Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.04.2020 do 31.08.2020


Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.04.2020
Účinnosť do: 31.08.2020
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD DS EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.04.2020 do 31.08.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/2009 s účinnosťou od 01.04.2020 na základe 29/2020


zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 15
Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti

(1)
Žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ o vykonanie skúšky“) prihlasuje autoškola podaním vyplnenej prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti (ďalej len „prihláška“). Spolu s prihláškou sa vždy predkladá úplne a správne vyplnená žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia každého žiadateľa o vykonanie skúšky uvedeného v zozname prihlásených žiadateľov o vykonanie skúšky.
(2)
Prihlášku podľa odseku 1 predkladá osobne prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly v dvoch výtlačkoch.
(3)
K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia sa prikladajú tieto doklady, ak sa orgánu Policajného zboru nezaslali prostredníctvom elektronickej služby podľa § 108 ods. 6 zákona alebo prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave:
a)
doklad o zdravotnej spôsobilosti, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia alebo ak je toto potvrdenie nesprávne vyplnené,
b)
doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon,
c)
osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu, ak zákon neustanovuje inak,
d)
osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, ak ide o osobu, ktorá absolvovala takýto osobitný výcvik,
e)
potvrdenie o splnení podmienky podľa § 78 ods. 5 alebo ods. 6 zákona, ak ide o takú osobu.
(4)
Doklady podľa odseku 3 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o osobitnú skúšku, skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia alebo o rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku.
(5)
Príslušný orgán Policajného zboru pred určením termínu a miesta vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti preverí úplnosť a správnosť vyplnenia žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia vrátane úplnosti a správnosti vypísania dokladov a tlačív, ktorými žiadateľ o vykonanie skúšky preukazuje splnenie ustanovených podmienok.
(6)
Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky, len ak je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia vrátane priložených dokladov a tlačív vyplnená úplne a správne. Inak žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia spolu s priloženými dokladmi a tlačivami bezodkladne vráti, čo prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly.
(7)
Príslušný orgán Policajného zboru termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti uvedie v prihláške. Prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly potvrdí v prihláške svojím podpisom a odtlačkom pečiatky autoškoly, že bol s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámený.
(8)
Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.
(9)
Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý absolvoval osobitný výcvik v autoškole podľa § 76 ods. 7 alebo § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, pričom žiadateľ podáva čestné vyhlásenie podľa § 77 ods. 4 písm. h) zákona v deň udelenia vodičského oprávnenia.
(11)
Žiadateľ o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona vykoná len skúšku z vedenia motorových vozidiel.
(12)
Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. Vzor prihlášky na osobitnú skúšku je uvedený v prílohe č. 2a. Súčasťou uvedených prihlášok je menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia prihlásených na skúšku z odbornej spôsobilosti alebo na osobitnú skúšku, ktorý je uvedený na druhej strane príslušnej prihlášky. Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2b. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia je vyhotovená obojstranne na jednom liste formátu A4.
zobraziť paragraf
§ 16

(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti a každá jej časť sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, skúška z odbornej spôsobilosti je hodnotená klasifikačným stupňom neprospel. Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti a každej jej časti skúšobný komisár zapíše do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.
(2)
Doklady podľa § 15 ods. 3 skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti a údaje potvrdí svojím podpisom.
(3)
Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému komisárovi, dôveryhodne preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov a vyhlási, že spĺňa podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. m) až r) zákona. Ako dôkaz o splnení podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) zákona možno pripustiť aj čestné vyhlásenie.
(4)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí
a)
teoretická skúška a
b)
skúška z vedenia motorových vozidiel.
(5)
Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený z teoretickej skúšky klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v skúške z odbornej spôsobilosti, a to až do času, kým nebude z teoretickej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.
(6)
Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti, skúšobný komisár skúšku skončí a žiadateľa o vykonanie skúšky zo skúšky vylúči. Dôvod vylúčenia sa zapíše do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý bol zo skúšky z odbornej spôsobilosti vylúčený, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.
(7)
Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej celkovým hodnotením, ako aj s hodnotením jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti; ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel, skúšobný komisár mu najneskôr v deň skončenia skúšky z odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia. Skúšobný komisár s celkovým hodnotením skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi aj autoškolu. Vzor záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2c. Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti je vyhotovený obojstranne na jednom liste formátu A4. Vzor osvedčenia o udelení vodičského oprávnenia je uvedený v prílohe č. 2d.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 22

(1)
Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené osobitným predpisom4) pre výcvikové vozidlá autoškôl.
(2)
Skúška z vedenia motorových vozidiel
a)
skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny AM s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1,
b)
skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 115 cm3, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 90 km ● h-1, s výkonom najviac 11 kW a s pomerom výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti najviac 0,1 kW/kg; v prípade elektrického motora musí byť pomer výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti v rozsahu od 0,08 kW/kg do 0,1 kW/kg vrátane,
c)
skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A2 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 395 cm3, s výkonom najmenej 20 kW a najviac 35 kW a s pomerom výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti najviac 0,2 kW/kg; v prípade elektrického motora musí byť pomer výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti v rozsahu od 0,15 kW/kg do 0,2 kW/kg vrátane,
d)
skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A bez postranného vozíka s prevádzkovou hmotnosťou najmenej 180 kg, s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 595 cm3, s výkonom motora najmenej 50 kW; v prípade elektrického motora musí byť pomer výkonu k najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti najmenej 0,25 kW/kg,
e)
skupiny B1 sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B1, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km ● h-1,
f)
skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 100 km ● h-1,
g)
skupiny BE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km ● h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B podľa písmena f) a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
h)
skupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
i)
skupiny C1E sa vykonáva na jazdnej súprave s dĺžkou najmenej 8 m zloženej z motorového vozidla skupiny C1 podľa písmena h) a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,
j)
skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, skutočnou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2,4 m, najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov a ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,
k)
skupiny CE sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej
1.
z motorového vozidla skupiny C a návesu, pričom
1a.
motorové vozidlo skupiny C musí byť vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou ručné radenie prevodových stupňov a ustanoveným záznamovým zariadením,3)
1b.
náves musí mať nákladný priestor tvorený uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča a
1c.
jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej 15 000 kg, dĺžku najmenej 14 m, šírku najmenej 2,4 m a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť najmenej 80 km ● h-1, alebo
2.
z motorového vozidla skupiny C podľa písmena j) a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7,5 m, pričom jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej 15 000 kg, dĺžku najmenej 14 m, šírku najmenej 2,4 m a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť najmenej 80 km ● h-1,
l)
skupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 4 000 kg, dĺžka najmenej 5 m, najväčšia konštrukčná rýchlosť je najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,3)
m)
skupiny D1E sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, zloženej z motorového vozidla skupiny D1 podľa písmena l) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m, najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
n)
skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m, najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,3)
o)
skupiny DE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1 a šírkou najmenej 2,4 m, zloženej z motorového vozidla skupiny D podľa písmena n) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m, najväčšia prípustná celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg,
p)
skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1 a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg, ktorý má najmenej dve nápravy s rázvorom najmenej 1,5 m, ku ktorému je pripojené prípojné vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1 a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej 3 500 kg; skúška z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) sa vykonáva bez prípojného vozidla.
(3)
Na účely skúšky z vedenia motorových vozidiel a vodičského oprávnenia sa rozumie
a)
skutočnou hmotnosťou hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel,
b)
vozidlom s manuálnou prevodovkou vozidlo, v ktorom je prítomný pedál spojky alebo ručne ovládaná páka spojky pri vozidlách skupiny AM, A1, A2 a A, ktoré vodič takéhoto vozidla musí použiť pri rozjazde alebo zastavení vozidla a pri radení prevodových stupňov,
c)
vozidlom s automatickou prevodovkou vozidlo iné, ako je vozidlo podľa písmena b).
(4)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa príslušné vodičské oprávnenie len na vedenie motorových vozidiel s automatickou prevodovkou.
(5)
Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo skupiny B s manuálnou prevodovkou.
(6)
Vodičské oprávnenie skupiny B udelené podľa § 76 ods. 7 zákona sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo skupiny B s manuálnou prevodovkou.
(7)
Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny C, CE, D alebo DE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patrí do jednej zo skupín B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E alebo D.
(8)
Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského oprávnenia úspešne vykoná preskúšanie odbornej spôsobilosti v rozsahu skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou alebo na jazdnej súprave, kde je motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patria do tej skupiny, na vedenie ktorej je vodičské oprávnenie obmedzené.
(9)
Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší aj vtedy, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského oprávnenia
a)
skupiny AM úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1, A2 alebo A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
b)
skupiny A1 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 alebo A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
c)
skupiny A2 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
d)
skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou,
e)
skupiny B úspešne vykoná osobitnú skúšku podľa § 76 ods. 7 zákona na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou.
(10)
Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky upravené alebo len s použitím zdravotníckej pomôcky, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať len na takto technicky upravenom motorovom vozidle alebo s takou zdravotníckou pomôckou.
(11)
Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) môžu byť vo vozidle prítomní žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. V motorovom vozidle, na ktorom sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva, môžu sa nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky. Spôsob vykonania skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) určí skúšobný komisár tak, aby zabezpečil jej objektívne hodnotenie.
(12)
Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. b) sú vo vozidle vždy prítomní žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý skúšku vykonáva, osoba oprávnená vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel, ktorá sedí vo výcvikovom vozidle na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva vo vozidle, ktorého počet miest na sedenie dovoľuje prepravu štyroch a viac osôb, môžu sa vo vozidle nachádzať aj žiadatelia o vykonanie skúšky, ktorí budú takú skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky. Vo vozidle sa môže nachádzať aj osoba vykonávajúca dohľad, hodnotenie a kontrolu podľa § 25b.
(13)
Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva na vozidle skupiny AM, A1, A2, A alebo na vozidle inej skupiny, ktoré má len dve miesta na sedenie, skúšobný komisár preverí schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo z iného vozidla idúceho pri vozidle, na ktorom sa skúška vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva, alebo za týmto vozidlom, pričom si s osobou oprávnenou vykonávať výcvik vo vedení týchto motorových vozidiel a so žiadateľom o vykonanie skúšky vopred dohodne trasu jazdy a spôsob dorozumievania.
zobraziť paragraf
§ 25b

(1)
U skúšobného komisára sa po dobu jedného roka od dátumu vydania preukazu skúšobného komisára vykonáva
a)
dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b)
hodnotenie vykonaných skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
c)
metodické usmerňovanie zamerané na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia.
(2)
O vykonaní opatrení podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.
(3)
Najmenej raz za päť rokov sa u skúšobného komisára vykoná kontrola spôsobu vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia. Táto kontrola trvá najmenej šesť hodín.
(4)
Z kontroly vykonanej podľa odseku 3 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.
(5)
Najmenej raz v kalendárnom roku sa u skúšobného komisára vykoná dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a jej hodnotením; to neplatí, ak boli v kalendárnom roku vykonané opatrenia podľa odseku 1 alebo vykonaná kontrola podľa odseku 3. Z dohľadu sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných komisárov na ministerstve vnútra.
zobraziť paragraf
§ 25c

(1)
Skúšobnému komisárovi, u ktorého boli počas dohľadu podľa § 25b ods. 1 písm. a), § 25b ods. 5 alebo počas kontroly podľa § 25b ods. 3 zistené nedostatky v spôsobe vedenia a hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti alebo osobitnej skúšky, orgán podľa § 81 ods. 7 zákona bezodkladne poskytne metodické poradenstvo zamerané na zistené nedostatky.
(2)
Do šesťdesiatich dní od poskytnutia metodického poradenstva podľa odseku 1 skúšobný komisár absolvuje mimoriadnu skúšku podľa § 24 ods. 1 písm. a).
(3)
Na vykonanie mimoriadnej skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.
zobraziť paragraf
§ 31d
Rehabilitačný program pre vodičov (k § 91a ods. 8 zákona)

(1)
Rehabilitačný program pre vodičov je odborná činnosť a reedukačná aktivita zameraná na pozitívne ovplyvnenie postojov a upevnenie zodpovedného správania sa držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý je povinný podrobiť sa podľa zákona takému programu.
(2)
Rehabilitačný program pre vodičov, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas jeho trvania rovnaký posudzujúci psychológ. Osoba môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu, ak posudzujúci psychológ čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo pozastavil alebo ukončil svoju odbornú prax.
(3)
Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie trvá 3 hodiny, pričom jedna hodina trvá 50 minút, s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 dní; rehabilitačný program pre vodičov sa ukončí do 6 týždňov od jeho začatia.
(4)
Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.
(5)
Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného skupinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas rehabilitačného programu pre vodičov.
(6)
Osoba, ktorá sa podrobuje rehabilitačnému programu pre vodičov, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia posudzujúcemu psychológovi rozhodnutie o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov na účely vyhotovenia jeho kópie posudzujúcim psychológom.
(7)
Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov posudzujúcim psychológom je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou.
(8)
Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.
(9)
Posudzujúci psychológ neumožní účasť na skupinovom stretnutí osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, pričom o uvedenej skutočnosti vyhotoví písomný záznam v dokumentácii ním vedenej a osobe nevystaví doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.
(10)
Rehabilitačného programu pre vodičov individuálnou formou sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá neovláda slovenský jazyk na komunikačnej úrovni potrebnej na absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov.
(11)
Rozsah a obsah rehabilitačného programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13d.
(12)
Vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov je uvedený v prílohe č. 13e.
zobraziť paragraf
§ 32
Vodičský preukaz (k § 94 ods. 8 zákona)

(1)
Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Fyzikálne charakteristiky vodičského preukazu a metódy ich testovania musia byť v súlade s osobitným predpisom.6) Vodičský preukaz má dve strany.
(2)
Predná strana vodičského preukazu obsahuje údaje podľa § 94 ods. 6 zákona a
a)
slová „Vodičský preukaz“ a „Slovenská republika“ vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
b)
v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami; vnútri kruhu sa uvádzajú veľké písmená „SK“,
c)
slová „Vodičský preukaz“ v jazykoch členských štátov Európskej únie vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu,
Свидетелство за управление на МПС,
Permiso de Conducción,
Řidičský průkaz,
Korekort,
Führerschein,
Juhiluba,
Άδεια Οδήγησης,
Driving Licence,
Permis de conduire,
Ceadúnas Tiomána,
Vozačka dozvola,
Patente di guida,
Vaditaja aplieciba,
Vairuotojo pažymejimas,
Vezetői engedély,
Licenzja tas-Sewqan,
Rijbewijs,
Prawo Jazdy,
Carta de Conduçăo,
Permis de conducere,
Vodičský preukaz,
Vozniško dovoljenje,
Ajokortti,
Körkort,
d)
slová „VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.
(3)
Zadná strana vodičského preukazu obsahuje informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz
a)
9. skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
b)
10. dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia (tento dátum sa znovu uvedie v prípade následnej náhrady alebo výmeny v novom vodičskom preukaze); každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR),
c)
11. dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole v dátume tvoria číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM.RR).
(4)
Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj tieto informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz:
a)
12. doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov podľa prílohy č. 9 vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vozidiel; kódy 600.09 a 600.10 sa vo vodičskom preukaze neuvádzajú,
b)
13. záznamy iného štátu,
c)
14. iné záznamy.
(5)
Na zadnej strane vodičského preukazu vpravo sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č.1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 a 12 v znení: „1. Priezvisko 2. Meno 3. Dátum a miesto narodenia 4a. Dátum vydania 4b. Dátum uplynutia platnosti 4c. Vydal 5. Číslo vodičského preukazu 10. Platný od 11. Platný do 12. Kódy“.
(6)
Ak kód podľa odseku 4 písm. a) platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol vodičský preukaz vydaný, môže byť zaznamenaný v položkách 9 až 11.
(7)
Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania. Dátové údaje vo vodičskom preukaze sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Informácie na prednej a zadnej strane vodičského preukazu musia byť čitateľné voľným okom, pričom pre položky 9 až 12 na zadnej strane sa použije veľkosť písma najmenej päť bodov. Farebné referencie použitých farieb na vodičskom preukaze sú v systéme pantone.
(8)
Vzor čistopisu vodičského preukazu je vyobrazený v prílohe č. 14.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 41d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020


Skúška z predpisov o cestnej premávke sa do 31. augusta 2020 považuje za teoretickú skúšku.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6)  Príloha I bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 02
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 2a
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
Prevziať prílohu - Príloha č. 2b
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ZÁZNAM O ZISŤOVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Prevziať prílohu - Príloha č. 2c
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


OSVEDČENIE O UDELENÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
Prevziať prílohu - Príloha č. 2d
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


Protokol vodičských oprávnení
Prevziať prílohu - Príloha č. 3
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


VZOR PREUKAZU SKÚŠOBNÉHO KOMISÁRA
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ÚROVEŇ TELESNEJ SCHOPNOSTI A DUŠEVNEJ SCHOPNOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SPÔSOB ICH POSUDZOVANIA


I.
Minimálne požiadavky na zrak

(1)
Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

a)
musí mať binokulárnu zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,5 pri súčasnom používaní obidvoch očí, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek (vnútroočné šošovky sa nepovažujú za korekčné šošovky) a

b)
zároveň musí mať horizontálne zorné pole binokulárne najmenej 120 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 20 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.

(2)
Ak sa u osoby podľa odseku 1 zistí alebo potvrdí očná choroba s progresívnou povahou, zdravotná spôsobilosť osoby sa podmieni povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke a odbornému očnému vyšetreniu zameraným na túto chorobu.

(3)
Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 1, ktorá má úplnú funkčnú stratu zraku na jednom oku alebo používa iba jedno oko (aj v prípade diplopie), musí mať zrakovú ostrosť najmenej 0,5, a to aj v prípadne použitia korekčných šošoviek, pričom stav monokulárneho videnia musí trvať najmenej šesť mesiacov a zorné pole tohto oka musí spĺňať požiadavku podľa odseku 1 písm. b). Posudzujúci lekár v takom prípade vždy požiada o odborné očné vyšetrenie.

(4)
Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

a)
musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,8 na lepšom oku a aspoň 0,1 na horšom oku, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek,

b)
zároveň musí mať binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej 70 stupňov doľava a doprava a 30 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 30 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.

(5)
Ak sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,1 podľa odseku 4 písm. a) používajú korekčné šošovky, minimálna ostrosť (0,8 a 0,1) sa musí dosiahnuť buď pomocou okuliarov so silou nepresahujúcou plus osem dioptrií, alebo pomocou kontaktných šošoviek, pričom korekcia sa musí dobre znášať.

(6)
Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti na kontrast.

(7)
Osoba patriaca do skupiny 2, u ktorej z rôznych príčin vzniklo výrazné zníženie videnia na jednom oku, môže byť zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE až po uplynutí najmenej šiestich mesiacov pri splnení podmienok podľa odseku 4, iba ak odborné vyšetrenie potvrdí zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel.

II.
Minimálne požiadavky na sluch

(1)
Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.

(2)
Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

a)
je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

b)
je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom,

c)
je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe individuálneho posúdenia celkového zdravotného stavu.

(3)
Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

a)
je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

b)
je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom na jedno ucho alebo obe uši,

c)
je zdravotne nespôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu viac ako 90 % podľa Fowlera.

(4)
Osoby, ktoré patria do skupiny 2, s implantovanými špeciálnymi implantovateľnými načúvacími prístrojmi pri obojstrannej ťažkej poruche sluchu sa posudzujú individuálne na špecializovanom pracovisku, ktoré operačný výkon vykonalo alebo ktoré operačný výkon vykonáva.

III.
Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou pohyblivosťou

(1)
Zdravotne nespôsobilá na vedenie motorových vozidiel je osoba, ktorá trpí na takú poruchu pohybového systému alebo na abnormalitu pohybového systému, ktorá má za následok obmedzenú pohyblivosť a ktorá môže pri vedení motorového vozidla predstavovať nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.

(2)
Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe stanoviska odborného lekára.12) Toto stanovisko musí byť založené na lekárskom vyšetrení poruchy alebo abnormality pohybového systému. Ak je to nevyhnutné v záujme bezpečného ovládania motorového vozidla touto osobou, odborným vyšetrením sa môže zdravotná spôsobilosť tejto osoby podmieniť používaním jednej alebo viacerých zdravotníckych pomôcok alebo jednou alebo viacerými technickými úpravami vozidla.

(3)
Osoba trpiaca na progresívnu chorobu pohybového systému je zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Ak ide o nemenné postihnutie pohybového systému, dotknutá osoba sa nemusí pravidelne podrobovať lekárskym prehliadkam.

(4)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na chorobu, poruchu, abnormalitu alebo postihnutie pohybového systému, ktoré majú za následok obmedzenú pohyblivosť, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

IV.
Zdravotná spôsobilosť a kardiovaskulárne choroby

(1)
Choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému s následkom náhleho oslabenia alebo zlyhania cerebrálnych funkcií, predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku a vylučujú alebo obmedzujú zdravotnú spôsobilosť.

(2)
Choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 1, pri ktorých osobu trpiacu na chorobu, chybu alebo stav podľa odseku 1 možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na takúto chorobu, chybu alebo takýto stav a výsledok lekárskej prehliadky potvrdí vyliečenie alebo zlepšenie takejto choroby, chyby alebo stavu, sú tieto:

a)
u osoby patriacej do skupiny 1

1.
chorobne pomalá činnosť srdca (poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy vedenia) alebo chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) s prípadom alebo prípadmi náhlej straty vedomia v minulosti v dôsledku porúch srdcového rytmu,

2.
chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená so štrukturálnym ochorením srdca a pretrvávajúcou komorovou tachykardiou,

3.
implantácia alebo nahradenie defibrilátora alebo primeraný alebo neprimeraný výboj defibrilátora,

4.
synkopa (prechodná strata vedomia a svalového tonusu charakterizovaná rýchlym nástupom, krátkym trvaním a spontánnym zotavením, ku ktorej dochádza v dôsledku celkového nedokrvenia mozgu a v ktorej prípade sa predpokladá, že je podmienená reflexom, bez známej príčiny, bez akéhokoľvek preukázateľného ochorenia srdca),

5.
akútny koronárny syndróm,

6.
perkutánna koronárna intervencia,

7.
koronárna arteriálna bypassová chirurgia,

8.
mozgová mŕtvica/tranzitórny ischemický atak,

9.
zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I, II, III,

10.
transplantácia srdca,

11.
zariadenie na podporu srdcovej činnosti,

12.
operácia srdcovej chlopne,

13.
malígna hypertenzia (zvýšenie systolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 180 mm Hg alebo diastolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 110 mm Hg spojené s hroziacim alebo progresívnym poškodením orgánov),

14.
kongenitálne srdcové ochorenie,

15.
hypertrofická kardiomyopatia, ak je bez synkopy,

16.
syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes alebo Q-Tc > 500 ms,

17.
hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,

18.
závažná komplikácia po srdcovom infarkte,

19.
opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu aj bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,

20.
stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,

b)
u osoby patriacej do skupiny 2

1.
choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) okrem tretieho, deviateho, jedenásteho a pätnásteho až dvadsiateho bodu,

2.
bradyarytmia, poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy predsieňovo-komorového vedenia s Möbitzovou blokádou II. typu druhého stupňa, predsieňovo-komorovou blokádou tretieho stupňa alebo alternujúcou blokádou ramienok,

3.
chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená s indikáciou na implantáciu defibrilátora,

4.
významná stenóza krčnice,

5.
maximálny priemer aorty presahuje 5,5 cm,

6.
zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I a II v prípadoch, že ejekčná frakcia ľavej komory je viac ako 35 %,

7.
krvný tlak stupňa III (diastolický krvný tlak ≥ 110 mm Hg alebo systolický krvný tlak ≥ 180 mm Hg),

8.
závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšou poruchou srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,

9.
ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd alebo väčšími aneuryzmami aorty,

10.
cievna choroba mozgu s následnými poruchami,

11.
komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,

12.
komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.

(3)
Kardiovaskulárne choroby, chyby alebo stavy, pri ktorých je zdravotná spôsobilosť vylúčená, sú tieto:

a)
u osoby patriacej do skupiny 1

1.
periférne cievne ochorenie – aneuryzma hrudnej a brušnej aorty, ak maximálny priemer aorty je taký, že hrozí závažné riziko náhleho pretrhnutia a následnej udalosti, ktorá znemožní ovládanie vozidla,

2.
chronické zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association IV,

3.
ochorenie srdcovej chlopne s aortálnou regurgitáciou, aortálnou stenózou, mitrálnou regurgitáciou alebo mitrálnou stenózou, ak sa funkčná schopnosť odhaduje na hodnotu New York Heart Association IV alebo ak nastal prípad synkopy,

4.
Brugadov syndróm so synkopou alebo prerušením náhleho zastavenia srdca,

b)
u osoby patriacej do skupiny 2

1.
choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) prvého a štvrtého bodu,

2.
implantácia defibrilátora,

3.
zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association III a IV,

4.
zavedené zariadenia na podporu srdcovej činnosti,

5.
ochorenie srdcovej chlopne podľa klasifikácie New York Heart Association III alebo IV alebo s ejekčnou frakciou pod 35 %, mitrálnou stenózou a závažnou pľúcnou hypertenziou alebo s echokardiograficky potvrdenou závažnou aortálnou stenózou alebo aortálnou stenózou spôsobujúcou synkopu, s výnimkou úplne asymptomatickej závažnej aortálnej stenózy, ak sú splnené požiadavky záťažového testu,

6.
hypertrofická kardiomyopatia so synkopami alebo ak sú splnené podmienky na implantáciu defibrilátora v rámci primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti,

7.
syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes a Q-Tc > 500 ms.

(4)
U žiadateľov alebo vodičov s dobre opísanými kardiomyopatiami (najmä arytmogénnou kardiomyopatiou pravej komory, non-kompaktnou kardiomyopatiou, katecholaminergnou polymorfnou komorovou tachykardiou a syndrómom krátkeho intervalu QT) alebo s novými kardiomyopatiami, ktoré sa môžu odhaliť, sa dôkladne posúdia rizikové udalosti spôsobujúce náhlu neschopnosť a prognostické ukazovatele konkrétnej kardiomyopatie.

(5)
Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia, sa musí posudzovať v súvislosti s inými výsledkami lekárskej prehliadky, možnými zdravotnými komplikáciami a nebezpečenstvom, ktoré tieto komplikácie môžu predstavovať pre cestnú premávku.

(6)
Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje posudzujúci lekár. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(7)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, je súčasťou prvej lekárskej prehliadky zameranej na zistenie zdravotnej spôsobilosti po prekonaní srdcového infarktu aj odborné vyšetrenie zamerané na kardiovaskulárny systém. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(8)
Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, môže byť podľa § 86 ods. 2 písm. d) zákona podmienená aj inak, ako povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke, najmä podmienením zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 9.

(9)
Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4, alebo trpiacu na chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému uvedené v odsekoch 1 až 4, ale majúce ľahšiu formu, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(10)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, najmä dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

V.
Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť

(1)
Na účely minimálnych požiadaviek na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel u osôb s diabetes mellitus sa ťažkou hypoglykémiou rozumie stav, keď je potrebná pomoc inej osoby a opakovanou hypoglykémiou sa rozumie druhá ťažká hypoglykémia v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, aj taká, ktorá nesúvisí s vedením motorového vozidla.

(2)
Osoba, ktorá má diabetes mellitus a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak

a)
sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a

b)
preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy.

(3)
Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť päť rokov.

(4)
Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená,

a)
ak sa vyskytuje opakovaná ťažká hypoglykémia,

b)
ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, alebo

c)
v prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie neuplynuli tri mesiace od poslednej príhody.

(5)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, najmä dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

(6)
Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú na základe stanoviska z odborného vyšetrenia a ak

a)
sa u takej osoby v predchádzajúcich 12 mesiacoch nevyskytla opakovaná ťažká hypoglykémia,

b)
u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,

c)
taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo,

d)
taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie,

e)
u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,

f)
sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(7)
Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť dva roky.

VI.
Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a syndróm obštrukčného spánkového apnoe

(1)
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla sú také choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré spôsobujú zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku

a)
u osoby patriacej do skupiny 1

1.
záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,

2.
hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,

3.
stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami,

4.
choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,

5.
záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia,

b)
u osoby patriacej do skupiny 2

1.
choroby, chyby alebo stavy podľa písmena a),

2.
epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej liečby,

3.
a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

(2)
Na účely tejto vyhlášky sa epilepsia vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov. Vyvolaný epileptický záchvat je na účely tejto vyhlášky vymedzený ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť.

(3)
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, sú najmä neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgickými zákrokmi, ktoré ovplyvňujú centrálny alebo periférny nervový systém a spôsobujú psychické, zmyslové alebo motorické poruchy a majú vplyv na rovnováhu a koordináciu, ako sú

a)
stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie, pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami,

b)
stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ak obmedzujú schopnosť viesť motorové vozidlo,

c)
vyvolaný epileptický záchvat; posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený rozoznateľným vyvolávajúcim faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať pri vedení vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch posúdená ako zdravotne spôsobilá, a to len na základe neurologického stanoviska (posudok by mal byť v prípade potreby v súlade s posudkom k inej poruche alebo chorobe uvedenej v tejto prílohe alebo k inému faktoru komorbidity),

d)
prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď počas dvanástich mesiacov nemala záchvaty a absolvovala zodpovedajúce lekárske posúdenie zahŕňajúce aj EEG vyšetrenie so stimulačnými metódami; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,

e)
epilepsia; posudzovanú osobu možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď uplynie obdobie jedného roka bez ďalších záchvatov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,

f)
pooperačné stavy chirurgickej liečby epilepsie; postupuje sa podľa písmena e),

g)
záchvaty výlučne počas spánku; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas spánku, možno považovať za zdravotne spôsobilú, pokiaľ sa tento ustálený stav pozoruje počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatov požadované pri epilepsii; ak sa u posudzovanej osoby vyskytujú záchvaty v bdelom stave, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,

h)
záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty, pri ktorých sa výlučne preukázalo, že nemajú vplyv na vedomie a ani nespôsobujú nejakú funkčnú poruchu, možno považovať za zdravotne spôsobilú pod podmienkou, že tento ustálený stav pretrváva počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatu požadované pri epilepsii; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala žiaden iný typ epileptického záchvatu, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením; ak posudzovanú osobu postihne akýkoľvek iný druh záchvatu, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,

i)
záchvaty v dôsledku zmeny liečby na pokyn lekára; posudzovaná osoba sa môže považovať za nespôsobilú viesť motorové vozidlo od začiatku obdobia ukončovania liečby a následne na obdobie šiestich mesiacov po jej skončení; ak sa vyskytnú záchvaty počas obdobia zmeny alebo po prerušení podávania liekov na pokyn lekára, posudzovaná osoba nesmie viesť vozidlo tri mesiace po obnovení liečby, ktorá bola predtým účinná,

j)
iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla.

(4)
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých osobu patriacu do skupiny 2 možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa táto osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, pričom závery lekárskej prehliadky jej zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, takými chorobami sú:

a)
choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 3,

b)
vyvolaný epileptický záchvat; osoba, u ktorej bol zistený epileptický záchvat podmienený zjavne rozoznateľným príčinným faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak sa podrobí vyšetreniu EEG a neurologickému vyšetreniu s negatívnym záverom; to neplatí, ak bol u nej zistený ojedinelý záchvat alebo strata vedomia,

c)
prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, ak bez pomoci protiepileptických liekov nemala nasledujúcich päť rokov epileptický záchvat a ak sa vykonalo vhodné neurologické posúdenie vrátane EEG vyšetrenia; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,

d)
epilepsia; je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci protiepileptických liekov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,

e)
iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla; riziko opakovania by nemalo byť vyššie ako 2 % ročne,

f)
ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

(5)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a podobne.

(6)
Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 2 nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom období, v priebehu ktorého sa nevyskytnú u nej epileptické záchvaty. V prípade akútnej príhody je súčasťou posúdenia zdravotného stavu vyšetrenie EEG a neurologické vyšetrenie.

(7)
Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením preukázané riziko vzniku záchvatu viac ako 2 percentá za 12 mesiacov.

(8)
Na účely tejto vyhlášky sa syndrómom obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného stupňa rozumie index respiračných zmien 15 až 29 apnoe a hypopnoe za hodinu spánku a syndrómom obštrukčného spánkového apnoe závažného stupňa sa rozumie index 30 alebo viac apnoe a hypopnoe za hodinu spánku, pričom obidva stupne sú spojené s nadmernou dennou ospalosťou.

(9)
Osobu s podozrením na syndróm obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia.

(10)
Osoba so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa je zdravotne spôsobilá za predpokladu, že sa pri odbornom vyšetrení preukáže, že

a)
ochorenie má primerane pod kontrolou,

b)
sa podrobuje liečbe,

c)
liečba je účinná.

(11)
Zdravotná spôsobilosť osoby so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa je podmienená povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke v intervaloch nepresahujúcich tri roky pri osobách patriacich do skupiny 1 a jeden rok pri osobách patriacich do skupiny 2 s cieľom určiť mieru dodržiavania liečby, potrebu pokračovania v liečbe a zachovávania potrebnej miery bdelosti.

VII.
Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy

(1)
Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2 sú choroby alebo stavy, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách:

a)
schizofrénia, bipolárna afektívna porucha,

b)
organická porucha osobnosti,

c)
demencia každého druhu,

d)
trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,

e)
psychotické poruchy,

f)
organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,

g)
duševná zaostalosť,

h)
a iné.

(2)
Duševné poruchy ovplyvňujúce bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2 uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na duševné poruchy a výsledok lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučuje:

a)
duševné poruchy vrodené spôsobené chorobou, úrazom alebo neurochirurgickými operáciami,

b)
vážne poruchy správania spôsobené starnutím alebo

c)
poruchy osobnosti vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability,

d)
a iné.

(3)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k duševným poruchám u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a pod.

VIII.
Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu

(1)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo k neschopnosti zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu sa musí brať do úvahy spoločenská nebezpečnosť takého stavu alebo konania u vodiča motorového vozidla.

(2)
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od alkoholu alebo nie je schopná zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu.

(3)
Za zdravotne spôsobilú možno uznať osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od alkoholu len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že je nespochybniteľné, že dôsledne a trvale abstinuje po dobu aspoň 2 rokov, pravidelne sa podrobuje lekárskej prehliadke na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(4)
Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, u ktorej boli zistené opakované akútne intoxikácie v anamnéze, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

IX.
Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látky a liečivá

(1)
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo pravidelne zneužíva iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie.

(2)
Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo v minulosti pravidelne zneužívala iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od návykových látok a liečiv a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

X.
Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek

(1)
Osobu patriacu do skupiny 1, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(2)
Osobu patriacu do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len vo výnimočnom prípade a len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti takejto osoby sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

XI.
Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu


Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý implantát, ak táto transplantácia alebo implantácia ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a jej vplyv nemožno podriadiť iným ustanoveniam tejto prílohy, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na stav súvisiaci s transplantáciou alebo implantáciou. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.
XII.
Ďalšie choroby, chyby alebo stavy, ktoré môžu mať vplyv na zdravotnú spôsobilosť


Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach a ktoré môžu vyústiť do funkčnej neschopnosti predstavujúcej pri vedení motorového vozidla nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu, chybu alebo stav.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


PODROBNOSTI O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA


I.
Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva sa vykonáva na základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru podľa § 91 ods. 4. zákona pre dôvodné podozrenie držiteľa vodičského oprávnenia ako vodiča motorového vozidla z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie a vzťahuje sa aj na inú osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona (ďalej len „povinná osoba“).

II.
Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva sa preskúmava odborným psychiatrickým vyšetrením.

III.
Účelom odborného psychiatrického vyšetrenia je vylúčiť alebo stanoviť diagnózu závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva (opioidov, kanabinoidov, kokaínu, stimulancií amfetamínového typu, sedatív alebo hypnotík, prchavých látok) alebo kombinovanej závislosti od viacerých psychoaktívnych látok súčasne.

IV.
Odborné psychiatrické vyšetrenie tvorí

1.
samotné psychiatrické vyšetrenie,

2.
orientačné somatické a neurologické vyšetrenie so zameraním na markery chronického etylizmu, chronického užívania drog (alkoholická facies, ascites, pavúčikovité névy, alkoholická polyneuropatia, stopy po injekčných vpichoch, výrazná redukcia váhy a podobne),

3.
fakultatívne klinické psychologické vyšetrenie s použitím špecificky zameraných psychologických testov na skríning problémov súvisiacich s užívaním alkoholu (napríklad AUDIT, MAST, MALT),

4.
toxikologické vyšetrenie (detekcia alkoholu v expirovanom vzduchu, kvalitatívne testy detekcie THC, morfínu, kokaínu, sedatív a hypnotík alebo ďalšie),

5.
biochemické vyšetrenie krvi so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu (GMT),

6.
hematologické vyšetrenie (krvný obraz so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu – MCV a na abúzus iných návykových látok – vyšetrenie krvou prenosných infekcií, napríklad protilátok proti HCV).

V.
Záver:

1.
na základe prvotného vyšetrenia pri úplnej jednoznačnosti zistení sa stanoví podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo vylúči diagnóza závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, ktoré u povinnej osoby zistil orgán Policajného zboru,

2.
psychiater okrem vlastných klinických zistení zohľadňuje v kontexte psychopatologického rozboru a záveru toxikologický nález orgánu Policajného zboru, dobu od vydania rozhodnutia do času príchodu povinnej osoby na psychiatrické vyšetrenie alebo iné relevantné anamnestické skutočnosti,

3.
na základe opakovaných kontrolných vyšetrení, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyšetrení, nie je možné stanoviť definitívnu diagnózu hneď po prvotnom vyšetrení, povinná osoba absolvuje ambulantné diagnostické sledovanie v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov,

4.
v rámci ambulantného diagnostického sledovania sa opakovane hodnotia

a)
zmeny klinického stavu,

b)
toxikologické nálezy,

c)
dodržiavanie termínov vyšetrení.

VI.
Ak psychiater odborným psychiatrickým vyšetrením

1.
nezistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva neodporučí preskúmanie zdravotnej spôsobilosti; záver vyšetrenia zaznamená do zdravotnej dokumentácie povinnej osoby pod diagnostickým kódom „Z 71.4 Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu“ alebo „Z 71.5 Poradenstvo a dohľad pri abúze drog“,

2.
zistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva odporučí preskúmanie jej zdravotnej spôsobilosti.

VII.
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva je psychiater povinný zaslať príslušnému orgánu Policajného zboru v lehote ustanovenej zákonom.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 6 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Prevziať prílohu - Príloha č. 6 - I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


II.

Forma, obsah a spôsob vypĺňania čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
(1)
Úvodná časť čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (ďalej len „čestné vyhlásenie posudzovanej osoby“) sa vypĺňa podľa predtlače takto:

1.
meno a priezvisko posudzovanej osoby,

2.
dátum narodenia posudzovanej osoby,

3.
adresa trvalého alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,


4.
a)
uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, o udelenie ktorých posudzovaná osoba žiada,

b)
uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

c)
uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí v zmysle § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.

(2)
Bod 5 čestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vypĺňa podľa poznámok k jednotlivým položkám.

(3)
V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania čestného vyhlásenia.

(4)
Bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej čestné vyhlásenie.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
Prevziať prílohu - Príloha č. 7-I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


II.

Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti
(1)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače.

(2)
Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.

(3)
Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom.

(4)
Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada.

(5)
V závere písmena a) sa prečiarkne skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí podľa § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.

(6)
V závere písmena b) bodoch 1. a 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode.

(7)
V závere písmena b) bode 3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napríklad „01.06. pre C“, „01.06, 61. pre C, CE“). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu vodičského oprávnenia alebo pre viacero skupín sa kódy a skupiny vodičského oprávnenia oddelia čiarkami.

(8)
Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.

(9)
Ak v závere písmena b) niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento bod prečiarkne.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI


Prevziať prílohu - Vzor 08

II.

Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej zdravotnej spôsobilosti
(1)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače

1.
meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2.
meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3.
rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

4.
uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,


5.
a)
posudzujúci lekár uvedie skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.,


b)
1.
– 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode,

3.
posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napríklad „01.06. pre C“, „01.06, 61. pre C, CE“). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu vodičského oprávnenia alebo pre viacero skupín sa kódy a skupiny vodičského oprávnenia oddelia čiarkami,

6.
miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,

7.
dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.,

8.
evidenčné číslo,

9.
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

(2)
Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento bod prečiarkne.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ĎALŠIE PODMIENKY PRE VODIČA ALEBO ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA


I.
HARMONIZOVANÉ KÓDY EÚ

A.
VODIČ (zdravotné dôvody)

01.
Korekcia a/alebo ochrana zraku

01.01.
Okuliare

01.02.
Kontaktná šošovka (šošovky)

01.05.
Ochrana očí

01.06.
Okuliare alebo kontaktné šošovky

01.07.
Špecifická optická pomôcka

02.
Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka

03.
Protéza/ortéza končatín

03.01.
Protéza/ortéza hornej končatiny

03.02.
Protéza/ortéza dolnej končatiny

B.
ÚPRAVY VOZIDLA

10.
Modifikované radenie

10.02.
Automatická voľba prevodového pomeru

10.04.
Upravený ovládač prevodu

15.
Modifikovaná spojka

15.01.
Upravený spojkový pedál

15.02.
Ručne ovládaná spojka

15.03.
Automatická spojka

15.04.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu

20.
Modifikované brzdové systémy

20.01.
Upravený brzdový pedál

20.03.
Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou

20.04.
Posuvný brzdový pedál

20.05.
Sklápací brzdový pedál

20.06.
Ručne ovládaná brzda

20.07.
Ovládanie brzdy maximálnou silou … N (*) [napríklad „20.07(300 N)“]

20.09.
Upravená parkovacia brzda

20.12.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu

20.13.
Brzda ovládaná kolenom

20.14.
Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily

25.
Modifikované akcelerátorové systémy

25.01.
Upravený pedál akcelerátora

25.03.
Sklápací pedál akcelerátora

25.04.
Ručne ovládaný akcelerátor

25.05.
Akcelerátor ovládaný kolenom

25.06.
Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily

25.08.
Pedál akcelerátora vľavo

25.09.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora

31.
Úpravy a zabezpečenie pedálov

31.01.
Ďalší súbor paralelných pedálov

31.02.
Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni

31.03.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané nohou

31.04.
Zvýšená podlaha

32.
Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora

32.01.
Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

32.02.
Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou

33.
Kombinované systémy prevádzkovej brzdy, akcelerátora a riadenia

33.01.
Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou

33.02.
Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami

35.
Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové svetlá atď.)

35.02.
Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.03.
Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.04.
Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.05.
Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd

40.
Modifikovaný mechanizmus riadenia

40.01.
Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N (*) [napríklad „40.01 (140 N)“]

40.05.
Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer, atď.)

40.06.
Upravené umiestnenie volantu

40.09.
Nožné riadenie

40.11.
Pomocné zariadenie na volante

40.14.
Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom

40.15.
Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami

42.
Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán

42.01.
Upravené zariadenie na výhľad dozadu

42.03.
Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad

42.05.
Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle

43.
Miesto na sedenie vodiča

43.01.
Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov

43.02.
Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela

43.03.
Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability

43.04.
Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou

43.06.
Úprava bezpečnostného pásu

43.07.
Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability

44.
Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)

44.01.
Samostatne ovládaná brzda

44.02.
Upravená brzda predného kolesa

44.03.
Upravená brzda zadného kolesa

44.04.
Upravený akcelerátor

44.08.
Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu motocykla pri zastavení a státí

44.09.
Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N (*) [napríklad „44.09 (140 N)“]

44.10.
Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N(*) [napríklad „44.10 (240 N)“]

44.11.
Upravená opierka nôh

44.12.
Upravená rukoväť

45.
Len motocykel s postranným vozíkom

46.
Len trojkolky

47.
Len pre vozidlá s viac ako dvoma kolesami, ktoré od vodiča nevyžadujú udržiavať rovnováhu pri štartovaní, zastavení a státí

50.
Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:


a ľavé

b pravé

c ruka

d noha

e stredné

f rameno

g palec
C.
KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI

61.
Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka)

62.
Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...

63.
Vedenie vozidla bez spolucestujúcich

64.
Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km ∙ h-1

65.
Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej skupiny

66.
Bez prípojného vozidla

67.
Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená

68.
Požitie alkoholu nepovolené

69.
Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom označeným textom „EN 50436“ s vyznačením dátumu skončenia obmedzenia [napríklad „(69 (01.01.12)“]

D.
ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

70.
Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „70.0123456789.NL“)

71.
Duplikát vodičského preukazu č. … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „71.987654321.HR“)

73.
Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1).

78.
Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou

79.
[…] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním § 102 až 106a zákona

79.01.
Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho

79.02.
Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM

79.03.
Len pre trojkolky

79.04.
Len pre trojkolky s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

79.05.
Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg

79.06.
Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková prípojného vozidla presahuje 3 500 kg

80.
Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov

81.
Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov

95.
Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v zákone č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov do … [napríklad „95 (01.01.12)“]

96.
Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť takejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg

97.
Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave“.

II.
NÁRODNÉ KÓDY

A.
VODIČ (zdravotné dôvody)

500.
Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

B.
VODIČ (psychická spôsobilosť)

600.
Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona

600.09
Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí

600.10
Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI


I.
Minimálna úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla sa posudzuje štandardizovanými psychologickými testmi, ktoré sú zamerané na:

1.
Všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie.

2.
Gramotnosť (alfabetizmus).

3.
Výkonové dispozície minimálne na úrovni podpriemeru populácie (minimálne 33 percentil) v každom z nasledujúcich kritérií:

a)
pozornosť v záťaži,

b)
psychomotorické tempo,

c)
senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),

d)
reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov), testované pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania u vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (ADR),

e)
pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť.

II.
Kontraindikácie v štruktúre osobnosti

1.
Nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie.

2.
Emocionálna labilita.

3.
Nízka úroveň racionálnej regulácie správania a ovládania, resp. tolerancie negatívnych afektov.

4.
Prevažne maladaptívne stratégie zvládania životných situácií, záťaže a vyhodnotenia dopravných situácií

a)
nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom,

b)
nízka schopnosť odhadnutia a posúdenia miery rizika a nebezpečenstva, vysoká miera tendencie riskovať,

c)
sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, súperivá, nekooperatívna orientácia, intolerancia, neohľaduplnosť.

III.
Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave

a)
dopravné nehody a dopravné priestupky,

b)
zadržaný vodičský preukaz,

c)
celkový a ročný počet najazdených kilometrov,

d)
vyšší počet úrazov,

e)
opakovaná trestná činnosť,

f)
výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy,

g)
alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,

h)
zdravotné chyby, poruchy a choroby,

i)
neurotické alebo psychotické ochorenia.

IV.
Podmienenie psychickej spôsobilosti


Posudzujúci psychológ môže podmieniť psychickú spôsobilosť, ak ide o posudzovanú osobu s
a)
kognitívnymi deficitmi, ktoré sú nižšie ako 33-percentil štandardizovanej psychodiagnostickej metódy,

b)
neistou prognózou z hľadiska rizikových faktorov v profile osobnosti,

c)
neistou prognózou z hľadiska rizík neurotického a/alebo psychotického ochorenia,

d)
neistou prognózou z hľadiska potenciálnych rizík v oblasti sebaregulácie, zvládania rizika, motivácie a vôle v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby,

e)
rizikovými anamnestickými znakmi v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby aj s ohľadom na výkonové predpoklady a charakteristiky v štruktúre a dynamike osobnosti.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 11 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Prevziať prílohu - Vzor 11
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
Prevziať prílohu - Príloha č. 12-I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


II.

Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti
(1)
Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače.

(2)
Posudzujúci psychológ v názve prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzujúcu osobu nie je relevantná.

(3)
Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom.

(4)
Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada.

(5)
V závere bodoch 1. a 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode; kódy 600.09 a 600.10 sa vždy zaznamenajú v bode 1.

(6)
V závere bode 3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napríklad „600. pre C“, „600.09, 600.10. pre B“). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia sa kódy a skupiny vodičského oprávnenia oddelia čiarkami.

(7)
Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.

(8)
Ak v závere niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI


Prevziať prílohu - Vzor 13

II.

Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti
(1)
Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače

1.
meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),

2.
meno a priezvisko posudzovanej osoby,

3.
rodné číslo posudzovanej osoby, ak ho má pridelené alebo dátum narodenia posudzovanej osoby, ak rodné číslo nemá pridelené,

4.
uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,


5.
1.
– 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode; kódy 600.09 a 600.10 sa vždy zaznamenajú v bode 1.,

3.
posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode, takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napríklad „600. pre C“, „600.09, 600.10. pre B“). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia sa kódy a skupiny vodičského oprávnenia oddelia čiarkami,

6.
miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,

7.
dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.,

8.
evidenčné číslo,

9.
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

(2)
Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne.

(3)
Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA


I.
Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol

1.
stretnutie


Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.

Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.

Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy.
2.
stretnutie


Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.

Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza.

Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.
3.
stretnutie


Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoločnosti a skupinové procesy.

Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvyškového alkoholu, odhadová výpočtová formulka podľa Widmarka.

Narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.
4.
stretnutie


Požívanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu.

Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri pití alkoholu, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.

Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.

Výstupný individuálny rozhovor.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.
II.
Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a liečivá

1.
stretnutie


Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.

Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.

Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy.
2.
stretnutie


Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.

Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza.

Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania.
3.
stretnutie


Rozdelenie iných návykových látok a liečiv a ich pôsobenie na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov požívania inej návykovej látky alebo liečiva jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola inej návykovej látky alebo liečiva v spoločnosti a skupinové procesy.

Narušenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke.
4.
stretnutie


Požívanie, zneužívanie, závislosť od inej návykovej látky alebo liečiva, stratégie odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva, konkrétne techniky odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva.

Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri požívaní inej návykovej látky alebo liečiva, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.

Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.

Výstupný individuálny rozhovor.

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 13d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 13e k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z.z.


VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU
Prevziať prílohu -
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 15 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 15 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 16 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


VZOR ČISTOPISU MEDZINÁRODNÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU PODĽA ŽENEVSKÉHO DOHOVORU
Prevziať prílohu - Vzor 16
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 17 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM
Prevziať prílohu - Príloha č. 17 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 18 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM VOZIDIEL CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VOZIDIEL ADMINI-STRATÍVNEHO A TECHNICKÉHO PERSONÁLU CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OBCHODNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV ZRIADENÝCH DIPLOMATICKOU MISIOU A ZNAČIEK S PÍSMENAMI CD A CC
Prevziať prílohu - Vzor 18
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 19 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


VZOR TLAČIVA NA VEDENIE PREHĽADU O MANIPULÁCII S TABUĽKAMI SO ZVLÁŠTNYM EVIDENČNÝM ČÍSLOM A O ICH PRIDEĽOVANÍ, TLAČIVA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA A OSVEDČENIA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA
Prevziať prílohu - Príloha č. 19 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 20 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.


VZOR POZNÁVACEJ ZNAČKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prevziať prílohu - Vzor 20
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore