Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.02.2019


Platnosť od: 21.03.1998
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST41 JUD36844 DS28 EU PP10 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/1998 s účinnosťou od 01.02.2019 na základe 6/2019


§ 1

(1)
Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „štátna služba“).
(2)
Tento zákon upravuje aj právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby (ďalej len „príslušník informačnej služby“), príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
(3)
Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(4)
Tam, kde sa v tomto zákone okrem § 33a až 33j a § 287j uvádza
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo Policajný zbor, rozumie sa tým aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad,
b)
služobný úrad, rozumie sa tým ministerstvo, Akadémia Policajného zboru, základný článok organizácie Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, organizačná zložka Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu,
c)
minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), rozumie sa tým aj minister spravodlivosti Slovenskej republiky, riaditeľ Slovenskej informačnej služby a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu,
d)
policajné vzdelanie, rozumie sa tým aj odborné vzdelanie alebo spravodajské vzdelanie.
zobraziť paragraf
§ 2

(1)
Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je v služobnom pomere podľa tohto zákona a vykonáva štátnu službu v služobnom úrade.
(2)
Štátnou službou sa na účely tohto zákona rozumie plnenie úloh Policajného zboru policajtom v služobnom úrade alebo v zahraničí a právne vzťahy s tým súvisiace. Štátna služba sa vykonáva v služobnom pomere.
(3)
Kadetom sa na účely tohto zákona rozumie policajt, ktorý je zaradený v štátnej službe kadeta.
(4)
Miestom výkonu štátnej služby na účely tohto zákona je obec, v ktorej je policajt zaradený na výkon štátnej služby.
(5)
Služobný pomer sa zakladá k štátu.
zobraziť paragraf
§ 6
Druhy štátnej služby


Druhy štátnej služby sú:
a)
štátna služba kadeta,
b)
prípravná štátna služba,
c)
stála štátna služba,
d)
dočasná štátna služba.
zobraziť paragraf
§ 6a
Štátna služba kadeta

(1)
Štátna služba kadeta je určená na získanie kvalifikačného predpokladu na funkciu.
(2)
Kadet, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu a zložil služobnú prísahu, sa zaradí do prípravnej štátnej služby.
(3)
Na štátnu službu kadeta sa nepoužijú ustanovenia § 18 až 36a, § 39 až 42, § 46, § 48a, § 82, § 84 ods. 1 a 2, § 85 až 102, § 102b, § 102c, § 103, § 104, § 105, § 109, § 113 až 129, § 141a, § 146, § 191 až 198c.
(4)
Na štátnu službu kadeta sa primerane vzťahujú ustanovenia § 37, § 43 až 45, § 47, § 48, § 49 až 62 a § 130.
zobraziť paragraf
§ 7
Prípravná štátna služba

(1)
Prípravná štátna služba je príprava na výkon stálej štátnej služby.
(2)
Prípravná štátna služba plynie odo dňa vzniku služobného pomeru alebo odo dňa zaradenia kadeta do prípravnej štátnej služby podľa § 6a ods. 2 a počas jej trvania je policajt ustanovený do funkcie ako policajt čakateľ. V tejto dobe je policajt povinný získať policajné vzdelanie. Prípravná štátna služba trvá dva roky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Prípravná štátna služba policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta, trvá jeden rok.
(4)
Do doby prípravnej štátnej služby sa započítava
a)
doba skutočného výkonu štátnej služby,
b)
doba štúdia na splnenie policajného vzdelania, okrem doby štúdia, ktorým sa získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta,
c)
dovolenka,
d)
doba, keď policajt nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky, pri ktorých sa policajtovi poskytuje služobné voľno s nárokom na služobný plat.
(5)
Prípravnú štátnu službu možno predĺžiť iba v prípade, ak počas nej policajt bez svojho zavinenia nezískal policajné vzdelanie, najviac však o jeden rok. V prípravnej štátnej službe po skončení skúšobnej doby plní policajt služobné úlohy vyplývajúce z funkcie, do ktorej je ustanovený.
(6)
Po prijatí do služobného pomeru musí každý policajt prejsť prípravnou štátnou službou s výnimkou policajta, ktorý je prijatý do dočasnej štátnej služby, a policajta, ktorý bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona zaradený do stálej štátnej služby, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(7)
Do prípravnej štátnej služby sa zaradí aj policajt, ktorý už bol v predchádzajúcom služobnom pomere podľa tohto zákona zaradený do stálej štátnej služby a nespĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania, a to najdlhšie do jej splnenia.
(8)
Príslušník Policajného zboru v prípravnej štátnej službe, s výnimkou policajta podľa odseku 7 a policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta, absolvuje v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax.
(9)
Prípravná štátna služba policajta, na ktorého je schválené služobné hodnotenie so záverom, že je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby, alebo ktorý svojím zavinením nezískal príslušné policajné vzdelanie, trvá aj po uplynutí doby dvoch rokov, a to až do skončenia služobného pomeru z týchto dôvodov.
zobraziť paragraf
§ 8
Skúšobná doba

(1)
Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe, v dočasnej štátnej službe alebo pri zaradení kadeta do prípravnej štátnej služby sa určí skúšobná doba, najkratšie na tri mesiace a najdlhšie na 18 mesiacov. Skúšobná doba je súčasťou prípravnej štátnej služby a dočasnej štátnej služby a nesmie sa dodatočne predlžovať ani skracovať. Do skúšobnej doby sa započítavajú doby uvedené v § 7 ods. 4.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na riaditeľa Slovenskej informačnej služby.
(3)
Skúšobná doba kadeta plynie počas celej doby výkonu štátnej služby kadeta.
zobraziť paragraf
§ 10
Dočasná štátna služba

(1)
Dočasná štátna služba je určená na to, aby ju na prechodnú dobu, najdlhšie však päť rokov, vykonávali odborníci potrební na plnenie úloh štátnej služby; dočasnú štátnu službu možno vykonať aj opätovne.
(2)
Policajt, ktorý vykonal dočasnú štátnu službu v trvaní aspoň dvoch rokov a spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania, môže byť na základe jeho písomnej žiadosti a záverov služobného hodnotenia zaradený do stálej štátnej služby; v takom prípade sa do doby trvania dočasnej štátnej služby započítavajú doby uvedené v § 7 ods. 4.
(3)
Policajt počas zaradenia do dočasnej štátnej služby má rovnaké postavenie ako policajt v stálej štátnej službe.
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a
a)
je bezúhonný,
b)
je spoľahlivý,
c)
spĺňa stupeň vzdelania určený na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený alebo vymenovaný, a ak ide o štátnu službu kadeta, spĺňa niektorý zo stupňov vzdelania kvalifikačného predpokladu vzdelania,
d)
je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
e)
ovláda štátny jazyk,3)
f)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,4)
g)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
h)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
i)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov.5) Občan v prijímacom konaní na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.5) Údaje podľa tretej vety služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov; uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.5a)
(3)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje,6) alebo
b)
požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich7) (ďalej len „iná návyková látka"), alebo
c)
podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby alebo
d)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, alebo
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, alebo
3.
bol právoplatne odsúdený pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta.
(4)
Predpoklady uvedené v odseku 1 písm. g) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.
(5)
Podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky a podmienky uvedené v odseku 1 musí policajt spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(6)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúvať8) o jeho osobe tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátnu príslušnosť a jej zmeny,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl,
g)
jazykové vedomosti,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
k)
miesto a čas základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo ozbrojenom zbore, Národnom bezpečnostnom úrade a Slovenskej informačnej službe, dosiahnutú hodnosť,
l)
všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
m)
postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
n)
závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,
o)
zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
p)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
r)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(7)
Na účely odseku 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje o policajtovi podľa odseku 6 po celý čas trvania služobného pomeru a na účely osobitného zákona8a) aj po skončení služobného pomeru.
(8)
Minister môže výnimočne prijať občana do služobného pomeru na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva,8b) aj keď nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a f).
zobraziť paragraf
§ 16
Vznik služobného pomeru

(1)
Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ak nastúpi štátnu službu v tento deň a zloží služobnú prísahu. Na vznik služobného pomeru kadeta sa nevyžaduje zloženie služobnej prísahy.
(2)
Rozhodnutie nadriadeného musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo a pridelené evidenčné číslo,
b)
deň vzniku služobného pomeru,
c)
druh štátnej služby,
d)
funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, miesto výkonu štátnej služby a služobný úrad,
e)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný,
f)
údaje rozhodujúce pre platové a iné náležitosti,
g)
dĺžku skúšobnej doby,
h)
dĺžku trvania služobného pomeru, ak sa občan prijíma do dočasnej štátnej služby,
i)
dĺžku základného času služby v týždni.
(3)
Ak občan nemôže nastúpiť štátnu službu, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo na sviatok, podmienka vzniku služobného pomeru v určený deň sa považuje za splnenú, ak občan nastúpi štátnu službu v najbližší deň výkonu štátnej služby.
(4)
Služobný pomer nevznikne, ak občan odmietol zložiť služobnú prísahu alebo ju zložil s výhradou.
zobraziť paragraf
§ 17
Služobná prísaha

(1)
Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie:
„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“.
(2)
Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka informačnej služby skladá služobnú prísahu, ktorá znie:
„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Slovenskej informačnej služby. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť ústavné zriadenie Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.
(3)
Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú prísahu, ktorá znie:
„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národného bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť záujmy Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.
(4)
Kadet pri zaradení do prípravnej štátnej služby skladá služobnú prísahu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 33
Ustanovenie do funkcie a odvolanie z funkcie

(1)
Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta.
(2)
Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený.
(3)
Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho postupu, ktoré vydá minister.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad.
zobraziť paragraf
§ 33a

(1)
Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
(2)
Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru najviac na dve funkčné obdobia.
(3)
Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto
a)
je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
získal špecializované policajné vzdelanie a
e)
bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada pre prezidenta Policajného zboru, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.
(5)
Výkon funkcie prezidenta Policajného zboru zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
skončením služobného pomeru.
(6)
Minister vnútra Slovenskej republiky odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, alebo
i)
na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra Slovenskej republiky odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
zobraziť paragraf
§ 33b

(1)
Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta Policajného zboru. Ak zanikne výkon funkcie prezidenta Policajného zboru podľa § 33a ods. 5 písm. b) až d), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru do 30 dní od zániku výkonu funkcie.
(2)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a)
uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33a ods. 3 a zoznam dokumentov podľa odseku 3,
c)
adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania,
d)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
(3)
Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.
(4)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 33a ods. 3 a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokumentmi podľa odseku 3 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení výberového konania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pozve na výberové konanie najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bezodkladne po pozvaní uchádzačov podľa odseku 4 zverejní na svojom webovom sídle ich životopisy a dátum a miesto výberového konania.
zobraziť paragraf
§ 33c

(1)
Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Dvoch členov komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33d ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru.
(2)
Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba. Prvé zasadnutie komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Na platnosť rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Podrobnosti o rokovaní komisie, spôsobe hodnotenia uchádzačov, rozhodovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje komisia. Rokovací poriadok bezodkladne po jeho schválení zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 33d

(1)
Vo výberovom konaní sa hodnotia riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru.
(2)
Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného zboru. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
a)
dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)
zoznam členov komisie,
c)
zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
d)
stručný opis priebehu výberového konania,
e)
zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru,
f)
vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, ak o zápis vyjadrenia požiada,
g)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
h)
uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania do piatich dní od jeho uskutočnenia na svojom webovom sídle.
(5)
Ak komisia neurčí žiadneho uchádzača ako vhodného na funkciu prezidenta Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od zverejnenia zápisnice vyhlási nové výberové konanie.
zobraziť paragraf
§ 33e

(1)
Minister vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, keď mu bola predložená zápisnica o priebehu výberového konania, predloží výboru pre obranu a bezpečnosť najmenej troch kandidátov z uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru. Ak komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru menej ako troch uchádzačov, minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru pre obranu a bezpečnosť ako kandidátov všetkých uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru.
(2)
Ak výbor pre obranu a bezpečnosť neodporučí ministrovi vnútra Slovenskej republiky vymenovať do funkcie prezidenta Policajného zboru žiadneho z predložených kandidátov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie aj vtedy, ak minister vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky nevymenuje do funkcie prezidenta Policajného zboru žiadneho z kandidátov odporúčaných výborom pre obranu a bezpečnosť.
zobraziť paragraf
§ 33f

(1)
Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
(2)
Funkčné obdobie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby najviac na dve funkčné obdobia.
(3)
Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto
a)
je príslušníkom Policajného zboru,
b)
nebol odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere
1.
príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície,
2.
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo
3.
prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a
e)
bol spolu najmenej päť rokov
1.
nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo
2.
vedúcim prokurátorom.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada pre riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné, o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.
(5)
Výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
skončením služobného pomeru.
(6)
Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov,
b)
bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
d)
bol odsúdený za spáchanie trestného činu,
e)
sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
f)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta,
g)
nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)
do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, alebo
i)
na základe odôvodneného návrhu vlády odporučí jeho odvolanie výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
zobraziť paragraf
§ 33g

(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vyhlasuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ak zanikne výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 5 písm. b) až d), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do 30 dní od zániku výkonu funkcie.
(2)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a)
uvedenie funkcie, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a zoznam dokumentov podľa odseku 3,
c)
adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého je potrebné doručiť túto žiadosť; lehota na doručenie žiadosti nesmie byť kratšia ako 30 dní od vyhlásenia výberového konania,
d)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa odseku 3, a na žiadosť o zaradenie do výberového konania doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
(3)
Uchádzač k žiadosti o zaradenie do výberového konania priloží životopis a uchádzač, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru, aj doklady preukazujúce splnenie predpokladov na výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 3 písm. c) až e).
(4)
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 33f ods. 3 písm. b) až e) a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokumentmi podľa odseku 3 v lehote určenej v oznámení o vyhlásení výberového konania, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pozve na výberové konanie najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bezodkladne po pozvaní uchádzačov podľa odseku 4 zverejní na svojom webovom sídle ich životopisy a dátum a miesto výberového konania.
zobraziť paragraf
§ 33h

(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Po jednom členovi komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33i ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(2)
Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba. Prvé zasadnutie komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie plní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Na platnosť rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Podrobnosti o rokovaní komisie, spôsobe hodnotenia uchádzačov, rozhodovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje komisia. Rokovací poriadok bezodkladne po jeho schválení zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 33i

(1)
Vo výberovom konaní sa hodnotia riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na výkon funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
(2)
Komisia vyhodnotí uchádzačov a určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. O priebehu výberového konania komisia vypracuje zápisnicu, ktorú predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
a)
dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)
zoznam členov komisie,
c)
zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
d)
stručný opis priebehu výberového konania,
e)
zoznam uchádzačov, ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby,
f)
vyjadrenie člena komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ak o zápis vyjadrenia požiada,
g)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
h)
uvedenie člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
vlastnoručné podpisy všetkých členov komisie.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania najneskôr päť dní po jeho uskutočnení na svojom webovom sídle.
(5)
Ak komisia neurčí žiadneho uchádzača ako vhodného na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od zverejnenia zápisnice vyhlási nové výberové konanie.
zobraziť paragraf
§ 33j

(1)
Minister vnútra Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa, keď mu bola predložená zápisnica o priebehu výberového konania, predloží výboru pre obranu a bezpečnosť najmenej troch kandidátov z uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Ak komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby menej ako troch uchádzačov, minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru pre obranu a bezpečnosť ako kandidátov všetkých uchádzačov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
(2)
Ak výbor pre obranu a bezpečnosť neodporučí vláde vymenovať do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby žiadneho z predložených kandidátov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási nové výberové konanie aj vtedy, ak vláda do 30 dní od oznámenia rozhodnutia výboru vláde nevymenuje do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby žiadneho z kandidátov odporúčaných výborom pre obranu a bezpečnosť.
zobraziť paragraf
§ 33k

Policajt sa vymenúva do funkcie aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
zobraziť paragraf
§ 35
Prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu

(1)
Policajt v služobnom pomere sa prevedie na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preloží sa na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu, pretože
a)
v dôsledku organizačných zmien sa zrušila jeho doterajšia funkcia,
b)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon doterajšej funkcie,
c)
podľa záveru služobného hodnotenia nie je spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,
d)
v dôsledku právoplatne uloženého zákazu činnosti nemôže vykonávať doterajšiu funkciu,
e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný,
f)
je podľa osobitného zákona9) osobou blízkou bezprostredne nadriadenému alebo inému policajtovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha,
g)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,
h)
do desiatich mesiacov od ustanovenia do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia,
i)
prestal spĺňať podmienku špeciálnej odbornej spôsobilosti požadovanú na zastávanú funkciu,
j)
nesplnil požiadavku určenú v tabuľkách zloženia a počtov služobných úradov na výkon zastávanej funkcie,
k)
zanikol výkon funkcie prezidenta Policajného zboru alebo riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
(2)
Organizačnou zmenou na účely tohto zákona sa rozumie zmena, pri ktorej sa zrušila doterajšia funkcia policajta a nevytvorila sa nová funkcia alebo sa zrušila doterajšia funkcia policajta a vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činnosti alebo sa zrušila doterajšia funkcia policajta a vytvorila sa nová funkcia s rovnakou náplňou činnosti v inom mieste výkonu štátnej služby.
(3)
Policajt v prípravnej štátnej službe sa prevedie na inú funkciu, a ak to nie je možné, preloží sa na inú funkciu z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), f) a g).
(4)
Policajt v stálej štátnej službe sa prevedie na inú funkciu, a ak to nie je možné, preloží sa na inú funkciu z dôvodov podľa odseku 1.
(5)
Policajt v dočasnej štátnej službe sa prevedie na inú funkciu, a ak to nie je možné, preloží sa na inú funkciu z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), e) a f).
(6)
Policajta možno previesť na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo preložiť na inú funkciu v inom mieste výkonu štátnej služby alebo v inom služobnom úrade na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom.
(7)
Po podaní písomnej žiadosti alebo po písomnom súhlase môže policajt svoju žiadosť vziať späť alebo písomný súhlas odvolať len v prípade, ak vo veci ešte nebolo rozhodnuté a ak s tým nadriadený súhlasí.
(8)
Prevedenie na inú funkciu alebo preloženie na inú funkciu sa vykoná odvolaním policajta z doterajšej funkcie a jeho ustanovením do inej funkcie podľa § 33.
(9)
Policajtovi, ktorý bol prevedený na inú funkciu alebo preložený na inú funkciu z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) alebo b), patrí doterajší služobný plat ešte po dobu šiestich mesiacov, ak je to pre neho výhodnejšie; to neplatí, ak policajtovi patrí náhrada za stratu na služobnom plate podľa osobitného predpisu.10c)
zobraziť paragraf
§ 40

(1)
Policajt, ktorý nemôže vykonávať doterajšiu funkciu ani inú funkciu z dôvodov uvedených v § 41 až 44, sa zaradí do zálohy.
(2)
Záloha je organizačné opatrenie umožňujúce zaradiť policajtov, ktorí z dôvodov určených zákonom nemôžu dočasne vykonávať doterajšiu funkciu ani inú funkciu, na voľné miesta v tejto zálohe.
(3)
Na policajta, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(4)
Ustanovujú sa tieto zálohy:
a)
činná záloha,
b)
záloha pre študujúcich policajtov,
c)
záloha pre prechodne nezaradených policajtov alebo
d)
neplatená záloha.
(5)
Policajt sa zaradí do zálohy na nevyhnutne potrebný čas, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pri zaradení do zálohy sa policajt odvolá z doterajšej funkcie dňom, ktorý predchádza dňu jeho zaradenia do zálohy.
(6)
Ak sa skončia dôvody, pre ktoré bol policajt zaradený do zálohy, vyjme sa zo zálohy a nasledujúcim dňom sa ustanoví do funkcie podľa § 33. Policajt, ktorý počas denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania bol zaradený do zálohy podľa odseku 4 písm. b), sa po vyňatí z tejto zálohy ustanoví do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí do služobného pomeru alebo do funkcie v súlade s potrebami služobného úradu.
zobraziť paragraf
§ 41

(1)
Do činnej zálohy sa zaradí policajt, ktorý bol s jeho súhlasom
a)
vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí,
b)
v záujme štátnej služby vyslaný na plnenie služobných úloh alebo na plnenie iných úloh10f) k inej právnickej osobe,
c)
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie v odborových orgánoch.
(2)
Pri zaradení do činnej zálohy sa policajt ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto zálohu v služobnom úrade.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí policajt v stálej štátnej službe, ak
a)
v dôsledku zníženia početných stavov Policajného zboru schválených vládou nie je pre neho voľná iná funkcia,
b)
v dôsledku organizačných zmien sa zrušila jeho doterajšia funkcia a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia,
c)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu zo zdravotných dôvodov a po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia nemožno ho previesť alebo preložiť na inú funkciu v štátnej službe; zaradenie policajta do tejto zálohy môže trvať najdlhšie dva roky,
d)
je podľa osobitného predpisu9) osobou blízkou bezprostredne nadriadenému alebo inému policajtovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej službe,
e)
bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný, a nie je preňho v štátnej službe voľná iná funkcia,
f)
zanikol výkon funkcie uplynutím funkčného obdobia alebo vzdaním sa funkcie, do ktorej bol vymenovaný podľa § 33a ods. 1 alebo § 33f ods. 1 a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia,
g)
nie je oprávnený na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa, ktorý sa vyžaduje na výkon doterajšej funkcie, a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej službe.
(2)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj policajt v stálej štátnej službe, ak
a)
nie je podľa záveru služobného hodnotenia spôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho v štátnej službe dočasne voľná iná, menej zodpovedná funkcia,
b)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú funkciu alebo
c)
v dôsledku právoplatne uloženého zákazu činnosti nemôže dočasne vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia.
(3)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj tehotná policajtka a matka do konca deviateho mesiaca po pôrode, ak ju nie je možné dočasne previesť z dôvodu tehotenstva a materstva na výkon štátnej služby, ktorá je pre ňu vhodná.
(4)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj policajt v stálej štátnej službe, ktorý bol s jeho súhlasom vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie.
(5)
Po dobu zaradenia policajta v zálohe pre prechodne nezaradených policajtov
a)
z dôvodu podľa odseku 1 a 3 patrí policajtovi 80 % služobného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom,11)
b)
z dôvodu podľa odseku 2 písm. a) a b) patrí policajtovi 60 % služobného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom,
c)
z dôvodu podľa odseku 2 písm. c) patrí policajtovi služobný plat vo výške minimálnej mzdy,
d)
z dôvodu podľa odseku 4 patrí policajtovi služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. a) až c) a ak ide o príslušníka Policajného zboru služobný plat podľa § 84 ods. 2 písm. a) až c), ktorý by mal priznaný, ak by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie, a osobitný príplatok vo výške určenej ministrom; tiež mu patria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu11a) okrem náhrad výdavkov, ktoré mu preukázateľne poskytla inštitúcia Európskej únie, do ktorej bol vyslaný.
(6)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov nemožno zaradiť policajta, ktorý splnil podmienky na skončenie služobného pomeru podľa § 192 ods. 2.
(7)
Nadriadený, v ktorého personálnej a materiálnej starostlivosti je policajt zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov, je povinný sústavne sledovať, či sa neskončili dôvody na zaradenie policajta do tejto zálohy, a zabezpečiť jeho ustanovenie do funkcie podľa § 33.
zobraziť paragraf
§ 84
Služobný príjem, služobný plat a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť

(1)
Policajtovi v stálej štátnej službe, okrem príslušníka Policajného zboru v stálej štátnej službe, za výkon štátnej služby patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky:
a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok,
d)
osobitný príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
i)
príplatok za prípravu policajta čakateľa,
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo služobného koňa,
k)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna,
l)
príplatok za výkon potápačskej činnosti,
m)
príplatok za nerovnomernosť času služby,
n)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
o)
príplatok za štátnu službu v noci,
p)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
r)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
s)
ďalší služobný plat,
t)
odmena.
(2)
Príslušníkovi Policajného zboru v stálej štátnej službe za výkon štátnej služby patrí služobný príjem, ktorý tvoria tieto zložky:
a)
funkčný plat,
b)
prídavok za výsluhu rokov,
c)
hodnostný príplatok,
d)
rizikový príplatok,
e)
príplatok za riadenie,
f)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie,
g)
osobný príplatok,
h)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
i)
príplatok za ovládanie a používanie cudzieho jazyka (ďalej len „jazykový príplatok“),
j)
príplatok za starostlivosť o prideleného služobného psa alebo služobného koňa,
k)
príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla alebo motorového člna,
l)
príplatok za výkon potápačskej činnosti,
m)
príplatok za nerovnomernosť času služby,
n)
príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,
o)
príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov,
p)
odmena,
r)
doplatok k služobnému platu podľa § 287c,
s)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
t)
príplatok za výkon činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
(3)
Služobný plat tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m) a o) až r) a ak ide o príslušníka Policajného zboru, tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 2 písm. a) až m), o) a r). Ak ide o príplatky podľa § 98 ods. 1, § 99, 100 a 101 a peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť podľa § 103 ods. 1, služobný plat policajta, okrem príslušníka Policajného zboru, tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až m). Ak ide o príplatok príslušníka Policajného zboru podľa § 98 ods. 2, služobný plat príslušníka Policajného zboru tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 2 písm. a) až m). Služobným platom na účely tohto zákona sa rozumie aj služobný príjem kadeta podľa § 103a.
(4)
Policajtovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí okrem služobného príjmu peňažná náhrada za služobnú pohotovosť v štátnej službe.
zobraziť paragraf
§ 102b
Príplatok zdravotníckym pracovníkom

(1)
Policajtovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom,22) možno priznať príplatok až do výšky 50 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 určuje minister v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav policajtov, zdravotný stav obvinených alebo odsúdených alebo za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach Policajného zboru alebo za organizáciu a riadenie rezortného zdravotníctva.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
§ 103a
Služobný príjem kadeta


Kadetovi patrí služobný príjem vo výške minimálnej mzdy.11)
zobraziť paragraf
§ 129
Naturálne náležitosti

(1)
Policajt má nárok na bezplatné poskytovanie služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby (ďalej len „naturálne náležitosti“) alebo peňažný príspevok za naturálne náležitosti, ak ďalej nie je ustanovené inak. Na zabezpečenie obmeny naturálnych náležitostí patrí policajtovi peňažný príspevok na naturálne náležitosti alebo náhrada formou nepeňažného plnenia.
(2)
Pri vzniku služobného pomeru policajtovi patria tieto naturálne náležitosti:
a)
služobná rovnošata a jej súčasti, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate,
b)
peňažný príspevok vo výške 60 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na zaobstaranie občianskeho odevu a doplnkov, ak vykonáva štátnu službu v občianskom odeve,
c)
služobná rovnošata a jej súčasti a peňažný príspevok vo výške 30 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, ak vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom,
d)
peňažný príspevok vo výške 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na zaobstaranie občianskeho odevu a doplnkov, ak pri výkone štátnej služby používa občiansky odev striedavo s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
e)
osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalší materiál nevyhnutný na výkon štátnej služby.
(3)
Policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, patrí k služobnej rovnošate a jej súčastiam jednorazový peňažný príspevok vo výške 30 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na nákup súčastí, ktoré služobný úrad bežne nezabezpečuje.
(4)
Policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom, patrí k služobnej rovnošate a jej súčastiam jednorazový peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na nákup súčastí, ktoré služobný úrad bežne nezabezpečuje.
(5)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí policajtovi a policajtke na obnovu naturálnych náležitostí každý rok
a)
peňažný príspevok vo výške 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, a ak ide o príslušníka Policajného zboru, vo výške 50 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, ak vykonávajú štátnu službu v občianskom odeve alebo v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom,
b)
peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, ak pri výkone štátnej služby používa občiansky odev striedavo s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
(6)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, na obnovu naturálnych náležitostí každý rok náhrada formou nepeňažného plnenia alebo peňažného plnenia vo výške 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, a ak ide o príslušníka Policajného zboru, vo výške 50 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí.
(7)
Po uplynutí prvého roku služobného pomeru patrí policajtke, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnej rovnošate, na obnovu naturálnych náležitostí každý rok náhrada formou nepeňažného plnenia vo výške 30 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí a peňažný príspevok vo výške 15 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí na nákup súčastí, ktoré služobný úrad bežne nezabezpečuje alebo formou peňažného plnenia vo výške 45 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí.
(8)
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo každý rok podľa reálnych nákupných cien.
(9)
Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykonáva v mesiaci marci a septembri spätne za uplynulé obdobie. Výplatný termín je zhodný s výplatným termínom služobného príjmu.
(10)
Náhrada formou nepeňažného plnenia sa policajtovi a policajtke preplatí najviac do výšky 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí, a ak ide o príslušníka Policajného zboru, najviac do výšky 50 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí,
a)
pri skončení služobného pomeru,
b)
za dobu, počas ktorej im bolo nariadené alebo povolené nadriadeným používať počas služby na prechodné obdobie výhradne občiansky odev,
c)
policajtke počas tehotenstva, počas ktorého používala občiansky odev,
d)
pri nástupe na rodičovskú dovolenku,
e)
pri zaradení do zálohy podľa § 40 ods. 3 písm. a) až c),
f)
ak vykonáva štátnu službu v občianskom odeve, v služobnej rovnošate striedavo s občianskym odevom alebo ak pri výkone štátnej služby používa občiansky odev striedavo s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
(11)
Naturálne náležitosti a peňažný príspevok nepatria policajtovi za dobu, ktorá sa nezapočítava do doby výsluhy rokov v hodnosti podľa § 20 ods. 3.
(12)
Naturálne náležitosti a peňažný príspevok na naturálne náležitosti nepodliehajú dani z príjmu zo závislej činnosti fyzických osôb.
(13)
Na príslušníkov informačnej služby a príslušníkov bezpečnostného úradu sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. b), d) a e) a odsekov 5, 8, 9, 11 a 12 s tým, že tam, kde sa hovorí o služobnej rovnošate a jej súčastiach, rozumie sa tým občiansky odev a jeho doplnky.
zobraziť paragraf
§ 132

(1)
Ak policajt požiada o poskytnutie preddavku na náhrady podľa § 111, je nadriadený povinný poskytnúť mu tento preddavok do výšky predpokladaných náhrad.
(2)
Nadriadený je povinný poskytnúť policajtovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok primerane podľa osobitného predpisu.29a)
zobraziť paragraf
§ 133

(1)
Policajt je povinný do desiatich pracovných dní po skončení služobnej cesty predložiť nadriadenému písomné doklady na vyúčtovanie služobnej cesty a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok.
(2)
Nadriadený je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie služobnej cesty policajta; pri vyúčtovaní služobnej cesty postupuje nadriadený v súlade s osobitným predpisom.29b)
(3)
Policajt je povinný vyúčtovanie stravného v eurách alebo cudzej mene za uplynulý mesiac predložiť nadriadenému do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
zobraziť paragraf
§ 141a
Príspevok na bývanie

(1)
Policajtovi možno priznať príspevok na bývanie do výšky 232,36 eura mesačne, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Príspevok na bývanie určuje minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, služobných činností, ktoré policajt vykonáva, a útvaru jeho služobného zaradenia.
(3)
Príspevok na bývanie nemožno priznať policajtovi,
a)
ktorému sa poskytujú náhrady výdavkov pri prijatí alebo preložení na inú funkciu podľa § 113,
b)
ktorý je zaradený do činnej zálohy z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí,
c)
ktorý je vyslaný na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu trvajúcu nepretržite aspoň po dobu jedného mesiaca.
(4)
Príspevok na bývanie nepatrí policajtovi počas doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, výkonu väzby, zaradenia do neplatenej zálohy, zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov, ak táto doba trvá nepretržite aspoň jeden mesiac.
(5)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa policajtovi za dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby príspevok na bývanie vo výške, v ktorej mu bol určený pred dočasným pozbavením; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol policajt dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine nebolo právoplatne skončené, alebo ak bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, prepustený zo služobného pomeru.
(6)
Ak trestné stíhanie bolo zastavené alebo ak sa skončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doplatí sa policajtovi za dobu výkonu väzby príspevok na bývanie vo výške, v ktorej mu bol určený pred výkonom väzby.
(7)
Policajt, ktorý prestal spĺňať podmienky na priznanie príspevku na bývanie, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť nadriadenému.
zobraziť paragraf
§ 143
Úhrada nákladov na vzdelávanie

(1)
Policajt, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 142b ods. 4, je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť.
(2)
Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
vyplácaním služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa odseku 2, ktorý sa policajtovi poskytoval počas denného štúdia, alebo vyplácaním služobného príjmu podľa § 103a,
b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,
c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,
d)
úhradou poplatkov za štúdium, ak ich služobný úrad za policajta uhradil.
(3)
Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje služobný úrad podľa skutočných nákladov na vzdelávanie v období, keď policajt získaval alebo zvyšoval si kvalifikáciu. Najvyššia suma úhrady nákladov na vzdelávanie, ktorú je policajt povinný uhradiť, nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy skutočne vynaložených nákladov na vzdelávanie vypočítaných podľa odseku 2.
(4)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie policajtovi uvoľnenému zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť alebo policajtovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru, pretože bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.
(5)
Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich zníženie alebo odpustenie sa vyhlasuje v rozhodnutí nadriadeného, ktorý je oprávnený rozhodnúť o skončení služobného pomeru policajta. Rozhodnutie musí obsahovať aj výšku nákladov, ktoré je policajt povinný uhradiť, spolu s lehotou na ich úhradu.
(6)
O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie v určenej výške sa môže policajt so služobným úradom dohodnúť. Ak nedôjde k dohode, možno uspokojiť pohľadávku na základe vykonateľného rozhodnutia o povinnosti policajta uhradiť náklady na vzdelávanie mesačnými zrážkami z jeho príjmu; výška mesačnej zrážky z jeho príjmu však nesmie prekročiť hranicu sumy ustanovenej podľa osobitného predpisu.33)
(7)
Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3.
(8)
Minister môže rozhodnúť, že policajt, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru u tej zložky, ktorá mu získanie alebo zvýšenie kvalifikácie umožnila, a má povinnosť úhrady nákladov za vzdelanie, vznikom nového služobného pomeru pokračuje v plnení záväzku podľa § 142b ods. 3.
(9)
Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na policajta, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.
zobraziť paragraf
§ 189
Druhy skončenia služobného pomeru

(1) Služobný pomer sa končí
a)
zrušením v skúšobnej dobe,
b)
uvoľnením,
c)
prepustením,
d)
stratou hodnosti,
e)
uplynutím dočasnej štátnej služby,
f)
úmrtím policajta,
g)
zákazom činnosti výkonu funkcie policajta,
h)
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že policajt je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,
i)
ak policajt v prípravnej štátnej službe svojím zavinením nezískal policajné vzdelanie.
(2)
Na prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa vzťahuje odsek 1 písm. b), d) a f).
zobraziť paragraf
§ 192

(1)
Policajt sa prepustí zo služobného pomeru, ak
a)
pre neho v dôsledku zníženia početných stavov Policajného zboru schválených vládou nie je iné služobné zaradenie,
b)
podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v Policajnom zbore alebo spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia,
c)
podľa posudku služobného klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,
d)
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,
e)
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
f)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
g)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Policajt môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu40a) a dovŕšil vek 62 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.40b)
(3)
Policajt zaradený v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe sa prepustí zo služobného pomeru, ak sa v dôsledku organizačných zmien zrušila jeho doterajšia funkcia a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia.
(4)
Policajt zaradený v stálej štátnej službe nemôže byť prepustený z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a). Z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b), ak podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia, policajt zaradený v stálej štátnej službe môže byť prepustený, iba ak po dobu predchádzajúcich dvoch rokov bol zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených policajtov.
(5)
O prepustení policajta z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až g) možno rozhodnúť len do šiestich mesiacov odo dňa, keď nadriadený zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol; v týchto lehotách sa musí rozhodnutie o prepustení policajtovi aj doručiť.
zobraziť paragraf
§ 196

(1)
Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer trvá. Za čas neplatného skončenia služobného pomeru patrí policajtovi služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s) a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m), ktorý mu patril v čase pred neplatným skončením služobného pomeru.
(2)
Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nie je možné policajta zaradiť do pôvodnej funkcie, ustanoví sa do funkcie podľa § 33; to neplatí, ak nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 5.
(3)
Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru policajt oznámi, že netrvá na ďalšom výkone štátnej služby, platí, ak sa policajt a nadriadený nedohodnú inak, že jeho služobný pomer sa skončí uvoľnením uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov; lehota na skončenie služobného pomeru začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni pôvodného rozhodnutia o skončení služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 198
Skončenie služobného pomeru v dočasnej štátnej službe

(1)
Služobný pomer v dočasnej štátnej službe sa končí jej uplynutím.
(2)
Pred uplynutím dočasnej štátnej služby sa služobný pomer môže skončiť aj ostatnými spôsobmi uvedenými v § 189 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 225

(1)
V súlade s týmto zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov policajtov príslušné odborové orgány.
(2)
Služobný úrad vopred prerokuje s príslušným odborovým orgánom
a)
podklady potrebné na zostavenie systemizácie na príslušný kalendárny rok,
b)
návrh na prevedenie alebo preloženie policajta na inú funkciu z dôvodu organizačných zmien, zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu zákazu činnosti,
c)
návrh na prepustenie policajta zo služobného pomeru z dôvodu organizačných zmien alebo pre zvlášť hrubé porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti,
d)
návrh služobného hodnotenia, v ktorom je policajt hodnotený ako nevyhovujúci na výkon doterajšej funkcie alebo na výkon akejkoľvek funkcie v štátnej službe,
e)
zásady kariérneho postupu (§ 33 ods. 3).
(3)
Ak sa príslušný odborový orgán nevyjadrí vo veciach uvedených v odseku 2 do desiatich dní odo dňa, keď mu bol písomný návrh doručený, postupuje sa ďalej bez jeho stanoviska.
zobraziť paragraf
§ 287j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019

(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru a na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do 15. februára 2019.
(2)
Na prezidenta Policajného zboru, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. januára 2019, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. januára 2019.
(3)
Najvyšší nadriadený, ktorý k 1. februáru 2019 riadi inšpekčnú službu Policajného zboru, sa od 1. februára 2019 stáva riaditeľom Úradu inšpekčnej služby. Na riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. januára 2019.
(4)
Vymenovaním prezidenta Policajného zboru podľa § 33a ods. 1 a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby podľa § 33f ods. 1 zaniká výkon funkcie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorí vykonávali funkciu k 1. februáru 2019, ak výkon ich funkcie nezanikol skôr.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]11)  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2


k zákonu č. 73/1998 Z. z.
PRÍPLATOK ZA RIADENIE


PRVÁ ČASŤ

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. prezident Policajného zboru 30 % až 90 % 1.02. generálny riaditeľ sekcie, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, viceprezident Policajného zboru 20 % až 77 % 1.03. riaditeľ úradu ministerstva, biskupský vikár, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ krajského riaditeľstva 15 % až 64 % 1.04. riaditeľ odboru, riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia ministerstva, zástupca riaditeľa úradu ministerstva, zástupca biskupského vikára, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva 10 % až 51 % 1.05. vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru, vedúci katedry Akadémie Policajného zboru v Bratislave, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie a zariadenia, riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva 9 % až 45 % 1.06. zástupca riaditeľa odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, vedúci predmetovej skupiny strednej odbornej školy Policajného zboru, vedúci ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ základného útvaru 8 % až 39 % 1.07. vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa základného útvaru, vedúci samostatného oddelenia okresného riaditeľstva, veliteľ jednotky 7 % až 35 % 1.08. zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny, vedúci zmeny, zástupca veliteľa jednotky, veliteľ čaty, zástupca veliteľa čaty 5 % až 26 %


2.01. riaditeľ úradu 30 % až 90 % 2.02. zástupca riaditeľa úradu a súčasne riaditeľ útvaru 20 % až 77 % 2.03. riaditeľ útvaru 15 % až 64 % 2.04. zástupca riaditeľa útvaru a súčasne riaditeľ odboru 14 % až 55 % 2.05. riaditeľ odboru 10 % až 51 % 2.06. zástupca riaditeľa odboru 9 % až 45 % 2.07. vedúci oddelenia 7 % až 35 %
DRUHÁ ČASŤ

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. generálny riaditeľ zboru 30 % až 90 % 1.02. námestník generálneho riaditeľa zboru 20 % až 77 % 1.03. riaditeľ odboru 15 % až 64 % 1.04. vikár, zástupca riaditeľa odboru 10 % až 50 % 1.05. vedúci úseku 8 % až 40 %

1.
Generálne riaditeľstvo

2.

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 2.01. riaditeľ ústavu (nemocnice) 15 % až 64 % 2.02. zástupca riaditeľa ústavu (nemocnice) 10 % až 50 % 2.03. vedúci účelového zariadenia zboru 8 % až 40 % 2.04. vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny (úseku) 5 % až 30 %

TRETIA ČASŤ

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne 1.01. riaditeľ 30 % až 90 % 1.02. námestník riaditeľa, riaditeľ sekcie, riaditeľ priamo riadeného odboru 20 % až 77 % 1.03. zástupca riaditeľa sekcie, zástupca riaditeľa priamo riadeného odboru, riaditeľ odboru, vedúci samostatného oddelenia 15 % až 64 % 1.04. zástupca riaditeľa odboru, zástupca vedúceho samostatného oddelenia, vedúci oddelenia, vedúci zariadenia 10 % až 40 % 1.05. zástupca vedúceho oddelenia, zástupca vedúceho zariadenia, vedúci skupiny 5 % až 35 %
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore