Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 357/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu. ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa osobitných predpisov.1) ...

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní, ...
b)
finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti ...
c)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných ...
d)
finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, ...
e)
verejnými financiami finančné prostriedky podľa osobitného predpisu,2) finančné prostriedky zo ...
f)
orgánom verejnej správy subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu3) a právnická osoba, ...
g)
oprávnenou osobou orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo ...
h)
povinnou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar a osoba, ak sa u nich ...
i)
prizvanou osobou zamestnanec iného orgánu verejnej správy, zamestnanec právnickej osoby, cudzinec5) ...
j)
zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,6)
k)
auditujúcim orgánom ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu,
l)
hospodárnosťou vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, ...
m)
efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými ...
n)
účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité ...
o)
účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ...
p)
riadením rizík opakujúci sa proces navzájom previazaných činností, ktorých cieľom je riadiť ...
q)
rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov a ...
r)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená ...
§ 3
Pôsobnosť ministerstva financií

Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú kontrolu a audit

a)
vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej ...
b)
usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly a auditu; príslušné orgány verejnej správy sú povinné ...
c)
koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu,
d)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými ...
e)
zabezpečuje úlohy orgánu auditu podľa osobitných predpisov,7)
f)
plní úlohy Centrálnej harmonizačnej jednotky pre systém verejnej vnútornej kontroly,
g)
poskytuje informácie súvisiace s uplatňovaním tohto zákona orgánom Európskej únie a orgánom ...
h)
zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu a audit,
i)
vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,8)
j)
hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu,
k)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 4
Úrad vládneho auditu
(1)

Zriaďuje sa Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom ...

(2)

Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ...

(3)

Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ...

(4)

Úrad vládneho auditu

a)
vykonáva vládny audit podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,8)
b)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami ...
c)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami ...
d)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami ...
e)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami ...
f)
poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3,
g)
hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
h)
plní ďalšie úlohy neuvedené v písmenách a) až g), ak tak ustanovujú osobitné predpisy.10)
§ 5
Finančné riadenie
(1)

Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ...

a)
riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy ...
b)
hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti,
c)
overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných financií,
d)
vykonanie alebo pokračovanie finančnej operácie alebo jej časti, len ak je v súlade s § 6 ods. ...
e)
spoľahlivosť výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávania overiteľného záznamu o finančnej ...
f)
správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii alebo jej časti,
g)
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h)
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12) ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy,
i)
monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom získavania ...
j)
vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, ...
k)
prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených ...
(2)

Orgán verejnej správy je povinný určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také ...

Finančná kontrola
§ 6
(1)

Finančná kontrola sa vykonáva ako

a)
základná finančná kontrola,
b)
administratívna finančná kontrola,
c)
finančná kontrola na mieste.
(2)

Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá štatutárny orgán orgánu verejnej správy.

(3)

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä

a)
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými ...
b)
dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy,
c)
dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ...
d)
dodržiavanie uzatvorených zmlúv15) orgánom verejnej správy,
e)
dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
f)
správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť ...
g)
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h)
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12)
i)
včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia ...
j)
overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených administratívnou finančnou ...
k)
overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným ...
(4)

Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy ...

a)
rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
b)
rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa ...
c)
osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) ...
d)
zmluvami15) uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,14)
f)
vnútornými predpismi alebo
g)
inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).
§ 7
Základná finančná kontrola
(1)

Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej ...

(2)

Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený ...

(3)

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 nepoužije orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného záchranného ...

§ 8
Administratívna finančná kontrola
(1)

Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na použitie verejných financií z rozpočtu orgánu verejnej správy, ...

(3)

Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe správneho konania, súdneho konania, ...

(4)

Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel ...

§ 9
Finančná kontrola na mieste
(1)

Finančnú operáciu alebo jej časť je orgán verejnej správy oprávnený overovať aj finančnou ...

(2)

Orgán verejnej správy je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na mieste v

a)
jeho organizačných útvaroch,
b)
právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v právnickej ...
c)
právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ...
d)
inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej ...
(3)

Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy na základe ...

(4)

Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej ...

Audit
§ 10
(1)

Audit sa vykonáva ako vnútorný audit alebo vládny audit.

(2)

Cieľom auditu je najmä

a)
napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov orgánu verejnej správy,
b)
prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia,
c)
overovať a hodnotiť systém riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie možných rizík súvisiacich ...
d)
overovať a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...
e)
overovať a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými ...
f)
overovať a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ...
g)
overovať správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
h)
overovať a hodnotiť spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií ...
i)
overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň informácií a úroveň predchádzania podvodom ...
j)
overovať a hodnotiť bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť ...
k)
overovať plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom alebo ...
l)
odporúčať zlepšenia riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,
m)
overovať a hodnotiť ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a ...
(3)

Zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit alebo vládny audit nemožno poverovať činnosťami, ...

(4)

Na vykonávanie auditu sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu ...

§ 11
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(1)

Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) ako nezávislý poradenský ...

(2)

Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu alebo pre ...
b)
posudzuje dôvody smerujúce k odvolaniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora a predkladá ...
c)
posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym ...
(3)

Ďalšie úlohy výboru a spôsob rokovania upraví štatút výboru, ktorý schvaľuje predseda výboru. ...

§ 12
Podmienky vymenovania vnútorného audítora a vládneho audítora
(1)

Za vnútorného audítora a vládneho audítora možno vymenovať zamestnanca správcu kapitoly štátneho ...

a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má odbornú spôsobilosť,
e)
má najmenej dva roky odbornej praxe v oblasti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly ...
(2)

Na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje fyzická osoba, ktorá nespáchala trestný čin ...

(3)

Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností ...

(4)

Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej ...

(5)

Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných audítorov a vládnych audítorov, ktorý je verejne ...

§ 13
Kvalifikačná skúška
(1)

Kvalifikačná skúška je zameraná najmä na overenie vedomostí z

a)
tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných ...
b)
medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
c)
postupov a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním auditu, ktoré sú verejne prístupné.
(2)

Vykonanie kvalifikačnej skúšky zabezpečuje ministerstvo financií.

(3)

Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky ...

(4)

Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky ...

(5)

Kvalifikačná skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministrom ...

(6)

Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo financií uchádzačovi do 20 pracovných dní ...

§ 14
Odborné vzdelávanie
(1)

Odborné vzdelávanie je priebežné získavanie, obnovovanie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických ...

(2)

Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvovať odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje ...

(3)

Ako súčasť odborného vzdelávania môže ministerstvo financií uznať vnútornému audítorovi ...

(4)

Ministerstvo financií môže uznať absolvovanie iných foriem vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej ...

(5)

Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní v každom kalendárnom roku absolvovať najmenej ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na vnútorného audítora a vládneho audítora z dôvodu ...

(7)

Splnenie podmienok odborného vzdelávania overuje ministerstvo financií.

§ 15
Odvolanie vnútorného audítora a vládneho audítora
(1)

Ministerstvo financií na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh ...

(2)

Ministerstvo financií odvolá vládneho audítora, ak vládny audítor nesplní podmienky odborného ...

(3)

Ministerstvo financií môže zaslať návrh na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, ...

(4)

Ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu zasiela návrh s uvedením ...

(5)

Minister financií alebo štatutárny orgán iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu po posúdení ...

(6)

Ministerstvo financií po posúdení dôvodov odvolania podľa odseku 3 alebo odseku 4 výborom a na ...

(7)

Vnútorný audítor alebo vládny audítor odvolaný na základe návrhu podľa odsekov 1 až 3 môže ...

Vnútorný audit
§ 16
(1)

Vykonávanie vnútorného auditu je povinný zabezpečiť správca kapitoly štátneho rozpočtu minimálne ...

(2)

Vnútorný audit je oprávnený vykonávať vnútorný audítor správcu kapitoly štátneho rozpočtu ...

(3)

Vnútorného audítora je oprávnený vymenovať štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu ...

(4)

Správca kapitoly štátneho rozpočtu vykonáva vnútorný audit v

a)
organizačných útvaroch správcu kapitoly štátneho rozpočtu,
b)
právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti, alebo v právnickej ...
c)
právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpočtu, prostredníctvom ...
d)
inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy z jeho rozpočtu, ktorej ...
(5)

Okrem cieľov uvedených v § 10 ods. 2 je cieľom vnútorného auditu overovať aj dodržiavanie ustanovení ...

(6)

Útvar vnútorného auditu je povinný vypracovať a predložiť na schválenie štatutárnemu orgánu ...

§ 17
(1)

Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý ...

(2)

Strednodobý plán obsahuje najmä priority vnútorného auditu, čas potrebný na vykonanie a frekvenciu ...

(3)

Ročný plán vychádza zo strednodobého plánu a spresňuje rozsah a cieľ vnútorných auditov, časové ...

(4)

Strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia ...

(5)

V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, môže útvar ...

(6)

Program vnútorného auditu schvaľuje štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu pre ...

(7)

Program vnútorného auditu obsahuje najmä

a)
názov a sídlo oprávnenej osoby,
b)
názov a sídlo povinnej osoby,
c)
hodnotený úsek činnosti povinnej osoby,
d)
cieľ vnútorného auditu,
e)
obdobie, ktoré bude vnútorný audit hodnotiť,
f)
začiatok a predpokladanú dobu vykonávania vnútorného auditu,
g)
ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania vnútorného auditu.
(8)

Vnútorný audítor poverený vedením vnútorného auditu predloží správu alebo čiastkovú správu ...

§ 18
(1)

Útvar vnútorného auditu je povinný

a)
zaslať ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené ...
b)
vypracovať a zaslať ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú ...
c)
zabezpečiť zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému ...
(2)

Obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

Vládny audit
§ 19
(1)

Vládny audit vykonáva auditujúci orgán a iná právnická osoba podľa odseku 5 samostatne alebo ...

(2)

Vládny audit je oprávnený vykonávať vládny audítor, zamestnanci auditujúceho orgánu alebo zamestnanci ...

(3)

Vládny audit sa vykonáva v

a)
orgáne verejnej správy; v orgánoch verejnej správy, ktorými sú Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej ...
b)
obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny ...
c)
právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa ...
d)
osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté ...
e)
inej osobe, ako je uvedená v písmenách a) až d), ak tak ustanovuje osobitný predpis.8)
(4)

Okrem cieľov auditu uvedených v § 10 ods. 2 je cieľom vládneho auditu overovať dodržiavanie ustanovení ...

(5)

Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť inú právnickú osobu, ktorá má ...

(6)

Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba podľa odseku 5 vykonávajú vládny audit v osobách ...

Základné pravidlá finančnej kontroly a auditu
§ 20
(1)

Administratívna finančná kontrola sa začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej ...

(2)

Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste ...

a)
vyžadovať a odoberať od povinnej osoby alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii ...
b)
vyžadovať od povinnej osoby alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa tohto ...
c)
vyžadovať od povinnej osoby prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie ...
(3)

Oprávnená osoba je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená v nevyhnutnom ...

(4)

Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste ...

a)
potvrdiť povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených ...
b)
oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ...
c)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam ...
d)
zaslať čiastkovú správu alebo správu povinnej osobe,
e)
oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho ...
(5)

Oprávnená osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených ...

a)
vopred oznámiť povinnej osobe alebo tretej osobe termín a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste ...
b)
preukázať sa oprávnením na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a umožniť na základe ...
(6)

Návrh čiastkovej správy alebo návrh správy podľa odseku 4 písm. b) sa považuje za doručený, ...

(7)

Pri výkone auditu je návrh čiastkovej správy a návrh správy prerokovaný s povinnou osobou pred ...

(8)

Na prerokovaní návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy pri výkone auditu je oprávnený ...

§ 21
(1)

Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste ...

a)
vyžadovať od oprávnenej osoby alebo od prizvanej osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov ...
b)
podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým ...
c)
vyžadovať od oprávnenej osoby zaslanie čiastkovej správy alebo správy.
(2)

Povinná osoba je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu oprávnená, okrem oprávnení ...

(3)

Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste ...

a)
predložiť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných ...
b)
predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo ...
c)
poskytnúť súčinnosť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe,
d)
prijať v lehote určenej oprávnenou osobou opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej ...
e)
predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení prijatých na ...
f)
prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam opatrení prijatých ...
(4)

Povinná osoba pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených ...

a)
vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste alebo auditu a zdržať sa konania, ktoré ...
b)
oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste alebo auditu oprávnenú osobu alebo prizvanú ...
c)
umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného ...
(5)

Pri vykonávaní auditu je povinná osoba oprávnená dostaviť sa na prerokovanie návrhu čiastkovej ...

(6)

Na prerokovaní návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy podľa § 20 ods. 8 je povinná osoba ...

§ 22
(1)

O zistených nedostatkoch z administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu ...

(2)

Čiastková správa sa môže vypracovať, ak

a)
je potrebné skončiť administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste alebo audit ...
b)
je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť ...
c)
administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit sa vykonáva vo viacerých ...
(3)

Návrh správy a návrh čiastkovej správy obsahuje najmä

a)
označenie oprávnenej osoby,
b)
mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej osoby, ktorí vykonali administratívnu ...
c)
označenie povinnej osoby,
d)
cieľ administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu,
e)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými ...
f)
zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky,
g)
dátum vyhotovenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy,
h)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k ...
i)
lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov ...
(4)

Na náležitosti čiastkovej správy a správy sa vzťahuje odsek 3 písm. a) až d) rovnako. Okrem ...

a)
dátum doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe,
b)
informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, ...
c)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými ...
d)
zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky,
e)
lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov ...
(5)

Pri výkone auditu návrh čiastkovej správy, návrh správy, čiastková správa a správa obsahuje ...

(6)

Administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit sú skončené dňom zaslania ...

(7)

Ak sú po skončení administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste a auditu zistené ...

§ 23
Tretia osoba

Oprávnenia ustanovené v § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a povinnosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. ...

§ 24
Prizvaná osoba
(1)

Na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu môže ...

(2)

Účasť prizvanej osoby na výkone administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste ...

(3)

Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním administratívnej finančnej kontroly, finančnej ...

(4)

Za náklady podľa odseku 3 sa považuje náhrada mzdy alebo náhrada platu vo výške priemerného ...

(5)

Náklady, ktoré vznikli povinnej osobe alebo tretej osobe v súvislosti s vykonávaním administratívnej ...

(6)

Oprávnenia ustanovené v § 20 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 20 ods. ...

§ 25

Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba, ktorí vykonávajú administratívnu finančnú kontrolu, ...

§ 26
Predpojatosť
(1)

Zamestnanec oprávnenej osoby a prizvaná osoba sú povinní zdržať sa konania, ktoré vedie alebo ...

(2)

Zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná osoba, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti ...

(3)

Povinná osoba môže proti účasti zamestnanca oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby podať písomné ...

(4)

Zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná osoba, proti ktorým boli podané písomné námietky ...

(5)

Štatutárny orgán oprávnenej osoby je povinný rozhodnúť o námietkach proti zamestnancovi oprávnenej ...

§ 27
Mlčanlivosť
(1)

Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)

(3)

Zamestnancov oprávnenej osoby alebo prizvanú osobu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti štatutárny ...

§ 28
Pokuty
(1)

Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu ...

a)
povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000 eur,
b)
zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do 3 000 eur.
(2)

Ak fyzická osoba uvedená v § 7 ods. 2 nevykoná základnú finančnú kontrolu, vykoná základnú ...

(3)

Za nevykonanie administratívnej finančnej kontroly, vykonanie administratívnej finančnej kontroly ...

(4)

Auditujúci orgán alebo správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený ...

a)
nesplnenie povinností uvedených v § 5,
b)
nesplnenie povinností uvedených v § 7 alebo
c)
nesplnenie povinností uvedených v § 8, alebo vykonanie finančnej kontroly na mieste v rozpore s ...
(5)

Ministerstvo financií je oprávnené uložiť pokutu správcovi kapitoly štátneho rozpočtu do 3 ...

(6)

Orgán verejnej správy je oprávnený uložiť svojmu zamestnancovi alebo prizvanej osobe pokutu do ...

(7)

Ak vládny audit vykonáva iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5, pokutu podľa odsekov 1 až 3 ...

(8)

Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 7 sa prihliada na povahu, závažnosť, čas trvania a následky ...

(9)

Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 5 nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie sa pokuta uložila. ...

(10)

Pokutu podľa odsekov 1 až 7 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán verejnej správy, ...

(11)

Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(12)

Na konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 7 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.28) ...

(13)

Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom rozpočtu orgánu verejnej správy vykonávajúceho ...

(14)

Pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29
Spoločné ustanovenie

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „správa finančnej kontroly“ vo všetkých ...

§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)

Na finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit začatý pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

(2)

Konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia ...

(3)

Konanie podľa osobitných predpisov neukončené do 31. decembra 2015 Správou finančnej kontroly ...

(4)

Do 1. januára 2018 možno vykonávať vnútorný audit aj pod vedením zamestnanca správcu kapitoly ...

(5)

Kvalifikačná skúška, odborné vzdelávanie a osobitné kvalifikačné predpoklady vládnych audítorov ...

(6)

Za vnútorného audítora alebo vládneho audítora možno vymenovať aj zamestnanca, ktorý úspešne ...

(7)

Vnútorného audítora, ktorý bol vymenovaný podľa doterajšieho predpisu a nevykonal kvalifikačnú ...

(8)

Útvar vnútorného auditu predloží na schválenie štatutárnemu orgánu správcu kapitoly štátneho ...

(9)

Útvar vnútorného auditu v roku 2016 zašle ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za ...

(10)

Zrušujú sa správy finančnej kontroly a ich pôsobnosť podľa doterajších právnych predpisov ...

(11)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a práva a povinnosti zo ...

(12)

Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali k 31. decembru 2015 v správe správy finančnej ...

§ 31
Záverečné ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona ...

2.

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

V § 24a odsek 9 znie:

„(9) Pokuty, ktoré právoplatne uložil devízový orgán, spravuje Úrad vládneho auditu;23c) na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:

„23c) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...

2.

V § 2 písmeno e) znie:

„e) prostriedkami Európskej únie finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 9 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,§ 9 zákona č. 292/2014 Z. z.“. ...

3.

V § 8 ods. 4 sa slová „oficiálnej rozvojovej pomoci“ nahrádzajú slovami „rozvojovej spolupráce“. ...

4.

V § 20 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „prostriedky Európskej únie možno v rozsahu dohodnutom ...

5.

V § 31 ods. 4 tretia veta znie: „Ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie ...

6.

V § 31 ods. 9 prvá veta znie: „Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 znejú:

„44) Napríklad § 246 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona č. ...

7.

V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „príslušná správa finančnej kontroly,46) ktorá“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z.“.

8.

V § 31 odsek 10 znie:

„(10) Ak porušenie finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladá odvod a penále podľa tohto zákona ...

9.

V § 31 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku ...

10.

V § 32 sa slová „príslušná správa finančnej kontroly“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho ...

11.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj finančné prostriedky, ...

12.

Za § 37h sa vkladá § 37i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Za porušenie finančnej ...

Čl. IV

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 17 ods. 8 druhej vete sa za slovo „nezapočítavajú“ vkladajú slová „záväzky z úveru ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

„22a) § 7 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 21d sa vkladá § 21e, ktorý znie:

„§ 21e Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije prvýkrát v roku ...

Čl. V

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 11 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

Čl. VI

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

1.

V § 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na zabezpečenie pohľadávky riadiaceho orgánu ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66d znie:

„66d)
§ 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 27a odsek 8 znie:

„(8) Vrátený príspevok alebo jeho časť v sume uvedenej vo výzve podľa odseku 1 alebo odseku ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ...

5.

V § 28 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie ...

6.

V § 28a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

Čl. VII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

1.

V § 9 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu 1. na príjmový ...

2.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa ...

3.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5) Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na ...

4.

V § 33 ods. 5 sa slová „okrem operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca49)“ ...

5.

V § 41 odsek 7 znie:

„(7) Na konanie podľa odsekov 3 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Vrátený ...

6.

V § 42 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2 písm. c)“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:

„106) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ...

8.

§ 42 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie ...

9.

V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade ...
 • 2)  § 2 písm. a), e) a f) a § 35a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ...
 • 3)  § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 4)  § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov ...
 • 7)  Napríklad čl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 ...
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 9)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. v znení ...
 • 12)  Čl. 2 body 36 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 13)  Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ...
 • 15)  Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších ...
 • 16)  Napríklad § 9 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z., § 4 zákona č. 73/1998 Z. ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 18)  Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
 • 19)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 až 30, § 32 a 35 zákona ...
 • 20)  § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 20a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  Napríklad § 32 ods. 1 písm. i) a § 68 zákona č. 400/2009 Z. z.
 • 22)  Napríklad § 55 a 59 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 35 a 189 zákona č. 73/1998 ...
 • 23)  § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ...
 • 24)  Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...
 • 25)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 26)  Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení ...
 • 27)  Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore