Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh 56/2007 účinný od 01.10.2018


Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 01.10.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 56/2007 s účinnosťou od 01.10.2018 na základe 264/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje

a)
rody a druhy okrasných rastlín,1)
b)
požiadavky na vlastnosti množiteľského materiálu okrasných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“) ...
c)
požiadavky na výrobu množiteľského materiálu,
d)
vedenie zoznamov odrôd dodávateľom,
e)
podmienky uvádzania množiteľského materiálu na trh,
f)
podmienky dovozu množiteľského materiálu,
g)
podrobnosti o obaloch a označovaní obalov množiteľského materiálu,
h)
výkon kontroly.
(2)

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál,

a)
ktorý je preukázateľne určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej ...
b)
z ktorého výrobky nie sú určené na pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

okrasnou rastlinou rastlina, ktorá je určená na pestovanie na okrasné účely,

b)

množiteľským materiálom materiál určený na

1.

množenie okrasných rastlín,

2.

výrobu okrasných rastlín; ak ide o výrobu celých okrasných rastlín, len v rozsahu, v ktorom je výsledná ...

c)

dodávateľom ten, ktorého predmetom činnosti je výroba, dovoz alebo uvádzanie množiteľského materiálu ...

d)

kritickým bodom výroby množiteľského materiálu

1.

pôvod a vlastnosti množiteľského materiálu,

2.

hmotnosť alebo počet kusov použitých na výrobu množiteľského materiálu,

3.

technologický postup pestovania množiteľského materiálu,

4.

stav množiteľského porastu, z ktorého sa bude množiteľský materiál vyrábať,

5.

spôsob chemického ošetrenia množiteľského porastu,

6.

výživa množiteľského materiálu,

7.

zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,2)

8.

zber množiteľského materiálu,

9.

hmotnosť alebo počet kusov vyrobeného množiteľského materiálu,

10.

uvádzanie množiteľského materiálu na trh,

11.

vykonanie kontroly množiteľského materiálu,

e)

uvádzaním na trh skladovanie množiteľského materiálu, jeho vystavovanie, ponuka na predaj, predaj alebo ...

f)

zodpovedným orgánom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) ...

g)

množiteľským porastom porast určený na výrobu množiteľského materiálu,

h)

odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxómu, ktorú možno definovať podľa ...

i)

podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu,3) ktoré sú vhodné na štepenie odrôd okrasných rastlín, ...

j)

dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorú možno identifikovať podľa jej homogenity zloženia a pôvodu. ...

§ 3
Dodávatelia množiteľského materiálu
(1)

Podmienkou uvádzania množiteľského materiálu na trh je evidovanie dodávateľa v evidencii dodávateľov ...

(2)

Kontrolný ústav podľa odseku 1 eviduje dodávateľa v evidencii dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej ...

(3)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov fyzickej osobe - podnikateľovi, ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej tri roky,
c)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou bude činnosť dodávateľa ...
(4)

Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov právnickej osobe, ak

a)
má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b),
b)
je zapísaná v obchodnom registri,
c)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou bude činnosť dodávateľa ...
(5)

Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Pri zmene rozsahu činnosti dodávateľa kontrolný ...

(6)

Podmienka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dodávateľa, ktorý uvádza na trh okrasné rastliny a ich množiteľský ...

§ 4
Výroba množiteľského materiálu
(1)

Dodávateľ zodpovedá za plnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády, za vlastnosti množiteľského ...

(2)

Dodávateľ pri výrobe množiteľského materiálu

a)
identifikuje a monitoruje kritické body výroby množiteľského materiálu, ktoré ovplyvňujú plnenie požiadaviek ...
b)
zhromažďuje informácie o monitorovaní vykonávanom podľa písmena a) a predkladá ich na požiadanie kontrolnému ...
c)
odoberá podľa potreby vzorky množiteľského materiálu na vykonanie analýzy vlastností a použiteľnosti ...
d)
zabezpečuje, aby po celý čas výroby boli jednotlivé dávky množiteľského materiálu uskladnené oddelene ...
(3)

Množiteľský materiál, ktorý sa uvádza na trh, musí spĺňať požiadavky na jeho zdravotný stav podľa osobitného ...

a)
po vykonaní vizuálnej kontroly nesmie byť na ňom zistený výskyt škodlivých organizmov a chorôb alebo ...
b)
musí byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu znížiť jeho použiteľnosť,
c)
musí mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery dostatočné na jeho použitie,
d)
musí vykazovať dostatočnú klíčivosť a čistotu, ak ide o osivo,
e)
musí byť odrodovo pravý a dostatočne odrodovo čistý, ak je označený pomenovaním odrody.
(4)

Ak dodávateľ zistí, že sa v jeho množiteľských porastoch alebo v ním používaných priestoroch vyskytuje ...

(5)

Ak sa na množiteľskom materiáli na základe viditeľných príznakov a symptómov zistí výskyt škodlivých ...

(6)

Množiteľský materiál citrusov musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
musí pochádzať z pôvodného množiteľského materiálu, ktorý bol preverený a nevykazuje žiadne symptómy ...
b)
bol preverený a nevykazuje napadnutie vírusmi, vírusom podobnými organizmami a chorobami od začiatku ...
c)
podpník v prípade štepenia nesmie byť náchylný na viroidy.
(7)

Množiteľský materiál cibuľových kvetín musí byť vyrobený priamo z materiálu, ktorý bol v množiteľskom ...

(8)

Množiteľský materiál Palmae, ktorý patrí k rodom a druhom uvedeným v prílohe č. 1 a ktorý má priemer ...

a)
celý svoj život bol pestovaný v oblasti, ktorú zodpovedný orgán určil v súlade s medzinárodnými normami4a) ...
b)
počas dvoch rokov predtým, ako sa s ním začalo obchodovať, bol v členskom štáte pestovaný na mieste, ...
(9)

Množiteľský materiál Palmae podlieha vizuálnym kontrolám, ktoré sa vykonávajú aspoň raz za štyri mesiace ...

(10)

Uplatňovaním požiadaviek podľa odsekov 8 a 9 nie sú dotknuté pravidlá týkajúce sa chránených zón prijaté ...

§ 5
Zoznam odrôd a označovanie odrody množiteľského materiálu
(1)

Dodávateľ je povinný viesť zoznam odrôd.

(2)

Zoznam odrôd musí obsahovať

a)
názov odrody spolu s používanými synonymami,
b)
údaje o šľachtení odrody a o použitom systéme množenia,
c)
popis odrody aspoň na základe jej vlastností a znakov v rozsahu požiadaviek ustanovených pri právnej ...
d)
údaje o tom, ako sa odroda odlišuje od iných odrôd, ktoré sa jej najviac podobajú.
(3)

Údaje podľa odseku 2 písm. b) a d) v zozname odrôd nemusí viesť dodávateľ, ktorý množiteľský materiál ...

(4)

Množiteľský materiál pri uvádzaní na trh možno označovať názvom odrody, ak

a)
ide o právne chránenú odrodu3) v zhode s požiadavkami na právne chránenú odrodu alebo
b)
je odroda úradne registrovaná, alebo
c)
je odroda všeobecne známa alebo je uvedená na zozname odrôd s podrobným popisom a názvom vyhotoveným ...
(5)

Ak sa množiteľský materiál uvádza na trh s označením skupiny rastlín a bez označenia názvom odrody podľa ...

§ 6
Uvádzanie množiteľského materiálu na trh
(1)

Dodávateľ môže uvádzať na trh len množiteľský materiál, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením ...

(2)

Odsek 1 neplatí pre množiteľský materiál určený na

a)
skúšky alebo vedecké účely,
b)
šľachtiteľské práce alebo
c)
zachovanie genetickej rozmanitosti.
(3)

Množiteľský materiál sa uvádza na trh v oddelených celých dávkach. Ak sa množiteľský materiál z rozdielnych ...

(4)

Ak sa množiteľský materiál uvádza na trh, musí byť opatrený náveskou alebo ho musí sprevádzať doklad ...

(5)

Dodávateľ evidovaný v evidencii dodávateľov je povinný pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh uchovávať ...

(6)

Požiadavky podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na uvádzanie množiteľského materiálu na trh pre osoby, ...

§ 7
Dovoz množiteľského materiálu z tretích krajín
(1)

Množiteľský materiál dovezený jedným z členských štátov na základe rozhodnutia o rovnocennosti, ktorým ...

(2)

Dodávateľ množiteľského materiálu musí oznámiť dovoz množiteľského materiálu podľa odseku 1 kontrolnému ...

§ 8
Označovanie a balenie množiteľského materiálu
(1)

Dodávateľ evidovaný v evidencii dodávateľov je pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh povinný pripojiť ...

a)
označenie „kvalita ES“,
b)
kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, ak ide o právnickú osobu, a miesto podnikania, ak ...
c)
označenie zodpovedného orgánu alebo jeho rozlišovací kód,
d)
evidenčné číslo dodávateľa,
e)
obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ...
f)
výrobné číslo, dátum alebo číslo dávky,
g)
botanický názov množiteľského materiálu, ktorý obsahuje aspoň latinský názov,
h)
názov odrody množiteľského materiálu, ak je to vhodné; pri podpníku aj názov odrody alebo označenie ...
i)
pomenovanie skupiny rastlín množiteľského materiálu,
j)
množstvo množiteľského materiálu,
k)
názov krajiny, v ktorej bol množiteľský materiál vyrobený, ak ide o dovoz množiteľského materiálu z ...
(2)

Náveska alebo doklad dodávateľa podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z trvanlivého materiálu, na ktorom ...

(3)

Ak množiteľský materiál sprevádza rastlinný pas,5) možno rastlinný pas pri ďalšom uvádzaní množiteľského ...

(4)

Dodávateľ pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh použije vhodný obal podľa dodávaného druhu množiteľského ...

(5)

Dodávateľ môže uvádzať na trh geneticky modifikovaný množiteľský materiál, len ak boli splnené opatrenia ...

§ 9
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)

Kontrolný ústav náhodne vykonáva kontroly plnenia požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády najmä ...

(2)

Kontrolný ústav je oprávnený pri kontrole podľa odseku 1 odoberať potrebné množstvo vzoriek okrasných ...

(3)

Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu na účely vykonania kontroly podľa odseku 1 voľný prístup ...

(4)

Dodávateľ je pri výkone kontroly povinný predložiť na požiadanie kontrolnému ústavu zoznam odrôd, ktorý ...

(5)

Ak kontrolný ústav počas výkonu kontroly podľa odseku 1 alebo počas porovnávacích skúšok a pokusov vykonávaných ...

(6)

Ak dodávateľ zabezpečí nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistí, že množiteľský materiál ...

§ 10
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)

Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov množiteľského materiálu určených na zistenie vlastností, ...

(2)

Porovnávacie skúšky a pokusy sa vykonávajú na vzorkách množiteľského materiálu uvedeného na trh vrátane ...

a)
vyrobeného v tretích krajinách,
b)
určeného pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzaného na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)

Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania a kontroly ...

§ 11
Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 12
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.

  ZOZNAM VYBRANÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV A CHORÔB, KTORÉ VÝZNAMNE OVPLYVŇUJÚ KVALITU MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU OKRASNÝCH RASTLÍN

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady č. 98/56/ES z 20. júla 1998 o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu ...

  2.

  Smernica Komisie č. 93/49/EHS z 23. júna 1993, ktorá ustanovuje zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré má ...

  3.

  Smernica Komisie č. 1999/66/ES z 28. júna 1999, ktorá ustanovuje požiadavky týkajúce sa označenia alebo ...

  4.

  Smernica Komisie č. 1999/68/ES z 28. júna 1999, ktorá ustanovuje dodatočné ustanovenia pre zoznamy odrôd ...

  5.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS, pokiaľ ...

Poznámky

 • 1)  Príoha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných ...
 • 2)  Zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a ...
 • 4a)  Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
 • 5)  § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore