Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.03.2019

Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD13753DS12EUPP5ČL1

Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 327/2005 účinný od 01.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 327/2005 s účinnosťou od 01.03.2019 na základe 54/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Účel zákona

Účelom tohto zákona je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ...

§ 2 - Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania právnej pomoci, postup fyzických osôb a príslušných orgánov ...

§ 3 - Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci

a)
v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, ...
b)
v cezhraničných sporoch v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach ...
c)
v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka ...
d)
osobe, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu1aab) v ...
(2)

Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým ...

(3)

Za podmienok uvedených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená ...

(4)

Týmto zákonom nie je dotknuté poskytovanie právnych služieb podľa osobitného predpisu.1aa)

§ 4 - Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tohto zákona je

a)
právnou pomocou poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním ...
b)
cezhraničným sporom
1.
spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má obvyklý pobyt ...
2.
spor, v ktorom strana sporu žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona má bydlisko alebo ...
c)
azylovou vecou konanie, v ktorom fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona ...
1.
žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,1b)
2.
azylant,1c)
3.
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,1d)
4.
cudzinec v konaní o odovzdaní do iného štátu,1da)
d)
konaním o administratívnom vyhostení, konaním o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a konaním ...
e)
členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska,
f)
oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa tohto zákona priznaný ...
g)
zahraničnou oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vznik ...
h)
tuzemskou oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej ...
i)
materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1e) ...
(2)

Do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „žiadateľ“), sa započítavajú ...

§ 5 - Centrum právnej pomoci
(1)

Zriaďuje sa Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“) ako štátna rozpočtová organizácia,3) ktorá ...

(2)

Centrum je zapojené finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, ...

(3)

Podrobnosti o organizácii centra upravuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo.

(4)

Sídlom centra je Bratislava.

(5)

Centrum riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého na funkčné obdobie troch rokov vymenúva ...

(6)

Centrum vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
k 28. februáru každého kalendárneho roka výročnú správu centra za predchádzajúci kalendárny rok; výročná ...
b)
každé dva roky k 30. júnu koncepciu činnosti centra na obdobie nasledujúcich dvoch rokov; koncepcia ...
(7)

Centrum zabezpečuje primeranú a rovnomernú dostupnosť svojich služieb na celom území Slovenskej republiky ...

§ 5a - Rada Centra právnej pomoci
(1)

Rada Centra právnej pomoci (ďalej len „rada“) je orgán, ktorý sa v rozsahu ustanovenom týmto zákonom ...

(2)

Rada má šesť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Členmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej ...

(3)

Rada na návrh riaditeľa prerokúva a prijíma stanoviská

a)
k výročnej správe centra predloženej riaditeľom,
b)
ku koncepcii činnosti centra predloženej riaditeľom a
c)
k úhrade peňažných prostriedkov na účely podľa § 5b ods. 6.
(4)

Rada zasadá najmenej dvakrát ročne. Rokovanie rady zvoláva a vedie riaditeľ centra. Podrobnosti o organizácii ...

§ 5b
(1)

O forme poskytnutia právnej pomoci rozhoduje centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu a účelnú ...

(2)

Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní pred súdom zastupuje advokát, ktorého ...

(3)

Ak vec preukázateľne neznesie odklad alebo ak pre osobitné pomery na strane oprávnenej osoby alebo zahraničnej ...

(4)

Ak je to účelné a z okolností prípadu je zrejmé, že k vyriešeniu právneho sporu, ktorého účastníkom ...

(5)

Centrum zabezpečuje poskytnutie právnej pomoci najmä formou právneho poradenstva vo veciach, v ktorých ...

(6)

Ak ide o vec hodnú osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti, môže riaditeľ ...

§ 5c

Právna pomoc podľa tohto zákona zahŕňa aj

a)

ustanovenie tlmočníka, ak je to potrebné,

b)

zabezpečenie prekladu dokladov vyžadovaných súdom alebo príslušným orgánom, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie ...

c)

náhradu nevyhnutných cestovných nákladov zahraničnej oprávnenej osoby, ktoré vznikli v súvislosti s ...

§ 5d
(1)

Zamestnanci centra sa môžu zúčastňovať úkonov právnej pomoci vykonávaných centrom určenými advokátmi ...

(2)

Ak existujú dôvodné pochybnosti o kvalite právnej pomoci alebo o poskytovaní právnej pomoci v záujme ...

Vnútroštátne spory
§ 6 - Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti
(1)

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a)
jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom2) a nemôže ...
b)
nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
c)
hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy5) okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu ...
(2)

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická ...

§ 6a - Podmienky na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou
(1)

Ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom2) ...

(2)

Za podmienok podľa odseku 1 sa oprávnená osoba podieľa aj na úhrade odmeny mediátora, ktorá by mu patrila ...

(3)

Výšku finančnej účasti oprávnenej osoby pre konanie na súde v prvom alebo vyššom stupni podľa odseku ...

(4)

Oprávnená osoba uhrádza výšku finančnej účasti na účet advokáta, mediátora alebo centra, a to podľa ...

§ 6b
(1)

Ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci, môže centrum v prípadoch podľa § 6a ods. 1 poskytnúť ...

(2)

Ak príjmy prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže poskytnúť právnu pomoc s ...

§ 7 - Posudzovanie materiálnej núdze
(1)

Za príjem podľa tohto zákona sa považujú príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu6) po odpočítaní ...

a)
poistného na verejné zdravotné poistenie,
b)
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie ...
c)
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb a
d)
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a na udržanie príjmov fyzických osôb.6)
(2)

Za príjem podľa tohto zákona sa považujú aj

a)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,6) okrem prijatých náhrad ...
b)
sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným ...
c)
náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,8)
d)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z príjmu fyzickej osoby.9) ...
(3)

Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,10) ...

a)
dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,11) ...
b)
peňažné príspevky občanom s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého ...
c)
materské podľa osobitného predpisu,13)
d)
dávky štátnej sociálnej podpory podľa osobitného predpisu,14)
e)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
f)
štipendiá okrem štipendia poskytovaného študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme ...
(4)

Príjem na účely tohto zákona sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie ...

(5)

Za majetok podľa tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľnosti, a ak to ich povaha pripúšťa, ...

§ 8 - Zrejmá bezúspešnosť sporu

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím ...

§ 9 - Predbežná konzultácia
(1)

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, sa môže obrátiť na centrum alebo na advokáta ...

(2)

Účelom predbežnej konzultácie je najmä

a)
vysvetlenie podmienok na uplatnenie nároku na poskytnutie právnej pomoci,
b)
oboznámenie sa s prípadom a poskytnutie základnej právnej rady,
c)
pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „žiadosť“).
(3)

Centrum alebo advokát pri predbežnej konzultácii upozorní fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytnutie ...

(4)

Podmienkou poskytnutia predbežnej konzultácie je zaplatenie poplatku vo výške 4,50 eura.

(5)

Poplatok vyberaný centrom je príjmom štátneho rozpočtu. Poplatok vyberaný advokátom je jeho príjmom.

§ 9a

Ak sa právna vec fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, týka predmetu činnosti ...

§ 10 - Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci
(1)

Konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „konanie“) sa začína podaním písomnej žiadosti ...

(2)

Účastníkom konania je žiadateľ.

(3)

Žiadosť sa podáva v kancelárii centra príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. ...

(4)

Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti a pri predbežnej konzultácii úplné a pravdivé údaje.

(5)

Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 1; ...

(6)

Rozhodnutie, ktorým sa nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, okrem náležitostí podľa osobitného ...

(7)

Ak v dôsledku neposkytnutia súčinnosti oprávnenej osoby alebo priznania nároku na právnu pomoc na základe ...

§ 11 - Predbežné poskytnutie právnej pomoci
(1)

Žiadateľ, u ktorého hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty, môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum ...

(2)

Rozhodnutie o predbežnom poskytnutí právnej pomoci musí obsahovať okrem náležitostí podľa osobitného ...

Poskytovanie právnej pomoci
§ 11a
(1)

Ak sa rozhodnutím centra priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci a ak sú splnené podmienky podľa ...

(2)

Mediátor je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať centrum o skončení mediácie. Na žiadosť ...

(3)

Mediátorovi určenému centrom podľa odseku 1 patrí odmena podľa osobitného predpisu;17b) to neplatí, ...

§ 12
(1)

Ak sa fyzickej osobe rozhodnutím centra priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci, centrum ju vyzve ...

(2)

Ak oprávnená osoba neudelí plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci centru alebo ...

(3)

Advokát je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať centrum o výsledku konania, najmä o podaní ...

(4)

Advokátovi určenému centrom podľa odseku 1 patrí odmena podľa osobitného predpisu;5a) pri úhrade trov ...

(5)

Ak centrum zastupuje oprávnenú osobu pred súdom (§ 5b ods. 3), patrí mu náhrada výdavkov vrátane odmeny ...

§ 13 - Povinnosti oprávnenej osoby
(1)

Oprávnená osoba je povinná oznámiť centru písomne do ôsmich dní zmeny všetkých skutočností rozhodujúcich ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná poskytovať centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi potrebnú súčinnosť. ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná na výzvu centra preukázať skutočnosti preukazujúce trvanie nároku na poskytovanie ...

§ 14 - Odňatie poskytovania právnej pomoci
(1)

Centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, ak

a)
oprávnená osoba neposkytuje centru, určenému advokátovi alebo mediátorovi potrebnú súčinnosť,
b)
sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zistí, že oprávnená osoba sa nenachádza v materiálnej núdzi; ...
c)
oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na poskytovanie ...
d)
vyjde najavo, že nárok na poskytovanie právnej pomoci sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých ...
e)
oprávnená osoba nevyhovie výzve podľa § 13 ods. 3.
(2)

Proti rozhodnutiu o odňatí poskytovania právnej pomoci nie je možné podať opravný prostriedok. Proti ...

§ 14a

Oprávnená osoba je povinná vrátiť centru v plnej výške náklady vynaložené na trovy právneho zastúpenia ...

§ 15 - Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov
(1)

Ak súd prizná oprávnenej osobe náhradu trov konania,18) nemôže oprávnená osoba v rozsahu pohľadávky ...

(2)

Ak oprávnenej osobe nebola priznaná náhrada trov právneho zastúpenia, advokátovi prizná centrum odmenu ...

(3)

Ak po právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bolo rozhodnuté o náhrade trov konania, advokát preukáže, ...

§ 16 - Cezhraničné spory

Na určenie, či ide o cezhraničný spor, je rozhodujúci stav ku dňu, keď bola podaná žiadosť o poskytnutie ...

Poskytnutie právnej pomoci v cezhraničných sporoch, keď príslušným súdom je súd Slovenskej republiky
§ 17
(1)

Ak je príslušným súdom súd Slovenskej republiky, má fyzická osoba právo na poskytnutie právnej pomoci ...

a)
má bydlisko alebo obvyklý pobyt na území iného členského štátu ako Slovenskej republiky,19)
b)
podala centru sama alebo prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo ...
c)
preukáže, že by jej príjmové a majetkové pomery odôvodňovali priznanie nároku na poskytnutie právnej ...
d)
žiadosť o poskytnutie právnej pomoci nie je zjavne neopodstatnená, najmä ak nejde o zrejmú bezúspešnosť ...
e)
hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy5) okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu ...
(2)

Právna pomoc podľa tohto zákona sa poskytuje aj vtedy, ak fyzická osoba požaduje uznanie alebo výkon ...

(3)

Právna pomoc podľa tohto zákona sa neposkytuje, ak o uznanie alebo výkon cudzieho rozhodnutia o výživnom ...

§ 18
(1)

Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti doloženej dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v ...

(2)

Účastníkom konania je žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore.

(3)

Žiadosť sa podáva centru.

(4)

Centrum rozhodne o žiadosti v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa ...

(5)

V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, centrum určí ...

§ 19

V cezhraničných sporoch týkajúcich sa vyživovacej povinnosti fyzickej osoby mladšej ako 21 rokov, ktorá ...

§ 20
(1)

Centrum rozhodne, že zahraničná oprávnená osoba je povinná nahradiť centru celkom alebo sčasti náklady, ...

a)
v čase podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci nebola splnená podmienka na jej poskytnutie podľa ...
b)
príjmové a majetkové pomery zahraničnej oprávnenej osoby sa podstatne zmenili, najmä v dôsledku úspechu ...
(2)

Proti rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu je možné podať správnu žalobu ...

(3)

Rozhodnutím centra podľa odseku 1 zaniká povinnosť centra platiť náklady na právnu pomoc poskytnutú ...

(4)

O povinnosti nahradiť náklady podľa odseku 1 možno rozhodnúť najneskôr do troch rokov od nadobudnutia ...

(5)

Zahraničná oprávnená osoba je povinná centru bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti podľa odseku ...

(6)

Náhradu nákladov, ktoré je zahraničná oprávnená osoba povinná nahradiť centru, je možné dohodnúť aj ...

(7)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak náklady na právnu pomoc poskytnutú zahraničnej oprávnenej osobe, ...

§ 21

Ak tento zákon v § 16 až 20 neustanovuje inak, na poskytovanie právnej pomoci zahraničnej oprávnenej ...

Poskytnutie právnej pomoci v cezhraničných sporoch, keď príslušným súdom je súd iného členského štátu ako Slovenskej republiky
§ 22

Ak je príslušným súdom súd iného členského štátu ako Slovenskej republiky, právnu pomoc v cezhraničnom ...

§ 23
(1)

Centrum je povinné

a)
prijímať žiadosti tuzemských oprávnených osôb o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore,
b)
postupovať žiadosti tuzemských oprávnených osôb o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore do ...
c)
potvrdzovať tuzemským oprávneným osobám, že ich žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom ...
d)
poskytovať právnu pomoc v rozsahu podľa § 5b, ak je to potrebné.
(2)

Centrum je povinné poskytnúť tuzemskej oprávnenej osobe potrebnú súčinnosť na to, aby žiadosť o poskytnutie ...

(3)

Tuzemská oprávnená osoba je povinná centru súčasne s podaním žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v ...

§ 24
(1)

Centrum môže rozhodnúť, že tuzemská oprávnená osoba je povinná nahradiť centru celkom alebo sčasti náklady ...

(2)

O povinnosti nahradiť náklady podľa odseku 1 možno rozhodnúť najneskôr do troch rokov od nadobudnutia ...

Právna pomoc v azylových veciach
§ 24a - Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci, ak
a)

požiadala o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci,

b)

nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona,

c)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo vnútra„) vydalo rozhodnutie

1.

o neudelení azylu,

2.

o odňatí azylu,

3.

o nepredĺžení doplnkovej ochrany,

4.

o zrušení doplnkovej ochrany,

5.

ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako zjavne neopodstatnená,

6.

ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo

7.

ktorým bolo konanie o azyle zastavené z dôvodu, že už bolo o žiadosti skôr rozhodnuté a skutkový stav ...

8.

o odovzdaní do iného štátu,

d)

sa nachádza v stave materiálnej núdze.

§ 24b
(1)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci žiadateľ podáva v centre alebo na ministerstve ...

(2)

Zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci musí byť zrejmé, komu je určená, kto ju podáva, ...

(3)

Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak ...

(4)

Podmienku podľa § 24a písm. d) centrum skúma iba v prípade, ak fyzická osoba mala bezprostredne pred ...

(5)

Ak si žiadateľ po podaní žiadosti o právnu pomoc zvolí svojho právneho zástupcu na konanie, v ktorom ...

(6)

Ak bol žiadateľ z územia Slovenskej republiky vyhostený, centrum je oprávnené vziať podaný opravný prostriedok ...

(7)

Centrum zasiela žiadateľovi písomnosti v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.

(8)

Poskytovanie právnej pomoci podľa odseku 3 trvá aj po zrušení rozhodnutia podľa § 24a písm. c).

§ 24c - Právna pomoc v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej ...
(1)

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní ...

a)
je štátnym príslušníkom tretej krajiny19b) alebo žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,19b) ...
b)
požiadala o poskytnutie právnej pomoci,
c)
nemá svojho zvoleného zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, ...
d)
sa nachádza v stave materiálnej núdze,
e)
policajný útvar Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ďalej len „policajný útvar“) vydal rozhodnutie ...
(2)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho ...

(3)

Zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení ...

(4)

Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak ...

(5)

Podmienku podľa odseku 1 písm. d) centrum skúma iba v prípade, ak fyzická osoba mala bezprostredne pred ...

(6)

Zvolenie svojho právneho zástupcu na konanie, v ktorom žiadateľ požiadal o poskytnutie právnej pomoci ...

(7)

Ak bol žiadateľ z územia Slovenskej republiky vyhostený, advokát alebo centrum sú oprávnení vziať podaný ...

(8)

Poskytovanie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka ...

(9)

Písomnosti sa zasielajú žiadateľovi v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.

§ 24d

Ak nie je v § 24a až 24c ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach, v konaní ...

§ 24e
(1)

Ak účastníkovi konania vznikol nárok na náhradu trov konania a súd nerozhodol o nároku na náhradu trov ...

(2)

Ak advokátovi v prípadoch podľa odseku 1 vznikol nárok na náhradu trov konania za jednotlivé úkony právnej ...

(3)

O nárokoch podľa odseku 1 rozhodne centrum na základe písomnej žiadosti advokáta a vyúčtovania trov ...

Právna pomoc súvisiaca s oznamovaním protispoločenskej činnosti
§ 24g
(1)

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní pred správnym ...

a)
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti rozhodol o udelení súhlasu na právny úkon alebo ...
b)
požiadal o poskytnutie právnej pomoci a
c)
nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona.
(2)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 sa podáva v kancelárii centra. Žiadosť musí obsahovať ...

(3)

Ak nie je v odsekoch 1 a 2 uvedené inak, na poskytovanie právnej pomoci osobe, voči ktorej bola pozastavená ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa, na zodpovednú osobu a na zamestnancov, ...

Právna pomoc v konaní o oddlžení
§ 24h
(1)

Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení, ak požiada o poskytnutie právnej ...

a)
osvedčí, že sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie,
b)
tu nie sú zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár,
c)
uzavrel s centrom dohodu o splátkach podľa § 24i, ak ide o konanie o oddlžení konkurzom.
(2)

Dohodu o splátkach podľa odseku 1 písm. c) je dlžník povinný uzavrieť osobne v kancelárii centra. Ak ...

(3)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci dlžníkovi sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Právna pomoc v konaní o oddlžení zahŕňa

a)
zastupovanie dlžníka v konaní o oddlžení do ustanovenia správcu,
b)
poskytnutie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení konkurzom na účet príslušného ...
(5)

V konaní o oddlžení konkurzom zastupuje dlžníka centrum; v odôvodnených prípadoch môže dlžníka zastupovať ...

(6)

V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom zastupuje dlžníka advokát určený centrom; centrum môže určiť ...

(7)

Advokátovi určenému centrom podľa odsekov 5 a 6 patrí tarifná odmena podľa osobitného predpisu. Odmenu ...

§ 24i

Hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení je dlžník povinný ...

§ 25 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci a o súvisiacich nárokoch podľa tohto zákona sa vzťahuje ...

(2)

Štátne orgány, obce, notári a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom ...

(3)

Poisťovne sú povinné oznámiť centru na jeho písomnú žiadosť bezodplatne výplaty poistných plnení z poistenia ...

(4)

Iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na ...

(5)

Osoby podľa odsekov 2 až 4 sú povinné poskytnúť centru súčinnosť bez zbytočného odkladu.

(6)

Pri žiadostiach o poskytnutie právnej pomoci vo veciach vyživovacej povinnosti centrum a Centrum pre ...

§ 25a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Na konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci začaté pred 1. januárom 2010 a právoplatne neukončené ...

§ 25b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Predseda Slovenskej advokátskej komory, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

(2)

Konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa ...

(3)

Ak bolo centrum ustanovené za zástupcu súdom, postupuje sa pri prehodnocovaní nároku na poskytnutie ...

§ 25c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konania začaté pred 1. januárom 2014 a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa ...

§ 26 - Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 a zoznam dokladov preukazujúcich skutočnosti ...

b)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 a zoznam dokladov ...

c)

vzor pre postúpenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 23 ods. 1 písm. ...

d)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1,

e)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 24c ods. 2,

f)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa ...

§ 27 - Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

1.

V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Prokuristom alebo splnomocneným zástupcom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

2.

V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V § 25 sa za slovo „ustanovený“ vkladajú slová „alebo určený“.

4.

V § 68 odsek 2 znie:

„(2) Konferencia je uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov. Na platnosť rozhodnutia konferencie ...

5.

V § 68 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

6.

Doterajší text § 87 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci23) určiť na poskytovanie právnej ...

„23) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 327/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady č. 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie ...

Poznámky

 • 1)  § 77 až 100 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1a)  § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
 • 1aa)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 1aaa)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 1aab)  § 7 a 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení ...
 • 1ab)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  § 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1c)  § 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  § 13a a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.
 • 1da)  § 46a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 1e)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1f)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia ...
 • 2a)  § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 4)  § 87 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 332/2011 Z. z.
 • 4a)  Napríklad § 91, § 428 a 429 Civilného sporového poriadku, Správny súdny poriadok, § 20 ods. 2 zákona ...
 • 4b)  Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 14a a 14b vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a ...
 • 5b)  § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z. o odmene ...
 • 6)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 81/2005 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 10 až 16 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...
 • 13)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 14a)  § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  § 8 zákona č. 599/2003 Z. z.
 • 15a)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach ...
 • 16)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov ...
 • 17a)  § 8 ods. 10 zákona č. 420/2004 Z. z. v znení zákona č. 141/2010 Z. z.
 • 17b)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 337/2011 Z. z.
 • 18)  § 251 až 264 Civilného sporového poriadku.
 • 18a)  § 14a až 14f vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách ...
 • 19)  
 • 19a)  § 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19b)  § 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 19c)  § 88 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore