Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.04.2018

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.04.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotnícke zariadenia, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.04.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 10/2014 s účinnosťou od 01.04.2018 na základe 94/2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 14 ...

§ 1
(1)

Zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve tvorí

a)
štvrťročný výkaz o
1.
ekonomike organizácií v zdravotníctve,
2.
vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách,
3.
predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných ...
4.
mzdových prostriedkoch a zamestnancoch vo vybraných organizáciách v zdravotníctve,
5.
mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve,
b)
ročný výkaz o
1.
ekonomike organizácií v zdravotníctve,
2.
počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve,
3.
počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve,
4.
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
5.
zdravotníckej technike,
c)
mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve.
(2)

Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistických ...

§ 2
(1)

Štvrťročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa prvýkrát poskytnú za prvý štvrťrok 2014 v lehotách ustanovených ...

(2)

Ročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa prvýkrát poskytnú za rok 2014 v lehotách ustanovených v prílohe. ...

(3)

Mesačné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát poskytnú za mesiac júl roku 2018 v lehotách ustanovených ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 10/2014 Z. z.

  ŠTATISTICKÉ VÝKAZY V ZDRAVOTNÍCTVE

  1.

  Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 1-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, poskytovateľ ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou ...

  2.

  Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 2-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ...

  3.

  Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách ...

  Značka zisťovania: L (MZ SR) 1-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou ...

  4.

  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických ...

  Značka zisťovania: L (MZ SR) 2-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Zdravotná poisťovňa.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou ...

  5.

  Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 1-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte pracovníkov, vekovej štruktúre ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ...

  6.

  Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a zamestnancoch vo vybraných organizáciách v zdravotníctve ...

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 2-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou ...

  7.

  Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 3-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Ministerstvo zdravotníctva a rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou ...

  8.

  Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 4-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte štátnych zamestnancov, ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Ministerstvo zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do ...

  9.

  Ročný výkaz o zdravotníckej technike

  Značka zisťovania: R (MZ SR) 3-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú predmetný prístroj ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Výberové štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: ...

  10.

  Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  Značka zisťovania: U (MZ SR) 1-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika zisťovaných ukazovateľov: poskytnutá zdravotná starostlivosť poistencom podľa jednotlivých ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do ...

  11. Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 3-12

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje z účtovnej evidencie v rozsahu údajov týkajúcich sa ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. kalendárneho dňa po sledovanom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore