárneho roka 60 % z nesplatenej istiny pôžičiek vrátane príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka a
b)
suma ročných splátok úverov neprekročí 35 % celkových príjmov predchádzajúceho roka vrátane príjmových finančných operácií okrem príjmov podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Fond nemôže uzavrieť zmluvu o úvere s inými osobami, ako sú uvedené v odseku 1 písm. h).
(4)
Ministerstvo poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b)
celkový objem dotácie, z toho objem dotácie určený na
1.
pôžičky pre študentov,
2.
pôžičky pre pedagógov alebo
3.
stabilizačné pôžičky v členení pre jednotlivé regulované povolania s nedostatkom pracovnej sily v Slovenskej republike (ďalej len „nedostatkové regulované povolanie“),
c)
nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa poskytuje dotácia, ak ide o stabilizačnú pôžičku a výšku stabilizačnej pôžičky pre nedostatkové regulované povolanie,
d)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
dátum, do ktorého fond predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie.
(5)
Dotácia sa poskytuje v závislosti od potrieb fondu a možností štátneho rozpočtu.
(6)
Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14 a na náklady na správu fondu v súlade s podmienkami zmluvy podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 9
Hospodárenie s prostriedkami fondu

(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných dní od jeho schválenia.
(2)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ fondu.
(3)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek,
b)
správu fondu,
c)
splátky úverov fondu,
d)
činnosti podľa odseku 9.
(4)
Prostriedky fondu vedie fond v Štátnej pokladnici okrem úverov poskytnutých podľa § 8 ods. 1 písm. h).
(5)
Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek.
(6)
Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 13a a 14.
(7)
Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 13a.
(8)
Prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úrokov z nich nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14. Výnosy zo stabilizačných pôžičiek, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úrokov z nich je možné použiť na náklady na správu fondu.
(9)
Fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. Náklady na tieto činnosti sú hradené z výnosov z nich a získané prostriedky používa fond na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(10)
Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5 % ročne z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Do nákladov na správu fondu sa na tento účel nezapočítavajú náklady na daň z príjmu a náklady na zníženie istiny podľa § 13 ods. 6, § 13d ods. 6 a § 16 ods. 3.
(11)
Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z dotácie poskytnutej na stabilizačné pôžičky.
(12)
Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)
zobraziť paragraf
§ 11
Žiadosť o pôžičku

(1)
Fond poskytne pôžičku študentovi na základe žiadosti o pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(3)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý
a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e)
je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,16aa)
f)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
g)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
j)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku,
k)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia,
l)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre študentov z fondu.
(4)
Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorý študent dosiahol v školskom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom sa poskytuje pôžička.
(5)
Fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra alebo do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa žiadosť o pôžičku posudzuje. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra kalendárneho roka nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok,18) v ktorom sa pôžička poskytuje.
zobraziť paragraf
§ 12
Poskytnutie pôžičky

(1)
Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2)
Fond poskytne študentovi pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledovať po sebe.
(3)
Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa § 10 a rada fondu študentovi schváli ďalšiu pôžičku podľa § 10, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa § 10 a pôžičku podľa § 13a.
(4)
Uzavretím zmluvy o pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.
zobraziť paragraf
§ 13
Splatnosť pôžičky

(1)
Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Dlžník fondu podľa § 12 ods. 4 má nárok na odklad splátok
a)
ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
b)
počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
d)
počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni alebo o vysokoškolské vzdelávanie v druhom stupni,
e)
počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov alebo
f)
počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.20aa)
(4)
Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.
(5)
Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o pôžičke.
(6)
Ak dlžník fondu podľa § 12 ods. 4, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) preukáže, že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu20b) počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.
(7)
Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.
(8)
Spôsob preukazovania výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o pôžičke.
zobraziť paragraf
§ 13a

(1)
O stabilizačnú pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky (ďalej len „zoznam nedostatkových regulovaných povolaní“).
(2)
Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane študijných programov, v ktorých sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania, každoročne vydáva ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a príslušným ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa vydáva na základe kritérií, ktorými sú najmä
a)
miera evidovanej nezamestnanosti absolventov,
b)
celkový počet študentov v študijnom programe, v ktorom sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania,
c)
údaje o potrebách trhu práce pre nedostatkové regulované povolanie.
(3)
Štruktúru údajov na vypracovanie zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní určuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(4)
Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a webovom sídle fondu.
(5)
Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania, poskytne fondu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť pri určovaní a overovaní podmienok oprávnenosti študenta na poskytnutie stabilizačnej pôžičky a overovaní výkonu nedostatkového regulovaného povolania.
(6)
O stabilizačnú pôžičku môže požiadať študent, ktorý
a)
spĺňa podmienky podľa § 10 a
b)
získa po absolvovaní študijného programu kvalifikačný predpoklad na výkon nedostatkového regulovaného povolania.
zobraziť paragraf
§ 13b

(1)
Fond poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi na základe žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky. Vyčerpanie prostriedkov oznámi fond ministerstvu a zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku, fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý
a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e)
je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,16aa)
f)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
g)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
j)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku,
k)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia.
(4)
Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje stabilizačná pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorý študent dosiahol v školskom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom sa poskytuje stabilizačná pôžička.
(5)
Fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6)
Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra, 31. októbra, 31. januára alebo do 31. marca akademického roka, v ktorom sa žiadosť o stabilizačnú pôžičku posudzuje. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra, 31. októbra alebo do 31. januára akademického roka nedôjde k schváleniu stabilizačnej pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými v ďalších termínoch príslušného akademického roka. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa stabilizačná pôžička poskytuje.
zobraziť paragraf
§ 13c

(1)
Fond môže poskytnúť stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2)
Fond poskytne študentovi stabilizačnú pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledovať po sebe.
(3)
Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o stabilizačnej pôžičke podľa § 13a a rada fondu študentovi schváli ďalšiu stabilizačnú pôžičku podľa § 13a, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina stabilizačnej pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej stabilizačnej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa § 10 a pôžičku podľa § 13a.
(4)
Uzavretím zmluvy o stabilizačnej pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.
zobraziť paragraf
§ 13d
Splatnosť stabilizačnej pôžičky

(1)
Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Dlžník fondu podľa § 13c ods. 4 má nárok na odklad splátok počas
a)
vysokoškolského štúdia, ak je študentom podľa § 13a ods. 6 a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
b)
šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
d)
dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni alebo o vysokoškolské vzdelávanie v druhom stupni,
e)
trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov,
f)
trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,20aa) alebo
g)
výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.
(4)
Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.
(5)
Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o stabilizačnej pôžičke.
(6)
Dlžníkovi fondu podľa § 13c ods. 4 sa nesplatená istina stabilizačnej pôžičky zníži o pomernú časť z celkovej poskytnutej stabilizačnej pôžičky za každý rok, počas ktorého vykonával nedostatkové regulované povolanie na území Slovenskej republiky. Výšku pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky pre jednotlivé nedostatkové regulované povolania, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Do času výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23) ktorá bráni výkonu nedostatkového regulovaného povolania a vznikla počas výkonu nedostatkového regulovaného povolania.
(8)
Spôsob preukazovania výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o stabilizačnej pôžičke.
(9)
Záväzok splatiť nesplatenú istinu stabilizačnej pôžičky a jej príslušenstvo zaniká smrťou dlžníka alebo vyhlásením dlžníka za mŕtveho, ak v čase smrti alebo v čase vyhlásenia za mŕtveho má nárok na odklad splátok podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 15
Poskytnutie pôžičky

(1)
Pôžičku pre pedagógov možno poskytnúť z prostriedkov fondu opakovane; celková istina poskytnutých pôžičiek pre jedného pedagóga nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur.
(2)
Fond môže poskytnúť pôžičku pedagógovi v jednom kalendárnom roku len raz.
(3)
Fond poskytne pedagógovi pôžičku len do takej výšky, aby súčet splátok všetkých pôžičiek poskytnutých fondom pedagógovi nepresiahol jednu tretinu jeho čistého funkčného platu,24) služobného platu24a) alebo doktorandského štipendia25) v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom podal poslednú žiadosť o pôžičku.
(4)
Uzavretím zmluvy o pôžičke sa pedagóg stáva dlžníkom fondu.
zobraziť paragraf
§ 16
Splatnosť pôžičky

(1)
Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na 15 rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 preukáže výkon pedagogickej činnosti, odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky pre pedagógov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o tri percentá.
(4)
Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa započítava čas trvania invalidity,23) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.
(5)
Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 prestane byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 3, je povinný túto skutočnosť oznámiť fondu do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.
(6)
Ak dlžník podľa odseku 5 nepreukáže fondu, že je opäť pedagógom do šiestich mesiacov odo dňa, kedy prestal byť pedagógom, alebo že je vysokoškolským učiteľom,27) úroková sadzba pôžičky pre pedagógov sa mu zvýši o štyri percentuálne body ročne od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
(7)
Úroková sadzba podľa odseku 6 sa zníži o štyri percentuálne body od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dlžník preukáže, že sa opätovne stal pedagógom, ktorý už nie je v skúšobnej dobe.
(8)
Dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky alebo jej časti.
zobraziť paragraf
§ 17

(1)
Rada fondu upraví vo vnútornom predpise postup pre poskytovanie pôžičiek, podrobnejšie pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku.
(2)
Rada fondu určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu najmenej jeden mesiac pred termínom na doručenie žiadostí
a)
objem prostriedkov určených na pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek vrátane maximálnej výšky pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov, hraničnej hodnoty váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 11 ods. 3 písm. j) a § 13b ods. 3 písm. j) a požiadavky na zabezpečenie pôžičky,
c)
vzor žiadosti o pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním pôžičky.
(3)
Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.
(4)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o pôžičku je 60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku.
(5)
Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek podľa odseku 8 písm. a) a vyzve ho, aby návrh zmluvy podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek podľa odseku 8 písm. a). Ak sa podpísaná zmluva nedoručí fondu späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
(6)
Pôžička sa poukazuje na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý dlžník fondu uviedol v zmluve o pôžičke, jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.
(7)
Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.
(8)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle do
a)
60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku zoznam schválených pôžičiek, ktorý obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, dlžnú sumu, lehotu splatnosti, mená a priezviská osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol,
b)
14 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 dátum poukázania pôžičky na účet dlžníka fondu.
(9)
Pri ručení za pôžičku môže byť ručiteľom len osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je v čase ručenia v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nie je v skúšobnej dobe alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu. Fond môže v zmluve o pôžičke určiť ďalšie podmienky spôsobilosti ručiteľa.
(10)
Úroková sadzba pôžičky podľa § 10, 13a a 14 je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky27a) platná v deň zverejnenia informácií podľa odseku 2, zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Výška úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4 % ročne.
(11)
Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorý
a)
sa oneskoril so splácaním pôžičky poskytnutej fondom o viac ako dve splátky alebo
b)
inak závažne porušil zmluvu o pôžičke.
(12)
Dlžníkovi fondu podľa odseku 11 sa ďalšia pôžička z fondu neposkytne.
(13)
Študent doktorandského študijného programu, ktorý má s fondom uzatvorenú zmluvu o pôžičke podľa § 14, nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o pôžičke podľa § 10. Študent alebo pedagóg, ktorý v kalendárnom roku podal žiadosť o pôžičku podľa § 10 a žiadosť o pôžičku podľa § 14, môže s fondom uzavrieť zmluvu o pôžičke len na základe jednej z doručených žiadostí.
(14)
Dlžník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti, nemá odklad splátok a písomne preukáže, že je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie alebo že vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu,20aa) je povinný uhrádzať len úroky z istiny od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom o to písomne požiada. Úhrada len úrokov z istiny z dôvodu nezamestnanosti je možná celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.
(15)
Fond nesmie požadovať od dlžníka fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedená pôžička a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôžičky; to neplatí, ak ide o osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou poskytnutia pôžičky a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas dlžníka fondu.
zobraziť paragraf
§ 18

(1)
Žiadosť o pôžičku obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum narodenia žiadateľa,
c)
rodné číslo, ak bolo žiadateľovi v Slovenskej republike pridelené,
d)
štátnu príslušnosť žiadateľa,
e)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, korešpondenčnú adresu žiadateľa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu,
f)
kontaktné údaje žiadateľa ako email a telefónne číslo žiadateľa,
g)
ďalšie údaje určené fondom.
(2)
Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 10, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na vyhodnotenie nároku podľa § 11 ods. 3.
(3)
Ak ide o žiadateľa o stabilizačnú pôžičku, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady na vyhodnotenie nároku podľa § 13b ods. 3.
(4)
Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 14, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na vyhodnotenie nároku podľa § 14 ods. 4 a doklady o príjme podľa § 15 ods. 3.
(5)
Fond je oprávnený spracúvať osobné údaje28) uvedené v žiadosti o pôžičku podľa odseku 1 písm. a) až f) a v dokladoch podľa odsekov 2 až 4 na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky, prípravy návrhu zmluvy o pôžičke a zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok medzi fondom a dlžníkom fondu.
(6)
Fond vykoná likvidáciu osobných údajov
a)
žiadateľa, ktorému nebola pôžička poskytnutá, po troch rokoch od takéhoto rozhodnutia,
b)
dlžníka fondu po piatich rokoch od vyrovnania alebo od zániku všetkých jeho záväzkov voči fondu.
zobraziť paragraf
§ 20

(1)
Fond je oprávnený získavať údaje pre svoju činnosť z centrálnych registrov prevádzkovaných ministerstvom na základe dohody podľa odseku 4.
(2)
Ministerstvo poskytne fondu údaje podľa odseku 1 na základe identifikačných údajov žiadateľa o pôžičku poskytnutých fondom v rozsahu
a)
informácií o štúdiu: zápis na štúdium, prerušenie štúdia a ukončenie štúdia, názov študijného programu, stupeň štúdia, vysoká škola, na ktorej sa štúdium uskutočňuje,
b)
informácie o poskytovaní sociálneho štipendia v aktuálnom a predchádzajúcom akademickom roku,
c)
informácie, že ide o študenta so špecifickými potrebami a
d)
informácie o rozsahu, začiatku a skončení pracovného pomeru pedagóga.
(3)
Fond poskytuje ministerstvu identifikačné údaje podľa odseku 2 v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
dátum narodenia.
(4)
Dohoda medzi ministerstvom a fondom upraví najmä formát výmeny údajov, frekvenciu poskytovania údajov a pravidlá zabezpečenia ochrany osobných údajov.
zobraziť paragraf
§ 23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019

(1)
Stabilizačná pôžička na akademický rok 2018/2019 sa poskytne
a)
študentovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a
b)
absolventovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý štúdium absolvoval alebo absolvuje v akademickom roku 2018/2019.
(2)
Žiadosť o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 môže podať osoba uvedená v odseku 1 do 15. júna 2019.
(3)
Rada fondu na akademický rok 2018/2019 určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu do 5. júna 2019
a)
objem prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek, hraničnú hodnotu váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 13b ods. 3 písm. j) a požiadavky na zabezpečenie stabilizačnej pôžičky,
c)
vzor žiadosti o stabilizačnú pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o stabilizačnej pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním stabilizačnej pôžičky.
(4)
Fond poskytne stabilizačnú pôžičku osobe uvedenej v odseku 1 na základe zmluvy o stabilizačnej pôžičke podľa predpisov účinných od 1. júna 2019 najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o stabilizačnú pôžičku.
(5)
Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky na akademický rok 2018/2019 osobe uvedenej v odseku 1, je
a)
jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 1 eura do 6 000 eur,
b)
jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur,
c)
jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur,
d)
jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.
(6)
Stabilizačná pôžička na akademický rok 2019/2020 sa poskytne študentovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]16a)  § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2018 Z. z.§ 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016). Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore