Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 226/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 20.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 226/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 226/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny sa určuje ako násobok množstva dodanej elektriny pre malých odberateľov elektriny a rozdielu medzi výškou zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za elektrinu v 2023 určenou podľa odseku 4 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023“), a výškou ceny za elektrinu v 2023 príslušného dodávateľa elektriny podľa § 3 ods. 2. Zmluvnou cenou za elektrinu v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by malý odberateľ elektriny uhradil v roku 2023 príslušnému dodávateľovi elektriny, ak by týmto nariadením vlády neboli ustanovené maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s malým odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny dodával elektrinu za cenu regulovanú úradom v roku 2022 pred 1. augustom 2022, vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 471,20 eura na MWh,

b)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s malým odberateľom elektriny, ktorému dodávateľ elektriny nedodával elektrinu v roku 2022, a ktoré dodávateľ elektriny uzavrel po 31. decembri 2022 vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + O + PZ,

kde

MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za elektrinu v 2023 v eurách na MWh,

SPOT je aritmetický priemer denných cien produktu Base Load organizátora krátkodobého trhu s elektrinou za obdobie príslušného kalendárneho mesiaca v eurách na MWh, pričom denná cena je určená ako aritmetický priemer hodinových cien príslušného dňa v eurách na MWh,

K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky elektriny v rozsahu 1,1,

O sú náklady na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh,

PZ je primeraný zisk vo výške 8 eur na MWh,

c)
pre zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2023 s malým odberateľom elektriny iné ako zmluvy podľa písmen a) a b) vo výške zmluvnej ceny za elektrinu v 2023, najviac však 456,83 eura na MWh,

d)
vo výške preukázanej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu1) alebo posudkom štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2) ak dodávateľ elektriny znaleckým posudkom alebo posudkom audítora alebo audítorskej spoločnosti preukáže, že oprávnené náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny pre malého odberateľa elektriny podľa osobitného predpisu3) vrátane nákladov na odchýlku vo výške 5,21 eura na MWh a primeraného zisku vo výške 8 eur na MWh sú vyššie ako maximálna kompenzovaná výška ceny elektriny v 2023 podľa písmen a), b) alebo písmena c), nie však vyššej ako zmluvná cena za elektrinu v 2023 a maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

„1) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.“.

3.
V § 6 ods. 1 prvá veta a druhá veta znejú: „Výška kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu sa určuje ako násobok množstva dodaného plynu pre malých odberateľov plynu a rozdielu medzi výškou zmluvnej ceny za plyn v 2023 a výškou ceny za plyn pre malých odberateľov plynu v 2023 príslušného dodávateľa plynu podľa § 5 ods. 2. Zmluvnou cenou za plyn v 2023 sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie cena, ktorú by malý odberateľ plynu uhradil dodávateľovi plynu v roku 2023, ak by maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre malých odberateľov plynu neboli ustanovené týmto nariadením vlády, a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálne sadzby za odobratý plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku plynu pre malých odberateľov plynu pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023.“.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny malým odberateľom elektriny podľa § 4 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť sumu kompenzácie vypočítanú ako suma kompenzácie za celkové množstvo elektriny dodanej pre malých odberateľov elektriny príslušným dodávateľom elektriny podľa § 4 a § 7 ods. 3 v znení účinnom od 1. júla 2023. Dodávateľ elektriny predloží ministerstvu do 31. augusta 2023 prepočet kompenzácií vyplatených do 1. júla 2023 podľa § 4 v znení účinnom od 1. júla 2023. Prípadné rozdiely medzi výškou kompenzácie vyplatenej pred 1. júlom 2023 a výškou kompenzácie podľa § 4 v znení účinnom od 1. júla 2023 zohľadní ministerstvo v kompenzáciách vyplácaných po 1. júli 2023 tak, aby celková výška kompenzácie pre dodávateľa elektriny podľa § 4 za rok 2023 úhradou zo štátneho rozpočtu bola v súlade s prvou vetou.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore