Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 357/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 372/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, ...
b)
finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti ...
c)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností ...
d)
finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon ...
e)
verejnými financiami finančné prostriedky podľa osobitného predpisu,2) finančné prostriedky zo zahraničia ...
f)
orgánom verejnej správy subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu3) a právnická osoba, prostredníctvom ...
g)
oprávnenou osobou orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú ...
h)
povinnou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva ...
i)
prizvanou osobou zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby, cudzinec5) ...
j)
zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,6)
k)
auditujúcim orgánom ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu,
l)
hospodárnosťou vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a ...
m)
efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami, ...
n)
účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie, ...
o)
účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia,
p)
riadením rizík opakujúci sa proces navzájom previazaných činností, ktorých cieľom je riadiť potenciálny ...
q)
rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov a úloh,
r)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...
s)
hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu overovanie dodržiavania ustanovení tohto ...
§ 3
Pôsobnosť ministerstva financií

Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a audit

a)
vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly ...
b)
usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly a auditu; príslušné orgány verejnej správy sú povinné tieto ...
c)
koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu,
d)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými ...
e)
zabezpečuje úlohy orgánu auditu podľa osobitných predpisov,7)
f)
plní úlohy Centrálnej harmonizačnej jednotky pre systém verejnej vnútornej kontroly,
g)
poskytuje informácie súvisiace s uplatňovaním tohto zákona orgánom Európskej únie a orgánom iného štátu ...
h)
zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu a audit,
i)
vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,8)
j)
hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu,
k)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladá a vymáha sankcie podľa § 4 ods. 4 písm. ...
l)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Úrad vládneho auditu
(1)

Zriaďuje sa Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene. ...

(2)

Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva ...

(3)

Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister ...

(4)

Úrad vládneho auditu

a)
vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,8)
b)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia ...
c)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo ...
d)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ...
e)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ...
f)
poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3,
g)
hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
h)
plní ďalšie úlohy neuvedené v písmenách a) až g), ak tak ustanovujú osobitné predpisy.10)
§ 5
Finančné riadenie
(1)

Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého ...

a)
riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo ...
b)
hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti,
c)
overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií,
d)
vykonanie alebo pokračovanie finančnej operácie alebo jej časti, len ak je v súlade s § 6 ods. 4,
e)
spoľahlivosť výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o finančnej operácii ...
f)
správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti,
g)
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h)
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12) ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy,
i)
zavedenie a dodržiavanie pravidiel a postupov na účely zamedzenia a predchádzania korupcii,
j)
monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom získavania informácií ...
k)
vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,
l)
prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených oprávnenou ...
(2)

Orgán verejnej správy je povinný určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, ...

Finančná kontrola
§ 6
(1)

Finančná kontrola sa vykonáva ako

a)
základná finančná kontrola,
b)
administratívna finančná kontrola,
c)
finančná kontrola na mieste.
(2)

Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy.

(3)

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä

a)
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami ...
b)
dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
c)
dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných ...
d)
dodržiavanie uzatvorených zmlúv15) orgánom verejnej správy,
e)
dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
f)
správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, ...
g)
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h)
predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,
i)
včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými ...
j)
overovanie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným administratívnou finančnou kontrolou alebo ...
k)
overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením. ...
(4)

Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej ...

a)
rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
b)
rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena ...
c)
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na ...
d)
zmluvami15) uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,14)
f)
vnútornými predpismi alebo
g)
inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).
§ 7
Základná finančná kontrola
(1)

Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej ...

(2)

Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci ...

(3)

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou ...

a)
finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
b)
vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
c)
poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia ...
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 nepoužije orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného záchranného ...

§ 8
Administratívna finančná kontrola
(1)

Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na použitie verejných financií z rozpočtu orgánu verejnej správy, ...

(3)

Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe správneho konania, súdneho konania, certifikačného ...

(4)

Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej ...

§ 9
Finančná kontrola na mieste
(1)

Finančnú operáciu alebo jej časť je orgán verejnej správy oprávnený overovať aj finančnou kontrolou ...

(2)

Orgán verejnej správy je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na mieste v

a)
jeho organizačných útvaroch,
b)
právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v právnickej ...
c)
právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ...
d)
inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej ...
(3)

Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy na základe písomného ...

(4)

Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly ...

Audit
§ 10
(1)

Audit sa vykonáva ako vnútorný audit alebo vládny audit.

(2)

Cieľom auditu je najmä

a)
napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov orgánu verejnej správy,
b)
prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia,
c)
overovať a hodnotiť systém riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie možných rizík súvisiacich s ...
d)
overovať a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika ...
e)
overovať a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, ...
f)
overovať a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich ...
g)
overovať správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
h)
overovať a hodnotiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných ...
i)
overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania podvodom, ...
j)
overovať a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ...
k)
overovať splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom alebo vládnym auditom,
l)
odporúčať zlepšenia riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,
m)
overovať a hodnotiť ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným ...
(3)

Zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit alebo vládny audit nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia ...

(4)

Na vykonávanie auditu sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa ...

§ 10a
Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu
(1)

Ministerstvo financií hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu. Úrad vládneho auditu ...

(2)

Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu sa vykonáva pod vedením vládneho audítora ...

(3)

Hodnotenie kvality vykonávania vládneho auditu sa vykonáva v auditujúcom orgáne a inej právnickej osobe ...

(4)

Na hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu sa primerane použijú základné pravidlá ...

(5)

Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu v orgánoch verejnej správy, ktorými ...

§ 11
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(1)

Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) ako nezávislý orgán, ktorý plní ...

(2)

Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu a auditujúci orgán ...
b)
posudzuje návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora do 30 pracovných dní od doručenia ...
c)
posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym ...
d)
spolupracuje pri zabezpečovaní vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorov a overuje splnenie ...
(3)

Ďalšie úlohy výboru, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti výboru upraví štatút výboru, ktorý schvaľuje ...

§ 12
Podmienky vymenovania vnútorného audítora a vládneho audítora
(1)

Za vnútorného audítora a vládneho audítora možno vymenovať zamestnanca správcu kapitoly štátneho rozpočtu, ...

a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má odbornú spôsobilosť,
e)
má najmenej dva roky odbornej praxe v oblasti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly ...
(2)

Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje fyzická osoba, ktorá nespáchala trestný čin majetkovej ...

(3)

Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností potrebných ...

(4)

Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe ...

(5)

Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných audítorov a zoznam vládnych audítorov, ktoré sú verejne ...

§ 13
Kvalifikačná skúška
(1)

Kvalifikačná skúška je zameraná najmä na overenie vedomostí z

a)
tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov ...
b)
medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
c)
postupov a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním auditu, ktoré sú verejne prístupné.
(2)

Vykonanie kvalifikačnej skúšky zabezpečuje ministerstvo financií.

(3)

Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky sa zverejnia ...

(4)

Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky doručenej ...

(5)

Kvalifikačná skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom financií. ...

(6)

Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo financií uchádzačovi do 20 pracovných dní odo dňa ...

§ 14
Odborné vzdelávanie
(1)

Odborné vzdelávanie je priebežné získavanie, obnovovanie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí ...

(2)

Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvovať odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje ministerstvo ...

(3)

Ako súčasť odborného vzdelávania môže výbor uznať vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi aj ...

(4)

Výbor môže uznať absolvovanie iných foriem vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti na základe ...

(5)

Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní v každom kalendárnom roku absolvovať najmenej 20 hodín ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na vnútorného audítora a vládneho audítora z dôvodu materskej ...

(7)

Splnenie podmienok odborného vzdelávania overuje výbor.

§ 15
Odvolanie a zánik výkonu funkcie vnútorného audítora a vládneho audítora
(1)

Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vnútorného ...

(2)

Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vládneho ...

(3)

Ministerstvo financií môže navrhnúť odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného ...

(4)

Ministerstvo financií zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora s uvedením ...

(5)

Minister financií alebo štatutárny orgán iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu po predchádzajúcom ...

(6)

Ministerstvo financií po predchádzajúcom posúdení návrhu na odvolanie podľa odseku 3 alebo odseku 4 ...

(7)

Vnútorný audítor alebo vládny audítor odvolaný na základe návrhu podľa odsekov 1 až 3 môže byť znovu ...

(8)

Výkon funkcie vnútorného audítora alebo vládneho audítora zaniká

a)
odvolaním,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol vnútorný audítor alebo vládny audítor odsúdený ...
d)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho.
Vnútorný audit
§ 16
(1)

Vykonávanie vnútorného auditu je povinný zabezpečiť správca kapitoly štátneho rozpočtu minimálne dvoma ...

(2)

Vnútorný audit je oprávnený vykonávať vnútorný audítor správcu kapitoly štátneho rozpočtu a zamestnanec ...

(3)

Vnútorného audítora je oprávnený vymenovať štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu po splnení ...

(4)

Správca kapitoly štátneho rozpočtu vykonáva vnútorný audit v

a)
organizačných útvaroch správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
b)
právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti, alebo v právnickej ...
c)
právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ...
d)
inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej ...
(5)

Okrem cieľov uvedených v § 10 ods. 2 je cieľom vnútorného auditu overovať aj dodržiavanie ustanovení ...

(6)

Útvar vnútorného auditu je povinný vypracovať a predložiť na schválenie štatutárnemu orgánu správcu ...

§ 17
(1)

Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý ...

(2)

Strednodobý plán obsahuje najmä priority vnútorného auditu, čas potrebný na vykonanie a frekvenciu vnútorných ...

(3)

Ročný plán vychádza zo strednodobého plánu a spresňuje rozsah a cieľ vnútorných auditov, časové rozvrhnutie, ...

(4)

Strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, ...

(5)

V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, môže útvar vnútorného ...

(6)

Program vnútorného auditu schvaľuje štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu pre každý vnútorný ...

(7)

Program vnútorného auditu obsahuje najmä

a)
názov a sídlo oprávnenej osoby,
b)
názov a sídlo povinnej osoby,
c)
hodnotený úsek činnosti povinnej osoby,
d)
cieľ vnútorného auditu,
e)
obdobie, ktoré bude vnútorný audit hodnotiť,
f)
začiatok a predpokladanú dobu vykonávania vnútorného auditu,
g)
ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania vnútorného auditu.
(8)

Vnútorný audítor poverený vedením vnútorného auditu predloží správu alebo čiastkovú správu z vykonaného ...

§ 18
(1)

Útvar vnútorného auditu je povinný

a)
zaslať ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené plány vnútorného ...
b)
vypracovať a zaslať ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym ...
c)
zabezpečiť zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému vnútornému ...
(2)

Obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

Vládny audit
§ 19
(1)

Vládny audit vykonáva auditujúci orgán a iná právnická osoba podľa odseku 5 samostatne alebo spoločne. ...

(2)

Vládny audit je oprávnený vykonávať vládny audítor, zamestnanci auditujúceho orgánu alebo zamestnanci ...

(3)

Vládny audit sa vykonáva v

a)
orgáne verejnej správy; v orgánoch verejnej správy, ktorými sú Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ...
b)
obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit ...
c)
právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ...
d)
osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné ...
e)
inej osobe, ako je uvedená v písmenách a) až d), ak tak ustanovuje osobitný predpis.8)
(4)

Okrem cieľov auditu uvedených v § 10 ods. 2 je cieľom vládneho auditu overovať dodržiavanie ustanovení ...

(5)

Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť inú právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne ...

(6)

Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba podľa odseku 5 vykonávajú vládny audit v osobách uvedených ...

Základné pravidlá finančnej kontroly a auditu
§ 20
(1)

Administratívna finančná kontrola sa začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe. ...

(2)

Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo ...

a)
vyžadovať a odoberať od povinnej osoby alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo ...
b)
vyžadovať od povinnej osoby alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa tohto zákona,
c)
vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov ...
d)
vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
e)
vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí ...
f)
overiť splnenie prijatých opatrení.
(3)

Oprávnená osoba je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená v nevyhnutnom rozsahu ...

(4)

Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo ...

a)
potvrdiť povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených ...
b)
oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ak boli zistené ...
c)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie ...
d)
zaslať čiastkovú správu alebo správu povinnej osobe,
e)
oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu ...
(5)

Oprávnená osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených v odseku ...

a)
vopred oznámiť povinnej osobe alebo tretej osobe termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na ...
b)
preukázať sa poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a umožniť na základe požiadavky ...
(6)

Návrh čiastkovej správy alebo návrh správy podľa odseku 4 písm. b) sa považuje za doručený, aj ak ho ...

(7)

Pri výkone auditu sa skutočnosti zistené počas auditu prerokujú s povinnou osobou pred doručením návrhu ...

(8)

Na prerokovaní skutočností zistených počas auditu je oprávnený zúčastniť sa aj iný zamestnanec správcu ...

§ 21
(1)

Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo ...

a)
vyžadovať od oprávnenej osoby alebo od prizvanej osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov ...
b)
podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, ...
c)
vyžadovať od oprávnenej osoby zaslanie čiastkovej správy alebo správy.
(2)

Povinná osoba je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená, okrem oprávnení uvedených ...

(3)

Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo ...

a)
predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných ...
b)
predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne ...
c)
poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe,
d)
prijať v lehote určenej oprávnenou osobou opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe ...
e)
predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
f)
prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená ...
g)
splniť prijaté opatrenia v lehote určenej oprávnenou osobou,
h)
predložiť na výzvu oprávnenej osoby dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.
(4)

Povinná osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených v odseku ...

a)
vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a zdržať sa konania, ktoré ...
b)
oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste alebo auditu oprávnenú osobu alebo prizvanú osobu ...
c)
umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, ...
(5)

Pri výkone auditu je povinná osoba oprávnená dostaviť sa na prerokovanie skutočností zistených počas ...

(6)

Na prerokovaní skutočností zistených počas auditu podľa § 20 ods. 8 je povinná osoba povinná umožniť ...

§ 22
(1)

O zistených nedostatkoch z administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu ...

(2)

Čiastková správa sa môže vypracovať, ak

a)
je potrebné skončiť administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit v časti ...
b)
je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ...
c)
administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit sa vykonáva vo viacerých ...
(3)

Návrh správy a návrh čiastkovej správy obsahuje najmä

a)
označenie oprávnenej osoby,
b)
mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej osoby, ktorí vykonali administratívnu ...
c)
označenie povinnej osoby,
d)
cieľ administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu,
e)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je ...
f)
zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky,
g)
dátum vyhotovenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy,
h)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie ...
i)
lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení,
j)
lehotu na splnenie prijatých opatrení.
(4)

Na náležitosti čiastkovej správy a správy sa vzťahuje odsek 3 písm. a) až d) rovnako. Okrem týchto náležitostí ...

a)
dátum doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe,
b)
informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, ...
c)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je ...
d)
zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky,
e)
lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení.
(5)

Pri výkone auditu návrh čiastkovej správy, návrh správy, čiastková správa a správa obsahuje informáciu ...

(6)

Administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit sú skončené dňom zaslania správy ...

(7)

Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu zistené ...

§ 23
Tretia osoba

Oprávnenia ustanovené v § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a povinnosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a) ...

§ 24
Prizvaná osoba
(1)

Na účasť na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite môže orgán ...

(2)

Účasť prizvanej osoby na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite ...

(3)

Náklady vzniknuté v súvislosti s účasťou na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole ...

(4)

Za náklady podľa odseku 3 sa považuje náhrada mzdy alebo náhrada platu vo výške priemerného zárobku13) ...

(5)

Náklady, ktoré vznikli povinnej osobe alebo tretej osobe v súvislosti s vykonávaním administratívnej ...

(6)

Oprávnenia ustanovené v § 20 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 20 ods. 4 písm. ...

§ 25

Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba, ktorí vykonávajú administratívnu finančnú kontrolu, finančnú ...

§ 26
Predpojatosť
(1)

Zamestnanec oprávnenej osoby, fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo uznesením, a prizvaná ...

(2)

Zamestnanec oprávnenej osoby, fyzická osoba, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo, alebo prizvaná osoba, ...

(3)

Povinná osoba môže proti účasti zamestnanca oprávnenej osoby, fyzickej osoby, ktorú schválilo obecné ...

(4)

Zamestnanec oprávnenej osoby, fyzická osoba, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo, alebo prizvaná osoba, ...

(5)

Štatutárny orgán oprávnenej osoby je povinný rozhodnúť o námietkach proti zamestnancovi oprávnenej osoby, ...

§ 27
Mlčanlivosť
(1)

Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)

(3)

Zamestnancov oprávnenej osoby alebo prizvanú osobu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti štatutárny ...

§ 28
Pokuty
(1)

Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, ...

a)
povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur,
b)
zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3 000 eur.
(2)

Ak fyzická osoba uvedená v § 7 ods. 2 nevykoná základnú finančnú kontrolu, vykoná základnú finančnú ...

(3)

Za nevykonanie administratívnej finančnej kontroly, vykonanie administratívnej finančnej kontroly v ...

(4)

Auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený uložiť ...

a)
nesplnenie povinností uvedených v § 5; to neplatí, ak sa ukladá pokuta za porušenie povinnosti uvedenej ...
b)
nesplnenie povinností uvedených v § 7 alebo
c)
nesplnenie povinností uvedených v § 8, alebo vykonanie finančnej kontroly na mieste v rozpore s § 9, ...
(5)

Za porušenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. h) je auditujúci orgán oprávnený uložiť povinnej ...

(6)

Ministerstvo financií je oprávnené uložiť pokutu správcovi kapitoly štátneho rozpočtu do 3 000 eur za ...

(7)

Orgán verejnej správy je oprávnený uložiť svojmu zamestnancovi alebo prizvanej osobe pokutu do 3 000 ...

(8)

Ak vládny audit vykonáva iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5, pokutu podľa odsekov 1 až 3 a 5 je oprávnené ...

(9)

Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 8 sa prihliada na povahu, závažnosť, čas trvania a následky porušenia ...

(10)

Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 6 nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie sa pokuta uložila. ...

(11)

Pokutu podľa odsekov 1 až 8 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa orgán verejnej správy, ktorý ...

(12)

Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(13)

Na konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 8 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28) ...

(14)

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom rozpočtu orgánu verejnej správy vykonávajúceho administratívnu ...

(15)

Pokuty uložené podľa odseku 3 a 5 sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
Spoločné ustanovenie

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „správa finančnej kontroly“ vo všetkých gramatických ...

§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)

Na finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit začatý pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ...

(2)

Konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ...

(3)

Konanie podľa osobitných predpisov neukončené do 31. decembra 2015 Správou finančnej kontroly dokončí ...

(4)

Do 1. januára 2018 možno vykonávať vnútorný audit aj pod vedením zamestnanca správcu kapitoly štátneho ...

(5)

Kvalifikačná skúška, odborné vzdelávanie a osobitné kvalifikačné predpoklady vládnych audítorov vymenovaných ...

(6)

Za vnútorného audítora alebo vládneho audítora možno vymenovať aj zamestnanca, ktorý úspešne vykonal ...

(7)

Vnútorného audítora, ktorý bol vymenovaný podľa doterajšieho predpisu a nevykonal kvalifikačnú skúšku ...

(8)

Útvar vnútorného auditu predloží na schválenie štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu ...

(9)

Útvar vnútorného auditu v roku 2016 zašle ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 ...

(10)

Zrušujú sa správy finančnej kontroly a ich pôsobnosť podľa doterajších právnych predpisov prechádza ...

(11)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého ...

(12)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali k 31. decembru 2015 v správe správy finančnej kontroly, ...

§ 30a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Vládnemu audítorovi iného ministerstva ako ministerstva financií, ktorý nebol odvolaný do 31. decembra ...

(2)

Nadobudnutím účinnosti tohto zákona zaniká členstvo vo výbore zástupcovi Najvyššieho kontrolného úradu ...

(3)

Výbor je povinný do 31. marca 2019 zosúladiť štatút výboru s ustanoveniami zákona v znení účinnom od ...

(4)

Útvar vnútorného auditu vypracuje a zašle ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2018 ...

(5)

Konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa doterajšieho ...

(6)

Finančná kontrola a audit začaté do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.

§ 31
Záverečné ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 ...

2.

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a ...

V § 24a odsek 9 znie:

„(9) Pokuty, ktoré právoplatne uložil devízový orgán, spravuje Úrad vládneho auditu;23c) na tento účel ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:

„23c) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v ...

2.

V § 2 písmeno e) znie:

„e) prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 9 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,§ 9 zákona č. 292/2014 Z. z.“.

3.

V § 8 ods. 4 sa slová „oficiálnej rozvojovej pomoci“ nahrádzajú slovami „rozvojovej spolupráce“.

4.

V § 20 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „prostriedky Európskej únie možno v rozsahu dohodnutom ...

5.

V § 31 ods. 4 tretia veta znie: „Ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej ...

6.

V § 31 ods. 9 prvá veta znie: „Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 znejú:

„44) Napríklad § 246 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. 357/2015 Z. ...

7.

V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „príslušná správa finančnej kontroly,46) ktorá“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z.“.

8.

V § 31 odsek 10 znie:

„(10) Ak porušenie finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladá odvod a penále podľa tohto zákona a ukladá ...

9.

V § 31 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. ...

10.

V § 32 sa slová „príslušná správa finančnej kontroly“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“.

11.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje ...

12.

Za § 37h sa vkladá § 37i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Za porušenie finančnej disciplíny ...

Čl. IV

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 17 ods. 8 druhej vete sa za slovo „nezapočítavajú“ vkladajú slová „záväzky z úveru poskytnutého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

„22a) § 7 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 21d sa vkladá § 21e, ktorý znie:

„§ 21e Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije prvýkrát v roku 2016 na ...

Čl. V

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 11 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona ...

1.

V § 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na zabezpečenie pohľadávky riadiaceho orgánu je riadiaci ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66d znie:

„66d)
§ 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 27a odsek 8 znie:

„(8) Vrátený príspevok alebo jeho časť v sume uvedenej vo výzve podľa odseku 1 alebo odseku 4 je príjmom ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 31 ods. ...

5.

V § 28 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku ...

6.

V § 28a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

Čl. VII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ...

1.

V § 9 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu 1. na príjmový účet ...

2.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ...

3.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5) Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa, ...

4.

V § 33 ods. 5 sa slová „okrem operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca49)“ ...

5.

V § 41 odsek 7 znie:

„(7) Na konanie podľa odsekov 3 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Vrátený príspevok ...

6.

V § 42 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2 písm. c)“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:

„106) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 31 ods. ...

8.

§ 42 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku ...

9.

V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 2)  § 2 písm. a), e) a f) a § 35a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o ...
 • 3)  § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 4)  § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...
 • 7)  Napríklad čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ...
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 8a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení ...
 • 8b)  Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene ...
 • 9)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 12)  Čl. 2 body 36 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 13)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 15)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. ...
 • 16)  Napríklad § 9 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z., § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 18)  Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
 • 18a)  Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení. ...
 • 19)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 až 30, § 32 a 35 zákona č. 292/2014 ...
 • 20)  § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 20a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  Napríklad § 55 ods. 1 písm. i), § 101 a 102 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 22)  Napríklad § 55 a 59 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 35 a 189 zákona č. 73/1998 Z. z. ...
 • 23)  § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. f), g) a i) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona ...
 • 24)  Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 25)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 198/1994 ...
 • 26)  Napríklad Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Civilný mimosporový poriadok, Správny ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 ...
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 30)  Napríklad čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, čl. 31 delegovaného nariadenia Komisie ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore