Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 172/2018 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 19.06.2018
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 172/2018 účinný od 01.07.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 172/2018 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 175/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a spôsobe stanovenia obvyklej výšky nájomného.

§ 2 - Evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu
(1)

Elektronická evidencia prenajatých pozemkov a pozemkov vo vlastníctve nájomcu (ďalej len „evidencia pozemkov“) sa vyhotovuje podľa katastrálnych území s rozdelením na pozemky

a)

prenajaté na základe nájomnej zmluvy alebo podnájomnej zmluvy,

b)

užívané na základe rozhodnutia podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,1)

c)

užívané na základe nájomného vzťahu podľa § 12 ods. 4 zákona,

d)

užívané na základe nájomného vzťahu podľa § 13 ods. 2 zákona,

e)

ktoré nájomca vlastní a obhospodaruje,

f)

ku ktorým vzniklo právo a povinnosť hospodárenia podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12b ods. 4 alebo ods. 12 zákona, alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12c ods. 4 alebo ods. 9 zákona,

g)

ku ktorým má nájomca iný užívací titul.

(2)

Evidencia pozemkov obsahuje

a)

písomnú časť,

b)

mapovú časť.

(3)

Písomná časť evidencie pozemkov sa vedie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(4)

Mapová časť evidencie pozemkov sa vedie na podklade vektorovej katastrálnej mapy1a) a vektorovej mapy určeného operátu1b) prostriedkami informačno-komunikačných technológií.

(5)

Podkladom pre evidenciu pozemkov sú najmä

a)

údaje katastra nehnuteľností, vrátane osobných údajov fyzickej osoby evidovaných v katastri nehnuteľností, v rozsahu nevyhnutnom na vedenie evidencie pozemkov podľa tejto vyhlášky,

b)

nájomné zmluvy a podnájomné zmluvy,

c)

zoznam vlastníkov a ich pozemkov, ak nájomný vzťah vznikol podľa osobitného predpisu,2)

d)

kópie rozhodnutí podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,3)

e)

listiny preukazujúce iný užívací titul k pozemkom.

(6)

Evidencia pozemkov sa aktualizuje najmenej raz ročne; spravidla k 31. októbru.

§ 3 - Evidencia obhospodarovaných pozemkov
(1)

Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie na podkladovej mape zakreslením hraníc blokov pozemkov, obhospodarovaných nájomcom podľa skutočného stavu v teréne.

(2)

Evidencia obhospodarovaných pozemkov sa vedie v elektronickej podobe prostriedkami informačno-komunikačných technológií.

§ 4 - Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
(1)

Evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (ďalej len „evidencia nájomného“) sa vedie podľa katastrálnych území a v členení pozemkov podľa § 1 ods. 2 zákona za obdobie kalendárneho roka v tabuľkovej forme v elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

(2)

Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu, trvalé trávne porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastami.

(3)

Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj daň z pozemkov, za nájomné sa na účely tejto vyhlášky považuje suma nájomného po odpočítaní dane z pozemkov.

§ 5 - Stanovenie obvyklej výšky nájomného
(1)

Nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3.

(2)

Okresný úrad spracúva poskytnuté údaje podľa katastrálnych území a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2.

(3)

Obvyklá výška nájomného v eurách/ha poľnohospodárskej pôdy sa určí pre každé katastrálne územie a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2 z poskytnutých údajov podľa vzorca

kde: OVNDPP je obvyklá výška nájomného za katastrálne územie pre členenie poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2, dn je dohodnuté nájomné [v eurách], vym je prenajatá výmera [ha].

(4)

Ak je v katastrálnom území súčet výmer z poskytnutých údajov menší ako jedna tretina poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území alebo nie sú poskytnuté žiadne údaje, obvyklá výška nájomného v eurách/ha sa určí ako 2 % z hodnoty ornej pôdy v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.4) Ak v katastrálnom území nie je určená hodnota ornej pôdy, použije sa najvyššia hodnota zo všetkých susediacich katastrálnych území.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 6
(1)

Evidencie vedené do 30. júna 2018 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018.

(2)

Ak ide o katastrálne územie, kde nie je do 31. októbra 2017 vykonaný zápis registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností, evidencie zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do jedného roku odo dňa vykonania zápisu registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností.

§ 6a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)

Evidenciu pozemkov vedenú do 30. júna 2023 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou do 31. júla 2023.

(2)

Vedenie evidencie pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. d) v znení účinnom do 30. júna 2023 užívaných na základe nájomného vzťahu podľa § 13 ods. 3 zákona účinného do 30. apríla 2021, ktorý trvá, tým nie je dotknuté.

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov v znení vyhlášky č. 333/2009 Z. z.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Gabriela Matečná v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 172/2018 Z. z.

Poznámky

 • 1)

  § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

 • 1a)

  § 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 1b)

  § 2 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.

 • 2)

  § 22 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 549/2004 Z. z.

 • 4)

  Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore