Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov 237/2023 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 28.06.2023
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov 237/2023 účinný od 01.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 237/2023 s účinnosťou od 01.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z. a vyhlášky č. 33/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
polročný výkaz o obmedzovacích prostriedkoch.“.

2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Polročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa prvýkrát poskytnú za druhý polrok 2023 v lehotách ustanovených v prílohe.“.

3.
Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12.
Polročný výkaz o obmedzovacích prostriedkoch
Značka zisťovania: P (MZ SR) 4-02

a)
Vecná charakteristika a postup štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o ústavných zdravotníckych zariadeniach a ich odborných útvaroch, v ktorých sa obmedzovacie prostriedky používajú, o celkovom počte použitých obmedzovacích prostriedkov, o počte použitých obmedzovacích prostriedkov za mesiac v členení podľa druhu obmedzovacieho prostriedku4) a typu obmedzovacieho prostriedku,5) o počte a type miernejšieho spôsobu zvládnutia situácie6) u pacienta obmedzeného použitím obmedzovacieho prostriedku, o dôvode použitia obmedzovacieho prostriedku, o dĺžke trvania použitia obmedzovacieho prostriedku, o intervale kontroly pri použití obmedzovacieho prostriedku, o súhlase pacienta s použitím obmedzovacieho prostriedku alebo o nesúhlase pacienta s použitím obmedzovacieho prostriedku, o zdravotníckom povolaní, ktoré použitie obmedzovacieho prostriedku u pacienta nariadi, o zdravotníckom povolaní, ktoré použitie obmedzovacieho prostriedku u pacienta vykoná, o pracovníkovi určenom poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý použitie obmedzovacieho prostriedku u pacienta vykoná,7) o pohlaví pacienta a o vekovej kategórii pacienta.

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

b)
Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

c)
Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

d)
Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: za kalendárny polrok.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30 dní po skončení polroka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 7 znejú:

„4) § 2 ods. 40 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

5) § 9b ods. 16 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

6) § 9b ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

7) § 9b ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2022 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2023.

Michal Palkovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore