Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov 68/2023 účinný od 28.02.2023

Platnosť od: 28.02.2023
Účinnosť od: 28.02.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov 68/2023 účinný od 28.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 68/2023 s účinnosťou od 28.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. a) až l) a n) až s) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z. a vyhlášky č. 316/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písmeno a) znie:

„a)
kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy a iné pohonné látky, úspory emisií skleníkových plynov z paliva s obsahom recyklovaného uhlíka a paliva z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a limitné hodnoty pre emisie skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín pri zachovaní kritérií trvalej udržateľnosti,“.

2.
V § 1 písmeno h) znie:

„h)
systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy,“.

3.
V § 1 písm. i) sa slová „§ 14c ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 14ea“.
4.
V § 1 písmená k) až m) znejú:

„k)
priebežné ciele týkajúce sa záväzku zníženia emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie využívanej v cestných vozidlách a možnosť spoločného plnenia tohto záväzku podľa § 14c ods. 4 a 7 zákona,

l)
podrobnosti pri rozhodovaní v sporných prípadoch týkajúcich sa overovania správy podľa § 14c ods. 1 zákona,

m)
podrobnosti vydávania potvrdenia o udržateľnosti,“.

5.
§ 1 sa dopĺňa písmenami o) až s), ktoré znejú:

„o)
podrobnosti o oprávnenosti opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov v predvýrobnej fáze, maximálnych možných úsporách pre jednotlivé druhy pohonných látok, spôsobe overovania množstva zníženia emisií skleníkových plynov a náležitostiach hlásenia o započítaní zníženia emisií skleníkových plynov,

p)
podrobnosti o činnosti Slovenského hydrometeorologického ústavu,

q)
podrobnosti o správach predkladaných Slovenskou republikou Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),

r)
podrobnosti o použití formátu správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie a náležitosti správy o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonnej látky a dodávanej energie,

s)
sadzobník poplatkov na pokrytie nákladov spojených s vedením elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g zákona.“.

6.
§ 2 až 6 vrátane nadpisov znejú:

㤠2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
biokvapalinou kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy,

b)
inou pohonnou látkou každá pohonná látka okrem pohonnej látky podľa § 2 ods. 4 písm. a) piateho až ôsmeho bodu zákona,

c)
emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,

d)
emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,

e)
skutočnou hodnotou úspora emisií skleníkových plynov v niektorých alebo vo všetkých krokoch výrobného postupu pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 2 časti C,

f)
typickou hodnotou odhad emisií skleníkových plynov a úspor emisií skleníkových plynov v konkrétnom reťazci výroby biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy,

g)
určenou hodnotou hodnota odvodená od typickej hodnoty pomocou vopred ustanovených faktorov, ktorá sa za podmienok podľa tejto vyhlášky môže použiť namiesto skutočnej hodnoty,

h)
mokraďou pôda pokrytá alebo nasiaknutá vodou trvalo alebo počas významnej časti roka,

i)
súvislo zalesnenou oblasťou pôda s rozlohou viac ako jeden hektár so stromami vyššími ako päť metrov a s pokryvom koruny viac ako 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite,

j)
surovým prírodným bitúmenom akýkoľvek zdroj surovín pre rafinérie, ktorý
1.
dosahuje hustotu podľa medzinárodného štandardu (ďalej len „hustota API“) 10° alebo menej, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste extrakcie, meranú podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,

2.
má ročnú priemernú viskozitu pri teplote ložiska vyššiu, ako je viskozita vypočítaná pomocou rovnice: Viskozita = 518,98e – 0,038T, kde T je teplota v °C,

3.
spadá do definície pre dechtové piesky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 27141) a

4.
pri ktorom sa mobilizácia zdroja surovín dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie, kde tepelná energia pochádza prevažne z iných zdrojov, ako je samotný zdroj surovín,

k)
roponosnou bridlicou zdroj surovín pre rafinérie vo forme skalného útvaru obsahujúceho pevný kerogén, ktorý spadá do definície olejovej bridlice podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714, a mobilizácia zdroja surovín sa dosahuje banskou ťažbou alebo ťažbou s použitím tepelnej energie,

l)
základnou normou platnou pre pohonné látky referenčná hodnota platná pre pohonné látky na základe emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok iných ako biopalivo v roku 2010,

m)
konvenčnou ropou surovina pre rafinérie s hustotou API viac ako 10°, ak sa nachádza vo formácii ložiska na mieste svojho pôvodu, nespadá do definície podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2714 a je meraná testovacou metódou podľa technickej normy1a) alebo iným obdobným spôsobom,

n)
biopalivom, biokvapalinou a palivom z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy biopalivo, biokvapalina a palivo z biomasy, ktorých suroviny sú vyrobené v rámci systémov, ktoré bránia vytesňovaciemu vplyvu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy, ktoré pochádzajú z potravinárskych a krmovinárskych plodín, prostredníctvom lepších poľnohospodárskych postupov, ako aj pestovaním plodín na plochách, ktoré sa predtým nepoužívali na pestovanie plodín a ktoré sú vyrobené podľa kritérií udržateľnosti biopalív, biokvapalín a palív z biomasy podľa § 3,

o)
biologickým odpadom biologický odpad podľa osobitného predpisu,1b)

p)
zdrojovou oblasťou geograficky vymedzená oblasť, z ktorej pochádza lesná biomasová surovina, z ktorej sú k dispozícii spoľahlivé a nezávislé informácie a v ktorej sú dostatočne homogénne podmienky na to, že je možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou a aspekty zákonnosti lesnej biomasy,

q)
obnovou lesa opätovné vytvorenie lesného porastu prírodnými prostriedkami alebo umelými prostriedkami po odstránení predchádzajúceho porastu výrubom alebo v dôsledku prirodzených príčin vrátane požiaru alebo búrky.


§ 3
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, palivá z recyklovaného uhlíka a palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu
(1)
Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy zahŕňajú kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Kritériami udržateľnosti sa rozumejú podmienky pestovania alebo výroby biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva, biokvapaliny alebo paliva z biomasy.

(2)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z používania biopalív, biokvapalín a palív z biomasy je najmenej
a)
50 % pre biopalivá a bioplyn spotrebované v doprave a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala výroba pred 5. októbrom 2015,

b)
60 % pre biopalivá a bioplyn spotrebované v doprave a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala výroba od 6. októbra 2015 do 31. decembra 2020,

c)
65 % pre biopalivá a bioplyn spotrebované v doprave a biokvapaliny vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa začala výroba od 1. januára 2021,

d)
70 % pre výrobu elektriny, tepla a chladu z palív z biomasy používaných v zariadeniach, v ktorých začala fyzická výroba tepla, chladu a elektriny od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025, a 80 % v zariadeniach, v ktorých začne fyzická výroba tepla, chladu a elektriny od 1. januára 2026.

(3)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z používania kvapalných palív a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu je najmenej 70 %.

(4)
Úspora emisií skleníkových plynov vyplývajúca z využívania biopalív, bioplynu spotrebovaného v odvetví dopravy, biokvapalín a palív z biomasy používaných v zariadeniach vyrábajúcich teplo, chlad a elektrinu sa vypočíta spôsobom podľa § 5.

(5)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy nemôžu byť vyrobené zo suroviny získanej z pôdy s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity, ktorou sa rozumie pôda, ktorá je od januára 2008, bez ohľadu na to, či ešte stále je
a)
pralesom a inou zalesnenou plochou, ktorou je les a iná zalesnená plocha s prirodzene sa vyskytujúcimi druhmi bez zjavných známok ľudskej činnosti a bez výrazného narušenia ekologických procesov,

b)
lesom a inou zalesnenou plochou s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktorá je bohatá na druhy a nie je znehodnotená alebo ktorú príslušný orgán identifikuje ako plochu s vysokou biologickou rozmanitosťou,1c) ak sa nepredložia dôkazy, že produkcia tejto suroviny nezasahuje do ochrany prírody,

c)
oblasťou určenou zákonom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody, oblasťou určenou na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených na zoznam vypracovaný medzivládnou organizáciou alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody a ktorá je uznaná Komisiou, ak nie sú predložené dôkazy o tom, že výroba danej suroviny nie je v rozpore s ochranou prírody,

d)
trávnym porastom s vysokou biologickou rozmanitosťou s rozlohou viac ako 1 ha, ktorý zostane trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý zachováva prirodzené druhové zloženie a ekologické charakteristiky a procesy, alebo trávnym porastom, ktorý nezostane trávnym porastom bez ľudského zásahu a ktorý je bohatý na druhy a nie je znehodnotený, a je príslušným orgánom identifikovaný ako trávny porast s vysokou biologickou rozmanitosťou,1c) ak neexistujú dôkazy, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu s vysokou biologickou rozmanitosťou.

(6)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy sa nemôžu vyrábať zo surovín získaných z pôdy s vysokým obsahom uhlíka, ktorou sa rozumie pôda, ktorá v januári 2008 bola, ale už nie je
a)
mokraďou,

b)
súvislo zalesnenou oblasťou,

c)
pôdou s rozlohou viac ako 1 ha so stromami vyššími ako 5 m a s pokryvom koruny medzi 10 % až 30 % alebo so stromami schopnými dosiahnuť tieto prahové hodnoty v danej lokalite, ak sa neposkytne spoľahlivý dôkaz, že zásoby uhlíka v oblasti pred konverziou a po nej sú také, že ak sa použije metodika uvedená v prílohe č. 2 časti C, podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a § 11 sú splnené.

(7)
Ustanovenia odseku 6 sa neuplatňujú, ak v čase získania suroviny je pôda v rovnakej podobe ako v januári 2008.

(8)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy sa nemôžu vyrábať zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola v januári 2008 rašeliniskom, ak sa nepreukáže, že pestovanie a zber tejto suroviny nevyžaduje odvodňovanie predtým neodvodnenej pôdy.

(9)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z lesnej biomasy spĺňajú kritériá udržateľnosti, ak
a)
v krajine, v ktorej sa lesná biomasa zozbiera a ťaží, sa uplatňujú národné alebo regionálne právne predpisy uplatniteľné v oblasti zberu a ťažby, ako aj zavedené systémy monitorovania a presadzovania, ktorých cieľom je zabezpečiť, že
1.
operácie zberu a ťažby sú zákonné,

2.
sa les v oblastiach zberu a ťažby obnovuje,

3.
sa chránia územia určené medzinárodným právom alebo vnútroštátnym právom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody vrátane mokradí a rašelinísk,

4.
sa zber a ťažba vykonáva s ohľadom na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy, a

5.
sa zberom a ťažbou zachováva alebo zlepšuje dlhodobá produkčná kapacita lesa,

b)
ak dôkaz uvedený v písmene a) nie je k dispozícii, biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy sa zohľadnia podľa § 14h ods. 1 zákona, ak sú na úrovni lesnej zdrojovej oblasti zavedené systémy riadenia s cieľom zabezpečiť, že
1.
operácie zberu a ťažby sú zákonné,

2.
sa les v oblastiach zberu a ťažby obnovuje,

3.
sa chránia oblasti určené medzinárodným alebo vnútroštátnym právom alebo príslušným orgánom na ochranu prírody vrátane mokradí a rašelinísk, ak sa neposkytnú dôkazy, že zber a ťažba tejto suroviny nie je v rozpore s ochranou prírody,

4.
sa ťažba a zber uskutočňujú s ohľadom na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity s cieľom minimalizovať negatívne dopady, a

5.
sa zberom a ťažbou zachováva alebo zlepšuje dlhodobá produkčná kapacita lesa.


(10)
Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy spĺňajú kritériá udržateľnosti, ak
a)
krajina alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, v ktorej má lesná biomasa pôvod, je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy1d) a
1.
predloží národne definovaný príspevok podľa osobitného predpisu,1e) ktorý zahŕňa emisie a odstraňovanie z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a využívania pôdy, čím sa zabezpečuje, že sa zmeny zásob uhlíka spojené so zberom a ťažbou biomasy započítavajú do záväzku krajiny znížiť alebo obmedziť emisie skleníkových plynov, ako sa uvádza v národne definovanom príspevku, alebo

2.
v oblasti zberu a ťažby uplatňuje právne normy podľa osobitného predpisu1f) s cieľom zachovať a zveľaďovať zásoby a záchyty uhlíka a poskytuje dôkaz o tom, že vykazované emisie v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva nepresahujú odstraňovanie,

b)
ak dôkaz uvedený v písmene a) nie je k dispozícii, biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy sa zohľadňujú podľa § 14h ods. 1 zákona, ak sú na úrovni lesnej zdrojovej oblasti zavedené systémy riadenia, s cieľom zabezpečiť, že sú dlhodobo zachované alebo posilnené úrovne zásob a záchytov uhlíka v lese.

(11)
Ak ide o biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 2. Toto sa vzťahuje aj na odpad a zvyšky, ktoré sa pred ďalším spracovaním na biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy najprv spracujú na produkt.

(12)
Kritériá trvalej udržateľnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na elektrinu, vykurovanie a chladenie vyrobené z tuhého komunálneho odpadu.

(13)
Kritériá trvalej udržateľnosti podľa odsekov 2 a 4 až 9 a § 14h ods. 8 zákona sa uplatňujú bez ohľadu na zemepisný pôvod biomasy.

(14)
Pre palivá z recyklovaného uhlíka a palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu sa uplatňujú kritériá trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu.

§ 4
Preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti
(1)
Preukázanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti znamená, že sú
a)
dodržané podmienky pestovania, výroby alebo spracovania biomasy a produktov viažucich sa na životný cyklus biopaliva, biokvapaliny alebo paliva z biomasy, a

b)
dosiahnuté požadované úspory emisií skleníkových plynov.

(2)
Vyhlásenie pestovateľa alebo dodávateľa biomasy (ďalej len „vyhlásenie“) preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 1 písm. a) nie je potrebné overovať odborne spôsobilou osobou na overovanie výpočtu emisií skleníkových plynov (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Vyhlásenie platí pre jeden druh biomasy alebo suroviny s rovnakými vlastnosťami a ucelenú dodávku jednému odberateľovi.

(3)
Dodávateľ biomasy, ktorá nepochádza z pestovania, a dodávateľ inej vstupnej suroviny vo vyhlásení preukazuje, že ide o odpad alebo zvyšok, vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho zvyšku, alebo nepotravinársky celulózový materiál a lignocelulózový materiál.

(4)
Vyhlásenie preukazuje dodržanie podmienok podľa odseku 1 písm. a), aj keď vychádza z vyhlásení vydaných podľa odsekov 2 a 3 za podmienky dodržania hmotnostnej bilancie vedenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou a zároveň opisuje výsledné vlastnosti udržateľnosti zmesi biomasy alebo produktu viažuceho sa na životný cyklus pohonných látok, biokvapaliny alebo paliva z biomasy.

(5)
Potvrdenie o udržateľnosti (ďalej len „potvrdenie“) obsahuje
a)
názov, identifikačné číslo organizácie, označenie právnej formy a kontaktné údaje, ak potvrdenie vydáva právnická osoba, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a kontaktné údaje, ak potvrdenie vydáva fyzická osoba – podnikateľ alebo meno, priezvisko a kontaktné údaje, ak potvrdenie vydáva fyzická osoba, ktorej sa neprideľuje identifikačné číslo organizácie,

b)
informáciu o type, druhu, množstve, energetickom obsahu, pôvode a iné doplňujúce identifikačné údaje biopaliva, biokvapaliny, paliva z biomasy alebo pohonnej látky vrátane vodíka, ktorá je vyrobená z biomasy alebo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, alebo paliva s obsahom recyklovaného uhlíka,

c)
celkové emisie skleníkových plynov zo životného cyklu látok podľa písmena b) udávané v gramoch CO2ekv/MJ a deklarovanú úsporu emisií skleníkových plynov k referenčnej hodnote udávanú v percentách,

d)
informáciu o spôsobe výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu látok podľa písmena b), napríklad využitie určených hodnôt alebo výpočtu podľa prílohy č. 2,

e)
podrobnosti výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu látok podľa písmena d), ak nie sú použité určené hodnoty,

f)
referenčnú hodnotu,

g)
údaj o tom, či látka podľa písmena b) spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,

h)
evidenčné číslo pridelené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu látky podľa písmena b), alebo odborne spôsobilou osobou; pri vystavení potvrdenia cez elektronickú evidenciu podľa § 14g zákona je evidenčné číslo prideľované automaticky,

i)
dátum, meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby; pri vystavení potvrdenia cez elektronickú evidenciu podľa § 14g zákona sa tieto údaje neuvádzajú,

j)
dátum, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu alebo zodpovednej osoby,

k)
vyhlásenie, ak je potvrdenie vydávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je výrobcom látok podľa písmena b), alebo je zapojená do životného cyklu ich výroby pred výrobcom.

(6)
Vzor potvrdenia podľa odseku 5 je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(7)
Ak je niektorá časť životného cyklu látky podľa odseku 5 písm. b) akreditovaná, verifikovaná alebo certifikovaná v niektorom z členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), nepodlieha opätovnej kontrole a preukazovaniu odborne spôsobilou osobou okrem kontroly výpočtu alebo započítania emisií skleníkových plynov, ktoré vzniknú v ďalších etapách životného cyklu tejto látky a hmotnostnej bilancie.

(8)
Kritériá trvalej udržateľnosti je možné preukázať aj uznaným národným systémom členského štátu, dobrovoľným certifikačným systémom uznaným Komisiou a certifikačným postupom na základe dohôd uzatvorených Komisiou v mene členských štátov, pričom prihliada na vývoj európskych noriem schvaľovaných v tejto oblasti. Uznané systémy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.

§ 5
Výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy
(1)
Emisie skleníkových plynov sa počas životného cyklu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy vypočítajú podľa niektorej z týchto možností
a)
ak je určená hodnota úspor emisií skleníkových plynov v rámci výrobného reťazca biopalív a biokvapalín ustanovená v prílohe č. 2 časti A alebo časti B a palív z biomasy v prílohe č. 6 časti A a ak je hodnota el pre tieto biopalivá alebo biokvapaliny vypočítaná podľa prílohy č. 2 časti C siedmeho bodu a pre palivo z biomasy vypočítaná podľa prílohy č. 6 časti B siedmeho bodu nula alebo menšia, použije sa určená hodnota,

b)
použije sa skutočná hodnota vypočítaná podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 2 časti C pre biopalivá a biokvapaliny a v prílohe č. 6 časti B pre palivo z biomasy,

c)
použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe č. 2 časti C prvom bode, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty z prílohy č. 2 časti D alebo časti E a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 2 časti C,

d)
použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe č. 6 časti B prvom bode, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty uvedené prílohe č. 6 časti C a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 6 časti B.

(2)
Namiesto roztriedených určených hodnôt pre pestovanie uvedených v prílohe č. 2 časti D alebo E pre biopalivá a biokvapaliny a v prílohe č. 6 časti C pre palivá z biomasy môžu byť použité údaje uvedené v správach predložených členskými štátmi alebo vypracovaných príslušnými orgánmi tretích krajín, o ktorých Komisia rozhodne, že obsahujú presné údaje na meranie emisií skleníkových plynov.

§ 6
Systém hmotnostnej bilancie
(1)
Systém hmotnostnej bilancie
a)
umožňuje, že sa zmiešajú dodávky surovín alebo palív s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti a úsporami emisií skleníkových plynov, napríklad v kontajneri, spracovateľskom zariadení alebo zásobovacom zariadení, prenosovej infraštruktúre a distribučnej infraštruktúre alebo mieste,

b)
umožňuje zmiešanie dodávok suroviny s rozličným energetickým obsahom na ďalšie spracovanie za predpokladu, že veľkosť dodávok sa upraví podľa ich energetického obsahu,

c)
vyžaduje, že informácie o vlastnostiach, ktoré sa týkajú udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, a veľkostiach dodávok uvedených v písmene a) ostanú pripísané danej zmesi a

d)
ustanovuje, že pre súhrn všetkých dodávok odobratých zo zmesi sa opisujú rovnaké vlastnosti, ktoré sa týkajú udržateľnosti, v rovnakých množstvách ako súhrn všetkých dodávok pridaných do zmesi a vyžaduje, že sa táto rovnováha dosiahne počas primeraného časového obdobia.

(2)
Systémom hmotnostnej bilancie sa zabezpečí, že sa na výpočet hrubej konečnej energetickej spotreby z obnoviteľných zdrojov každá dodávka zohľadní len raz a uvádza sa v ňom informácia, či sa na výrobu danej dodávky poskytne podpora, a ak áno, o aký druh systému podpory ide.

(3)
Ak je dodávka spracovaná, informácia o vlastnostiach dodávky, ktorá sa týka udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, sa upravuje a priraďuje k výstupu nasledovne, ak je výsledkom spracúvania dodávky suroviny
a)
len jeden výstup, ktorý je určený na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy, kvapalných palív a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu alebo palív s obsahom recyklovaného uhlíka, veľkosť dodávky a súvisiace množstvá vlastností trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov sa upravia použitím konverzného faktora predstavujúceho pomer medzi hmotnosťou výstupu, ktorý je určený na takúto výrobu a hmotnosťou suroviny vstupujúcej do procesu,

b)
viacero výstupov, ktoré sú určené na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy, kvapalných palív a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu alebo palív s obsahom recyklovaného uhlíka, pre každý výstup sa použije samostatný konverzný faktor a samostatná hmotnostná bilancia.

(4)
Evidencia hmotnostnej bilancie a pohybu biomasy obsahuje údaje, podľa ktorých možno spoľahlivo overiť plnenie odsekov 1 až 3.

(5)
Príklady povolených a nepovolených kombinácií vstupov a výstupov z hmotnostnej bilancie zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

(6)
Hmotnostná bilancia sa overuje aspoň jedenkrát ročne, ak je energetický obsah pohonnej látky započítaný dvojnásobne, hmotnostná bilancia u osôb, ktoré sú prvým miestom zhromažďovania, skladovania alebo vytrieďovania, sa overuje aspoň dvakrát ročne.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1f znejú:

„1b) § 2 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z. z.

1c) Napríklad § 2 ods. 2 písm. r) a s) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

1d) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Parížskej dohody (oznámenie č. 99/2017 Z. z.).

1e) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 548/2006 Z. z.).

1f) Čl. 5 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Parížskej dohody (oznámenie č. 99/2017 Z. z.).“.

7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „počas životného cyklu pohonných látok a biokvapalín a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov, ktorá vyplýva z využívania biopalív a biokvapalín“.
8.
V § 7 ods. 8 sa vypúšťajú slová „počas životného cyklu biopalív alebo biokvapalín“.
9.
V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a vypúšťa sa druhá veta.
10.
V nadpise pod § 8 a v texte pod § 8 sa slová „Organizácia podľa § 14c ods. 12 zákona“ nahrádzajú slovami „Slovenský hydrometeorologický ústav“.
11.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

12.
V § 9 ods. 2 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
13.
V § 9 ods. 3 úvodnej vete sa slová „pohonnej látky inej ako biopalivo“ nahrádzajú slovami „inej pohonnej látky“.
14.
V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
primiešavaním biopaliva alebo bioplynu, alebo uvedením biopaliva alebo bioplynu v doprave na trh,“.

15.
V § 9a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „b)“.
16.
V § 9a ods. 3 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1“ a slová „ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „ods. 4“.
17.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 7c a 7e sa citácia „STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065) (83 9065)“ nahrádza citáciou „STN EN ISO 14065 Všeobecné princípy a požiadavky na orgány, ktoré overujú a validujú environmentálne informácie (ISO 14065) (83 9065)“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7e sa citácia „STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Špecifikácia a usmernenie na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3) (83 9064)“ nahrádza citáciou „STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Pokyny na overovanie a validáciu výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3) (83 9064)“.
19.
V § 9a ods. 6 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
20.
§ 9a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 je možné preukázať potvrdením o uznaní projektu, ktorý produkuje zaslané jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze, iným členským štátom.“.

21.
V § 10 ods. 5 písmená a) až c) znejú:

„a)
názov alebo obchodné meno právnickej osoby, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nepodniká,

b)
sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, alebo bydlisko alebo miesto výkonu činnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nepodniká,

c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, alebo identifikátor fyzickej osoby podľa zákona o e-Governmente, ak ide fyzickú osobu, ktorá nepodniká,“.

22.
V § 10 ods. 7 sa slová „biopalív a biokvapalín“ nahrádzajú slovami „biopalív, biokvapalín a palív z biomasy“.
23.
V § 10 ods. 8 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1“.
24.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Správu podľa odseku 1 je možné podať prostredníctvom elektronickej evidencie palív v doprave podľa § 14g zákona.“.

25.
V § 10a ods. 1 sa slová „pohonnými látkami inými ako biopalivo“ nahrádzajú slovami „inými pohonnými látkami“.
26.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1 a 2 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.
“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7j až 7l znejú:

„7j) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).

7k) Rozhodnutie Komisie 2010/335/EÚ z 10. júna 2010 o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici 2009/28/ES (Ú. v. EÚ L 151, 17. 6. 2010).

7l) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

27.
Príloha č. 3 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.

28.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.“.

29.
Dopĺňajú sa prílohy č. 6 a 7, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 6 a 7 k vyhláške č. 271/2011 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore