Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.07.2023

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.07.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém, Zdravotnícke zariadenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 10/2014 účinný od 01.07.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 10/2014 s účinnosťou od 01.07.2023 na základe 237/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
(1)

Zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve tvorí

a)

štvrťročný výkaz o

1.

ekonomike organizácií v zdravotníctve,

2.

vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách,

3.

predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,

4.

mzdových prostriedkoch a zamestnancoch vo vybraných organizáciách v zdravotníctve,

5.

mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve,

b)

ročný výkaz o

1.

ekonomike organizácií v zdravotníctve,

2.

počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve,

3.

počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve,

4.

cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,

5.

zdravotníckej technike,

c)

mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve,

d)

polročný výkaz o obmedzovacích prostriedkoch.

(2)

Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistických výkazov v zdravotníctve a ich charakteristiky sú uvedené v prílohe.

§ 2
(1)

Štvrťročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa prvýkrát poskytnú za prvý štvrťrok 2014 v lehotách ustanovených v prílohe.

(2)

Ročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa prvýkrát poskytnú za rok 2014 v lehotách ustanovených v prílohe.

(3)

Mesačné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa prvýkrát poskytnú za mesiac júl roku 2018 v lehotách ustanovených v prílohe. Do poskytnutia prvého mesačného výkazu podľa predchádzajúcej vety poskytuje spravodajská jednotka podľa bodu 11 písm. c) prílohy štvrťročný výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu, pričom naposledy sa tento štvrťročný výkaz poskytne za obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2018 v lehote ustanovenej v prílohe.

(4)

Polročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa prvýkrát poskytnú za druhý polrok 2023 v lehotách ustanovených v prílohe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 10/2014 Z. z.

  ŠTATISTICKÉ VÝKAZY V ZDRAVOTNÍCTVE

  1.

  Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 1-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok – príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie, okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a vyšší územný celok – príspevkové organizácie, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

  2.

  Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 2-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok – príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, neziskové organizácie a rozpočtové organizácie; a okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok, mesto alebo obec – príspevkové organizácie, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla po sledovanom období.

  3.

  Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách

  Značka zisťovania: L (MZ SR) 1-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku podľa miesta predaja, spôsobu výdaja, členského štátu, v ktorom bol predpis alebo lekársky poukaz vystavený, kódu, názvu, anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, doplnku názvu – doplňujúca identifikácia účinnej látky (liečiva), lieková forma liečiva, forma príp. cesta podania liečiva, množstva predaného lieku a jeho cene. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30 dní po skončení štvrťroka.

  4.

  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

  Značka zisťovania: L (MZ SR) 2-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku podľa kódu, názvu, anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, doplnku názvu – doplňujúca identifikácia účinnej látky (liečiva), lieková forma liečiva a forma alebo cesta podania liečiva, množstva spotrebovaného lieku, jeho úhrady poisťovňou, doplatku pacienta, osobitných prípadov úhrady a sumy rovnajúcej sa rozdielu medzi reálnou úhradou a podmienenou úhradou;1) súčasťou ukazovateľov je aj informácia o vykonaní verejného obstarávania u výrobcu2) a informácia o uzavretí zmluvy o podmienkach úhrady podľa osobitného predpisu.3)

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Zdravotná poisťovňa.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 60 dní po skončení štvrťroka.

  5.

  Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 1-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte pracovníkov, vekovej štruktúre pracovníkov v jednotlivých povolaniach, počte pracovníkov v dôchodkovom veku, počte poberateľov dôchodku, počte pracovníkov so zdravotným postihnutím ZP I. a II., počte pracovníkov vo vedúcich a riadiacich funkciách, vzdelanostnej štruktúre pracovníkov zohľadňujúcej odbornú spôsobilosť na výkon príslušného povolania, počte absolventov zo škôl a evidenčnom počte cudzích štátnych príslušníkov. Výsledky dokumentujú aj pohyb pracovníkov v jednotlivých povolaniach za sledovaný rok, mimoevidenčný stav pracovníkov k poslednému dňu sledovaného roka, počet dohôd a zmlúv o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Všetky zisťované údaje sú v členení podľa pohlavia. Súčasťou výkazu je informácia o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, evidenčnom stave pracovníkov podľa druhu pracovnoprávneho vzťahu – úväzkoch v jednotlivých odborných útvaroch siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. v nemedicínskych útvaroch. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, nezisková organizácia v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po uplynutí sledovaného roka.

  6.

  Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a zamestnancoch vo vybraných organizáciách v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 2-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd a o počte a pohybe zamestnancov podľa jednotlivých povolaní zamestnancov. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva a vyšší územný celok – príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie; ministerstvo zdravotníctva, príspevková organizácia napojená transferom na rozpočet kapitoly ministerstva zdravotníctva, nezisková organizácia v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

  7.

  Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 3-04

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd a o počte a pohybe štátnych zamestnancov podľa jednotlivých funkcií. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Ministerstvo zdravotníctva a rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

  8.

  Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve

  Značka zisťovania: M (MZ SR) 4-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte štátnych zamestnancov, vekovej štruktúre zamestnancov v jednotlivých funkciách, počte zamestnancov v dôchodkovom veku a poberateľov dôchodku, počte vedúcich štátnych zamestnancov, vzdelanostnej štruktúre. Výsledky dokumentujú pohyb štátnych zamestnancov v jednotlivých funkciách za sledovaný rok a tiež počet štátnych zamestnancov v mimoevidenčnom stave k poslednému dňu sledovaného obdobia. Všetky údaje sú v členení podľa pohlavia. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Ministerstvo zdravotníctva, rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po uplynutí sledovaného roka.

  9.

  Ročný výkaz o zdravotníckej technike

  Značka zisťovania: R (MZ SR) 3-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú predmetný prístroj alebo zariadenie zdravotníckej techniky, a to podľa názvu, typu, výrobcu, štátu výrobcu, inventárneho čísla, kódu zdravotníckej techniky, roku výroby, roku obstarania, roku zaradenia, obstarávacej ceny, zostatkovej ceny, prevádzkyschopnosti, spôsobu obstarania a vlastníctva. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Výberové štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, rozpočtové organizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne. Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla po uplynutí sledovaného obdobia.

  10.

  Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  Značka zisťovania: U (MZ SR) 1-01

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika zisťovaných ukazovateľov: poskytnutá zdravotná starostlivosť poistencom podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie podľa formy poskytnutej zdravotnej starostlivosti, kódu choroby, spôsobu a výšky platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: ročne Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára, bezprostredne nasledujúceho po uplynutí sledovaného kalendárneho roka.

  11. Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve

  Značka zisťovania: E (MZ SR) 3-12

  a)

  Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje z účtovnej evidencie v rozsahu údajov týkajúcich sa účtov účtových tried 5 a 6: dátum účtovného prípadu, účtovné obdobie, syntetický účet, analytický účet, kód účtovného strediska, názov účtovného strediska, meno alebo názov účtovného partnera, IČO účtovného partnera, druh dokladu (interný, faktúra, výpis a podobne), variabilný symbol dokladu, číslo dokladu, dátum dodania, dátum vystavenia dokladu, dátum splatnosti, mena, obraty jednotlivých účtov účtovej triedy 5 a účtovej triedy 6, ďalej údaje o pohľadávkach a záväzkoch v rozsahu: označenie vykazovaného obdobia, suma záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti (z toho po lehote splatnosti rozdelené na obdobia kalendárnych rokov) rozdelené podľa istiny a príslušenstva (úrok z omeškania, poplatok z omeškania a iné príslušenstvo spojené s nesplnením záväzku alebo pohľadávky) a podľa druhových skupín záväzkov a pohľadávok, a vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele. Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecná nemocnica alebo špecializovaná nemocnica, ktorého zriaďovateľom, zakladateľom, spoluzakladateľom, akcionárom alebo spoločníkom je ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, vyšší územný celok alebo obec – príspevkové organizácie, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a neziskové organizácie.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 26. kalendárneho dňa po sledovanom období.

  12.

  Polročný výkaz o obmedzovacích prostriedkoch

  Značka zisťovania: P (MZ SR) 4-02

  a)

  Vecná charakteristika a postup štatistického zisťovania

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o ústavných zdravotníckych zariadeniach a ich odborných útvaroch, v ktorých sa obmedzovacie prostriedky používajú, o celkovom počte použitých obmedzovacích prostriedkov, o počte použitých obmedzovacích prostriedkov za mesiac v členení podľa druhu obmedzovacieho prostriedku4) a typu obmedzovacieho prostriedku,5) o počte a type miernejšieho spôsobu zvládnutia situácie6) u pacienta obmedzeného použitím obmedzovacieho prostriedku, o dôvode použitia obmedzovacieho prostriedku, o dĺžke trvania použitia obmedzovacieho prostriedku, o intervale kontroly pri použití obmedzovacieho prostriedku, o súhlase pacienta s použitím obmedzovacieho prostriedku alebo o nesúhlase pacienta s použitím obmedzovacieho prostriedku, o zdravotníckom povolaní, ktoré použitie obmedzovacieho prostriedku u pacienta nariadi, o zdravotníckom povolaní, ktoré použitie obmedzovacieho prostriedku u pacienta vykoná, o pracovníkovi určenom poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý použitie obmedzovacieho prostriedku u pacienta vykoná,7) o pohlaví pacienta a o vekovej kategórii pacienta.

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

  d)

  Podrobnosti o lehote hlásenia

  Periodicita zisťovania: za kalendárny polrok.

  Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30 dní po skončení polroka.

Poznámky

 • 1)

  § 98i zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 266/2022 Z. z.

 • 2)

  § 6 ods. 6 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 7a, § 29a a 57a zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  § 2 ods. 40 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

 • 5)

  § 9b ods. 16 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

 • 6)

  § 9b ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

 • 7)

  § 9b ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2022 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore