Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.02.2023 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024 487/2022
ZMENY5DS1
2 01.02.2023 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.02.2023 do 30.06.2023 8/2023
ZMENY4DS1
3 01.02.2023 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.02.2023 do 21.06.2023 8/2023
ZMENY5DS1
4 01.02.2023 124/1992 Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023 457/2022
ZMENY9DS1
5 01.02.2023 162/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024 2/2023
ZMENY1DS1
6 01.02.2023 321/2002 Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.02.2023 457/2022
ZMENY7DS1
7 01.02.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.02.2023 do 30.04.2023 352/2022
ZMENY1DS2
8 01.02.2023 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.02.2023 do 30.06.2023 8/2023
ZMENY14DS2
9 01.02.2023 25/2004 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.02.2023 do 29.02.2024 20/2023
ZMENY4DS
10 01.02.2023 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023 390/2020
ZMENY2DS2
11 01.02.2023 220/2004 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2024 2/2023
ZMENY6DS2
12 01.02.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.02.2023 do 28.02.2023 6/2023
ZMENY3DS2
13 01.02.2023 583/2008 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.02.2023 do 31.12.2023 458/2022
ZMENY4DS2
14 01.02.2023 378/2011 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.02.2023 34/2023
ZMENYDS
15 01.02.2023 434/2011 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu 434/2011 účinný od 01.02.2023 506/2022
ZMENYDS
16 01.02.2023 161/2015 Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.02.2023 do 31.05.2023 8/2023
ZMENY1DS4
17 01.02.2023 185/2015 Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.02.2023 455/2022
ZMENY5DS3
18 01.02.2023 134/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 01.02.2023 21/2023
ZMENYDS
19 01.02.2023 30/2019 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.02.2023 do 31.01.2024 9/2023
ZMENY3DS1
20 01.02.2023 244/2019 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 244/2019 účinný od 01.02.2023 26/2023
ZMENYDS
21 01.02.2023 390/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
22 01.02.2023 352/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
23 01.02.2023 431/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach prenositeľnosti čísla 431/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
24 01.02.2023 455/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 455/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
25 01.02.2023 457/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 457/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
26 01.02.2023 458/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 458/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
27 01.02.2023 474/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje minimálna rýchlosť prenosu dát v oboch smeroch 474/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
28 01.02.2023 487/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 487/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
29 01.02.2023 500/2022 Zákon o Vojenskom spravodajstve 500/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.02.2023 506/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu 506/2022 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 01.02.2023 2/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS1
32 01.02.2023 6/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6/2023 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
33 01.02.2023 7/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 7/2023 účinný od 01.02.2023 do 09.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
34 01.02.2023 8/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 8/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.07.2023
nový predpis
ZMENYDS1
35 01.02.2023 9/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
36 01.02.2023 20/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 20/2023 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
37 01.02.2023 21/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov 21/2023 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
38 01.02.2023 26/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 26/2023 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 01.02.2023 29/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii 29/2023 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 01.02.2023 34/2023 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 34/2023 účinný od 01.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 03.02.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 03.02.2023 do 30.04.2023 37/2023
ZMENYDS
42 03.02.2023 37/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z. 37/2023 účinný od 03.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
43 03.02.2023 38/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 38/2023 účinný od 03.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 03.02.2023 39/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 39/2023 účinný od 03.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 05.02.2023 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 05.02.2023 do 29.02.2024 433/2022
ZMENY5DS3
46 05.02.2023 433/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 433/2022 účinný od 05.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
47 05.02.2023 36/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie 36/2023 účinný od 05.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
48 11.02.2023 41/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 384/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 41/2023 účinný od 11.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
49 12.02.2023 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023 387/2020
ZMENY1DS2
50 12.02.2023 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
51 13.02.2023 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 13.02.2023 do 31.03.2023 396/2020
ZMENY22DS3
52 13.02.2023 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 13.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
53 13.02.2023 390/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 13.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
54 13.02.2023 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 13.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
55 15.02.2023 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 15.02.2023 do 31.05.2023 11/2023
ZMENY2DS2
56 15.02.2023 11/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 11/2023 účinný od 15.02.2023
nový predpis
ZMENYDS1
57 15.02.2023 40/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške 40/2023 účinný od 15.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 15.02.2023 42/2023 Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 42/2023 účinný od 15.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 17.02.2023 218/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 17.02.2023 do 25.05.2023 43/2023
ZMENY1DS
60 17.02.2023 43/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z. 43/2023 účinný od 17.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
61 17.02.2023 44/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou 44/2023 účinný od 17.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 17.02.2023 45/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch (AGTC) v mene Českej a Slovenskej Federatívnej republiky 45/2023 účinný od 17.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
63 17.02.2023 46/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o odstúpení Slovenskej republiky od dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky, Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky a od Dohody o organizácii a činnostiach Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce v znení Protokolov 46/2023 účinný od 17.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
64 18.02.2023 47/2023 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 13. februára 2023 č. 1/2023, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov 47/2023 účinný od 18.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 21.02.2023 52/2023 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023 52/2023 účinný od 21.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
66 23.02.2023 57/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. februára 2023 č. MF/004504/2023-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov 57/2023 účinný od 23.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
67 27.02.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 27.02.2023 do 14.03.2023 59/2023
ZMENY2DS
68 27.02.2023 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 27.02.2023 do 30.12.2023 59/2023
ZMENYDS1
69 27.02.2023 59/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 59/2023 účinný od 27.02.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS
70 28.02.2023 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 28.02.2023 do 31.03.2023 65/2023
ZMENY2DS3
71 28.02.2023 271/2011 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 271/2011 účinný od 28.02.2023 68/2023
ZMENYDS
72 28.02.2023 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 28.02.2023 do 31.03.2023
nový predpis
ZMENYDS1
73 28.02.2023 68/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov 68/2023 účinný od 28.02.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore