Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.02.2021


Platnosť od: 25.03.2005
Účinnosť od: 01.02.2021
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.02.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 110/2005 s účinnosťou od 01.02.2021 na základe 29/2021


Príloha
Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.


ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ODS. 1 ZÁKONA


Neofelis nebulosa a Neofelis diardi (leopard obláčkový)

Panthera leo (lev)

Panthera pardus (leopard škvrnitý)

Panthera tigris (tiger)

Panthera uncia (leopard snežný).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.


POKYNY NA VYPLNENIE ZÁZNAMU O NAKLADANÍ S NEŽIVÝM EXEMPLÁROM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ZÁKONA

DRŽITEĽ – uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene. Ak exemplár nie je držaný na adrese trvalého pobytu držiteľa alebo ak nie je držaný v sídle alebo v mieste podnikania držiteľa, uvedie sa aj adresa miesta držby exemplára.

NADOBUDNUTIE – uviesť deň nadobudnutia exemplára.

SPÔSOB/ČÍSLO DOKLADU

SPÔSOB – uviesť spôsob nadobudnutia takto:
a)
úhyn – exemplár uhynul u držiteľa, ktorý ho držal ako živý exemplár,

b)
dovoz – exemplár je dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára, pri preparácii po dovoze sa v poznámke uvedú údaje o preparátorovi,

c)
kúpa – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie kúpou,

d)
zámena – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie zámenou,

e)
dar – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie darovaním,

f)
vypožičanie – exemplár je nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie vypožičaním,

g)
zhabanie – exemplár je nadobudnutý zhabaním alebo prepadnutím,

h)
vrátenie – exemplár je nadobudnutý vrátením exemplára,

i)
dedičstvo – exemplár je nadobudnutý z pozostalosti,

j)
preparácia – exemplár je nadobudnutý od preparátora po jeho spracovaní.


ČÍSLO DOKLADU – uviesť číslo dokladu takto:
a)
číslo povolenia na dovoz,

b)
číslo potvrdenia Európskej únie,

c)
číslo preukazu o pôvode,

d)
číslo potvrdenia o registrácii, ak je vydané,

e)
číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár je zhabaný, prepadnutý alebo nájdený.


PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO V DRUHOVEJ KARTE/OZNAČENIE – uviesť:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri dovoze, kúpe, darovaní, zámene, vypožičaní, vrátení, dedení alebo nadobudnutí od preparátora na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

b)
poradové číslo v druhovej karte exemplára živočícha a jeho označenie, ak ide o držiteľa, ktorému exemplár uhynul,

c)
spôsob a číslo alebo text označenia živého exemplára, z ktorého neživý exemplár pochádza, ak je známe.


VEDECKÉ MENO DRUHU – uviesť vedecké meno druhu exemplára.

OPIS EXEMPLÁRA – uviesť kód podľa osobitného predpisu.12c)

HMOTNOSŤ (POČET) – uviesť hmotnosť alebo počet exemplárov a odporúčané alebo alternatívne jednotky podľa osobitného predpisu.12c)

PÔVOD – uviesť podľa údajov uvedených v povolení na dovoz, potvrdení Európskej únie, preukaze o pôvode exemplára živočícha alebo v písomnom vyhlásení o spôsobe nadobudnutia exemplára. Ak ide o písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia exemplára, údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona sa uvádzajú, len ak sú známe.

VYRADENIE – uviesť deň vyradenia exemplára.

SPÔSOB – uviesť spôsob vyradenia takto:
a)
predaj – exemplár je vyradený predajom na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

b)
vypožičanie – exemplár je vyradený vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

c)
dar – exemplár je vyradený darovaním,

d)
zámena – exemplár je vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie zámenou,

e)
zhabanie – exemplár je vyradený zhabaním alebo prepadnutím,

f)
vývoz – exemplár je vyradený vývozom do tretej krajiny držiteľom,

g)
preparácia – exemplár je vyradený a odovzdaný preparátorovi na spracovanie,

h)
vrátenie – exemplár je vyradený vrátením,

i)
likvidácia – exemplár je vyradený na likvidáciu osobou, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu vedľajších živočíšnych produktov12d) kategórie 1.12e)


NOVÝ DRŽITEĽ – uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa exemplára, ak ide o predaj, darovanie, zámenu, vypožičanie, vrátenie, preparáciu, vývoz alebo opätovný vývoz.

POZNÁMKA – uviesť poznámku o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, spresnenie opisu exemplára, číslo povolenia na vývoz pri vývoze exemplára, údaje o preparátorovi pri preparácii po dovoze.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.


VZOR

Preukaz o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.


VZOR

Príloha k preukazu o pôvode exemplára živočícha, ktorého obsahom sú podrobnosti o chovnej skupine
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 11 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu12b) 2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu13) 3. Vtáky Agapornis canus – agapornis sivý Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý) Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci Agapornis personatus – agapornis pestrý Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý Barnardius zonarius – rozela žltokrká Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý Cyanoliseus patagonus – dlhochvost patagónsky Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý) Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová) Eolophus roseicapilla – kakadu ružový Forpus coelestis – papagájik modrokrký Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý Forpus passerinus – papagájik vrabčí Forpus xanthops – papagájik žltolíci Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý) Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší) Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý Neophema elegans – tráviar olivový Neophema chrysostoma – tráviar modročelý Neophema pulchella – tráviar tyrkysový Neophema splendida – tráviar nádherný Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý Lonchura oryzivora – ryžovník sivý Pavo cristatus – páv korunkatý Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý) Poicephalus meyeri – papagáj hnedý Poicephalus senegalus – papagáj dlhokrídly Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný) Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý) Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý) Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký) Psitteuteles goldiei – lori fialkovolíci Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý Pyrrhura molinae – klinochvost zelenolíci Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá) Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá) Syrmaticus reevesii – bažant kráľovský 4. Plazy Boa constrictor – veľhad kráľovský okrem poddruhu Boa constrictor occidentalis Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský Chrysemys picta*) – korytnačka maľovaná Iguana iguana – leguán zelený Phelsuma grandis – felzúma Phelsuma laticauda – felzúma zlatochvostá Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská Python molurus bivittatus – pytón tigrovitý Python regius – pytón kráľovský


ZOZNAM DRUHOV, PRE KTORÉ SA NEMUSÍ VIESŤ EVIDENCIA PODĽA § 11 ODS. 1, 2 A 6 ZÁKONA, PRE KTORÉ SA NEVYDÁVA PREUKAZ O PÔVODE ALEBO KTORÉ SA NEZAMENITEĽNE NEOZNAČUJÚ

*) Vzťahuje sa iba na exempláre nadobudnuté pred zákazom držby ustanovenom v § 7 ods. 1 a na exempláre v zoologických záhradách, záchytných strediskách pre živočíchy, na exempláre v držbe osôb zapojených do medzinárodného záchranného programu pre daný druh alebo poddruh a na exempláre v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.12a)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore