Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 16.07.2019


Platnosť od: 11.03.2005
Účinnosť od: 16.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD563 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 16.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 85/2005 s účinnosťou od 16.07.2019 na základe 208/2019

Legislatívny proces k zákonu 208/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o politických stranách a politických hnutiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) ...

§ 2
(1)

Strana, európska strana a európska nadácia nesmú svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou ...

(2)

Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,1a) ...

(3)

Každý je povinný poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia ...

§ 3
(1)

Právo voliť a byť volený do orgánov strany má štátny občan Slovenskej republiky s trvalým ...

(2)

Členom prípravného výboru strany (ďalej len „prípravný výbor“), štatutárnym orgánom strany ...

(3)

Po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany ...

DRUHÁ ČASŤ

ZALOŽENIE STRANY, REGISTER STRÁN A VZNIK STRANY

§ 4
Založenie strany
(1)

Občania majú právo založiť stranu a združovať sa v nej.

(2)

Strana je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra strán. Register strán vedie Ministerstvo ...

(3)

Do vzniku strany koná vo veciach súvisiacich s jej vznikom prípravný výbor. Prípravný výbor ...

§ 5
Register strán
(1)

Register strán je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce ...

(2)

Súčasťou registra strán je zbierka listín, ktorá obsahuje návrhy na začatie konania podľa tohto ...

(3)

Do registra strán sa zapisujú tieto údaje:

a)
názov strany a jej skratka,
b)
adresa sídla strany s uvedením názvu obce, ulice a orientačného a súpisného čísla,
c)
dátum a číslo registrácie strany,
d)
mená, priezviská, rodné čísla a adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru ...
e)
identifikačné číslo strany,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo ...
g)
dátum a poradové číslo zápisu zmeny adresy sídla strany, zmeny štatutárneho orgánu alebo zmeny ...
h)
dátum zápisu nových stanov,
i)
zrušenie strany a dôvod jej zrušenia,
j)
vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu likvidátora, ...
k)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu správcu, ...
l)
dátum a dôvod výmazu strany z registra strán,
m)
nezahladené tresty uložené v trestnom konaní a nevykonané tresty postihujúce právnych nástupcov. ...
(4)

Údaje zapísané v registri strán sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu, ak nejde ...

(5)

Údaje zapísané v registri strán sú každému prístupné a ministerstvo ich zverejňuje na svojom ...

(6)

Každý má právo požiadať ministerstvo o vydanie výpisu z verejnej časti registra strán. Výpis ...

§ 6
Vznik strany
(1)

Strana vzniká dňom zápisu strany do registra strán (ďalej len „registrácia strany“).

(2)

Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor ministerstvu.

(3)

Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov ...

(4)

K návrhu musia byť priložené tieto doklady:

a)
zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla; tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 ...
b)
stanovy strany (ďalej len „stanovy“) podľa odseku 5 v dvoch vyhotoveniach,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,2)
d)
vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom; ...
(5)

Stanovy musia obsahovať

a)
názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu ...
b)
program strany s uvedením cieľov činnosti,
c)
ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach ...
d)
orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich ...
e)
spôsob, akým štatutárny orgán3) koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne ...
f)
zásady hospodárenia strany,
g)
ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom ...
h)
spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v ...
(6)

Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany ...

(7)

Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť ...

(8)

Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí

a)
schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov ...
b)
voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,
c)
voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,
d)
voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
e)
rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
f)
rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných ...
(9)

Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu ...

(10)

Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, ak nie sú týmto zákonom ...

(11)

Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu ...

§ 6a
Oznámenie prípravného výboru
(1)

Prípravný výbor môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov podľa ...

(2)

V oznámení sa uvedú identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu podľa § 6 ods. ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní. ...

(4)

Po dobu uvedenú v odseku 3 ministerstvo

a)
neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou ...
b)
nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou ...
c)
nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov ...
d)
nevydá vyhlásenie podľa § 32b, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný ...
(5)

Ak prípravný výbor v lehote podľa odseku 3 nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany ...

§ 7
Konanie o registrácii strany
(1)

Konanie o registrácii strany sa začína dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh podľa § 6. ...

(2)

Ministerstvo návrh posúdi a zisťuje, či návrh nemá nedostatky a či nie je dôvod na odmietnutie ...

(3)

Ministerstvo stranu zaregistruje do 30 dní od začatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo ak ...

(4)

Ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany podľa odseku 9, ale návrh a priložené doklady ...

(5)

Ak sa prípravný výbor domáha žalobou na správnom súde určenia, že návrh nemá nedostatky, ...

(6)

Ministerstvo stranu zaregistruje do piatich dní od odstránenia nedostatkov návrhu.

(7)

Rozhodnutie o registrácii strany sa nevydáva. Ministerstvo doručí splnomocnencovi jedno vyhotovenie ...

(8)

Ministerstvo konanie zastaví, ak prípravný výbor neodstránil nedostatky návrhu v určenej lehote ...

(9)

Ministerstvo do 30 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak

a)
zoznam občanov nie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. a),
b)
prípravný výbor, člen prípravného výboru alebo členovia prípravného výboru nespĺňajú podmienky ...
c)
sídlo strany nie je na území Slovenskej republiky,
d)
názov strany a jej skratka sa nelíši od názvu a skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, ...
e)
stanovy strany sú v rozpore s § 2 ods. 1.
(10)

Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk; proti ...

§ 8
Konanie o zápise štatutárneho orgánu do registra strán
(1)

Do zápisu štatutárneho orgánu do registra strán koná v mene strany splnomocnenec zapísaný v ...

(2)

Štatutárny orgán musí byť zvolený najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany, na tento účel ...

(3)

Splnomocnenec je povinný podať ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov ...

(4)

K uzneseniu podľa odseku 3 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(5)

Ak návrh a priložený doklad sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane ...

(6)

Ak návrh a priložený doklad nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní ...

(7)

Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...

§ 8a
Evidencia členov strany
(1)

Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje ...

(2)

Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán ...

Konanie o zmene údajov zapísaných v registri strán

§ 9
Zmena sídla strany
(1)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny adresy sídla strany do 15 ...

(2)

K návrhu podľa odseku 1 musí byť priložené vyhlásenie o zmene adresy sídla strany podpísané ...

(3)

Ak návrh a vyhlásenie podľa odseku 2 sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi ...

(4)

Ak návrh a vyhlásenie podľa odseku 2 nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr ...

(5)

Ak adresa sídla strany nie je na území Slovenskej republiky, ministerstvo odmietne zapísať zmenu ...

§ 10
Zmena štatutárneho orgánu
(1)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny štatutárneho orgánu, člena ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 podáva štatutárny orgán alebo všetci členovia štatutárneho orgánu zapísaní ...

(3)

K uzneseniu podľa odseku 2 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(4)

Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane ...

(5)

Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní ...

§ 11
Zmena zaregistrovaných stanov
(1)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na zmenu stanov podpísané ...
b)
zmeny stanov v dvoch vyhotoveniach.
(2)

K uzneseniu podľa odseku 1 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(3)

Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí strane jedno ...

(4)

Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní ...

(5)

Ak zmena stanov nie je v súlade s § 2 ods. 1 alebo § 6 ods. 5, ministerstvo odmietne zapísať zmenu ...

(6)

Strana môže pre svoju potrebu vypracovať úplné znenie stanov a jedno vyhotovenie zaslať ministerstvu ...

§ 12
Konanie o zápise nových stanov do registra strán
(1)

Strana môže prijať nové stanovy. Nové stanovy musia obsahovať ustanovenie o zrušení zaregistrovaných ...

(2)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis nových stanov do registra strán ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na schválenie nových stanov ...
b)
nové stanovy v dvoch vyhotoveniach.
(3)

K uzneseniu podľa odseku 2 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(4)

Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí strane jedno ...

(5)

Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní ...

(6)

Ak nové stanovy nie sú v súlade s § 2 ods. 1 alebo § 6 ods. 5, ministerstvo odmietne zapísať ...

§ 12a
Zmena názvu a skratky strany
(1)

Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa ...

(2)

Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov ...

TRETIA ČASŤ

ZÁNIK A ZRUŠENIE STRANY

§ 13
Zánik strany
(1)

Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán.

(2)

Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

(3)

Likvidácia sa nevyžaduje, ak

a)
majetok a záväzky prechádzajú na už jestvujúcu stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zrušenej ...
b)
strana nemá žiaden majetok,
c)
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz ...
(4)

Návrh na výmaz strany z registra strán podáva ministerstvu

a)
splnomocnenec (§ 8 ods. 7),
b)
štatutárny orgán,3)
c)
likvidátor.
(5)

Výmaz strany z registra strán oznámi ministerstvo tomu, kto podal návrh podľa odseku 4; rozhodnutie ...

(6)

Ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.

§ 14
Zrušenie strany
(1)

Strana sa zrušuje

a)
dobrovoľným zrušením,
b)
zlúčením s inou stranou,
c)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
e)
právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo
f)
z iných dôvodov podľa tohto zákona (§ 8 ods. 7, § 22 ods. 8, § 30 ods. 8, § 34 ods. 4 a § 34e ...
(2)

Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, ...

§ 15
Zrušenie strany bez likvidácie
(1)

Ak sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3, strana sa zrušuje bez likvidácie.

(2)

Návrh na výmaz strany z registra strán sa podáva do piatich dní od zrušenia strany.

(3)

Ak sa strana zrušuje dobrovoľným zrušením, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o dobrovoľnom ...
b)
vyhlásenie, že sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo písm. c), podpísané ...
(4)

Ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení ...
b)
písomná zmluva o zlúčení strán.
(5)

Zmluva podľa odseku 4 písm. b) musí byť podpísaná štatutárnymi orgánmi alebo takým počtom ...

a)
označenie zlučovaných strán s uvedením dátumu a čísla ich registrácie,
b)
údaje o majetku a záväzkoch strany zrušenej zlúčením,
c)
označenie právneho nástupcu strany zrušenej zlúčením.
(6)

Ak sa strana zrušuje tým, že návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre ...

(7)

Ak návrh na výmaz strany a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom alebo ak sú v ...

(8)

Ministerstvo vykoná výmaz strany do piatich dní od začatia konania alebo do piatich dní od odstránenia ...

§ 16
Zrušenie strany s likvidáciou
(1)

Vstup strany do likvidácie sa zapisuje do registra strán. O zrušení strany s likvidáciou rozhoduje ...

(2)

Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu ...

(3)

Likvidátor robí v mene strany iba úkony smerujúce k likvidácii strany.

(4)

Na likvidáciu strany sa primerane použije osobitný predpis.8) Ak sa likvidácia skončí majetkovým ...

(5)

Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie. ...

§ 17
Rozpustenie strany správnym súdom
(1)

Na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny prokurátor,7) ak strana koná v ...

(2)

Ak správny súd rozhodol o rozpustení strany s likvidáciou, náhrada primeraných výdavkov a odmena ...

(3)

Ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany z registra strán, ak bola strana právoplatným rozhodnutím ...

§ 19
(1)

Právoplatné rozhodnutie správneho súdu o žalobe, ktorou sa člen strany domáha určenia, že rozhodnutie ...

(2)

Žaloba člena strany podľa odseku 1 doručená ministerstvu sa len založí do zbierky listín.

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY

§ 20
Hospodárenie strany
(1)

Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani ...

(2)

Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.10)

(3)

Strana môže založiť alebo stať sa spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným ...

(4)

Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, ...

a)
prevádzkovanie vydavateľstiev, nakladateľstiev a tlačiarní,
b)
publikačná a propagačná činnosť,
c)
výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany,
d)
usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií,
e)
výkon správy majetku strany.
(5)

Obchodná spoločnosť podľa odseku 3 nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom o účasť na verejnom ...

(6)

Strana je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.13)

§ 22
Príjmy strany
(1)

Príjmami strany môžu byť len

a)
príjmy z členských príspevkov,
b)
príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c)
príjmy z dedičstva,
d)
príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e)
príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f)
podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g)
výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,18)
h)
príjmy z pôžičiek a úverov,
i)
príspevky zo štátneho rozpočtu,
j)
iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
(2)

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia ...

(3)

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. ...

(4)

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum ...

(5)

Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré ...

(6)

Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej päť rokov. ...

(7)

Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, ...

(8)

Strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky príjmy podľa ...

§ 23
Dary a iné bezodplatné plnenia
(1)

Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže ...

(2)

Darovacia zmluva musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o darcovi
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe ...
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, ...
3.
pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej ...
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikačné číslo a v prípade ...
c)
údaje o predmete darovania, ktorými sú
1.
hodnota peňažného daru,
2.
presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o ...
3.
pri nehnuteľnosti označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane určenia ...
d)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
e)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru,
f)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu ...
(3)

Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o darcovi:
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe ...
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, ...
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla a identifikačné číslo,
c)
označenie iného bezodplatného plnenia a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, ...
d)
vyčíslenie rozdielu medzi obvyklou cenou iného bezodplatného plnenia a zaúčtovanou cenou, ktorý ...
e)
miesto a dátum uzavretia zmluvy,
f)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia iného bezodplatného ...
g)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o iné bezodplatné plnenie v hodnote najviac 500 eur, ...
(4)

Iným bezodplatným plnením sa na účely tohto zákona rozumie

a)
výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
b)
poskytnutie bezodplatnej služby,
c)
hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou ...
d)
hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných ...
e)
rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou zaúčtovanou, ...
f)
rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou zaúčtovanou, ktorú strana uhradí fyzickej ...
g)
akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) až f), z ktorého mala strana prospech.
(5)

Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného ...

(6)

Evidencia darov obsahuje

a)
identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide ...
b)
údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
c)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d)
údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
e)
dátum prijatia daru,
f)
číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
g)
číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
h)
vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ak dar nebol prijatý na ...
(7)

Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje

a)
identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko ...
b)
popis iného bezodplatného plnenia,
c)
miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d)
údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení alebo údaj ...
e)
vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
f)
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g)
vyhlásenie poskytovateľa iného bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. ...
§ 24
Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1)

Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od

a)
štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, ...
c)
právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo ...
d)
občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné ...
e)
verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f)
fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné ...
i)
európskej strany a európskej nadácie.

(2)

Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu ...

(3)

Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný ...

(4)

Nesplnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za prijatie peňažného daru v rozpore s týmto ...

Príspevky zo štátneho rozpočtu

§ 25
Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú
a)

príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),

b)

príspevok na činnosť,

c)

príspevok na mandát.

§ 26
Príspevok za hlasy
(1)

Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového ...

(2)

Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných ...

a)
do 30 dní od predloženia záverečnej správy,26a) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, ...
b)
do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.26a)
(3)

Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícií s inou stranou alebo stranami, možno príspevok za hlasy ...

(4)

Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila ...

§ 27
Príspevok na činnosť
(1)

Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana ...

(2)

Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. ...

(3)

Príspevok na činnosť sa vyplatí

a)
v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 26,
b)
v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § ...
c)
v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4)

Príspevok na činnosť sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila ...

(5)

Ak bola strana zrušená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný ...

§ 28
Príspevok na mandát
(1)

Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na ...

(2)

Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, ...

(3)

Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila ...

(4)

Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane každoročne počas volebného obdobia, ...

(5)

V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 ...

(6)

Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, strana ...

(7)

Ak bola strana zrušená, má nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a ...

§ 29
Použitie príspevkov
(1)

Strana je povinná zriadiť si na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho rozpočtu ...

(2)

Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 po doručení ...

(3)

Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. ...

(4)

Strana môže z prostriedkov z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedených na osobitnom účte previesť ...

(5)

Strana môže previesť prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte ...

(6)

Strana je povinná mať osobitný účet, ak jej nárok na výplatu príspevkov zo štátneho rozpočtu ...

(7)

Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 nemôže strana použiť na

a)
pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, ...
d)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e)
darovanie.
§ 30
Výročná správa
(1)

Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu ...

(2)

Výročná správa obsahuje

a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné ...
c)
informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, ...
d)
informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e)
prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f)
osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g)
osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7,
h)
potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. ...
i)
počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j)
osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné ...
k)
prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa ...
l)
účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom ...
m)
prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku ...
n)
správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej ...
o)
adresu webového sídla strany,
p)
zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom ...
q)
zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, ...
(3)

Audítora podľa odseku 2 písm. a) určuje Slovenská komora audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.27) ...

(4)

Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s ...

(5)

Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) má právo žiadať od štatutárneho ...

(6)

Ak politická strana výročnú správu v lehote podľa odseku 1 nedoručila alebo výročná správa ...

(7)

Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane ...

(8)

Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe ...

(9)

Ak bola strana zapísaná podľa odseku 8 v registri strán s dodatkom „v likvidácii“, je povinná ...

(10)

Strana, ktorá vstúpila do likvidácie, a strana, ktorá skončila likvidáciu a bude vymazaná z registra, ...

a)
nemusí vyhotovovať výročnú správu za účtovné obdobie končiace dňom pred vstupom strany do ...
b)
nemusí mať overenú účtovnú závierku, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou ...
(11)

Ak štátna komisia zistí, že počas volebného obdobia sa počet členov výkonného orgánu strany, ...

§ 31
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v lehote ...

(2)

Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie ...

(3)

Ministerstvo uloží pokutu 300 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 2 ods. 3. Pokutu možno ...

(4)

Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 11 alebo ...

(5)

Štátna komisia uloží strane pokutu 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 8a ods. 2. Pokutu možno ...

(6)

Štátna komisia uloží strane pokutu, ak strana použije alebo prevedie prostriedky v rozpore s § ...

(7)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho ...

(8)

Štátna komisia uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote ...

(9)

Štátna komisia uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky ...

(10)

Štátna komisia uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5, 6 alebo ...

(11)

Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku, daru alebo ...

(12)

Pokuty podľa odsekov 1 až 11 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo alebo štátna ...

(13)

Pri rozhodovaní o výške pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho ...

(14)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie nie je možné podať odvolanie.

§ 32

Finančnú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a správnosti ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O EURÓPSKYCH STRANÁCH A EURÓPSKYCH NADÁCIÁCH

§ 32a
(1)

Názov a skratka európskej strany sa musí líšiť od názvu a skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná ...

(2)

O registrácii európskej strany rozhoduje na základe žiadosti27a) Úrad pre európske politické ...

(3)

Európska strana nadobúda európsku právnu subjektivitu v deň uverejnenia rozhodnutia o jej registrácii ...

(4)

Európska strana používa na svoju identifikáciu registračné číslo27c) pridelené úradom.

§ 32b
(1)

Ten, kto podáva úradu žiadosť o registráciu európskej strany (ďalej len „žiadateľ“), je ...

(2)

Žiadosť o vydanie vyhlásenia podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko osoby poverenej konať v ...

(3)

Ministerstvo vydá vyhlásenie podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vydanie. ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na zmenu stanov európskej strany.

(5)

Ministerstvo konzultuje s úradom stanovenie dátumu uverejnenia rozhodnutia o registrácii európskej ...

(6)

Ak európska strana svojím konaním závažným spôsobom porušila právny poriadok Slovenskej republiky, ...

§ 32c
(1)

Európska strana stráca európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia úradu ...

(2)

Na likvidáciu európskej strany, ktorá sa má vymazať z registra európskych politických strán ...

(3)

Ak sa má európska strana vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických ...

§ 32d

Ustanovenia § 32a až 32c sa vzťahujú primerane aj na európske nadácie.

§ 32e

Ministerstvo plní úlohy národného kontaktného miesta na účely výmeny informácií podľa osobitného ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento ...

(2)

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa ...

§ 34
(1)

Strany, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sú stranami podľa tohto zákona.

(2)

Konania o uložení pokút začaté do 31. mája 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov; uložená ...

(3)

Strany zaregistrované podľa doterajších predpisov sú povinné najneskôr do 30. septembra 2005 ...

a)
vyhlásenie o adrese sídla strany podpísané štatutárnym orgánom alebo všetkými členmi štatutárneho ...
b)
vyhlásenie s uvedením údajov o mene, priezvisku, rodnom čísle a adrese trvalého pobytu osoby, ...
(4)

Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 3, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom ...

(5)

Na predkladanie výročných finančných správ za rok 2004 a 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy. ...

(6)

Ak strana nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, je povinná ...

(7)

Nároky na príspevky zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov zanikajú uplynutím mesiaca, ...

§ 34a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2009

Konania o uložení pokút začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 34b

Príspevok na činnosť v roku 2010 na účely § 27 ods. 2 druhej vety sa vypočíta z celkovej sumy ...

§ 34c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015
(1)

Strany predkladajú výročnú správu za rok 2015 podľa pravidiel účinných od 1. júla 2015.

(2)

Prvé oznámenie podľa § 31a za rok 2015 sa predkladá do 31. januára 2016.

(3)

Konania o uložení pokút začaté do 30. júna 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. ...

§ 34d
Osobitné ustanovenie k výročnej správe za rok 2014

Výročná správa za rok 2014 obsahuje sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu ...

§ 34e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do ...

(2)

Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 1 alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis ...

(3)

Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do ...

(4)

Strany sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a. Žiadosť ...

(5)

Strany predkladajú výročnú správu za rok 2018 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018. ...

(6)

Postup podľa § 30 ods. 11 sa neuplatní počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky ...

(7)

Konania podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia ...

(8)

Ustanovenie § 29 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvý krát použije pre poskytovanie a ...

(9)

Pre použitie príspevku podľa § 25 poskytnutého strane po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej ...

§ 34f
Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje ...

(2)

Ustanovenie § 22 ods. 8 sa počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v ...

§ 35

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán ...

§ 36
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte ...
 • 1b)  § 390 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 3)  § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
 • 6a)  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 7a)  § 149 ods. 3 a § 181 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
 • 8)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 673 až 681 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 4 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 13)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 19a)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 19b)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 23)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 24)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej ...
 • 26a)  § 4 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o ...
 • 26aa)  § 3 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26b)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26c)  § 3 ods. 8 zákona č. 181/2014 Z. z.
 • 27)  § 35 písm. g) zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o ...
 • 27a)  Čl. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
 • 27b)  Čl. 15 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
 • 27c)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra ...
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 28a)  § 56a zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 266/2010 Z. z.
 • 28b)  § 52 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore