Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh 56/2007 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 56/2007 s účinnosťou od 01.08.2020 na základe 210/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
rody a druhy okrasných rastlín,1)
b)
požiadavky na vlastnosti množiteľského materiálu okrasných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“) ...
c)
požiadavky na výrobu množiteľského materiálu,
d)
vedenie zoznamov odrôd dodávateľom,
e)
podmienky uvádzania množiteľského materiálu na trh,
f)
podmienky dovozu množiteľského materiálu,
g)
podrobnosti o obaloch a označovaní obalov množiteľského materiálu,
h)
výkon kontroly.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál,

a)
ktorý je preukázateľne určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej ...
b)
z ktorého výrobky nie sú určené na pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

okrasnou rastlinou rastlina, ktorá je určená na pestovanie na okrasné účely,

b)

množiteľským materiálom materiál určený na

1.

množenie okrasných rastlín,

2.

výrobu okrasných rastlín; ak ide o výrobu celých okrasných rastlín, len v rozsahu, v ktorom je výsledná ...

c)

dodávateľom ten, ktorého predmetom činnosti je výroba, dovoz alebo uvádzanie množiteľského materiálu ...

d)

kritickým bodom výroby množiteľského materiálu

1.

pôvod a vlastnosti množiteľského materiálu,

2.

hmotnosť alebo počet kusov použitých na výrobu množiteľského materiálu,

3.

technologický postup pestovania množiteľského materiálu,

4.

stav množiteľského porastu, z ktorého sa bude množiteľský materiál vyrábať,

5.

spôsob chemického ošetrenia množiteľského porastu,

6.

výživa množiteľského materiálu,

7.

zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,2)

8.

zber množiteľského materiálu,

9.

hmotnosť alebo počet kusov vyrobeného množiteľského materiálu,

10.

uvádzanie množiteľského materiálu na trh,

11.

vykonanie kontroly množiteľského materiálu,

e)

uvádzaním na trh skladovanie množiteľského materiálu, jeho vystavovanie, ponuka na predaj, predaj alebo ...

f)

zodpovedným orgánom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) ...

g)

množiteľským porastom porast určený na výrobu množiteľského materiálu,

h)

odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxómu, ktorú možno definovať podľa ...

i)

podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu,3) ktoré sú vhodné na štepenie odrôd okrasných rastlín, ...

j)

dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorú možno identifikovať podľa jej homogenity zloženia a pôvodu. ...

§ 3
Dodávatelia množiteľského materiálu
(1)

Podmienkou uvádzania množiteľského materiálu na trh je evidovanie dodávateľa v evidencii dodávateľov ...

(2)

Kontrolný ústav podľa odseku 1 eviduje dodávateľa v evidencii dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej ...

(3)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov fyzickej osobe - podnikateľovi, ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej tri roky,
c)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou bude činnosť dodávateľa ...
(4)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov právnickej osobe, ak

a)
má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b),
b)
je zapísaná v obchodnom registri,
c)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou bude činnosť dodávateľa ...
(5)

Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Pri zmene rozsahu činnosti dodávateľa kontrolný ...

(6)

Podmienka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dodávateľa, ktorý uvádza na trh okrasné rastliny a ich množiteľský ...

§ 4
Výroba množiteľského materiálu
(1)

Dodávateľ zodpovedá za plnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády, za vlastnosti množiteľského ...

(2)

Dodávateľ pri výrobe množiteľského materiálu

a)
identifikuje a monitoruje kritické body výroby množiteľského materiálu, ktoré ovplyvňujú plnenie požiadaviek ...
b)
zhromažďuje informácie o monitorovaní vykonávanom podľa písmena a) a predkladá ich na požiadanie kontrolnému ...
c)
odoberá podľa potreby vzorky množiteľského materiálu na vykonanie analýzy vlastností a použiteľnosti ...
d)
zabezpečuje, aby po celý čas výroby boli jednotlivé dávky množiteľského materiálu uskladnené oddelene ...
(3)

Množiteľský materiál, ktorý sa uvádza na trh, musí

a)
byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu znížiť jeho úžitkovosť,
b)
mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery dostatočné na jeho použitie,
c)
vykazovať dostatočnú klíčivosť a čistotu, ak ide o osivo, a
d)
byť odrodovo pravý a dostatočne odrodovo čistý, ak je označený pomenovaním odrody.
(4)

Množiteľský materiál musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby bez výskytu škodlivých ...

(5)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) ...

(6)

Množiteľský materiál musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke bez výskytu škodcov, iných ako sú škodlivé ...

(7)

Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, ...

(8)

Ak dodávateľ zistí, že sa v jeho množiteľských porastoch alebo v ním používaných priestoroch vyskytuje ...

(9)

Ak sa na množiteľskom materiáli na základe viditeľných príznakov a symptómov zistí výskyt škodlivých ...

(10)

Množiteľský materiál citrusov musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
musí pochádzať z pôvodného množiteľského materiálu, ktorý bol preverený a nevykazuje žiadne symptómy ...
b)
bol preverený a nevykazuje napadnutie vírusmi, vírusom podobnými organizmami a chorobami od začiatku ...
c)
podpník v prípade štepenia nesmie byť náchylný na viroidy.
(11)

Množiteľský materiál cibuľových kvetín musí byť vyrobený priamo z materiálu, ktorý bol v množiteľskom ...

§ 5
Zoznam odrôd a označovanie odrody množiteľského materiálu
(1)

Dodávateľ je povinný viesť zoznam odrôd.

(2)

Zoznam odrôd musí obsahovať

a)
názov odrody spolu s používanými synonymami,
b)
údaje o šľachtení odrody a o použitom systéme množenia,
c)
popis odrody aspoň na základe jej vlastností a znakov v rozsahu požiadaviek ustanovených pri právnej ...
d)
údaje o tom, ako sa odroda odlišuje od iných odrôd, ktoré sa jej najviac podobajú.
(3)

Údaje podľa odseku 2 písm. b) a d) v zozname odrôd nemusí viesť dodávateľ, ktorý množiteľský materiál ...

(4)

Množiteľský materiál pri uvádzaní na trh možno označovať názvom odrody, ak

a)
ide o právne chránenú odrodu3) v zhode s požiadavkami na právne chránenú odrodu alebo
b)
je odroda úradne registrovaná, alebo
c)
je odroda všeobecne známa alebo je uvedená na zozname odrôd s podrobným popisom a názvom vyhotoveným ...
(5)

Ak sa množiteľský materiál uvádza na trh s označením skupiny rastlín a bez označenia názvom odrody podľa ...

§ 6
Uvádzanie množiteľského materiálu na trh
(1)

Dodávateľ môže uvádzať na trh len množiteľský materiál, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením ...

(2)

Odsek 1 neplatí pre množiteľský materiál určený na

a)
skúšky alebo vedecké účely,
b)
šľachtiteľské práce alebo
c)
zachovanie genetickej rozmanitosti.
(3)

Množiteľský materiál sa uvádza na trh v oddelených celých dávkach. Ak sa množiteľský materiál z rozdielnych ...

(4)

Ak sa množiteľský materiál uvádza na trh, musí byť opatrený náveskou alebo ho musí sprevádzať doklad ...

(5)

Dodávateľ evidovaný v evidencii dodávateľov je povinný pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh uchovávať ...

(6)

Požiadavky podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na uvádzanie množiteľského materiálu na trh pre osoby, ...

§ 7
Dovoz množiteľského materiálu z tretích krajín
(1)

Množiteľský materiál dovezený jedným z členských štátov na základe rozhodnutia o rovnocennosti, ktorým ...

(2)

Dodávateľ množiteľského materiálu musí oznámiť dovoz množiteľského materiálu podľa odseku 1 kontrolnému ...

§ 8
Označovanie a balenie množiteľského materiálu
(1)

Dodávateľ evidovaný v evidencii dodávateľov je pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh povinný pripojiť ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, ak ide o právnickú osobu, a miesto podnikania, ak ...
c)
označenie zodpovedného orgánu alebo jeho rozlišovací kód,
d)
evidenčné číslo dodávateľa,
e)
obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ...
f)
výrobné číslo, dátum alebo číslo dávky,
g)
botanický názov množiteľského materiálu, ktorý obsahuje aspoň latinský názov,
h)
názov odrody množiteľského materiálu, ak je to vhodné; pri podpníku aj názov odrody alebo označenie ...
i)
pomenovanie skupiny rastlín množiteľského materiálu,
j)
množstvo množiteľského materiálu,
k)
názov krajiny, v ktorej bol množiteľský materiál vyrobený, ak ide o dovoz množiteľského materiálu z ...
(2)

Náveska alebo doklad dodávateľa podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z trvanlivého materiálu, na ktorom ...

(3)

Ak množiteľský materiál sprevádza rastlinný pas,5) možno rastlinný pas pri ďalšom uvádzaní množiteľského ...

(4)

Dodávateľ pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh použije vhodný obal podľa dodávaného druhu množiteľského ...

(5)

Dodávateľ môže uvádzať na trh geneticky modifikovaný množiteľský materiál, len ak boli splnené opatrenia ...

§ 9
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav náhodne vykonáva kontroly plnenia požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády najmä ...

(2)

Kontrolný ústav je oprávnený pri kontrole podľa odseku 1 odoberať potrebné množstvo vzoriek okrasných ...

(3)

Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu na účely vykonania kontroly podľa odseku 1 voľný prístup ...

(4)

Dodávateľ je pri výkone kontroly povinný predložiť na požiadanie kontrolnému ústavu zoznam odrôd, ktorý ...

(5)

Ak kontrolný ústav počas výkonu kontroly podľa odseku 1 alebo počas porovnávacích skúšok a pokusov vykonávaných ...

(6)

Ak dodávateľ zabezpečí nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistí, že množiteľský materiál ...

§ 10
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov množiteľského materiálu určených na zistenie vlastností, ...

(2)

Porovnávacie skúšky a pokusy sa vykonávajú na vzorkách množiteľského materiálu uvedeného na trh vrátane ...

a)
vyrobeného v tretích krajinách,
b)
určeného pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzaného na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)

Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania a kontroly ...

§ 11
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.

  Najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov na množiteľskom materiáli

  Baktérie Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom ...

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Komisie 93/49/EHS z 23. júna 1993 ustanovujúca zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať ...

  2.

  Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (Ú. ...

  3.

  Smernica Komisie 1999/66/ES z 28. júna 1999 stanovujúca požiadavky týkajúce sa označenia alebo inej ...

  4.

  Smernica Komisie 1999/68/ES z 28. júna 1999 stanovujúca dodatočné ustanovenia pre zoznamy odrôd okrasných ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS, pokiaľ ...

  6.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, ...

Poznámky

 • 1)  Príoha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 2)  Zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov. ...
 • 3a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a ...
 • 5)  § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore