Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69041
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD7 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 396/2012 s účinnosťou od 01.01.2019


§ 3
Rada fondu

(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Rada fondu má piatich členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným orgánom verejnej moci na to oprávneným v príslušnom štáte, ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v príslušnom štáte nevydáva, bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
(5)
Minister vymenúva
a)
jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a
b)
dvoch členov rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a z návrhov predložených právnickými osobami, ktoré zastupujú zriaďovateľov škôl.
(6)
Ministerstvo oznámi možnosť predkladania návrhov podľa odseku 5 písm. b) na svojom webovom sídle najmenej 60 dní pred skončením funkčného obdobia člena rady fondu. Ak zanikne funkcia člena rady fondu podľa odseku 8, ministerstvo oznámi možnosť predkladania týchto návrhov do piatich dní odo dňa, kedy sa ministerstvo o tejto skutočnosti dozvie. Súčasťou návrhu je súhlas navrhnutej osoby s jej vymenovaním do rady fondu, životopis a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(7)
Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo člena rady fondu v predchádzajúcom funkčnom období. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena fondu najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(8)
Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena rady fondu zanikne
a)
vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b)
odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa odseku 10 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti,
c)
smrťou člena rady fondu alebo
d)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom, ak ide o zamestnanca ministerstva vymenovaného podľa odseku 5 písm. a).
(9)
Člen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena rady fondu riaditeľovi fondu, ktorý o tom bezodkladne informuje toho, kto člena rady fondu vymenoval. Funkcia člena rady fondu zaniká dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady fondu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(10)
Minister alebo Študentská rada vysokých škôl odvolá člena rady fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu alebo
d)
jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(11)
Nového člena rady fondu do funkcie vymenúva osoba podľa odseku 2 do 40 dní od zániku funkcie člena rady fondu. Funkčné obdobie nového člena rady fondu trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 8.
(12)
Rada fondu volí zo svojich členov predsedu rady fondu.
(13)
Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu.
(14)
Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt člena rady fondu s uvedením dňa vzniku jeho členstva v rade fondu a po jeho skončení deň skončenia členstva v rade fondu.
zobraziť paragraf
§ 6
Výberové konanie na riaditeľa fondu

(1)
Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania uverejní fond najneskôr 60 dní pred uskutočnením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond do 15 dní od uvoľnenia funkcie riaditeľa fondu.
(2)
Za riaditeľa fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
sa prihlásila do výberového konania na funkciu riaditeľa fondu (ďalej len „kandidát“),
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
je bezúhonná podľa § 3 ods. 4,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
e)
má minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.
(3)
K prihláške kandidát prikladá
a)
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)
d)
profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list,
e)
stratégiu rozvoja fondu a
f)
ďalšie doklady uvedené v ozname o vyhlásení výberového konania.
(4)
Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania posúdi rada fondu predložené žiadosti kandidátov z formálneho a obsahového hľadiska; kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa odsekov 2 a 3, pozve rada fondu na osobný pohovor.
(5)
Rada fondu vymenuje za riaditeľa fondu kandidáta, ktorý získal najlepšie hodnotenie na základe výsledkov výberového konania po dohodnutí pracovných podmienok.
(6)
Podrobnosti o hodnotení kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri hodnotení upraví vnútorný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada fondu na návrh predsedu rady fondu.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore