Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 10.01.2001
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST21JUD412DS17EUPPČL4

Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 4/2001 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 187/2023

Legislatívny proces k zákonu 187/2023§ 3
Riadenie a kontrola zboru

(1)
Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister"). Kontrolu zboru vykonáva minister alebo ním poverené osoby. Na čele zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva minister.2) Generálny riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá ministrovi. Minister do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva aj námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.2)
(2)
Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny riaditeľ.2) Riaditeľ ústavu za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.
zobraziť paragraf
§ 4
Úlohy zboru

(1)
Zbor v rámci svojej pôsobnosti
a)
zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
b)
zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu,
c)
zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a osôb v detencii umiestnených v detenčnom ústave a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými,
d)
zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených na úteku z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z otvoreného oddelenia ústavu alebo nestráženého pracoviska mimo ústavu, alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave, ak sú na úteku z detenčného ústavu (ďalej len „osoba na úteku“),
e)
zabezpečuje penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, a spolupracuje pri poskytovaní postpenitenciárnej starostlivosti pre odsúdených so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami,
f)
zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených,
g)
zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a nerušený priebeh konania v nich,
h)
zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a objektoch prokuratúry,
i)
zabezpečuje v objekte súdu zadržanie obvineného a jeho dodanie do výkonu väzby a zadržanie odsúdeného a jeho dodanie do výkonu trestu odňatia slobody v súlade s osobitným predpisom,2a)
j)
vybavuje sťažnosti obvinených a odsúdených podľa tohto zákona a sťažnosti podané podľa osobitného predpisu,3)
k)
zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dodávanie osoby po výkone trestu odňatia slobody na výkon ochranného liečenia do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na výkon ochrannej výchovy do výchovného zariadenia3a) alebo na výkon detencie do detenčného ústavu (ďalej len „dodávanie osoby“),
l)
vykonáva program ochrany svedka počas výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,4)
m)
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby,
n)
pôsobí vo vymedzenom rozsahu podľa osobitného predpisu5) ako orgán činný v trestnom konaní,
o)
odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje trestné činy obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a zisťuje ich páchateľov,
p)
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak to ustanovuje osobitný predpis,5c) priestupky aj objasňuje,
q)
zabezpečuje v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky pátranie po hľadaných osobách lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu,6)
r)
plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu,
s)
spolupracuje pri plnení svojich úloh so štátnymi orgánmi, obcami, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
t)
spolupracuje s väzenskými správami iných štátov,
u)
vedie evidencie a štatistiky potrebné na plnenie úloh zboru,
v)
plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.5a)
(2)
Zbor plní v rozsahu svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Príslušník zboru je v čase výkonu služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok proti obvinenému, odsúdenému, osobe v detencii alebo proti inej osobe, ktorá marí účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie, ruší činnosť a poriadok v objektoch zboru, v objektoch detenčného ústavu, v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry, v objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, v objektoch ministerstva, na pracovisku odsúdených alebo obvinených a v ich blízkosti alebo vykonať potrebné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného služobným zákrokom.
(2)
Príslušník zboru je povinný aj v čase mimo výkonu služby vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený ľudský život, zdravie alebo majetok, a vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.
(3)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť príslušníka zboru, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
zobraziť paragraf
§ 11
Preukazovanie príslušnosti k zboru

(1)
Príslušník zboru je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.
(2)
Príslušník zboru preukazuje príslušnosť k zboru
a)
služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
odznakom zboru s identifikačným číslom alebo
d)
ústnym vyhlásením „Zbor väzenskej a justičnej stráže" (ďalej len „ústne vyhlásenie"), ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(3)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v služobnej rovnošate, preukazuje príslušnosť k zboru služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a podľa okolností aj služobným preukazom
a)
pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b)
pri služobnom zákroku, ak je o to požiadaný.
(4)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v služobnej rovnošate, preukazuje príslušnosť k zboru len služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom
a)
pri zákroku pod jednotným velením,
b)
pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
c)
pri služobnom zákroku proti osobe zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, proti osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, osobe ozbrojenej zbraňou, osobe na úteku a proti osobe predvedenej alebo zaistenej,
d)
pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(5)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu v občianskom odeve, preukazuje príslušnosť k zboru odznakom zboru s identifikačným číslom, ktorý je povinný nosiť počas výkonu služby, pričom príslušník zboru je oprávnený nosiť mimo objektov zboru spolu s odznakom zboru aj rukávové označenie s nápisom „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo „ZVJS“.
(6)
Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník zboru svoju príslušnosť k zboru iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom zboru s identifikačným číslom. Služobnou rovnošatou a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom zboru s identifikačným číslom sa príslušník zboru preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(7)
Príslušník zboru pri preukazovaní príslušnosti k zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak zboru s identifikačným číslom vydať z rúk; to neplatí, ak sa preukazuje na generálnom riaditeľstve alebo v ústave. Na požiadanie oznámi len číslo svojho služobného preukazu a dá na nahliadnutie len jeho prednú stranu; pritom nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, hodnosť ani funkciu.
zobraziť paragraf
§ 13b
Oprávnenie vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí

(1)
Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí a nariadiť, aby sa obvinený alebo odsúdený podrobil zdravotnej prehliadke.
(2)
Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí je preventívno-bezpečnostné opatrenie, ktorého účelom je
a)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali a prechovávali predmety, ktorými by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo ktorými by sa mohol narúšať ústavný poriadok,8) alebo ktoré by mohli slúžiť na vykonanie úteku obvinených alebo odsúdených,
b)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali, prechovávali a požívali alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory8a) alebo nepredpísané lieky,
c)
zistiť stopy po fyzickom násilí na telách obvinených alebo odsúdených.
(3)
Príslušník zboru je oprávnený odňať vec uvedenú v odseku 2 písm. a) a b).
(4)
Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí podľa odseku 1 nesmie sledovať iný záujem, ako je zabezpečenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, ochrany osôb, objektov zboru a ustanoveného poriadku v nich.
(5)
Osobnú prehliadku obvinených a odsúdených vykoná osoba rovnakého pohlavia. Pri osobnej prehliadke obvinených a odsúdených sa dodržiavajú základné hygienické pravidlá a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť prehliadanej osoby.
(6)
Pri vykonávaní osobnej prehliadky formou dôkladnej osobnej prehliadky sa obvinený alebo odsúdený vyzlečie do spodnej bielizne. Príslušník zboru pri tom vykoná prehliadku tela vrátane vlasov, ústnej dutiny, podpazušia, dlaní a chodidiel. Po tom, ako sa obvinený alebo odsúdený na nevyhnutne potrebný čas vyzlečie donaha, vykoná príslušník zboru tiež vizuálnu prehliadku jeho tela vrátane genitálií a konečníka. Vyzliekanie donaha sa vykonáva podľa pokynov príslušníka zboru za plentou, v cele alebo inom vhodnom priestore určenom riaditeľom ústavu tak, aby obvinený alebo odsúdený nebol vystavený pohľadom iných obvinených alebo odsúdených. Prehliadku tela môže príslušník zboru vykonať s využitím telesného skenera. Prehliadku odevných zvrškov vykoná príslušník zboru dôsledným prehmataním a s využitím detekčných prostriedkov. Prehliadku odevných zvrškov môže príslušník zboru vykonať aj pomocou služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
(7)
Zdravotnú prehliadku je oprávnený vykonať zdravotnícky pracovník.8b)
zobraziť paragraf
§ 13ba
Oprávnenie zaistiť osobu

(1)
Príslušník zboru je oprávnený zaistiť osobu
a)
vstupujúcu do objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu, objektov prokuratúry, objektu ministerstva a objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky, ak lustráciou v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom podľa osobitného predpisu6) zistil, že po tejto osobe sa pátra,
b)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
c)
pristihnutú pri páchaní priestupku alebo iného správneho deliktu, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
d)
ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 12 alebo § 13 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
e)
ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom.
(2)
Zaistiť osobu uvedenú v odseku 1 je príslušník zboru oprávnený až do príchodu privolaných príslušníkov Policajného zboru. Policajný zbor je informovaný o lustrácii osoby v pátraní zobrazením upozornenia v ich informačných systémoch, že osoba v pátraní bola lustrovaná príslušníkmi zboru na konkrétnom mieste.
(3)
O zaistení osoby a vykonaní služobného zákroku spíše príslušník zboru úradný záznam. Príslušník zboru nie je povinný zaistiť osobu v pátraní v prípadoch uvedených v § 8 ods. 1. Príslušník zboru je oprávnený použiť na prekonanie aktívneho alebo pasívneho odporu osoby uvedenej v odseku 1, po márnej výzve, donucovacie prostriedky uvedené v § 31 ods. 1 písm. a), b) d), g), i), j), m) až r) a t). Putá je príslušník zboru oprávnený použiť aj preventívne.
zobraziť paragraf
§ 13c
Oprávnenie monitorovať a prerušiť činnosť lietadiel

(1)
Činnosť lietadla8c) je zakázaná v objektoch chránených zborom podľa § 49 ods. 9 (ďalej len „chránený objekt“) a v priestore nad nimi do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí na činnosti vykonávané so súhlasom generálneho riaditeľa alebo riaditeľa ústavu, na vynútené alebo bezpečnostné pristátie lietadla a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme, najmä lety na zdolávanie požiarov, lety zdravotníckej záchrannej služby, lety lietadiel pri vykonávaní služby pátrania a záchrany a lety lietadiel v policajných službách.
(3)
Na zistenie a zabránenie činnosti lietadla podľa odseku 1, alebo ak by činnosťou tohto lietadla mohol byť zmarený alebo ohrozený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, účel výkonu detencie alebo bezpečnosť chránených objektov, je príslušník zboru oprávnený použiť najmä radar a v prípade bezpilotného lietadla je príslušník zboru oprávnený použiť aj strelnú zbraň, špeciálne donucovacie prostriedky alebo rušičku.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13bb
Oprávnenie zaistiť vec

(1)
Príslušník zboru v objekte zboru, objekte detenčného ústavu a objekte ministerstva alebo v ich blízkosti a na pracovisku obvinených alebo odsúdených je oprávnený zaistiť vec na vykonanie potrebných úkonov, ak má dôvodné podozrenie, že vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Príslušník zboru bezodkladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať.
(2)
Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, príslušník zboru je povinný zaistenú vec bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na objasnenie priestupku. Ak príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo orgán príslušný na objasnenie priestupku zaistenú vec neprevezme, postupuje sa podľa odsekov 3 až 11.
(3)
Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Na tento účel sa takáto osoba vyzve, aby si vec prevzala v lehote určenej vo výzve nie kratšej ako 90 dní, ak nejde o vec bezcennú, vec nepatrnej hodnoty alebo vec podliehajúcu skaze. Prevzatie veci potvrdí osoba svojím podpisom na potvrdení o vrátení veci.
(4)
Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že so zaistenou vecou je nepochybne oprávnená nakladať iná osoba ako osoba, ktorej bola vec zaistená, generálne riaditeľstvo alebo ústav vo vzťahu k takejto osobe postupuje podľa odseku 3.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak je vecou tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu; takýto tovar generálne riaditeľstvo alebo ústav bezodkladne odovzdá príslušnému colnému orgánu.
(6)
Ak osoba oprávnená prevziať zaistenú vec v lehote podľa odseku 3 do jedného roka odo dňa zaistenia vec neprevezme, stáva sa majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy, okrem vecí bezcenných, vecí nepatrnej hodnoty alebo vecí podliehajúcich skaze, ktoré generálne riaditeľstvo alebo ústav zlikviduje.6a)
(7)
Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je známy, generálne riaditeľstvo alebo ústav bezodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných zaistených vecí, zaistených vecí nepatrnej hodnoty a vecí podliehajúcich skaze, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, generálne riaditeľstvo alebo ústav jej zaistenú vec odovzdá. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť generálnemu riaditeľstvu alebo ústavu nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.6b)
(8)
Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla prevziať, generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak si oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy.
(9)
Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach generálne riaditeľstvo alebo ústav vec uloží do úschovy6b) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia oznámiť generálnemu riaditeľstvu alebo ústavu, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a generálne riaditeľstvo alebo ústav ju bezodkladne odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, do správy, pričom na možnosť takéhoto postupu musí generálne riaditeľstvo alebo ústav osobu upozorniť.
(10)
Generálne riaditeľstvo, ústav alebo príslušný štátny orgán vykonávajúci správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa generálne riaditeľstvo alebo ústav nachádza, s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, nakladá podľa osobitného predpisu.6c)
(11)
Na rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahuje správny poriadok.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13d
Oprávnenie použiť bezpilotné lietadlo

(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d), k), o) a p) oprávnený použiť na prenos obrazu a zvuku bezpilotné lietadlo.8d) Prenos obrazu a zvuku zbor neuchováva.
(2)
Bezpilotné lietadlo musí mať na viditeľnom mieste umiestnené označenie „ZVJS“. Zbor eviduje informáciu o dôvode, dátume, dobe a trase letu bezpilotného lietadla.
zobraziť paragraf
§ 21
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta a oprávnenie vykonať prehliadku

(1)
Príslušník zboru je oprávnený pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa uvedená osoba v nich nenachádza.
(2)
Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený vstúpiť aj do obydlia alebo do iného verejne neprístupného objektu na účely zadržania osoby na úteku, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že sa tam ukrýva osoba na úteku.
(3)
Vstupom do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu sa nesmie sledovať iný účel ako je uvedený v odseku 2.
(4)
O vstupe do obydlia alebo iného verejne neprístupného objektu spíše príslušník zboru úradný záznam.
(5)
Pri oznámení o uložení alebo dôvodnom podozrení z uloženia nástražného výbušného systému, nepovolenej zbrane, jadrového alebo iného rádioaktívneho materiálu alebo vysokorizikovej chemickej látky alebo vysoko rizikového biologického agensa alebo toxínu (ďalej len „podozrivý predmet“) v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry, objektoch ministerstva, objektoch Súdnej rady Slovenskej republiky a v ich blízkosti je príslušník zboru oprávnený uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty za účelom ich prehliadky vykonanej Policajným zborom a vykonať prehliadku v chránených objektoch a v ich blízkosti s cieľom zistiť, či sa v nich podozrivý predmet nenachádza. V prípade nájdenia podozrivého predmetu príslušník zboru bezodkladne vyrozumie Policajný zbor a vykoná potrebné opatrenia v súčinnosti s Policajným zborom.
zobraziť paragraf
§ 21c
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru

(1)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti príslušníka zboru alebo jemu blízkej osoby,7aa) je príslušník zboru na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu oprávnený použiť na účely utajenia svojej fyzickej identity ochrannú kuklu pri
a)
služobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury, odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa, zabránení výtržnosti alebo ruvačke medzi obvinenými alebo odsúdenými, zabránení úmyselnému poškodzovaniu majetku obvinenými alebo odsúdenými alebo zabránení inému hrubému správaniu obvinených alebo odsúdených, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
b)
eskorte obvinených alebo odsúdených a pri ich dodávaní.
(2)
Pri výkone služby podľa odseku 1 s použitím ochrannej kukly musí mať príslušník zboru na viditeľnom mieste umiestnené osobitné číslo, ktoré určí nadriadený a nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo skratku zo začiatočných písmen „ZVJS“.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 21d
Oprávnenie na použitie kamery na služobnej rovnošate a aktivácia uchovania obrazových záznamov a zvukových záznamov

(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť kameru na služobnej rovnošate na vyhotovovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov a aktivovať uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov
a)
ak obvinený, odsúdený, osoba v detencii umiestnená v detenčnom ústave alebo iná osoba nachádzajúca sa v objekte zboru, objekte detenčného ústavu alebo počas eskorty marí alebo ohrozuje účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, detencie a dopúšťa sa disciplinárneho previnenia, priestupku alebo iného protiprávneho konania alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť,
b)
ak vstupujúca osoba svojím správaním ruší výkon služby pri zabezpečovaní ochrany a poriadku v objekte zboru, objekte detenčného ústavu, objekte súdu, objekte prokuratúry, objekte ministerstva a objekte, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky alebo existuje dôvodná obava, že sa takéhoto konania môže dopustiť,
c)
pri prehliadke batožiny, prehliadke vecí a prehliadke dopravného prostriedku,
d)
pri kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.
(2)
Pri služobnom zákroku pod jednotným velením, pri výzve pred použitím donucovacích prostriedkov, pri použití donucovacích prostriedkov a pri dokumentácii mimoriadnej udalosti, počas ktorej došlo k úmrtiu alebo k ujme na zdraví obvineného alebo odsúdeného, je príslušník zboru povinný aktivovať uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov vyhotovených počas týchto udalostí. Od aktivácie uchovania možno upustiť, ak je ohrozený život alebo zdravie príslušníka zboru alebo inej osoby a vec neznesie odklad a použitie kamery už nie je možné po odpadnutí uvedených prekážok technicky zrealizovať.
(3)
O možnosti aktivácie uchovania obrazových záznamov a zvukových záznamov na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 je dotknutá osoba informovaná na prístupnom mieste. Uchovanie obrazových záznamov a zvukových záznamov je aktivované a deaktivované dotykom ruky na kameru. Obrazové záznamy a zvukové záznamy, pri ktorých nedošlo k aktivácii uchovania, sú automaticky vymazané. Uchované obrazové záznamy a zvukové záznamy a údaje v rozsahu miesta, času a dátumu záznamu sa vymažú po 14 dňoch od ich vzniku, pokiaľ nie sú použité na účely uvedené v odsekoch 4 a 5.
(4)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť použité ako dôkazné prostriedky pri objasňovaní protiprávneho konania obvinených, odsúdených a iných osôb, ktoré ohrozujú účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody alebo rušia poriadok v objektoch súdu, detenčného ústavu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
(5)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť použité ako dôkazné prostriedky aj
a)
v trestnom konaní,
b)
v disciplinárnom konaní, ak výsledky vyšetrovania v trestnom konaní preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom alebo iným správnym deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní alebo
c)
pri objasňovaní konania príslušníka zboru dôvodne podozrivého z porušenia služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, ktoré sa zistilo pri prešetrovaní mimoriadnej udalosti, sťažnosti podľa tohto zákona alebo podnetu prejednaného iným orgánom oprávneným na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv.
(6)
Obrazové záznamy a zvukové záznamy uchované podľa odsekov 1 a 2 zbor sprístupňuje iba orgánom uvedeným v § 65a ods. 2; uvedené neplatí v prípadoch uvedených v odsekoch 4 a 5.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Na predchádzanie, zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených, dodávaných osôb a iných osôb je príslušník zboru oprávnený použiť tieto donucovacie prostriedky:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
predvádzacie retiazky,
c)
spútavacie retiazky,
d)
putá,
e)
spútavací opasok,
f)
spútavacie popruhy,
g)
slzotvorné prostriedky,
h)
prúd vody,
i)
obušok, tonfu,
j)
šokové plynové a elektrické paralyzátory,
k)
služobného psa,
l)
zásahovú výbušku,
m)
úder strelnou zbraňou,
n)
hrozbu použitia strelnej zbrane,
o)
varovný výstrel do vzduchu,
p)
strelnú zbraň,
q)
obranný štít,
r)
použitie špeciálneho streliva,
s)
prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity,
t)
špeciálne donucovacie prostriedky.
(2)
Donucovacie prostriedky podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) je príslušník zboru oprávnený použiť ako prostriedky obmedzenia pohybu pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby alebo pri zaistení inej osoby po individuálnom posúdení rizika, a to aj bez splnenia podmienok uvedených v § 34 až 37a. Pri individuálnom posúdení rizika sa pri obvinenom alebo odsúdenom prihliada najmä na závažnosť trestnej činnosti, fyzickú zdatnosť, zdravotný stav, poznatky preventívno-bezpečnostného charakteru a správanie osoby, pričom posúdenie rizika sa preukázateľne vyznačí v príslušnej aplikácii. O použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) pri eskortovanej alebo predvádzanej osobe vopred rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru, zároveň rozhodne o ich ponechaní v eskortnej miestnosti. Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti príslušník zboru predvedeným osobám donucovacie prostriedky na pokyn sudcu sníme, ponechá, prípadne znovu použije. Ak je to potrebné, príslušník zboru pred začatím pojednávania informuje sudcu o skutočnostiach týkajúcich sa predvádzanej osoby, najmä ak je dôvodné podozrenie z pokusu o útek, napadnutia prítomných osôb alebo iného násilného konania.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník zboru povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť, ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo ak tomu bránia iné okolnosti.
(4)
Príslušník zboru rozhoduje o použití donucovacieho prostriedku podľa konkrétnych okolností tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útoku.
zobraziť paragraf
§ 33
Použitie vybraných donucovacích prostriedkov

(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, tonfu a šokové plynové a elektrické paralyzátory, aby
a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
c)
predviedol obvineného, odsúdeného, dodávanú osobu alebo inú osobu, ak kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.
(2)
Pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného, odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak kladie pasívny odpor, alebo ak iná osoba pri protiprávnom konaní kladie pasívny odpor, je príslušník zboru oprávnený použiť hmaty a chvaty; na odvádzacie alebo znehybňujúce techniky alebo na tlak na citlivé miesta je príslušník zboru oprávnený použiť aj obušok alebo tonfu.
zobraziť paragraf
§ 34
Predvádzacie retiazky

(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť predvádzacie retiazky u obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby, ak
a)
kladie pri predvádzaní alebo dodávaní aktívny alebo pasívny odpor,
b)
sa pri predvádzaní alebo dodávaní správa násilne a ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo majetok,
c)
sa pri predvádzaní alebo dodávaní vyhráža, že spácha samovraždu, ublíži si na zdraví alebo utečie,
d)
je obava, že sa pokúsi o útek.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť predvádzacie retiazky len na čas nevyhnutný na vykonanie služobného zákroku.
zobraziť paragraf
§ 36
Použitie spútavacieho opasku s putami alebo spútavacími retiazkami

Príslušník zboru je oprávnený použiť spútavací opasok spolu s putami alebo spútavacími retiazkami, ak je dôvodná obava, že obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba
a)
napadne príslušníka zboru alebo inú osobu,
b)
pokúsi sa o útek pri vykonávaní služobného zákroku alebo procesného úkonu.
zobraziť paragraf
§ 37a
Použitie prostriedku na utajenie fyzickej identity alebo na obmedzenie priestorovej orientácie

(1)
Prostriedkom na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného sa na účely tohto zákona rozumie kukla. Prostriedkom na obmedzenie priestorovej orientácie sa na účely tohto zákona rozumejú okuliare sťažujúce orientáciu v priestore a chrániče sluchu eliminujúce zvuky okolia s možnosťou použitia audio nahrávky.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť prostriedok na obmedzenie priestorovej orientácie pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného, ak je obava, že sa pokúsi o útek.
(3)
Okuliare sťažujúce orientáciu v priestore pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného je príslušník zboru oprávnený použiť iba v priestoroch vozidla alebo vrtuľníka, pričom obvinený alebo odsúdený musí mať zapnutý bezpečnostný pás, pokiaľ je ním sedadlo vybavené a z celej doby použitia okuliarov sťažujúcich orientáciu v priestore musí byť vyhotovený zvukovo-obrazový záznam.
(4)
Príslušník zboru je oprávnený pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby použiť kuklu za účelom utajenia fyzickej identity obvineného, odsúdeného, alebo dodávanej osoby.
zobraziť paragraf
§ 43
Použitie strelnej zbrane

(1)
Príslušník zboru je oprávnený použiť strelnú zbraň pri výkone služby:
a)
v nutnej obrane10) a krajnej núdzi,11)
b)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
c)
ak sa obvinený alebo odsúdený, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt,
d)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba strelnou zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu príslušníka zboru smerujúcu na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby,
e)
podľa služobných predpisov upravujúcich strážnu činnosť a eskortnú činnosť, na zamedzenie úteku osoby umiestnenej v detenčnom ústave, obvineného alebo odsúdeného, ktorého nemožno zadržať inak, alebo na odvrátenie útoku, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo strážne stanovište,
f)
na zabránenie činnosti lietadla podľa § 13c ods. 3.
(2)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník zboru povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník zboru povinný použiť varovný výstrel do vzduchu. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže príslušník zboru upustiť, ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje, a dbať, aby nebol ohrozený život iných osôb.
(4)
Ak to okolnosti služobného zákroku umožňujú, príslušník zboru pred použitím strelnej zbrane je povinný použiť niektorý iný donucovací prostriedok uvedený v § 31 ods. 1 písm. a) až o) a q) až t).
(5)
Po použití strelnej zbrane, pri ktorom došlo k zraneniu osoby, je príslušník zboru povinný ihneď, ako to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie; ďalej je povinný vykonať všetky úkony potrebné na objasnenie, či strelná zbraň bola použitá oprávnene.
zobraziť paragraf
§ 43a
Použitie špeciálneho streliva

(1)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným inertným materiálom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom a strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou.
(2)
Príslušník zboru je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť
a)
gumové projektily alebo projektily naplnené inertným materiálom
1.
v nutnej obrane10) alebo v krajnej núdzi,11)
2.
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
3.
aby zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby a pri ich bezprostrednom prenasledovaní,
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania,
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť, ak sa osoba, proti ktorej zákrok smeruje, na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, alebo ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť a na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a zdravie nezúčastnených osôb.
zobraziť paragraf
§ 43b
Špeciálne donucovacie prostriedky

(1)
Špeciálnymi donucovacími prostriedkami sú:
a)
dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b)
špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky, aby
a)
zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí a útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje ustanovený poriadok9) alebo verejný poriadok,
c)
predviedol obvineného, odsúdeného, osobu umiestnenú v detenčnom ústave, dodávanú osobu alebo inú osobu, ak kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e)
zabránil činnosti podľa § 13c ods. 3,
f)
zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby a pri ich bezprostrednom prenasledovaní.
zobraziť paragraf
§ 44
Povinnosti príslušníka zboru po použití donucovacích prostriedkov

(1)
Ak príslušník zboru zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný ihneď, ako to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej zdravotné ošetrenie. Obvinenému, odsúdenému alebo inej osobe, proti ktorým sa pri služobnom zákroku použili slzotvorné prostriedky, obušok, tonfa, služobný pes, zásahová výbuška, údery a kopy sebaobrany alebo úder strelnou zbraňou, sa zabezpečí zdravotná prehliadka, a to aj vtedy, ak nedošlo k jeho viditeľnému zraneniu. O zdravotnej prehliadke oprávnený zdravotnícky pracovník urobí záznam do zdravotnej dokumentácie obvineného alebo odsúdeného; inej osobe vystaví potvrdenie o zdravotnej prehliadke.
(2)
Použitie donucovacích prostriedkov, okrem použitia donucovacích prostriedkov podľa § 31 ods. 2, príslušník zboru, ktorý donucovací prostriedok použil, ihneď ohlási svojmu bezprostredne nadriadenému a spíše záznam o použití donucovacieho prostriedku. Bezprostredne nadriadený prešetrí oprávnenosť použitia donucovacieho prostriedku, následne výsledok šetrenia predloží riaditeľovi ústavu, ktorý bez zbytočného odkladu vyhodnotí, či boli donucovacie prostriedky použité v súlade so zákonom. O použití donucovacieho prostriedku sa vždy vyrozumie prokurátor.11a)
zobraziť paragraf
§ 45
Osobitné obmedzenia


Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, ktorej tehotenstvo je zrejmé, osobe vysokého veku, osobe so zrejmým telesným postihnutím, chorobou alebo duševnou poruchou alebo osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník zboru použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, šokové plynové a elektrické paralyzátory, obušok, tonfu, služobného psa, úder strelnou zbraňou a strelnú zbraň okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie príslušníka zboru, iných osôb alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
zobraziť paragraf
§ 47

(1)
Ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a v objektoch prokuratúry na účel zachovania nerušeného priebehu konania pred súdom a bezpečnosti osôb zabezpečujú príslušníci zboru označení ako „Justičná stráž".
(2)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený
a)
preverovať oprávnenosť vstupu osoby do objektu súdu a objektu prokuratúry a vyzvať ju, aby dokladom7b) preukázala svoju totožnosť; ak vstupujúca osoba svoju totožnosť nepreukáže dokladom,7b) príslušník zboru je oprávnený takej osobe neumožniť vstup,
b)
kontrolovať osoby vstupujúce do objektu súdu a objektu prokuratúry technickými prostriedkami, či nemajú pri sebe zbraň,
c)
chrániť poriadok v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
d)
na základe písomného príkazu sudcu v objekte súdu zadržať obvineného a odsúdeného a umiestniť ich v objekte súdu do miestnosti na to určenej na účel dodania do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody; ak súdny objekt a ústav na výkon väzby sú stavebne prevádzkovo spojené, príslušník zboru je oprávnený na základe písomného príkazu sudcu z objektu súdu dodať obvineného do výkonu väzby a odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,2a)
e)
na základe predchádzajúceho rozhodnutia sudcu odňať osobe v pojednávacej miestnosti prostriedok audiovizuálnej techniky okrem zariadenia zaznamenávajúceho výhradne zvuk; odňatý prostriedok je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z pojednávacej miestnosti, pričom odňatie a prevzatie príslušník zboru, ktorý prostriedok odňal, a osoba, ktorej bol prostriedok vrátený, sú povinní potvrdiť svojím podpisom,
f)
povoliť vstup so zbraňou do objektu súdu a objektu prokuratúry len príslušníkom zboru, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Národného bezpečnostného úradu, Vojenskej polície a ozbrojeným príslušníkom finančnej správy,11aa) ak plnia služobné úlohy.
(3)
Príslušníci zboru, ktorí vykonávajú službu podľa odseku 1, sú oprávnení zakročiť proti osobe rušiacej poriadok v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
(4)
Predseda súdu a v prípade objektov prokuratúry okresný prokurátor alebo vedúci služobného úradu podľa osobitného predpisu11b) v súčinnosti s riaditeľom ústavu zabezpečí podmienky na riadny a bezpečný výkon služby príslušníkov zboru zaradených do justičnej stráže.
(5)
Minister môže poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu ministerstva a poriadku v ňom podľa odsekov 1 až 4 a podľa § 48.
(6)
Minister môže po dohode s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky poveriť zbor zabezpečovaním ochrany objektu, v ktorom sídli Súdna rada Slovenskej republiky a poriadku v ňom podľa odseku 1, odseku 2 písm. a) až c) a odsekov 3 a 4 a podľa § 48.
(7)
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného predsedu súdu môže generálny riaditeľ na nevyhnutnú dobu poveriť zbor zabezpečením ochrany poriadku a bezpečnosti iného objektu ako je objekt súdu, pokiaľ v ňom prebieha súdne konanie; v takomto prípade sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 4, § 7 ods. 1, § 13 ods. 1 písm. a), § 21 a § 48.
(8)
Príslušník zboru vykonáva službu podľa odseku 1 v služobnej rovnošate a odznakom zboru s identifikačným číslom alebo služobnej rovnošate s identifikačným číslom a označením „Justičná stráž".
zobraziť paragraf
§ 48

(1)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, je povinný pred vykonaním služobného zákroku vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, a upozorniť ju, že ak tak neurobí, bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov podľa § 31.
(2)
Ak je páchaný trestný čin alebo priestupok v objektoch súdu alebo objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je povinný vykonať služobný zákrok na zabránenie ďalšieho protiprávneho konania a úkony súvisiace s objasnením skutku a vyrozumieť o tom najbližší útvar Policajného zboru.
(3)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je pri plnení úloh podľa odsekov 1 a 2 oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku a zistenie ich páchateľa a zaznamenať si potrebné údaje o osobe, ktorá je povinná požiadavke vyhovieť. Ak taká osoba odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ju nemôže preukázať, vyrozumie príslušník zboru o tom príslušný útvar Policajného zboru a požiada o jej predvedenie na účel vykonania potrebných úkonov na zistenie jej totožnosti a objasnenia konania. Na podanie vysvetlenia podľa tohto ustanovenia sa vzťahujú ustanovenia § 12 ods. 4, 5 a 6.
(4)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený vykonať prehliadku vstupujúcej osoby, jej odevných zvrškov a osobných vecí podľa § 14 ods. 4 až 6. Ak má osoba pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, príslušník zboru jej ju odníme. Odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z objektu súdu alebo objektu prokuratúry. Odňatie zbrane alebo inej nedovolenej veci a prevzatie zbrane alebo inej nedovolenej veci príslušník zboru, ktorý zbraň alebo inú nedovolenú vec odňal, a osoba, ktorej bola zbraň alebo iná nedovolená vec vrátená, sú povinní potvrdiť svojím podpisom. Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec vrátiť zo zákonných dôvodov, postupuje podľa § 15 ods. 4.
(5)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený po márnej výzve odňať vec, ak je odôvodnený predpoklad, že v trestnom konaní alebo v konaní o priestupku sa môže vysloviť prepadnutie tejto veci alebo sa môže táto vec zhabať. O odňatí veci spíše úradný záznam. Osobe, ktorej bola vec odňatá, vydá príslušník zboru písomné potvrdenie o odňatí veci a odňatú vec odovzdá Policajnému zboru.
(6)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený na účel vykonania neodkladných služobných úkonov zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo zdravie, život alebo zdravie iných osôb, verejný poriadok alebo majetok. Po vykonaní týchto úkonov je príslušník zboru povinný odovzdať osobu orgánom činným v trestnom konaní; inak je povinný zaistenú osobu ihneď prepustiť. O zaistení osoby spíše príslušník zboru úradný záznam.
zobraziť paragraf
§ 50

(1)
Eskortu obvineného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať
a)
príslušný sudca, prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajt v trestnom konaní vedenom proti obvinenému, alebo ak je obvinený predvolaný ako svedok,
b)
generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak ide o pracovisko mimo ústavu alebo ak treba na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti, eskortu na účel vykonania lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,11ca) alebo eskortu na účel vzdelávania obvinených; ak treba poskytnúť zdravotnú starostlivosť neodkladne, vyžiada sa súhlas dodatočne,
c)
príslušný sudca po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak je v konaní pred súdom potrebná prítomnosť obvineného na súde,
d)
určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú starostlivosť poskytnúť neodkladne.
(2)
Eskortu odsúdeného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať
a)
príslušný sudca, prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajt v trestnom konaní vedenom proti odsúdenému, alebo ak je odsúdený predvolaný ako svedok,
b)
generálny riaditeľ,
c)
riaditeľ ústavu, ak ide o eskortu na pracovisko mimo ústavu, eskortu na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka na účel poskytnutia zdravotnej starostlivosti, eskortu na účel vykonania lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu,11ca) eskortu na účel vzdelávania odsúdených, vykonávania činností a prác podľa osobitného predpisu,11cb) výnimočne na vykonanie návštevy odsúdeného alebo výnimočne, ak je to bezprostredne nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a poriadku v ústave,
d)
príslušný sudca, ak je v konaní pred súdom potrebná prítomnosť odsúdeného na súde,
e)
určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú starostlivosť poskytnúť neodkladne.
(3)
Pred eskortou na účely dočasného alebo trvalého premiestnenia do iného ústavu musí obvinený alebo odsúdený prejsť zdravotnou prehliadkou, o čom osoba, ktorá zdravotnú prehliadku vykonala, urobí záznam v zdravotnej dokumentácii.
(4)
Ak sa zo závažných dôvodov nemôže eskorta vykonať, riaditeľ ústavu o tom bezodkladne upovedomí orgán alebo osobu, ktorý eskortu nariadil alebo vyžiadal.
zobraziť paragraf
§ 55
Všeobecné ustanovenie

(1)
Do chráneného objektu je vstup povolený po preukázaní sa
a)
služobným preukazom príslušníka zboru,
b)
preukazom zamestnanca zboru a do detenčného ústavu preukazom zamestnanca detenčného ústavu,
c)
služobným preukazom zamestnanca ministerstva povereného výkonom kontroly, príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru, príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Národného bezpečnostného úradu, colníka, príslušníka Vojenského spravodajstva, vojenského policajta, vojaka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu,13) alebo osobnou identifikačnou kartou vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka zaradeného do aktívnych záloh,14)
d)
dokladom totožnosti.7b)
(2)
Osoba vstupujúca do chráneného objektu je sprevádzaná podľa odseku 3.
(3)
Sprevádzanie osoby v chránenom objekte zboru zabezpečuje príslušník zboru alebo zamestnanec zboru z príslušného úseku služobnej činnosti; v objekte detenčného ústavu zamestnanec detenčného ústavu. Generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba môže povoliť vstup osoby do chráneného objektu bez sprevádzania príslušníkom zboru, zamestnancom zboru z príslušného úseku služobnej činnosti alebo zamestnanca detenčného ústavu v detenčnom ústave; táto osoba musí byť riadne poučená o pravidlách pohybu v chránenom objekte zboru. Osoby vstupujúce do chráneného objektu podľa odseku 1 písm. c) a d) sa označujú viditeľným spôsobom.
(4)
Osobe vstupujúcej do chráneného objektu sa zakazuje vnášať do chráneného objektu
a)
zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku,
b)
alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory.
(5)
Výnimky zo zákazu podľa odseku 4 môže udeliť generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba.
(6)
Orgány činné v trestnom konaní, súdy a zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú v súvislosti s vykonaním úkonov trestného konania a výkonom kontroly oprávnení vnášať do chráneného objektu technické prostriedky potrebné na realizáciu úkonu trestného konania alebo na vykonanie kontroly, pričom o vnesení vopred preukázateľne informujú riaditeľa ústavu.
(7)
Obhajca alebo advokát obvineného alebo odsúdeného, probačný a mediačný úradník, znalec, tlmočník a prekladateľ je oprávnený pri plnení úloh podľa osobitných predpisov14a) vnášať do chráneného objektu externé dátové úložisko, pričom o jeho vnesení vopred preukázateľne informuje riaditeľa ústavu.
(8)
Z bezpečnostných dôvodov môže generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu rozhodnúť o dočasnom zákaze vstupu osôb do chráneného objektu. O dočasnom zákaze vstupu osôb do chráneného objektu spíše generálnym riaditeľom alebo riaditeľom ústavu určený príslušník zboru úradný záznam.
zobraziť paragraf
§ 56
Vstup na služobný preukaz príslušníka zboru, preukaz zamestnanca zboru a preukaz zamestnanca detenčného ústavu

(1)
Príslušník zboru a zamestnanec zboru sú oprávnení vstupovať do chráneného objektu a zamestnanec detenčného ústavu do detenčného ústavu, ak predložia služobný preukaz príslušníka zboru, preukaz zamestnanca zboru alebo preukaz zamestnanca detenčného ústavu. Rozsah pohybu príslušníka zboru, zamestnanca zboru a zamestnanca detenčného ústavu v chránenom objekte vyplýva z ich služobného zaradenia alebo pracovného zaradenia alebo z osobitného písomného splnomocnenia vydaného príslušným nadriadeným.
(2)
V prípade straty alebo odcudzenia služobného preukazu príslušníka zboru, preukazu zamestnanca zboru alebo preukazu zamestnanca detenčného ústavu vstupuje príslušník zboru a zamestnanec zboru do chráneného objektu alebo zamestnanec detenčného ústavu do detenčného ústavu po preukázaní sa dokladom totožnosti.
zobraziť paragraf
§ 58
Vstup na doklad totožnosti

(1)
Vstup do chráneného objektu možno povoliť osobe, ak preukáže oprávnený záujem a predloží doklad totožnosti.7b) Na účely vstupu do chráneného objektu sa za doklad totožnosti nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti s osobitným povolením je oprávnená osoba plniaca úlohy vyplývajúce zo zmluvy alebo z dohody uzatvorenej s chráneným objektom a osoba poskytujúca duchovnú službu podľa osobitných predpisov.16)
(3)
Osobitné povolenie podľa odseku 2 vydáva generálny riaditeľ zboru alebo riaditeľ ústavu. Na osobitnom povolení musí byť uvedené meno, priezvisko a dátum narodenia vstupujúcej osoby, presne určený priestor chráneného objektu, do ktorého je osoba podľa odseku 2 oprávnená vstupovať, účel jej vstupu a doba platnosti osobitného povolenia.
(4)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia sú oprávnení:
a)
prezident Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a nimi určené osoby,
b)
minister, štátny tajomník ministerstva a nimi určení zamestnanci ministerstva,
c)
generálny prokurátor Slovenskej republiky, jeho námestník a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave,
d)
predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím,
e)
predseda a podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
f)
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a poslanci Rady Európy poverení kontrolou nad výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody,
g)
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby,
h)
sudca, ak rozhodoval alebo rozhoduje v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
i)
inšpektor orgánu dozoru zboru,16a)
j)
prísediaci v prítomnosti sudcu, ktorý je oprávnený na vstup do chráneného objektu podľa písmena h),
k)
prokurátor vykonávajúci procesné úkony v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
l)
obhajca obvineného alebo odsúdeného, ktorý ho zastupuje v trestnej veci.
(5)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia v územnom obvode svojej pôsobnosti je oprávnený
a)
krajský prokurátor a jeho námestník,
b)
predseda a podpredseda krajského súdu,
c)
predseda a podpredseda správneho súdu,
d)
okresný prokurátor a jeho námestník,
e)
predseda a podpredseda okresného súdu.
(6)
Namiesto dokladu totožnosti môžu osoby uvedené v odseku 4 písm. c) až h), k) a l) a odseku 5 pri vstupe do chráneného objektu predložiť preukaz s fotografiou, z ktorého je zrejmé, že takúto funkciu vykonávajú.
(7)
S osobami uvedenými v odseku 4 písm. a) až h) a k) a odseku 5 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj iné osoby, ak je ich prítomnosť v chránenom objekte potrebná; v takom prípade preukážu vzťah k príslušnej osobe a preukážu sa dokladom totožnosti.
(8)
Pohyb osôb uvedených v odseku 4 písm. a) až c) po chránenom objekte nie je obmedzený, zabezpečí sa však ich sprevádzanie; v ostatných prípadoch o rozsahu pohybu rozhoduje generálny riaditeľ, riaditeľ ústavu alebo riaditeľom ústavu určená osoba.
(9)
Na vydanie osobitného povolenia a na rozsah pohybu v objektoch detenčného ústavu sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 3 a 8.
(10)
Členovia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému16aa) zasahujúci v chránenom objekte preukážu svoju totožnosť hneď, ako to okolnosti dovolia, a to dokladom totožnosti alebo preukazom s fotografiou, z ktorého je zrejmé, že takúto funkciu vykonávajú.
zobraziť paragraf
§ 65da
Sťažnosť

(1)
Obvinený alebo odsúdený má právo podať sťažnosť podľa tohto zákona.
(2)
Sťažnosť podľa tohto zákona je podanie obvineného, odsúdeného, blízkej osoby18b) obvineného alebo odsúdeného a právneho zástupcu obvineného alebo odsúdeného (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany práv alebo právom chránených záujmov tohto obvineného alebo odsúdeného, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou organizačnej zložky zboru podľa § 2 ods. 1, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti organizačnej zložky zboru, najmä na porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zboru.
(3)
Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie ktoré,
a)
má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené ochrany akého práva alebo právom chráneného záujmu obvineného alebo odsúdeného sa sťažovateľ domáha,
b)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva iným spôsobom, najmä podaním žaloby, podaním reklamácie alebo žiadosti o mimosúdne riešenie sporu, vykonaním inšpekcie, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov,18ba)
c)
poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti zboru, ktorých odstránenie alebo vybavenie sa vykonáva podaním trestného oznámenia,
d)
smeruje proti rozhodnutiu organizačnej zložky zboru vydanému v konaní podľa osobitných predpisov,18bb)
e)
je návrhom na preskúmanie poskytovania zdravotnej starostlivosti,18bc)
f)
je nárokom na náhradu škody podľa osobitného predpisu.18bd)
zobraziť paragraf
§ 65db
Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

(1)
Na vybavenie sťažnosti je príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené práva alebo právom chránené záujmy obvineného alebo odsúdeného. Ústav, ktorému je doručená sťažnosť sťažovateľa, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi túto sťažnosť príslušnému ústavu do desiatich pracovných dní od jej doručenia. Ak vznikne spor o tom, ktorý z ústavov je príslušný na vybavenie sťažnosti, ústav, v ktorom spor vznikol, sťažnosť najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku sporu postúpi generálnemu riaditeľstvu na rozhodnutie sporu o príslušnosť a zároveň o tom ústav písomne upovedomí sťažovateľa.
(2)
Sťažnosť podanú proti činnosti príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru generálneho riaditeľstva vybavuje generálne riaditeľstvo. Sťažnosť podanú proti činnosti generálneho riaditeľa zboru vybavuje ministerstvo.
(3)
Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi ústavu, zástupcovi riaditeľa ústavu alebo vedúcemu účelového zariadenia zboru je príslušné generálne riaditeľstvo.
(4)
Sťažnosť nemôže vybaviť alebo prešetriť osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje.
(5)
Z prešetrenia a vybavenia sťažnosti je vylúčený ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah ku sťažovateľovi, k príslušníkovi zboru, proti ktorému sťažnosť smeruje alebo k predmetu sťažnosti.
(6)
Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. a), b), e) a f), alebo sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je zbor príslušný, sa do desiatich pracovných dní od doručenia vráti podávateľovi s písomným odôvodnením. Podanie, ktoré nie je sťažnosťou podľa § 65da ods. 3 písm. d), sa do desiatich pracovných dní od doručenia postúpi organizačnej zložke zboru, ktorá vydala rozhodnutie v konaní podľa osobitných predpisov,18bb) proti ktorému podanie smeruje.
(7)
Pri podaní, ktorého obsahom sú skutočnosti, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu sa postupuje podľa osobitných predpisov.18be)
zobraziť paragraf
§ 65dc

(1)
Sťažnosť sa podáva písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
(2)
Sťažnosť obsahuje meno, priezvisko a dátum narodenia obvineného alebo odsúdeného. Ak sťažnosť v mene obvineného alebo odsúdeného podáva jeho blízka osoba, musí obsahovať aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu blízkej osoby; ak sťažnosť v mene obvineného alebo odsúdeného podáva jeho právny zástupca, musí obsahovať aj jeho názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej za neho konať.
(3)
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.
(4)
Ak sťažnosť v listinnej podobe neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, organizačná zložka zboru pomôže sťažovateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich odstránil v ňou určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní. Súčasne ho poučí, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené v ňou určenej lehote, sťažnosť podľa § 65de ods. 1 písm. a) odloží.
(5)
Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu;18bea) to neplatí, ak bola sťažnosť odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.18beb)
(6)
Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu18bea) ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,18beb) sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu18bea) alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,18beb) inak sa sťažnosť odloží. Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia organizačná zložka zboru písomne oznámi sťažovateľovi do desiatich pracovných dní od jej odloženia.
(7)
Ak sťažovateľ podáva sťažnosť organizačnej zložke zboru osobne, pričom ju nemá vyhotovenú písomne, organizačná zložka zboru sťažovateľovi umožní, aby sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak ide o osobu, ktorá pre zdravotný stav nemôže vyhotoviť sťažnosť v listinnej podobe, podá sťažnosť ústne do zápisnice, ktorú o tejto skutočnosti vyhotoví príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.
(8)
Ak je sťažnosť podaná právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom18bec) (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať obvineného alebo odsúdeného pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.18bed) Ak právny zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, organizačná zložka zboru sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. c).
(9)
Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, organizačná zložka zboru vyzve obvineného alebo odsúdeného, aby v určenej lehote, nie kratšej ako päť pracovných dní, udelil písomný súhlas s podaním sťažnosti. Súčasne ho poučí, že ak nebude v určenej lehote udelený písomný súhlas s podaním sťažnosti blízkou osobou, sťažnosť odloží podľa § 65de ods. 1 písm. f). Doručením písomného súhlasu s podaním sťažnosti jeho blízkou osobou sa za sťažovateľa považuje tento obvinený alebo odsúdený.
(10)
Sťažnosť za obvineného alebo odsúdeného, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo je mladistvý, môže podať jeho zákonný zástupca.18bf)
zobraziť paragraf
§ 65de
Odloženie sťažnosti

(1)
Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažnosť odloží, ak
a)
neobsahuje náležitosti podľa § 65dc ods. 2 a 3 a v prípade sťažnosti podanej v elektronickej podobe aj podľa § 65dc ods. 4 alebo ods. 5,
b)
od udalosti, ktorej sa sťažnosť týka, uplynulo v deň doručenia sťažnosti viac ako šesť mesiacov,
c)
zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 65dc ods. 8,
d)
ide o sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci a v sťažnosti sa neuvádzajú nové skutočnosti,
e)
zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná orgán činný v trestnom konaní alebo súd,
f)
obvinený alebo odsúdený neudelil písomný súhlas s podaním sťažnosti podľa § 65dc ods. 9,
g)
obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného sťažnosť pred jej vybavením písomne vezme späť.
(2)
Odloženie sťažnosti a dôvody jej odloženia podľa odseku 1 písm. a) až f) organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sťažovateľovi písomne oznámi do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti, v lehote podľa § 65dg. Ďalšie sťažnosti podľa odseku 1 písm. d) sa neprešetrujú a založia sa k príslušnému spisovému materiálu.
zobraziť paragraf
§ 65df
Sťažnosť v tej istej veci


Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú organizačná zložka zboru alebo ministerstvo už vybavili, sa neprešetruje. Výsledok prešetrenia sťažnosti v tej istej veci sa písomne oznámi sťažovateľovi do desiatich pracovných dní od jej doručenia.
zobraziť paragraf
§ 65dg
Lehota na vybavenie sťažnosti

(1)
Organizačná zložka zboru alebo ministerstvo sú povinní sťažnosť vybaviť do 30 pracovných dní.
(2)
Ak ide o sťažnosť doručenú organizačnej zložke zboru, ktorá je náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní. Organizačná zložka zboru oznámi predĺženie lehoty obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.
(3)
Ak ide o sťažnosť vybavovanú ministerstvom, ktorá je náročná na prešetrenie, môže minister alebo ním poverená osoba predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní. Ministerstvo oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.
zobraziť paragraf
§ 65dh
Počítanie lehôt

(1)
Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia organizačnej zložke zboru príslušnej na jej vybavenie alebo ministerstvu; v prípade sporu o príslušnosť lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia určenia príslušnosti podľa § 65db ods. 1.
(2)
Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného súhlasu obvineného alebo odsúdeného s podaním sťažnosti blízkou osobou organizačnej zložke zboru príslušnej na jej vybavenie.
zobraziť paragraf
§ 65dj
Záznam o prešetrení sťažnosti

(1)
Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti nezistí porušenie práva alebo právom chráneného záujmu sťažovateľa, vyhodnotí sťažnosť ako „neopodstatnenú“. Ak organizačná zložka zboru alebo ministerstvo prešetrovaním sťažnosti zistí porušenie práva alebo právom chráneného záujmu sťažovateľa, vyhodnotí sťažnosť ako „opodstatnenú“. Ak sťažnosť nemožno prešetriť, organizačná zložka zboru alebo ministerstvo vybaví sťažnosť ako „nevyhodnotenú“.
(2)
Organizačná zložka zboru príslušná na vybavenie sťažnosti alebo ministerstvo vypracujú záznam o prešetrení sťažnosti, ktorý obsahuje:
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a základné číslo obvineného alebo odsúdeného,
b)
označenie organizačnej zložky zboru príslušnej na vybavenie sťažnosti alebo ministerstva,
c)
predmet sťažnosti,
d)
preukázané zistenia,
e)
záver s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená, neopodstatnená, alebo nevyhodnotená,
f)
dátum vyhotovenia záznamu o prešetrení sťažnosti,
g)
v prípade opodstatnenej sťažnosti povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vybavenie sťažnosti.
(3)
Sťažnosť je vybavená odoslaním záznamu o prešetrení sťažnosti obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného alebo osobným prevzatím záznamu obvineným, odsúdeným alebo právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného. Odoslanie alebo prevzatie záznamu o prešetrení sťažnosti musí byť preukázateľné. Odmietnutie prevzatia záznamu obvineným, odsúdeným alebo právnym zástupcom obvineného alebo odsúdeného vyznačí osoba, v ktorej prítomnosti k odmietnutiu prevzatia záznamu došlo, za prítomnosti ďalšej osoby na zázname s uvedením miesta, času, dátumu a podpisom oboch osôb. Ak je sťažnosť podaná blízkou osobou obvineného alebo odsúdeného, záznam o prešetrení sťažnosti sa zasiela blízkej osobe obvineného alebo odsúdeného na vedomie.
zobraziť paragraf
§ 65dk
Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti

(1)
Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (ďalej len „žiadosť“), v ktorej obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného vyjadruje nesúhlas s vybavením svojej sťažnosti, môže obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného podať do 15 pracovných dní od doručenia záznamu o prešetrení sťažnosti; na žiadosť podanú po lehote sa neprihliada a vráti sa obvinenému, odsúdenému alebo právnemu zástupcovi obvineného alebo odsúdeného. Proti vybaveniu sťažnosti ministerstvom nemožno podať žiadosť.
(2)
Obvinený, odsúdený alebo právny zástupca obvineného alebo odsúdeného podáva žiadosť organizačnej zložke zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, alebo ministerstvu.
(3)
Ak organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, nevyhovie žiadosti v plnom rozsahu, príslušný na vybavenie žiadosti je jej najbližšie nadriadený orgán.
(4)
Organizačná zložka zboru, ktorá sťažnosť prešetrovala, postúpi spisový materiál k sťažnosti najneskôr do desiatich pracovných dní najbližšie nadriadenému orgánu podľa odseku 3.
(5)
Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej ústavom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálne riaditeľstvo.
(6)
Ak žiadosť smeruje proti vybaveniu sťažnosti vybavenej generálnym riaditeľstvom, najbližšie nadriadeným orgánom je generálny riaditeľ.
(7)
Generálne riaditeľstvo je povinné vybaviť žiadosť do 30 pracovných dní od doručenia spisového materiálu podľa odseku 4.
(8)
Na spôsob vybavenia žiadosti sa primerane použijú ustanovenia záznamu o prešetrení sťažnosti.
(9)
Proti vybaveniu žiadosti nemožno podať novú žiadosť.
zobraziť paragraf
§ 65e
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)
neoprávnene vnikne do chráneného objektu alebo sa o neoprávnené vniknutie do chráneného objektu pokúsi,
b)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku,
c)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory,
d)
poruší zákaz používať označenie zboru a služobnú rovnošatu zboru podľa § 11a,
e)
odovzdá alebo iným spôsobom sprístupní obvinenému alebo odsúdenému na pracovisku obvinených alebo odsúdených alebo cestou na pracovisko a späť, alebo počas eskorty obvineného alebo odsúdeného, alebo zašle v korešpondencii, alebo v balíku adresovanému obvinenému alebo odsúdenému, alebo iným spôsobom dopraví do chráneného objektu prostriedok audiovizuálnej techniky, lieky, návykové látky,18bi) tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody alebo na ohrozenie bezpečnosti v objektoch ústavu podľa osobitného predpisu,18c)
f)
umožní vykonanie práva odsúdených alebo obvinených v rozpore s osobitnými predpismi,1)
g)
poruší zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota podľa § 13c.
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 33 eur do 331eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 objasňuje zbor.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.18d)
zobraziť paragraf
§ 67b

(1)
Správu majetku štátu vykonáva generálne riaditeľstvo a ústavy podľa osobitného predpisu,11c) ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.
(2)
Prevod správy hnuteľného majetku štátu medzi generálnym riaditeľstvom a ústavmi alebo ústavmi navzájom sa uskutočňuje na základe účtovných dokladov o výdaji a príjme a bez vykonania ponukového konania štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.
(3)
Nebytový priestor slúžiaci na účely prevádzkovania predajní určených na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí obvineným alebo odsúdeným19) a hnuteľný majetok štátu nevyhnutný na zabezpečovanie tejto činnosti možno prenechať do nájmu na dobu určitú, najviac na päť rokov. Na nájom tohto nebytového priestoru a na nájom nevyhnutného hnuteľného majetku štátu sa nevyžaduje rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu. Nájomná zmluva sa uzavrie s tým záujemcom, ktorý ponúkol za ponúkané nebytové priestory a hnuteľný majetok štátu najvyššie nájomné aspoň vo výške, za akú sa v tom čase prenajímajú porovnateľné priestory. Na platnosť tejto nájomnej zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa.
(4)
Na účely zabezpečenia zamestnávania obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu19a) môže ústav prenechať nebytový priestor a hnuteľný majetok štátu nevyhnutný na zabezpečenie tejto činnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe do výpožičky na dobu určitú, najviac na päť rokov, a to aj opakovane. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva. Na platnosť tejto zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa.
(5)
Na zabezpečenie plnenia služobných úloh príslušníkov zboru alebo pracovných úloh zamestnancov zboru môžu príslušníci zboru a zamestnanci zboru, na základe Personálneho rozkazu ministra, ktorým sa vydávajú Tabuľky zloženia a počtov služobných úradov zboru na aktuálny rok, užívať nehnuteľný majetok štátu a hnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu, ak ide o príslušníkov zboru služobne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu štátnej služby v rámci zboru alebo o zamestnancov zboru pracovne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu práce v rámci zboru. Užívanie nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu nevyhnutného na zabezpečenie plnenia služobných úloh príslušníkov zboru služobne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu štátnej služby v rámci zboru alebo nevyhnutných na zabezpečenie plnenia pracovných úloh zamestnancov zboru pracovne zaradených na generálnom riaditeľstve alebo v ústave s iným miestom výkonu práce v rámci zboru, sa nepokladá za výpožičku alebo nájom tohto majetku štátu; za užívanie nehnuteľného majetku štátu a hnuteľného majetku štátu sa neuplatňuje úhrada prevádzkových a materiálno-technických nákladov súvisiacich s plnením úloh zboru.
(6)
Prevod správy pohľadávok štátu voči obvineným, odsúdeným, bývalým obvineným alebo bývalým odsúdeným spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu odňatia slobody medzi ústavmi navzájom alebo generálnym riaditeľstvom a ústavmi sa uskutočňuje na základe zoznamov o prevode správy pohľadávok.
zobraziť paragraf
§ 68

(1)
Ak sa v osobitných predpisoch používa termín „Zbor nápravnej výchovy Slovenskej republiky" alebo „Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky" a ich príslušníci, rozumie sa tým zbor a jeho príslušníci podľa tohto zákona.
(2)
Ak sa v osobitných predpisoch používa termín „nápravnovýchovný ústav", „nápravnovýchovný ústav pre mladistvých" a „osobitná nemocnica pre obvinených a odsúdených", rozumie sa tým ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených podľa tohto zákona.
(3)
Na plnení úloh zboru sa podieľajú aj zamestnanci generálneho riaditeľstva a ústavov; pracovný pomer a náležitosti z neho vyplývajúce upravujú všeobecné predpisy.20)
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „obvinený“ alebo „odsúdený“, rozumie sa tým aj osoba v detencii; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na § 4 ods. 1 písm. c), f) a o) a § 49 ods. 6 a 7.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, kde sa v tomto zákone používa pojem „účel výkonu väzby“ alebo „účel výkonu trestu odňatia slobody“, rozumie sa tým aj účel výkonu detencie.
zobraziť paragraf
Poznámka
2)
§ 33k zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5c)
§ 58 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6a)
§ 56a zákona č. 475/2005 Z. z., § 40e zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
6b)
§ 747 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
6c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
7a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
7aa)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
zobraziť paragraf
Poznámka
7b)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.§ 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
8a)
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8b)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
8c)
Čl. 2 bod 18 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
8d)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
9)
Napríklad § 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
9a)
§ 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
9b)
§ 23 až 25 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
9c)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 56 a § 238 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, § 97h zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 60h zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
10)
§ 25 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
11)
§ 24 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
11a)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. § 96 zákona č. 475/2005 Z. z.§ 59 zákona č. 221/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
11aa)
§ 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11b)
§ 43 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 220/2011 Z. z.§ 4 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
11c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11ca)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
11cb)
§ 32, 46 a 47 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
11d)
Trestný poriadok.
zobraziť paragraf
Poznámka
11e)
§ 9 ods. 3 a 4 zákona č. 221/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
12)
§ 49 zákona č. 73/1998 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
13)
§ 50 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
14)
§ 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
14a)
Napríklad zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
15)
§ 13 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
16)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
16a)
§ 29 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16aa)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
16b)
Napríklad Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
16c)
Napríklad § 96 a 97 zákona č. 475/2005 Z. z., § 59 a 60 zákona č. 221/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
17a)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17b)
§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17c)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17d)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17e)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17f)
§ 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
17g)
§ 14 ods. 6 a 7 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
17h)
§ 99 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 63 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
17i)
§ 5 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
zobraziť paragraf
Poznámka
18a)
§ 10 zákona č. 18/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18b)
§ 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18ba)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18bb)
Napríklad § 18 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 97a zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z. a § 60a zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18bc)
§ 17 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 662/2007 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
18bd)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
18be)
§ 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 340 a § 341 Trestného zákona.
zobraziť paragraf
Poznámka
18bea)
§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore