Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 257/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 01.07.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 257/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 257/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní sa mení a dopĺňa takto:

1.
V úvodnej vete sa za slová „č. 394/2009 Z. z.“ vkladajú slová „(ďalej len „zákon“)“.
2.
V § 1 ods. 1 sa slová „slovenskými technickými normami2)“ nahrádzajú slovami „slovenskými technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami2)“ a slová „kapacity a environmentálneho vplyvu“ sa nahrádzajú slovami „kapacity, environmentálneho vplyvu a výšky účelovej rezervy finančných prostriedkov na obnovu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „účelová finančná rezerva“) určenej spôsobom podľa § 4a ods. 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Napríklad STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. Manažérstvo systémov kanalizačných potrubí (75 6100), STN EN 805 Vodárenstvo Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov (75 5403).“.

3.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a
(1)
Minimálna výška účelovej finančnej rezervy je 40 % z odpisov alebo z nájomného podľa osobitného predpisu4) ako ekonomicky oprávnený náklad, ak sú odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody schválenej alebo určenej podľa osobitného predpisu,4) alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody schválenej alebo určenej podľa osobitného predpisu,4) za každý verejný vodovod a za každú verejnú kanalizáciu.

(2)
Prostriedky z účelovej finančnej rezervy sa použijú na obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení prostredníctvom opatrení uvedených v schválenom pláne obnovy.

(3)
Forma oznámenia informácií o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona je uvedená v prílohe č. 3.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve.“.

4.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3
k vyhláške č. 262/2010 Z. z.
Prevziať prílohu - Informácie o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Milan Chrenko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore