Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 01.12.2020

Platnosť od: 11.03.2005
Účinnosť od: 01.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD423DS14EUPPČL3

Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 01.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 85/2005 s účinnosťou od 01.12.2020 na základe 314/2020

Legislatívny proces k zákonu 314/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o politických stranách a politických hnutiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto ...

§ 2
(1)

Strana, európska strana a európska nadácia nesmú svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou ...

(2)

Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,1a) ...

(3)

Každý je povinný poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia kancelárie strán, ...

§ 3
(1)

Právo voliť a byť volený do orgánov strany má štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na ...

(2)

Členom prípravného výboru strany (ďalej len „prípravný výbor“), štatutárnym orgánom strany alebo členom ...

(3)

Po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany podľa ...

DRUHÁ ČASŤ

ZALOŽENIE STRANY, REGISTER STRÁN A VZNIK STRANY

§ 4
Založenie strany
(1)

Občania majú právo založiť stranu a združovať sa v nej.

(2)

Strana je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra strán. Register strán vedie Ministerstvo vnútra ...

(3)

Do vzniku strany koná vo veciach súvisiacich s jej vznikom prípravný výbor. Prípravný výbor musí byť ...

§ 5
Register strán
(1)

Register strán je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku ...

(2)

Súčasťou registra strán je zbierka listín, ktorá obsahuje návrhy na začatie konania podľa tohto zákona ...

(3)

Do registra strán sa zapisujú tieto údaje:

a)
názov strany a jej skratka,
b)
adresa sídla strany s uvedením názvu obce, ulice a orientačného a súpisného čísla,
c)
dátum a číslo registrácie strany,
d)
mená, priezviská, rodné čísla a adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru s uvedením ...
e)
identifikačné číslo strany,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom ...
g)
dátum a poradové číslo zápisu zmeny adresy sídla strany, zmeny štatutárneho orgánu alebo zmeny stanov, ...
h)
dátum zápisu nových stanov,
i)
zrušenie strany a dôvod jej zrušenia,
j)
vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu likvidátora, ...
k)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu správcu, ak ide ...
l)
dátum a dôvod výmazu strany z registra strán,
m)
nezahladené tresty uložené v trestnom konaní a nevykonané tresty postihujúce právnych nástupcov.
(4)

Údaje zapísané v registri strán sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu, ak nejde o údaje podľa ...

(5)

Údaje zapísané v registri strán sú každému prístupné a ministerstvo ich zverejňuje na svojom webovom ...

(6)

Každý má právo požiadať ministerstvo o vydanie výpisu z verejnej časti registra strán. Výpis z verejnej ...

§ 6
Vznik strany
(1)

Strana vzniká dňom zápisu strany do registra strán (ďalej len „registrácia strany“).

(2)

Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor ministerstvu.

(3)

Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) ...

(4)

K návrhu musia byť priložené tieto doklady:

a)
zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla; tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov, ...
b)
stanovy strany (ďalej len „stanovy“) podľa odseku 5 v dvoch vyhotoveniach,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,2)
d)
vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom; ...
(5)

Stanovy musia obsahovať

a)
názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo ...
b)
program strany s uvedením cieľov činnosti,
c)
ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach ...
d)
orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a ...
e)
spôsob, akým štatutárny orgán3) koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene ...
f)
zásady hospodárenia strany,
g)
ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu ...
h)
spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade ...
(6)

Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho ...

(7)

Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského ...

(8)

Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí

a)
schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov ...
b)
voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,
c)
voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,
d)
voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
e)
rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
f)
rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov ...
(9)

Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany ...

(10)

Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami ...

(11)

Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad ...

§ 6a
Oznámenie prípravného výboru
(1)

Prípravný výbor môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov podľa § 6 ods. ...

(2)

V oznámení sa uvedú identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu podľa § 6 ods. 3, navrhovaný ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní.

(4)

Po dobu uvedenú v odseku 3 ministerstvo

a)
neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom ...
b)
nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou ...
c)
nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany ...
d)
nevydá vyhlásenie podľa § 32b, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom ...
(5)

Ak prípravný výbor v lehote podľa odseku 3 nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej ...

§ 7
Konanie o registrácii strany
(1)

Konanie o registrácii strany sa začína dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh podľa § 6.

(2)

Ministerstvo návrh posúdi a zisťuje, či návrh nemá nedostatky a či nie je dôvod na odmietnutie registrácie ...

(3)

Ministerstvo stranu zaregistruje do 30 dní od začatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo ak nie ...

(4)

Ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany podľa odseku 9, ale návrh a priložené doklady majú ...

(5)

Ak sa prípravný výbor domáha žalobou na správnom súde určenia, že návrh nemá nedostatky, je povinný ...

(6)

Ministerstvo stranu zaregistruje do piatich dní od odstránenia nedostatkov návrhu.

(7)

Rozhodnutie o registrácii strany sa nevydáva. Ministerstvo doručí splnomocnencovi jedno vyhotovenie ...

(8)

Ministerstvo konanie zastaví, ak prípravný výbor neodstránil nedostatky návrhu v určenej lehote alebo ...

(9)

Ministerstvo do 30 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak

a)
zoznam občanov nie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. a),
b)
prípravný výbor, člen prípravného výboru alebo členovia prípravného výboru nespĺňajú podmienky ustanovené ...
c)
sídlo strany nie je na území Slovenskej republiky,
d)
názov strany a jej skratka sa nelíši od názvu a skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, alebo ...
e)
stanovy strany sú v rozpore s § 2 ods. 1.
(10)

Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk; proti rozhodnutiu ...

§ 8
Konanie o zápise štatutárneho orgánu do registra strán
(1)

Do zápisu štatutárneho orgánu do registra strán koná v mene strany splnomocnenec zapísaný v registri ...

(2)

Štatutárny orgán musí byť zvolený najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany, na tento účel zvolá ...

(3)

Splnomocnenec je povinný podať ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho ...

(4)

K uzneseniu podľa odseku 3 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne podpísaná ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany, ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(5)

Ak návrh a priložený doklad sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane vykonanie ...

(6)

Ak návrh a priložený doklad nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia ...

(7)

Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu ...

§ 8a
Evidencia členov strany
(1)

Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi ...

(2)

Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej ...

Konanie o zmene údajov zapísaných v registri strán

§ 9
Zmena sídla strany
(1)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny adresy sídla strany do 15 dní odo ...

(2)

K návrhu podľa odseku 1 musí byť priložené vyhlásenie o zmene adresy sídla strany podpísané štatutárnym ...

(3)

Ak návrh a vyhlásenie podľa odseku 2 sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane ...

(4)

Ak návrh a vyhlásenie podľa odseku 2 nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní ...

(5)

Ak adresa sídla strany nie je na území Slovenskej republiky, ministerstvo odmietne zapísať zmenu adresy ...

§ 10
Zmena štatutárneho orgánu
(1)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny štatutárneho orgánu, člena štatutárneho ...

(2)

Návrh podľa odseku 1 podáva štatutárny orgán alebo všetci členovia štatutárneho orgánu zapísaní v registri ...

(3)

K uzneseniu podľa odseku 2 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne podpísaná ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany, ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(4)

Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane dátum a ...

(5)

Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní zašle ...

§ 11
Zmena zaregistrovaných stanov
(1)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov do 15 dní ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na zmenu stanov podpísané štatutárnym ...
b)
zmeny stanov v dvoch vyhotoveniach.
(2)

K uzneseniu podľa odseku 1 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany, ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(3)

Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí strane jedno vyhotovenie ...

(4)

Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia ...

(5)

Ak zmena stanov nie je v súlade s § 2 ods. 1 alebo § 6 ods. 5, ministerstvo odmietne zapísať zmenu stanov ...

(6)

Strana môže pre svoju potrebu vypracovať úplné znenie stanov a jedno vyhotovenie zaslať ministerstvu ...

§ 12
Konanie o zápise nových stanov do registra strán
(1)

Strana môže prijať nové stanovy. Nové stanovy musia obsahovať ustanovenie o zrušení zaregistrovaných ...

(2)

Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis nových stanov do registra strán do 15 ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na schválenie nových stanov podpísané ...
b)
nové stanovy v dvoch vyhotoveniach.
(3)

K uzneseniu podľa odseku 2 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne ...

a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany, ...
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(4)

Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí strane jedno vyhotovenie ...

(5)

Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia ...

(6)

Ak nové stanovy nie sú v súlade s § 2 ods. 1 alebo § 6 ods. 5, ministerstvo odmietne zapísať nové stanovy ...

§ 12a
Zmena názvu a skratky strany
(1)

Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 ...

(2)

Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena ...

TRETIA ČASŤ

ZÁNIK A ZRUŠENIE STRANY

§ 13
Zánik strany
(1)

Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán.

(2)

Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

(3)

Likvidácia sa nevyžaduje, ak

a)
majetok a záväzky prechádzajú na už jestvujúcu stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zrušenej zlúčením, ...
b)
strana nemá žiaden majetok,
c)
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený ...
(4)

Návrh na výmaz strany z registra strán podáva ministerstvu

a)
splnomocnenec (§ 8 ods. 7),
b)
štatutárny orgán,3)
c)
likvidátor.
(5)

Výmaz strany z registra strán oznámi ministerstvo tomu, kto podal návrh podľa odseku 4; rozhodnutie ...

(6)

Ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.

§ 14
Zrušenie strany
(1)

Strana sa zrušuje

a)
dobrovoľným zrušením,
b)
zlúčením s inou stranou,
c)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
e)
právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo
f)
z iných dôvodov podľa tohto zákona (§ 8 ods. 7, § 22 ods. 8, § 30 ods. 8, § 34 ods. 4 a § 34e ods. 2). ...
(2)

Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, ...

§ 15
Zrušenie strany bez likvidácie
(1)

Ak sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3, strana sa zrušuje bez likvidácie.

(2)

Návrh na výmaz strany z registra strán sa podáva do piatich dní od zrušenia strany.

(3)

Ak sa strana zrušuje dobrovoľným zrušením, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o dobrovoľnom ...
b)
vyhlásenie, že sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo písm. c), podpísané štatutárnym ...
(4)

Ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať ...

a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany ...
b)
písomná zmluva o zlúčení strán.
(5)

Zmluva podľa odseku 4 písm. b) musí byť podpísaná štatutárnymi orgánmi alebo takým počtom členov štatutárnych ...

a)
označenie zlučovaných strán s uvedením dátumu a čísla ich registrácie,
b)
údaje o majetku a záväzkoch strany zrušenej zlúčením,
c)
označenie právneho nástupcu strany zrušenej zlúčením.
(6)

Ak sa strana zrušuje tým, že návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok ...

(7)

Ak návrh na výmaz strany a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom alebo ak sú v ňom neúplné ...

(8)

Ministerstvo vykoná výmaz strany do piatich dní od začatia konania alebo do piatich dní od odstránenia ...

§ 16
Zrušenie strany s likvidáciou
(1)

Vstup strany do likvidácie sa zapisuje do registra strán. O zrušení strany s likvidáciou rozhoduje orgán ...

(2)

Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu ...

(3)

Likvidátor robí v mene strany iba úkony smerujúce k likvidácii strany.

(4)

Na likvidáciu strany sa primerane použije osobitný predpis.8) Ak sa likvidácia skončí majetkovým zostatkom, ...

(5)

Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

§ 17
Rozpustenie strany správnym súdom
(1)

Na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny prokurátor,7) ak strana koná v rozpore ...

(2)

Ak správny súd rozhodol o rozpustení strany s likvidáciou, náhrada primeraných výdavkov a odmena za ...

(3)

Ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany z registra strán, ak bola strana právoplatným rozhodnutím ...

§ 19
(1)

Právoplatné rozhodnutie správneho súdu o žalobe, ktorou sa člen strany domáha určenia, že rozhodnutie ...

(2)

Žaloba člena strany podľa odseku 1 doručená ministerstvu sa len založí do zbierky listín.

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY

§ 20
Hospodárenie strany
(1)

Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ...

(2)

Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.10)

(3)

Strana môže založiť alebo stať sa spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným zakladateľom ...

(4)

Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, ...

a)
prevádzkovanie vydavateľstiev, nakladateľstiev a tlačiarní,
b)
publikačná a propagačná činnosť,
c)
výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany,
d)
usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií,
e)
výkon správy majetku strany.
(5)

Obchodná spoločnosť podľa odseku 3 nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní, ...

(6)

Strana je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.13)

§ 22
Príjmy strany
(1)

Príjmami strany môžu byť len

a)
príjmy z členských príspevkov,
b)
príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c)
príjmy z dedičstva,
d)
príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e)
príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f)
podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g)
výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,18)
h)
príjmy z pôžičiek a úverov,
i)
príspevky zo štátneho rozpočtu,
j)
iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
(2)

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia pôžičky ...

(3)

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7.

(4)

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum prijatia ...

(5)

Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli ...

(6)

Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej päť rokov.

(7)

Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko ...

(8)

Strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky príjmy podľa § 22 ...

§ 23
Dary a iné bezodplatné plnenia
(1)

Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať ...

(2)

Darovacia zmluva musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o darcovi
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe ...
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu ...
3.
pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) ...
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikačné číslo a v prípade peňažného ...
c)
údaje o predmete darovania, ktorými sú
1.
hodnota peňažného daru,
2.
presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar do ...
3.
pri nehnuteľnosti označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane určenia hodnoty ...
d)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
e)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru,
f)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať ...
(3)

Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o darcovi:
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe ...
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu ...
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla a identifikačné číslo,
c)
označenie iného bezodplatného plnenia a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že ...
d)
vyčíslenie rozdielu medzi obvyklou cenou iného bezodplatného plnenia a zaúčtovanou cenou, ktorý vznikol ...
e)
miesto a dátum uzavretia zmluvy,
f)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia iného bezodplatného ...
g)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o iné bezodplatné plnenie v hodnote najviac 500 eur, môže ...
(4)

Iným bezodplatným plnením sa na účely tohto zákona rozumie

a)
výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
b)
poskytnutie bezodplatnej služby,
c)
hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ...
d)
hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných úrokových ...
e)
rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou zaúčtovanou, ...
f)
rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou zaúčtovanou, ktorú strana uhradí fyzickej ...
g)
akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) až f), z ktorého mala strana prospech.
(5)

Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia ...

(6)

Evidencia darov obsahuje

a)
identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú ...
b)
údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
c)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d)
údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
e)
dátum prijatia daru,
f)
číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
g)
číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
h)
vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ak dar nebol prijatý na základe ...
(7)

Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje

a)
identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko a ...
b)
popis iného bezodplatného plnenia,
c)
miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d)
údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení alebo údaj o hodnote ...
e)
vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
f)
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g)
vyhlásenie poskytovateľa iného bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ...
§ 24
Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1)

Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od

a)
štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo ...
c)
právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný ...
d)
občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) ...
e)
verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f)
fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné ...
i)
európskej strany a európskej nadácie.

(2)

Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z účtu nie je ...

(3)

Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný dar darcovi ...

(4)

Nesplnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za prijatie peňažného daru v rozpore s týmto zákonom. ...

Príspevky zo štátneho rozpočtu

§ 25
(1)

Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú

a)
príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),
b)
príspevok na činnosť,
c)
príspevok na mandát.
(2)

Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa odseku 1 uhradí ministerstvo financií strane na platobný účet strany ...

§ 26
Príspevok za hlasy
(1)

Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu ...

(2)

Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov ...

a)
do 30 dní od predloženia záverečnej správy,26a) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, alebo ...
b)
do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.26a)
(3)

Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícií s inou stranou alebo stranami, možno príspevok za hlasy vyplatiť ...

(4)

Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú ...

§ 27
Príspevok na činnosť
(1)

Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúčastnila ...

(2)

Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku ...

(3)

Príspevok na činnosť sa vyplatí

a)
v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 26,
b)
v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § 30,
c)
v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4)

Príspevok na činnosť sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú ...

(5)

Ak bola strana zrušená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ...

§ 28
Príspevok na mandát
(1)

Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát ...

(2)

Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej ...

(3)

Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú ...

(4)

Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane každoročne počas volebného obdobia, a to do ...

(5)

V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 do 60 ...

(6)

Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, strana má ...

(7)

Ak bola strana zrušená, má nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia ...

§ 29
Obmedzenie použitia príspevkov

Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 ods. 1 nemôže strana použiť na

a)
pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e)
darovanie.
§ 30
Výročná správa
(1)

Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci ...

(2)

Výročná správa obsahuje

a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c)
informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré ...
d)
informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e)
prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f)
osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g)
osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7,
h)
potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru ...
i)
počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j)
osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie ...
k)
prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ...
l)
účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom ...
m)
prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku v členení ...
n)
správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy ...
o)
adresu webového sídla strany,
p)
zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v ...
q)
zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena ...
(3)

Audítora podľa odseku 2 písm. a) určuje Slovenská komora audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.27) Žrebovanie ...

(4)

Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou ...

(5)

Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) má právo žiadať od štatutárneho orgánu strany ...

(6)

Ak politická strana výročnú správu v lehote podľa odseku 1 nedoručila alebo výročná správa neobsahuje ...

(7)

Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie ...

(8)

Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich ...

(9)

Ak bola strana zapísaná podľa odseku 8 v registri strán s dodatkom „v likvidácii“, je povinná do 30 ...

(10)

Strana, ktorá vstúpila do likvidácie, a strana, ktorá skončila likvidáciu a bude vymazaná z registra, ...

a)
nemusí vyhotovovať výročnú správu za účtovné obdobie končiace dňom pred vstupom strany do likvidácie ...
b)
nemusí mať overenú účtovnú závierku, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou ani správu ...
(11)

Ak štátna komisia zistí, že počas volebného obdobia sa počet členov výkonného orgánu strany, ktorá bola ...

§ 31
Správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v lehote podľa ...

(2)

Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie ...

(3)

Ministerstvo uloží pokutu 300 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 2 ods. 3. Pokutu možno uložiť ...

(4)

Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 11 alebo § 34e ...

(5)

Štátna komisia uloží strane pokutu 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 8a ods. 2. Pokutu možno uložiť ...

(6)

Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho orgánu, ...

(7)

Štátna komisia uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote podľa § ...

(8)

Štátna komisia uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky ...

(9)

Štátna komisia uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5, 6 alebo 7.

(10)

Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku, daru alebo z iného ...

(11)

Pokuty podľa odsekov 1 až 10 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo alebo štátna komisia ...

(12)

Pri rozhodovaní o výške pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu. ...

(13)

Proti rozhodnutiu štátnej komisie nie je možné podať odvolanie.

§ 32

Finančnú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a správnosti ich použitia ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O EURÓPSKYCH STRANÁCH A EURÓPSKYCH NADÁCIÁCH

§ 32a
(1)

Názov a skratka európskej strany sa musí líšiť od názvu a skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná ...

(2)

O registrácii európskej strany rozhoduje na základe žiadosti27a) Úrad pre európske politické strany ...

(3)

Európska strana nadobúda európsku právnu subjektivitu v deň uverejnenia rozhodnutia o jej registrácii ...

(4)

Európska strana používa na svoju identifikáciu registračné číslo27c) pridelené úradom.

§ 32b
(1)

Ten, kto podáva úradu žiadosť o registráciu európskej strany (ďalej len „žiadateľ“), je povinný k žiadosti ...

(2)

Žiadosť o vydanie vyhlásenia podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko osoby poverenej konať v mene ...

(3)

Ministerstvo vydá vyhlásenie podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vydanie.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na zmenu stanov európskej strany.

(5)

Ministerstvo konzultuje s úradom stanovenie dátumu uverejnenia rozhodnutia o registrácii európskej strany ...

(6)

Ak európska strana svojím konaním závažným spôsobom porušila právny poriadok Slovenskej republiky, ministerstvo ...

§ 32c
(1)

Európska strana stráca európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia úradu o jej ...

(2)

Na likvidáciu európskej strany, ktorá sa má vymazať z registra európskych politických strán a európskych ...

(3)

Ak sa má európska strana vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií, ...

§ 32d

Ustanovenia § 32a až 32c sa vzťahujú primerane aj na európske nadácie.

§ 32e

Ministerstvo plní úlohy národného kontaktného miesta na účely výmeny informácií podľa osobitného predpisu.1a) ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa tohto zákona ...

§ 34
(1)

Strany, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sú stranami podľa tohto zákona.

(2)

Konania o uložení pokút začaté do 31. mája 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov; uložená pokuta ...

(3)

Strany zaregistrované podľa doterajších predpisov sú povinné najneskôr do 30. septembra 2005 doručiť ...

a)
vyhlásenie o adrese sídla strany podpísané štatutárnym orgánom alebo všetkými členmi štatutárneho orgánu, ...
b)
vyhlásenie s uvedením údajov o mene, priezvisku, rodnom čísle a adrese trvalého pobytu osoby, ktorá ...
(4)

Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 3, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v ...

(5)

Na predkladanie výročných finančných správ za rok 2004 a 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(6)

Ak strana nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, je povinná uviesť ...

(7)

Nároky na príspevky zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov zanikajú uplynutím mesiaca, ktorý ...

§ 34a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2009

Konania o uložení pokút začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 34b

Príspevok na činnosť v roku 2010 na účely § 27 ods. 2 druhej vety sa vypočíta z celkovej sumy príspevku ...

§ 34c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015
(1)

Strany predkladajú výročnú správu za rok 2015 podľa pravidiel účinných od 1. júla 2015.

(2)

Prvé oznámenie podľa § 31a za rok 2015 sa predkladá do 31. januára 2016.

(3)

Konania o uložení pokút začaté do 30. júna 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2015. ...

§ 34d
Osobitné ustanovenie k výročnej správe za rok 2014

Výročná správa za rok 2014 obsahuje sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských ...

§ 34e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra ...

(2)

Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 1 alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis stanov ...

(3)

Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra ...

(4)

Strany sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a. Žiadosť o prijatie ...

(5)

Strany predkladajú výročnú správu za rok 2018 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

(6)

Postup podľa § 30 ods. 11 sa neuplatní počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej ...

(7)

Konania podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov ...

(8)

Ustanovenie § 29 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvý krát použije pre poskytovanie a použitie ...

(9)

Pre použitie príspevku podľa § 25 poskytnutého strane po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady ...

§ 34f
Prechodné ustanovenia
(1)

Ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje na členské ...

(2)

Ustanovenie § 22 ods. 8 sa počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku ...

§ 34g
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

Štátna komisia zverejní výročné správy strán na svojom webovom sídle a tieto uloží do verejnej časti ...

(3)

Štátna komisia predloží informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do konca ...

§ 34h
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2020
(1)

Strana prevedie nepoužité finančné prostriedky z platobného účtu vedeného v Štátnej pokladnici na platobný ...

(2)

Na účely splnenia povinnosti podľa § 30 ods. 1 doručí strana štátnej komisii výročnú správu za rok 2019 ...

(3)

Štátna komisia zverejní výročné správy strán za rok 2019 na svojom webovom sídle a uloží ich vo verejnej ...

(4)

Štátna komisia predloží Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výročných správach za rok 2019 ...

(5)

Ustanovenia § 34g sa na účely odsekov 2 až 4 nepoužijú.

§ 35

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a ...

§ 36
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 1a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní ...
 • 1b)  § 390 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 3)  § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
 • 6a)  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
 • 7a)  § 149 ods. 3 a § 181 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.
 • 8)  § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 673 až 681 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 4 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 13)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
 • 18)  Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...
 • 19a)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 19b)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...
 • 23)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 24)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 25)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej ...
 • 26a)  § 4 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických ...
 • 26b)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26c)  § 3 ods. 8 zákona č. 181/2014 Z. z.
 • 27)  § 35 písm. g) zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a ...
 • 27a)  Čl. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
 • 27b)  Čl. 15 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
 • 27c)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra ...
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 56a zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 266/2010 Z. z.
 • 28b)  § 52 ods. 4 zákona č. 333/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore