Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 15.05.2018
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 134/2018 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 21/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Úvodné ustanovenia
§ 1 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

izotermickým vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú osobitne vybavené na prepravu nákladu za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,

b)

kĺbovým autobusom autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou, v ktorom sú oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomne prepojené a kĺbová časť umožňuje voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami; spojovanie a rozpojovanie týchto dvoch častí možno vykonať len dielensky,

c)

najväčšou povolenou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v cestnej premávke,

d)

nedeliteľným nákladom náklad, ktorý nemožno na prepravu po cestách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, že nevzniknú neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené touto vyhláškou,

e)

tonou hmotnosť, ktorá vyvolá zaťaženie zodpovedajúce 9,8 kN,

f)

odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie odpruženie, ktoré spĺňa podmienky týkajúce sa ekvivalencie medzi určitými systémami bez pneumatického zavesenia a s pneumatickým zavesením pre hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy podľa prílohy č. 1,

g)

alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktorý aspoň čiastočne slúži ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a má potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka, vylepšuje environmentálne správanie odvetvia dopravy a pozostáva

1.

z elektrickej energie spotrebúvanej vo všetkých typoch elektrických vozidiel,

2.

z vodíka,

3.

zo zemného plynu vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn LNG),

4.

zo skvapalneného ropného plynu LPG alebo

5.

z mechanickej energie z palubného skladovania alebo palubných zdrojov vrátane odpadového tepla,

h)

vozidlom s pohonom na alternatívne palivo motorové vozidlo, ktoré je úplne alebo čiastočne poháňané alternatívnym palivom a je schválené na prevádzku v cestnej premávke,

i)

kombinovanou dopravou premiestňovanie nákladu, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú dopravu, ak táto časť prepravy nákladu presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom je náklad naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku trasy a medzi najbližším vhodným terminálom vykládky nákladu a bodom, v ktorom je náklad vyložený pri konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúceho 150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky alebo vykládky nákladu,

j)

intermodálnou dopravou

1.

kombinovaná doprava alebo

2.

cestná doprava, ktorá je súčasťou prepravy jedného alebo viacerých kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou najväčšou dĺžkou 45 stôp alebo 13,716 m prepravovaných vodnou dopravou, ak počiatočný alebo konečný úsek pri cestnej doprave nepresiahne dĺžku 150 km na území Európskej únie, pričom vzdialenosť 150 km možno presiahnuť v záujme dosiahnutia najbližšieho dopravného terminálu vhodného na poskytnutie plánovanej služby, ak ide o vozidlá podľa § 5 ods. 1 písm. k),

k)

dvojnápravou dve za sebou umiestnené nápravy, ktorých stredy sú pri prípustnej hmotnosti od seba vzdialené (čiastkový rázvor) najviac 1,8 m; dvojnáprava musí byť vzdialená od susednej jednotlivej nápravy alebo dvojnápravy alebo trojnápravy viac ako 1,8 m, inak ide o jednotlivé nápravy,

l)

trojnápravou tri za sebou umiestnené nápravy, ktorých súčet čiastkových rázvorov je najviac 2,8 m; trojnáprava musí byť vzdialená od susednej jednotlivej nápravy alebo dvojnápravy alebo trojnápravy viac ako 1,8 m, inak ide o jednotlivé nápravy,

m)

vozidlom s nulovými emisiami ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Pri prevádzke intermodálnych dopráv podľa odseku 1 písm. j) najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu sa môže nachádzať v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát Európskej únie, v ktorom je náklad naložený alebo vyložený.

Technická nespôsobilosť vozidla [k § 44 ods. 3 zákona]
§ 2 - Základné ustanovenie o technickej nespôsobilosti vozidla

Technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže

a)

bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, alebo

b)

byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.

§ 3 - Stavy technickej nespôsobilosti vozidla

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak sú zistené nebezpečné chyby v týchto oblastiach:

a)

brzdové zariadenie, ak

1.

je narušená funkčnosť brzdových ventilov,

2.

je narušená funkčnosť spojkových hlavíc pre brzdy prípojného vozidla,

3.

je narušená funkcia bŕzd vplyvom spojkových hlavíc pre brzdy prípojného vozidla,

4.

je nedostatočný výkon núdzového brzdenia,

5.

tlak vzduchu je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť dvakrát po spustení výstražného zariadenia alebo po tom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo,

6.

je nefunkčný brzdový posilňovač alebo sú nefunkčné súčasti posilňovača,

7.

hlavný brzdový valec je nedostatočne upevnený,

8.

brzdová kvapalina nie je vo vyrovnávacej nádržke viditeľná,

9.

je bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia tuhého brzdového potrubia,

10.

je netesnosť tuhého brzdového potrubia alebo spojov,

11.

je narušená funkcia bŕzd z dôvodu nepriechodnosti brzdového potrubia,

12.

je bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia pružných brzdových hadíc,

13.

je netesnosť pružných brzdových hadíc alebo spojov,

14.

je poškodená kordová výstuž pružných brzdových hadíc,

15.

nie je viditeľná značka „MIN“ na brzdovom obložení alebo doštičkách alebo brzdové obloženie alebo doštičky sú nadmerne opotrebené,

16.

brzdové obloženia alebo doštičky narúšajú brzdnú funkciu,

17.

brzdové obloženia alebo platničky chýbajú alebo sú nesprávne namontované,

18.

brzdový bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, nadmerne poškodený, nedostatočne upevnený alebo zlomený,

19.

brzdové bubny alebo kotúče narúšajú brzdnú funkciu,

20.

brzdový bubon alebo kotúč chýba,

21.

brzdové lanká, ťahadlá, páky alebo tyče narúšajú brzdnú funkciu,

22.

brzdový aktuátor vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov narúša brzdnú funkciu,

23.

je vysoká pravdepodobnosť prasknutia brzdového aktuátora,

24.

brzdový aktuátor vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov narušuje pôsobenie brzdy (nedostatočný rezervný pohyb),

25.

regulátor brzdnej sily je zadretý alebo nefunkčný,

26.

regulátor brzdnej sily chýba, ak sa vyžaduje,

27.

samočinná brzda prípojného vozidla sa neuvedie automaticky do činnosti po odpojení prípojky,

28.

kompletný brzdový systém má narušenú brzdnú funkciu,

29.

nie je žiadna brzdná sila prevádzkovej brzdy na jednom alebo viacerých kolesách,

30.

pôsobenie brzdnej sily prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek z kolies je menšie ako 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy, ak ide o riadené nápravy,

31.

brzdný účinok prevádzkovej brzdy kategórií vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e L6e, a L7e je nižší ako ustanovený limit pri schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke,

32.

nie je žiadna brzdná sila núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém, na jednom alebo viacerých kolesách,

33.

brzdná sila núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém, na ktoromkoľvek z kolies je menšia ako 50 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy, ak ide o riadené nápravy,

34.

účinok núdzovej brzdy, ak ide o samostatný systém, je menej ako 50 % ustanoveného limitu,

35.

účinok parkovacej brzdy je menej ako 50 % ustanoveného limitu,

36.

hrozí bezprostredné riziko poruchy vplyvom brzdovej kvapaliny,

b)

riadenie, ak

1.

mechanizmus riadenia má narušenú funkčnosť,

2.

spoje puzdra prevodky riadenia sú nebezpečne uvoľnené alebo je viditeľný pohyb vzhľadom na podvozok alebo karosériu,

3.

upevnenie puzdra prevodky riadenia je vážne narušené,

4.

stabilita alebo upevnenie skrine prevodky riadenia je narušené,

5.

je nadmerný pohyb alebo vysoká pravdepodobnosť rozpojenia tyčí riadenia,

6.

je veľmi vážne riziko rozpojenia tyčí riadenia,

7.

je narušená funkcia tyčí riadenia,

8.

je narušenie riadenia spôsobené posilňovačom riadenia,

9.

je veľmi vážne riziko rozpojenia volantu alebo riadidiel,

10.

je veľmi vážne riziko rozpojenia stĺpika riadenia,

11.

ide o nebezpečnú modifikáciu stĺpika riadenia, spojov, vidlíc alebo tlmičov riadenia,

12.

je narušené bezpečné riadenie vôľou riadenia,

13.

je ťažko poškodený alebo prasknutý komponent točnice riaditeľnej nápravy prívesu,

14.

je narušené riadenie v priamom smere alebo je narušená smerová stabilita točnicou riaditeľnej nápravy prívesu,

15.

upevnenie točnice riaditeľnej nápravy prívesu je vážne narušené,

16.

je narušená činnosť riadenia spôsobená elektronickým posilňovačom riadenia (EPS),

c)

výhľad z miesta vodiča je veľmi zhoršený cez zónu čistenia stieračmi čelného skla, ak

1.

v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nachádza poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo

2.

v zóne čistenia stieračmi čelného skla inej ako v bode 1 sa nachádza

2a.

viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo

2b.

jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm,

d)

osvetľovacie zariadenia a časti elektronického systému, ak

1.

brzdové svietidlo alebo jeho svetelný zdroj je nefunkčný,

2.

spínače brzdových svietidiel sú nefunkčné,

3.

je vysoká pravdepodobnosť dotyku elektrického vedenia s horúcimi časťami, otáčavými časťami alebo zemou alebo sú rozpojené časti dôležité pre brzdenie alebo riadenie,

4.

je úplne opotrebované elektrické vedenie alebo sú úplne opotrebované časti dôležité pre brzdenie alebo riadenie,

5.

je bezprostredná hrozba požiaru alebo vzniku iskier elektrickým vedením,

e)

nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie, ak

1.

je prasknutá alebo zdeformovaná náprava,

2.

je narušená stabilita alebo funkčnosť nápravy,

3.

je nadmerný pohyb v upevnení nápravy alebo nedostatočná vzdialenosť nápravy od inej časti vozidla alebo zeme,

4.

je prasknutý čap kolesa,

5.

je vysoká pravdepodobnosť uvoľnenia čapu kolesa alebo narušená smerová stabilita,

6.

je nebezpečenstvo zničenia ložiska kolesa alebo narušená smerová stabilita,

7.

je nebezpečenstvo prehriatia ložiska kolesa alebo nebezpečenstvo zničenia,

8.

upevnenie náboja kolesa chýba alebo je uvoľnené tak, že veľmi vážne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky,

9.

náboj kolesa je opotrebovaný alebo poškodený spôsobom, ktorý narúša bezpečné upevnenie kolies,

10.

je prasklina alebo chyba zvarov na diskoch kolies,

11.

je pravdepodobnosť oddelenia kolesa,

12.

je narušené upevnenie kolesa na náboj kolesa alebo je narušené upevnenie pneumatiky,

13.

je nedostatočná nosnosť pneumatiky alebo jej rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla,

14.

nie sú splnené podmienky na použitie pneumatík na vozidle alebo hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s § 14,

15.

je viditeľná alebo poškodená kordová vrstva pneumatiky,

16.

pri pružinách alebo stabilizátore je viditeľný vzájomný pohyb alebo ich upevnenie je narušené,

17.

hlavná pružina, list pružiny alebo dodatočné listy sú veľmi vážne narušené,

18.

je nedostatočná vzdialenosť pružiaceho systému od iných častí vozidla alebo pružiaci systém je nefunkčný,

19.

je pravdepodobnosť uvoľnenia hnacieho hriadeľa alebo je narušená smerová stabilita,

20.

je prasknutý hnací hriadeľ alebo jeho komponent alebo stabilita komponentu je narušená,

21.

je nedostatočná vzdialenosť hnacieho hriadeľa od iných častí vozidla, čím je systém nefunkčný,

22.

je pravdepodobnosť uvoľnenia kĺbov zavesenia, narušená smerová stabilita,

23.

je nefunkčný systém vzduchového pruženia,

24.

funkčnosť vzduchového systému pruženia je narušená,

f)

podvozok a jeho príslušenstvo, ak

1.

je nalomenie alebo deformácia rámu alebo nosníka podvozku,

2.

väčšina upevnení na ráme alebo podvozku je uvoľnená alebo je nedostatočná pevnosť častí,

3.

je nedostatočná pevnosť častí podvozku, rámu alebo ich príslušenstva,

4.

výfukové potrubie ohrozuje zdravie osôb vo vozidle,

5.

je nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo palivové potrubie, čo spôsobuje riziko požiaru,

6.

je nadmerný únik nebezpečného materiálu alebo je riziko požiaru,

7.

je riziko požiaru v dôsledku úniku paliva, zlej ochrany palivovej nádrže, výfukového systému alebo stavu v priestore motora,

8.

systém na LPG/CNG/LNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s ustanovenými technickými požiadavkami alebo akákoľvek časť systému je chybná alebo má poruchu uvedenú v § 20 ods. 2,

9.

je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,

10.

je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nie je vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,

11.

je pravdepodobnosť odpadnutia alebo výrazne narušená funkčnosť nárazníka, bočného ochranného zariadenia alebo zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu,

12.

je riziko odpadnutia rezervného kolesa z nosiča rezervného kolesa,

13.

zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie je porušené, chybné alebo prasknuté,

14.

zariadenie na mechanické spájanie a ťahanie je pod limitom opotrebovania,

15.

akékoľvek upevnenie zariadenia na mechanické spájanie a ťahanie je uvoľnené s rizikom odpadnutia,

16.

primárne časti zariadenia na mechanické spájanie a ťahanie je nebezpečne modifikované,

17.

zaisťovacie čapy prevodovky sú uvoľnené alebo chýbajú,

18.

je veľmi vážne riziko uvoľnenia alebo prasknutia prevodovky a jej súčastí,

19.

upevnenie motora je uvoľnené alebo prasknuté,

20.

úprava motora narúša bezpečnosť alebo životné prostredie,

21.

je pravdepodobnosť odpadnutia kabíny alebo karosérie,

22.

je narušená stabilita kabíny alebo karosérie,

23.

kabína alebo karoséria ohrozuje zdravie osôb vo vozidle,

24.

upevnenia karosérie alebo kabíny k podvozku alebo k nosníkom sú uvoľnené alebo chýbajú tak, že je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

25.

je nedostatočná vzdialenosť kabíny alebo karosérie od rotujúcich alebo pohyblivých častí alebo vozovky,

26.

dvere sa môžu neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené,

27.

je nedostatočná stabilita podlahy,

28.

je uvoľnené sedadlo,

29.

sedadlo vodiča sa pohybuje alebo operadlo sa nedá upevniť,

30.

je narušená bezpečná prevádzka ovládačom riadenia,

31.

je riziko uvoľnenia stojanu pri pohybe vozidla,

g)

ostatné vybavenie, ak

1.

kotvové úchyty bezpečnostných pásov alebo spôn majú narušenú stabilitu,

2.

systém upozorňuje na poruchu obmedzovača sily bezpečnostných pásov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,

3.

systém upozorňuje na poruchu predpínačov bezpečnostných pásov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,

4.

systém upozorňuje na poruchu airbagu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,

5.

systém upozorňuje na poruchu SRS systémov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla,

6.

je neúmyselné zamykanie alebo odomykanie zámkov a zariadenia proti neoprávnenému použitiu,

h)

zaťaženie životného prostredia, ak

1.

je riziko odpadnutia systému obmedzenia zvuku,

2.

je neustále vytváranie kvapiek kvapalín, okrem vody, ktoré predstavuje riziko týkajúce sa životného prostredia,

3.

sú prekročené emisné limity motora,

4.

je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,

5.

vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla,

i)

doplňujúce požiadavky pre vozidlá kategórie M2 a M3, ak

1.

je ohrozenie zdravia osôb vo vozidle systémom odhmlievania a odmrazovania skiel,

2.

je ohrozenie zdravia osôb vo vozidle systémom vetrania a kúrenia,

3.

je narušená stabilita uličiek medzi sedadlami a plochami na státie,

4.

je narušená stabilita schodov a stupienkov.

Najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti vozidla a jazdnej súpravy [k § 44 ods. 8 zákona]
§ 4 - Najväčšie povolené rozmery
(1)

Najväčšie povolené rozmery vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v cestnej premávke vrátane prepravovaného nákladu nemôžu prevýšiť hodnoty uvedené v odsekoch 2 až 11. Najväčšie povolené rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú bez žiadnych kladných tolerancií podľa informačného dokumentu ustanoveného osobitným predpisom.1a) Zariadenia a vybavenie vozidla uvedené v osobitnom predpise2) sa pri určení najväčších povolených rozmerov nezohľadňujú.

(2)

Najväčšie povolené rozmery sú:

a)

najväčšia povolená šírka

1.

vozidiel kategórie M1 ...............................................................2,55 m,

2.

vozidiel kategórie M2, M3, N a O ..............................................2,55 m,

3.

izotermických vozidiel kategórie N a O .....................................2,60 m,

4.

vozidiel kategórie T a C okrem T4.2 a C4.2 .............................2,55 m,

5.

vozidiel kategórie L1e ..............................................................1,00 m,

6.

vozidiel kategórie L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e .........................2,00 m,

7.

prípojných vozidiel za dvojkolesové motorové vozidlá ...............1,00 m,

8.

vozidiel kategórie T4.2, C4.2, R, S, PS ......................................3,00 m,

9.

vozidiel kategórie PN .................................................................3,00 m,

10.

vozidiel kategórie LS .................................................................2,00 m,

b)

najväčšia povolená výška

1.

vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS ..........2,50 m,

2.

vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, PS .................................4,00 m,

3.

vozidiel kategórie N3 a O4 určených výlučnena prepravu vozidiel ..................................................................4,20 m,

4.

súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4) ...............4,00 m + 2 % výšky,

c)

najväčšia povolená dĺžka

1.

vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS .........4,00 m,

2.

prípojného vozidla za dvojkolesové vozidlo kategórie L nemôže byť väčšia ako dĺžka ťažného vozidla, najviac môže byť ..........................................................................2,50 m,

3.

vozidiel kategórie M1, N, O (okrem návesov) ...............................12,00 m,

4.

autobusov s dvoma nápravami ....................................................13,50 m,

5.

autobusov s tromi a viacerými nápravami ....................................15,00 m,

6.

kĺbových dvojčlánkových autobusov s tromi nápravami ................18,75 m,

7.

kĺbových dvojčlánkových autobusov so štyrmi a viacerými nápravami ................................................................20,50 m,

8.

súpravy ťahača s návesom ..........................................................16,50 m,

9.

súpravy motorového vozidla s jedným prívesom ..........................18,75 m,

10.

súpravy motorového vozidla s jedným prívesom kategórie O4 určeným výlučne na prepravu vozidiel ....................20,75 m,

11.

súpravy motorového vozidla s dvoma návesmi, s dvoma prívesmi alebo s návesom a jedným prívesom .....................................................................22,00 m,

12.

vozidiel kategórie T, C, PS ..........................................................12,00 m,

13.

súpravy traktora kategórie T alebo C s vozidlom kategórie R alebo S .....................................................................18,75 m,

14.

súpravy traktora kategórie T alebo C s dvoma vozidlami kategórie R .................................................................................22,00 m,

15.

súpravy vozidla kategórie PS s podvozkom na prepravu jeho pracovného zariadenia .........................................................22,00 m,

d)

najväčšia vzdialenosť medzi osou návesového čapu a zadným obrysom návesu ................................................................12,00 m,

e)

najväčšia vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy bez vzdialenosti medzi vonkajším obrysom zadnej časti motorového vozidla a vonkajším obrysom prednej časti prívesu .........................................................................15,65 m,

f)

najväčšia vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy .....................................................................16,40 m.

(3)

Do celkovej šírky vozidla podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu a ôsmeho bodu sa započítava aj zdvojenie kolies na náprave, pričom sa neberie do úvahy vydutie časti pneumatík, ktoré je v styku s cestou.

(4)

Do celkovej dĺžky vozidla (jazdnej súpravy) podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu a jedenásteho bodu sa nezapočítava dĺžka nakladacieho satelitného vozíka, ktorý je v prepravnej polohe namontovaný vzadu na vozidle, ak nepresahuje vozidlo o viac ako 1,20 m.

(5)

Do celkovej dĺžky autobusu podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu až siedmeho bodu sa započítava odnímateľná výbava, najmä batožinová nadstavba alebo skrinka na lyže.

(6)

Vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladné jednotky, ako sú kontajnery, sú zahrnuté v rozmeroch uvedených v odsekoch 2 a 7.

(7)

Vzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 a prvou nápravou prívesu kategórie O musí byť najmenej 3,00 m.

(8)

Pri vozidlách a jazdných súpravách v intermodálnej doprave rozmery podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu a jedenásteho bodu môžu byť presiahnuté o 0,15 m.

(9)

Vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou návesového čapu a ktorýmkoľvek bodom vonkajšieho obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako 2,04 m.

(10)

Do celkovej dĺžky návesovej jazdnej súpravy sa nezapočítava dĺžka prečnievajúceho nedeliteľného nákladu, ak nepresahuje náves o viac ako 1,40 m, pričom požiadavky na najväčšie vybočenie zadnej časti vozidla podľa osobitného predpisu3) a požiadavky na označenie prečnievajúceho nákladu podľa osobitného predpisu4) musia zostať zachované.

(11)

Pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového prívesu nemôže drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 m.

(12)

Šírku vozidla podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu možno zväčšiť až na 3,00 m, ak je to v dôsledku montáže pneumatík, gumových pásov alebo dvojmontážneho usporiadania pneumatík potrebných na ochranu pôdy vrátane systémov zabraňujúcich rozstreku, ak šírka stálej konštrukcie vozidla nepresahuje 2,55 m a schválené vozidlo má namontovanú najmenej jednu sadu pneumatík alebo súpravu gumových pásov, pri použití ktorých jeho šírka nepresahuje 2,55 m.

§ 5 - Najväčšie povolené hmotnosti
(1)

Najväčšie povolené hmotnosti pre všetky kategórie vozidiel sú:

a)

motorových vozidiel s dvoma nápravami .........................................18,00 t, ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie alebo ak ide o autobus .............................................................................19,50 t,

b)

motorových vozidiel s tromi nápravami ...........................................25,00 t, ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu neprevyšuje 9,50 t ..........................................................................26,00 t,

c)

motorových vozidiel so štyrmi nápravami .......................................32,00 t,

d)

motorových vozidiel s piatimi a viacerými nápravami .....................40,00 t,

e)

prívesov s dvoma nápravami ..........................................................18,00 t,

f)

prívesov s tromi nápravami ............................................................24,00 t,

g)

prívesov so štyrmi a viacerými nápravami ......................................32,00 t,

h)

dvojčlánkových kĺbových autobusov s tromi nápravami ..................28,00 t,

i)

dvojčlánkových kĺbových autobusov so štyrmia viacerými nápravami ....................................................................35,00 t,

j)

jazdných súprav ..............................................................................40,00 t,

k)

jazdných súprav používaných v intermodálnej doprave,súpravy ťahača a manipulovateľného cestného návesuv intermodálnej doprave, jazdnej súpravy s cisternovýmkontajnerom alebo výmennou nadstavbouv intermodálnej doprave .................................................................44,00 t,

l)

pásových vozidiel ...........................................................................32,00 t.

(2)

Najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu pre všetky kategórie vozidiel sú:

a)

jednotlivej nápravy a jednotlivej hnacej nápravy .............................10,00 t,

b)

jednotlivej hnacej nápravy, ak je hnacia náprava vybavenádvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpruženímalebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámciEurópskej únie ................................................................................11,50 t,

c)

dvojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia oboch nápravdvojnápravy nemôže prevýšiť, ak vzdialenosť (d) medzinápravami je

1.

d ≤ 1,0 m ..................................................................................11,50 t,

2.

1,0 m < d ≤ 1,3 m .....................................................................16,00 t,

3.

1,3 m < d ≤ 1,8 m .....................................................................18,00 t,

ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu neprevyšuje 9,50 t .................................19,00 t,

d)

dvojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia oboch nápravdvojnápravy nesmie prevýšiť, ak vzdialenosť (d) medzinápravami je

1.

d ≤ 1,0 m ..................................................................................11,00 t,

2.

1,0 m < d ≤ 1,3 m .....................................................................16,00 t,

3.

1,3 m < d ≤ 1,8 m .....................................................................18,00 t,

e)

trojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia všetkých náprav trojnápravy nemôže prevýšiť ..........................................................27,00 t,

f)

trojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia všetkých nápravtrojnápravy nemôže prevýšiť, ak vzdialenosť (d) medzinápravami pre väčšiu z nich je

1.

d ≤ 1,3 m ..................................................................................21,00 t,

2.

1,3 m < d ≤ 1,4 m .....................................................................24,00 t,

3.

d > 1,4 m ..................................................................................27,00 t.

(3)

Hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu dvojnápravy alebo trojnápravy prívesov a návesov nemôže prevýšiť 10,00 t okrem dvojnáprav motorových vozidiel s len jednou hnacou nápravou vybavenou dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie, kde hmotnosť pre túto hnaciu nápravu nemôže prevýšiť 11,50 t.

(4)

Pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť prevýšené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu najviac o 6 %, ak nie je prevýšená najväčšia povolená hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy.

(5)

Preprava nákladu vo voľne loženom stave podľa odseku 5 je preprava nebalených tuhých látok alebo predmetov vo vozidlách, jazdných súpravách, výmenných nadstavbách, kontajneroch alebo cisternách, kde tieto látky alebo predmety nemožno dostatočne upevniť proti pohybu a kde vplyvom prevádzky vozidla môže dôjsť k dynamickému posunutiu nákladu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na zabalené veci, na kvapalné látky a na plynné látky prepravované v cisternách a na prepravu dreva.

(6)

Najväčšiu povolenú hmotnosť podľa odseku 1 písm. a) okrem dvojnápravového autobusu a podľa odseku 1 písm. b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac o 1 t potrebnú pre technológiu alternatívneho paliva vozidla s pohonom na alternatívne palivo; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Najväčšiu povolenú hmotnosť podľa odseku 1 písm. a), b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac o 2 t potrebné na pohon vozidla s nulovými emisiami; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Informácia o dodatočnej hmotnosti vozidla s alternatívnym palivom alebo vozidla s nulovými emisiami sa uvádza v doklade podľa § 23 ods. 1 písm. c).

(7)

Najväčšia povolená hmotnosť saní za vozidlo kategórie LS nemôže prevýšiť 50 % prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla.

§ 6 - Prevádzka nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy
(1)

Ak vozidlo alebo jazdná súprava vrátane prepravovaného nákladu presahuje najväčšie povolené rozmery uvedené v § 4 (ďalej len „nadrozmerná doprava“) alebo prevyšuje najväčšie povolené hmotnosti podľa § 5 (ďalej len „nadmerná doprava“), ide o nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie.

(2)

Ak vozidlo alebo jazdná súprava spĺňa požiadavky podľa § 4 a 5, nemožno vzhľadom na rozmery a hmotnosti odmietnuť ich uvedenie do prevádzky alebo zakázať ich používanie v cestnej premávke.

(3)

Ak pri nadrozmernej doprave v cestnej premávke celková šírka vozidla alebo jazdnej súpravy presahuje 3 m alebo celková výška presahuje 4,3 m, alebo celková dĺžka presahuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym informatívnym označením podľa § 7, ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste sprievodné vozidlo postačuje len vzadu. Ak by pri nadrozmernej doprave mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané vozidlami Policajného zboru s označením príslušnosti k Policajnému zboru vybavenými zvláštnymi zvukovými výstražnými znameniami a zvláštnymi výstražnými svietidlami.

§ 7 - Označovanie vozidiel pri nadrozmernej doprave a nadmernej doprave
(1)

Vozidlá alebo jazdné súpravy musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu dopravu, ak

a)

vykonávajú nadrozmernú dopravu, pričom ich celková šírka presahuje 3,00 m alebo celková výška presahuje 4,30 m, alebo celková dĺžka presahuje 23,00 m vrátane prepravovaného nákladu alebo

b)

vykonávajú nadmernú dopravu, pričom vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,00 t.

(2)

Špeciálne informatívne označenie je vyhotovené v žltej farbe z materiálu so spätným odrazom triedy 25) a s nápisom „NADROZMERNÁ DOPRAVA“ „NADMERNÁ DOPRAVA“, „ZVLÁŠTNA DOPRAVA“, alebo „VÝNIMOČNÁ DOPRAVA“. Farba písmen je čierna. Pri medzinárodnej nadmernej doprave alebo nadrozmernej doprave nápis môže byť v jazyku členského štátu Európskej únie alebo v jazyku iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore napríklad „SONDERTRANSPORT“, „EXCEPTIONAL TRANSPORT“, „TRASPORTO ECCEZIONALE“, „CONVOI EXCEPTIONNEL“, „ABNORMAL TRANSPORT“, „SPECIAL TRANSPORT“.

(3)

Ostatné vozidlá vykonávajúce nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu najmä sprievodné vozidlá sa tiež označujú špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu dopravu.

Aerodynamické zariadenia a aerodynamické kabíny [k § 44 ods. 9 zákona]
§ 8 - Vybavenie vozidla aerodynamickými zariadeniami
(1)

Na zvýšenie energetickej účinnosti môžu byť vozidlá alebo jazdné súpravy na ich zadnej časti vybavené aerodynamickými zariadeniami. Takto vybavené vozidlá a jazdné súpravy môžu presiahnuť najväčšie povolené dĺžky podľa § 4 ods. 2 písm. c) tretieho bodu až jedenásteho bodu pri dodržaní súladu s § 10 ods. 4. Presiahnutie najväčšej povolenej dĺžky nemôže viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav.

(2)

Aerodynamické zariadenia, ktoré presahujú dĺžku 500 mm, musia byť pred uvedením na trh schválené.

(3)

Aerodynamické zariadenia musia spĺňať tieto prevádzkové požiadavky:

a)

v situácii, keď je ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, zariadenie sa zloží, zatiahne alebo odstráni,

b)

pri ich používaní v mestskej cestnej infraštruktúre a medzimestskej cestnej infraštruktúre zohľadniť osobitné špecifiká oblastí, v ktorých je povolená rýchlosť 50 km · h-1 alebo menej a v ktorých sa s vyššou pravdepodobnosťou vyskytujú zraniteľní účastníci cestnej premávky,

c)

ich používanie je v súlade s prevádzkou intermodálnej prepravy podľa § 1 ods. 1 písm. j), a ak sú zatiahnuté alebo zložené, nepresiahnu najväčšiu prípustnú dĺžku o viac ako 200 mm.

(4)

Prevádzkové požiadavky podľa odseku 3 ustanovuje osobitný predpis.5a)

§ 9 - Aerodynamické vlastnosti kabín
(1)

Na zvýšenie energetickej účinnosti s ohľadom na aerodynamické vlastnosti kabín, ako aj bezpečnosť cestnej premávky môžu vozidlá alebo jazdné súpravy presiahnuť povolené dĺžky podľa § 4 ods. 2 písm. c) tretieho bodu až jedenásteho bodu pri dodržaní ustanovenia § 10 ods. 4, ak ich kabíny majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie. Presiahnutie najväčšej povolenej dĺžky nemôže viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na vozidlá, ktoré sú z hľadiska zvýšenia energetickej účinnosti na tento účel schválené.

Podmienky na prevádzku vozidla v cestnej premávke [k § 44 ods. 11 až 13 zákona]
§ 10 - Hmotnosti a rozmery vozidla [k § 44 ods. 11 písm. a) zákona]
(1)

Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke sa nemôže prekročiť najväčšia technicky prípustná hmotnosť vozidla, najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy a najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu.

(2)

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, ktoré nie je vybavené brzdou, nemôže prevýšiť 50 % prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla. Najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e vybaveného nájazdovou brzdou nemôže prevýšiť prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.

(3)

Vzdialenosť nápravy alebo osi kolies prípojného vozidla za vozidlo kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e nemôže presiahnuť rázvor kolies ťažného vozidla.

(4)

Motorové vozidlo, jazdná súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s prívesom alebo jazdná súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s návesom, ktoré sa pohybujú, musia byť schopné otočiť sa vo vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,50 m a vnútorný polomer 5,30 m.

(5)

Hmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy vozidla nemôže klesnúť pod 25 % celkovej hmotnosti naloženého vozidla. Celková hmotnosť naloženého motorového vozidla alebo ťahača nemôže byť menšia ako 35 % z celkovej hmotnosti jazdnej súpravy ťahača s návesom alebo motorového vozidla s prívesom.

(6)

Hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu alebo nápravy motorového vozidla kategórie N alebo kĺbového autobusu (merané pri státí na vodorovnej ceste) nemôže klesnúť pod 20 % okamžitej hmotnosti a pri ostatných autobusoch okrem triedy I a triedy A pod 25 % okamžitej hmotnosti.

(7)

Pri vozidlách kategórie M, N, O a L v prevádzke v cestnej premávke sa pripúšťa nerovnomernosť rozloženia okamžitej hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav medzi pravou a ľavou polovicou, ak to dovoľuje únosnosť pneumatiky, najviac však 40 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu pri zaťažení nápravy 85 % a viac z najväčšieho technicky prípustného alebo povoleného zaťaženia nápravy, podľa toho, ktoré je nižšie. Táto hodnota môže byť prekročená, ak výrobca určil pre vozidlo a jeho určitú hmotnosť rozpätie prípustných polôh ťažiska nákladu a uvedie tieto údaje v návode pre prevádzkovateľa vozidla.

(8)

Za vozidlo kategórie M a N možno zapojiť len také nebrzdené prípojné vozidlo kategórie O, ktorého hmotnosť nepresiahne najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť prípojného vozidla určenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 0,75 t. Za vozidlo kategórie M možno zapojiť len také brzdené prípojné vozidlo kategórie O, ktorého hmotnosť nepresiahne najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť prípojného vozidla určenú výrobcom ťažného vozidla, najviac však 3,50 t.

(9)

Ak autobus stojí, musí sa na zemi dať urobiť čiara pozdĺž vertikálnej roviny dotýkajúcej sa strany vozidla, ktorá je obrátená smerom von z kruhu. Pri kĺbovom autobuse musia byť obidve jeho pevné časti s touto rovinou rovnobežné. Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej oblasti popísanej v odseku 3, žiadna jeho časť nemôže vyčnievať z vertikálnej roviny o viac ako 0,60 m.

(10)

Prostredné vozidlo jazdnej súpravy musí mať vyššiu alebo rovnakú okamžitú hmotnosť ako posledné vozidlo jazdnej súpravy.

(11)

Náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť riadne rozložený vzhľadom na zaťaženie náprav a riadne upevnený proti pohybu upevňovacími prostriedkami6) v riadnom technickom stave alebo inými vhodnými upevňovacími prostriedkami v riadnom technickom stave; ak sú na upevnenie nákladu použité viazacie prostriedky,6) upevnenie sa vykoná dostatočným počtom upevňovacích prostriedkov.7)

(12)

Pri vozidlách kategórie T a PS nemôže byť hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu, merané pri státí na vodorovnej ceste, menšia ako 20 % okamžitej hmotnosti vozidla. Pri vozidlách kategórie T sa pripúšťa nižšia hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu po namontovaní nadstavby, pracovného stroja neseného alebo ťahaného vymeniteľného zariadenia pri súčasnom znížení rýchlosti na 20 km · h-1, pričom hmotnosť pripadajúca na riadenú nápravu nemôže byť menšia ako

a)

19 % pri traktoroch s okamžitou hmotnosťou najviac 4,50 t,

b)

18 % pri traktoroch s okamžitou hmotnosťou prevyšujúcou 4,50 t.

(13)

Pri vozidlách kategórie T, R, S a PS sa pripúšťa nerovnomernosť rozloženia okamžitej hmotnosti vozidla na kolesá jednotlivých náprav medzi pravou a ľavou polovicou, ak to dovoľuje únosnosť pneumatík,

a)

pri vozidlách kategórie T a R najviac 15 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu,

b)

pri vozidlách kategórie PS a S najviac 20 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu,

c)

pri vozidlách kategórie T po namontovaní nadstavby, pracovného stroja neseného alebo ťahaného vymeniteľného stroja najviac 20 % hmotnosti pripadajúcej na nápravu.

(14)

Pri vozidlách kategórie T a C pri zapojení nebrzdeného vozidla kategórie R1, R2 a S1 súčet najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na všetky nápravy nemôže prevýšiť hmotnosť určenú výrobcom, avšak najviac 3,50 t pri súčasnom znížení rýchlosti na 20 km · h-1. Brzdovým zariadením nájazdového typu môžu byť vybavené vozidlá kategórie R a S, ktorých súčet najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na všetky nápravy je najviac 8,0 t pri súčasnom znížení rýchlosti na 30 km · h-1, ak brzdy nepôsobia na všetky kolesá a pri súčasnom znížení rýchlosti na 40 km · h-1, ak brzdy pôsobia na všetky kolesá. Také vozidlá kategórie R a S možno pripojiť len k ťažnému vozidlu, ktorého prevádzková hmotnosť sa rovná alebo prevyšuje najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla.

§ 11 - Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky [k § 44 ods. 11 písm. b) zákona]
(1)

Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané podmienky podľa § 10. Spájacie zariadenia sa musia vzájomne zapojiť podľa návodu a pokynov výrobcu vozidla alebo výrobcu spájacieho zariadenia. Spájacie zariadenia musia zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu pri spájaní vozidiel do jazdnej súpravy a musia zabezpečiť bezpečné vzájomné zapojenie vozidiel za všetkých podmienok prevádzky vozidla.

(2)

Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 a N1 môže byť zapojené prípojné vozidlo kategórie O1 alebo O2 s najväčšou prípustnou šírkou vyhovujúcou podmienke, aby bod činnej svietiacej plochy predného obrysového svietidla ťažného vozidla, ktorý je najbližší rovine vymedzujúcej najväčšiu šírku prípojného vozidla, nie je ďalej ako 400 mm od tejto roviny, merané na každej strane súpravy vozidiel zapojených do súpravy v pozdĺžnej osi.

(3)

Zapojenie vozidiel do jazdných súprav, okrem ťahania prívesov kategórie O1 a O2 s nájazdovou brzdou, z hľadiska ABS je možné v týchto kombináciách: ťažné vozidlo

a)

s ABS a prípojné vozidlo s ABS,

b)

bez ABS a prípojné vozidlo bez ABS,

c)

bez ABS a prípojné vozidlo s ABS pod podmienkou, že ťažné vozidlo je vybavené zariadením umožňujúcim napojiť a kontrolovať bezchybnú funkciu ABS prípojného vozidla.

(4)

Vozidlá kategórie R nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C; to neplatí, ak pri schválení vozidla je určené inak a je to uvedené v osvedčení o evidencii časti II.

(5)

Za vozidlo kategórie PS nemôže byť zapojené žiadne prípojné vozidlo, ak pri schválení vozidla nie je určené inak, najmä pri preprave žacieho adaptéra za obilným kombajnom alebo zberacou mláťačkou.

(6)

Vozidlá kategórie S nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

(7)

Ak zaťaženie oka oja prívesu v bode spojenia prevyšuje 50 kg, pri prívese so stredovou nápravou, ktorý je rovnomerne naložený na najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť, musí byť oje prívesu vybavené výškovo nastaviteľným podperným zariadením.

§ 12 - Karosérie vozidiel [k § 44 ods. 11 písm. c) zákona]
(1)

Pri preprave nákladu, ktorý nemožno upevniť a ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebo náraze môže ohroziť bezpečnosť osôb v kabíne vodiča, najmä pri preprave stĺpov alebo tyčového materiálu, klád, rúr okrem doskového alebo hranovaného reziva, musí byť vozidlo skonštruované a vybavené tak, aby vozidlo alebo jeho ochranné zariadenie spĺňalo tieto technické požiadavky:

a)

udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu 7 850 N každej aj začatej tone nákladu vozidla,

b)

zabrániť aspoň v rozsahu celej šírky a celej výšky kabíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku kabíne.

(2)

Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N2, N3, O3 a O4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia spĺňať technické požiadavky z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke podľa technickej normy8) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; to platí aj pre časti stien, ktoré sú ich súčasťou, najmä dvere, bočnice, rolety, zdvíhacie čelá, paletové dorazy.

(3)

Pri preprave tyčového alebo rúrkového železného materiálu sa musí použiť na vnútornej strane čela nákladného priestoru vozidla alebo na ochranné zariadenie oceľový plech s najmenšou hrúbkou 5 mm.

(4)

Vozidlá kategórie N2, N3, O3 a O4 s valníkovou konštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 a vozidlá kategórie N2, N3, O3 a O4 so skriňovou konštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2019 musia z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke spĺňať technické požiadavky vybavenia najmenej s počtom viazacích bodov podľa technickej normy9) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; to neplatí pre vozidlá konštruované a určené výlučne na prepravu sypkých materiálov alebo na prepravu osobitného tovaru s osobitnými požiadavkami na bezpečnosť.

(5)

Na prepravu nebezpečných vecí možno použiť len vozidlo, ktoré je schválené na takú prepravu podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis Európskej hospodárskej komisie“)10) č. 105 alebo podľa osobitného predpisu11) účinného do 31. októbra 2014; vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike musia mať túto skutočnosť uvedenú v osvedčení o evidencii časti II.

(6)

Vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karosériou pri preprave nákladu, ktorý môže počas prevádzky vozidla v cestnej premávke ohroziť vodiča alebo prepravovaných cestujúcich, musí byť za posledným radom sedadiel vybavené priečkovým systémom, ktorý oddeľuje priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru. Pri vozidlách s uzavretým ložným priestorom, vybavených v stenách a vo dverách oknami, môžu byť okná zasklené bezpečnostným zasklievacím materiálom podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43. Tieto okná musia byť zo strany ložného priestoru, okrem zasklenia v zadných dverách či na zadnej stene, chránené proti náhodnému poškodeniu prepravovaným nákladom schválenou bezpečnostnou fóliou alebo tuhou a pevnou zábranou, napríklad mrežami s najväčšími rozmermi otvorov 50 mm × 50 mm. Inštalácia takej zábrany nemusí byť na posuvných dverách vozidla, ak to konštrukčné riešenie vozidla nedovoľuje.

(7)

Priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich pri čelnom náraze vo vozidle kategórie M1, prihlásenom do evidencie vozidiel od 1. júla 2010, musí spĺňať požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 126.

(8)

Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách kategórie N1, ktoré sú uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 25. mája 2007, sa môžu používať len také systémy čelnej ochrany, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu12) alebo sú schválené podľa predchádzajúceho osobitného predpisu13) a označené príslušnou značkou typového schválenia.

(9)

Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku. Bočné sklá kabíny vodiča vozidla kategórie M2 a M3 musia byť vybavené clonami alebo roletami proti slnku.

(10)

Vozidlo kategórie N, O a R s valníkovou, skriňovou alebo sklápacou karosériou musí mať odistenie a zaistenie, otváranie a uzatváranie bočníc, zadných čiel alebo dvier a ich sklápanie umožnené tak, že akákoľvek ručná manipulácia s nimi je ľahká. Vozidlo so sklápacou karosériou môže mať otváranie a zatváranie zadného čela a bočníc automatické alebo ovládané z miesta vodiča. Sklápacia karoséria musí byť konštrukčne vybavená tak, že je zabezpečená proti samovoľnému pohybu. Bočnica musí byť konštrukčne vyhotovená tak, že je zabezpečená proti samovoľnému otváraniu a odolná proti bočným deformáciám spôsobujúcim zmenu vonkajšieho obrysu vozidla. Pri ručnej manipulácii so zadným čelom alebo s bočnicou nemôže ovládacia sila v ktorejkoľvek polohe prevyšovať 245 N.

(11)

Vozidlo kategórie N2 a N3 so sklápacou karosériou musí mať priestor medzi kabínou vodiča a korbou chránený ochranným zariadením; vozidlo kategórie N3, určené najmä na prácu pod rýpadlom a na nakladanie kameňov, musí mať chránenú aj kabínu vodiča. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré má v tomto priestore umiestnené zariadenie na zdvíhanie bremena.

(12)

Ak sa na vozidlách kategórie N2, N3, O3 a O4 prepravujú normalizované kontajnery alebo podobné náklady, horizontálna vzdialenosť medzi zadným koncom kontajnera alebo tohto nákladu a zadnou časťou zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu nemôže presiahnuť 400 mm.

(13)

Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez použitia špeciálnych nástrojov musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, najmä s nosičom bicyklov.

(14)

Vstupné dvere vozidiel kategórie N a O so skriňovou karosériou musia byť vybavené pevným zariadením alebo odnímateľným zariadením pre bezpečný a pohodlný nástup a výstup do takej skriňovej nadstavby.

(15)

Vozidlá určené na prepravu živých zvierat musia spĺňať, s prihliadnutím na druh prepravovaných zvierat, podmienky prepravy zvierat ustanovené osobitným predpisom.14)

(16)

Izotermické vozidlo určené na prepravu skaziteľných potravín musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.15)

(17)

Špeciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC16) musí spĺňať

a)

technické požiadavky podľa osobitného predpisu17) a

b)

technické požiadavky pre priestor pre pacienta vo vozidlách záchrannej zdravotnej služby18) okrem zoznamu vybavenia; uvedené platí pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 29. októbra 2012.

(18)

Špeciálne vozidlo pohrebné s typom karosérie SD16) musí spĺňať aj technické požiadavky podľa osobitného predpisu.19) Vozidlo musí byť vybavené úchytmi na upevnenie rakvy alebo transportných vakov.

(19)

Nákladné vozidlo špeciálne na odvoz odpadu musí spĺňať technické požiadavky na bezpečnosť vozidiel na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia podľa technickej normy20) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(20)

Vozidlo kategórie M2 a M3, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť na ľahko prístupnom mieste vybavené odpojovačom akumulátora.

§ 13 - Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá [k § 44 ods. 11 písm. d) zákona]
(1)

Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.

(2)

Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.

(3)

Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, najmä fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:

a)

zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo skúšobnej oblasti „A“ čelného skla ustanovenej v bode 2.2. prílohy 21 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43 tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nemôže pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov,

b)

reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 možno použiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo,

c)

reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,

d)

reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo,

e)

bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla.

(4)

Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu podľa odseku 3 písm. a) a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa odseku 3 písm. e).

(5)

Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, možno vykonávať len pri dodržaní podmienok podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43. Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vykonávať len mimo skúšobnej oblasti „A“ čelného skla ustanovenej v bode 2.2. prílohy 21 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 43. Technológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí sa zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.

(6)

Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí nepriamy výhľad z vozidla na sledovanie cesty za vozidlom a vedľa seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.

§ 14 - Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze [k § 44 ods. 11 písm. e) zákona]
(1)

Na vozidle sa môžu používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla v súlade s určením výrobcu pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

(2)

Schválené alebo homologizované pneumatiky podľa odseku 1 nemusia byť použité pre vozidlá

a)

kategórií L1e, L2e a L6e s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla rovnajúcou sa alebo menšou 150 kg, v ktorých je prípustné použiť pneumatiky so šírkou prierezu pneumatiky menšou nanajvýš rovnajúcou sa 67 mm,

b)

kategórie Ta,

c)

kategórie Ra,

d)

kategórie Sa,

e)

kategórie PS, ktorých najväčšia rýchlosť vozidla neprevyšuje 40 km · h-1.

(3)

Okrem výrobcom vozidla určených pneumatík, pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla (technicky prípustným hmotnostiam pripadajúcim na nápravy) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti určenej výrobcom vozidla a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla. Ako náhradné koleso môže byť použité aj koleso s pneumatikou na núdzový dojazd alebo s náhradnou pneumatikou na dočasné použitie, ktorej konštrukcia a rozmer sú odlišné od pneumatiky na normálne použitie a na tento účel je určená výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.

(4)

Priestor, v ktorom sa koleso otáča, musí byť taký, aby v rámci obmedzenia daného zavesením a riadením, ktoré je určené výrobcom vozidla, umožnil neobmedzený pohyb pri použití najväčšej prípustnej veľkosti pneumatík a šírky ráfika vzhľadom na najmenšiu a najväčšiu hĺbku zálisu disku a taktiež aj pri použití snehových reťazí alebo obdobných zariadení.

(5)

Na vozidle nemôžu byť, okrem núdzového dojazdu a pri motocykloch s postranným vozíkom kategórie L4e, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nie je určené inak. Na jednej náprave musia byť použité len zhodné pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu, obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezom. Kategóriou použitia sa rozumie

a)

normálna cestná pneumatika,

b)

pneumatika na jazdu na snehu označená horským symbolom (symbol horského štítu so snehovou vločkou alebo symbolom snehovej vločky v horskom štíte s tromi vrcholmi); označenie horského symbolu je definované v prílohe č. 7 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 117,

c)

pneumatika s vylepšenými trakčnými vlastnosťami v blate alebo čerstvom alebo roztopenom snehu s označením „M+S“ alebo „M.S“ alebo „M&S“,

d)

špeciálna pneumatika

1.

pneumatika na špeciálne použitie, najmä na zmiešané použitie na cestu a mimo nej alebo na iné špeciálne účely s označením „MPT“, „ET“, „ML“ alebo „POR“ definované v predpise Európskej hospodárskej komisie č. 117,

2.

pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,

3.

pneumatika pre niektoré stavebné stroje a poľnohospodárske stroje s označením „IND“, „R-4“ alebo „F-3“,

e)

náhradné pneumatiky na dočasné použitie.

(6)

Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nemôže byť prekročené hustenie určené výrobcom pneumatík. Pri vozidlách kategórie M1 a N1 pri ťahaní prípojného vozidla, z dôvodu prídavného zaťaženia zadnej nápravy, je potrebné zvýšiť tlak v zadných pneumatikách najmenej o 20 kPa (0,2 bar) nad odporúčanú hodnotu tlaku pneumatiky, ak výrobca vozidla neurčil inak. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak v pneumatike dal ľahko upraviť alebo merať zo strany vonkajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inej náročnej manipulácie.

(7)

Nosnosť pneumatík vrátane náhradnej pneumatiky, ak je súčasťou výbavy, musí sa pri

a)

vozidle vybavenom zhodnými pneumatikami na všetkých nápravách v jednoduchom usporiadaní rovnať najmenej polovici najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti pripadajúcej na najviac zaťaženú nápravu podľa konštrukcie vozidla určenej výrobcom vozidla,

b)

vozidle vybavenom zhodnými pneumatikami v rámci jednotlivých náprav v jednoduchom usporiadaní najmenej rovnať polovici najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla; pri pneumatikách tried C2 a C3 možno zohľadniť zmenu nosnosti v závislosti od rýchlosti pneumatiky ustanovenú predpisom Európskej hospodárskej komisie č. 54,

c)

vozidlách kategórie M1, N1, O1 a O2 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 30 v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži) najmenej rovnať 0,27 násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

d)

vozidlách kategórie M2, M3, N, O3 a O4 vybavených pneumatikami homologizovanými podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 54 v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži) najmenej rovnať 0,25 násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

e)

vozidlách kategórie L, ak je náprava vybavená

1.

len jednou pneumatikou, najmenej rovnať najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

2.

dvoma pneumatikami v jednoduchom usporiadaní, najmenej rovnať polovici najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

3.

dvoma pneumatikami v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovnať 0,54-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

4.

dvoma súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovnať 0,27-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pripadajúcej na príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

f)

vozidlách kategórie T, R a S

1.

vybavených dvoma súbormi pneumatík v zdvojenom usporiadaní (dvojmontáži), najmenej rovnať 0,285-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla,

2.

vybavených dvoma súbormi pneumatík v strojenom usporiadaní (trojmontáži), najmenej rovnať 0,2-násobku najväčšej technicky prípustnej hmotnosti pre príslušnú nápravu určenej výrobcom vozidla.

(8)

Symbol kategórie rýchlosti každej pneumatiky musí byť prinajmenšom zhodný s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vozidla. Pri pneumatikách triedy C1 s kategóriami rýchlosti V, W, Y, Z je pri zvýšení rýchlosti nutné zohľadniť závislosť od nosnosti pneumatiky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 30. Ak sa použijú pneumatiky označené horským symbolom s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, najmenej však kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 160 km · h-1 a pri vozidlách kategórie L najmenej kategórie rýchlosti zodpovedajúcej rýchlosti 130 km · h-1, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky alebo štítku. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík na jazdu na snehu označenú horským symbolom namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nemôže byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, najmä palubným počítačom. Zníženie kategórie rýchlosti nie je dovolené pri použití pneumatík s vylepšenými trakčnými vlastnosťami pri jazde na snehu s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“, avšak bez označenia horským symbolom.

(9)

Na zníženú najväčšiu prípustnú rýchlosť pneumatík je dodatkovým označením potrebné upozorniť vodiča aj pri použití profesionálnych terénnych pneumatík s označením „POR“, ktorých kategória rýchlosti je nižšia, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla.

(10)

Pneumatiky nemôžu mať na svojom vonkajšom obvode, najmä v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok nemôže byť menšia ako

a)

1 mm na vozidlách kategórie L1e,

b)

1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm, ak osobitný predpis21) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami.

(11)

Hlavné drážky podľa odseku 10 sú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.

(12)

Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej montáži pri nezaťaženom vozidle nemôže byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.

(13)

Ak sa pre náhradné koleso použije pneumatika na normálne použitie, musí byť rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle, nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle. Koleso s pneumatikou na dočasné použitie a pneumatikou na núdzový dojazd možno použiť len na vozidlách kategórie M1 a N1, pričom uvedené pneumatiky musia byť homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 64.

(14)

Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, len ak sú homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 108 alebo podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 109.

(15)

Protektorované pneumatiky sa nemôžu používať na

a)

prednej náprave autobusov tried II a III vozidiel kategórie M2 a M3 a

b)

motorových vozidlách na prepravu nebezpečných vecí ustanovených v časti 9 bode 9.1.2 dohody ADR.22)

(16)

Pneumatiky homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 75 určené pre vozidlá kategórií L2e a L5e môžu byť namontované aj na vozidlá kategórie L6e a L7e.

(17)

Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované len odborne spôsobom uvedeným v technickej norme23) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii týkajúcej sa opravy pneumatík, ktorá je uplatniteľná pre opravu pneumatík v ostatných kategóriách vozidiel. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použiť dušu do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky možno použiť len v tej istej alebo nižšej rýchlostnej kategórii a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné označenie odstrániť a nahradiť novým trvalým označením. Ak nemožno po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí sa označenie „TUBELESS“ na obidvoch bočniciach pneumatiky odstrániť. Pripúšťa sa použitie duše pri drobných prepichoch alebo drobných poškodeniach behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.

(18)

Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis „REGROOVABLE“. Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.

(19)

Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby, zakázané.

(20)

Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom cesty. Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa môžu použiť len na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode na použitie a podľa podmienok určených výrobcom vozidla. Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia nemôžu byť poškodené tak, že ovplyvnia ich funkčnosť na vozidle. Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa môžu používať len na úsekoch, kde je cesta pokrytá dostatočnou vrstvou snehu alebo ľadu.

§ 15 - Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok [k § 44 ods. 11 písm. f) zákona]
(1)

Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nemôže byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená; to neplatí pri použití zvukového výstražného zariadenia, zvláštneho zvukového výstražného znamenia a výstražného zariadenia pre spätný chod.

(2)

Počas prevádzky v cestnej premávke musí byť hladina akustického tlaku vozidiel alebo súprav s nadstavbami s motormi používanými na prevádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu rovnajúca sa alebo menšia ako medzné hodnoty ustanovené pre príslušnú kategóriu vozidla.

(3)

Vozidlo nemôže počas prevádzky v cestnej premávke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo obdobných látok. Mazané miesta podvozku musia byť chránené technickým zariadením proti premazávaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva počas prevádzky vozidla.

(4)

Emisie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch nemôžu prekročiť ustanovené emisné limity pre danú kategóriu a vyhotovenie vozidla.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na vozidlá s nadstavbami s motormi používanými na prevádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu.

§ 16 - Svetelné zariadenia vozidiel [k § 44 ods. 11 písm. g) zákona]
(1)

Na vozidlách sa môžu počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené EÚ.

(2)

Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nemôžu byť na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenie podľa tohto paragrafu sa nepovažuje

a)

zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla24) a

b)

systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 a M3 podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 107.

(3)

Na vozidlá možno dodatočne montovať svetelné zariadenia na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, sanitných vozidiel, hasičských vozidiel, vozidiel polície a vozidiel hromadnej osobnej dopravy, najmä presvetlené smerové a číselné tabule. Na sanitných vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom „AMBULANCIA“ a na hasičských vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom „HASIČI“ svietiacim dopredu neprerušovaným bielym svetlom alebo červeným svetlom, ktoré môže byť v činnosti výhradne pri použití zvláštnych výstražných svietidiel. Na vozidlách Policajného zboru sa pripúšťa dopredu a dozadu svietiaci nápis „POLÍCIA“ alebo iný nápis súvisiaci s cestnou premávkou, ktorý môže byť v činnosti výhradne pri použití zvláštnych výstražných svietidiel. Na vozidlách Vojenskej polície a obecnej polície sa pripúšťa dopredu a dozadu svietiaci nápis súvisiaci s cestnou premávkou, ktorý môže byť v činnosti výhradne pri použití zvláštnych výstražných svietidiel. Tieto nápisy svietiace dopredu môžu byť vyhotovené aj zrkadlovo. Montáž je možná len, ak nebudú vyžarovať v uhle 15° smerom von od obrysu vozidla dopredu červené svetlo a dozadu biele svetlo okrem nápisu „AMBULANCIA“, „HASIČI“ a „POLÍCIA“ alebo iných nápisov súvisiacich s cestnou premávkou.

(4)

Zariadenia podľa odseku 3 musia byť na vozidle umiestnené tak, aby nenarúšali výhľad z miesta vodiča ani geometrickú viditeľnosť ostatných svetelných zariadení a musia vyžarovať neprerušované svetlo nepremennej farby.

(5)

Ustanovenie odseku 3 neplatí pre svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo bielej farby určené na

a)

osvetlenie ložnej plochy vozidla,

b)

osvetlenie spájacieho zariadenia pre prípojné vozidlá,

c)

osvetlenie návesu pre zapojenie vozidiel do jazdných súprav umiestnené v zadnej časti ťahača návesu,

d)

osvetlenie prívesného náradia na práce výlučne mimo ciest,

e)

hľadanie (hľadací svetlomet),

f)

vykonávanie práce (pracovné svetlomety).

(6)

Zariadenia podľa odseku 5 nie je prípustné používať za obvyklej cestnej premávky. Ich činnosť musí byť v zornom poli vodiča signalizovaná neprerušovane svietiacim oznamovačom.

(7)

Vozidlá s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou, najmä čelnou radlicou na odhŕňanie snehu zakrývajúcou predné osvetlenie vozidla, musia byť vybavené doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

(8)

Vozidlá, ktoré nie sú vybavené vlastným vonkajším svetelným zariadením, najmä pracovné stroje, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené súpravou prenosných svetelných zariadení, najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami plniacimi technické požiadavky príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla, s príslušným zdrojom elektrického napätia. Ak sú tieto vozidlá ťahané po cestách, musí byť súprava svetelných zariadení vybavená prepojovacím káblom zodpovedajúcej dĺžky s vidlicou umožňujúcou prepojenie s ťažným vozidlom. Držiaky tejto súpravy musia byť umiestnené tak, že po nasadení súpravy spĺňajú technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla.

(9)

Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava, musí byť vzadu vybavené prenosným svetelným zariadením, najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami s napojením na ťažné vozidlo pomocou prepojovacieho kábla zodpovedajúcej dĺžky. Svetelné zariadenia musia byť umiestnené tak, že po nasadení sú splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie vlečeného motorového vozidla.

(10)

Činná plocha každého svetelného zariadenia nemôže byť v cestnej premávke zakrytá; to neplatí pre svetelné zariadenia podľa odsekov 3 až 9 a pre svetelné zariadenia schválené ako zakrývateľné svetlomety, najmä pre stretávacie alebo diaľkové svetlomety.

(11)

Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nemôže byť znečistené.

§ 17 - Rýchlosť vozidla a zariadenia obmedzujúce rýchlosť [k § 44 ods. 11 písm. h) zákona]
(1)

Počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nemôže byť prekročená najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla určená výrobcom vozidla.

(2)

Ak výrobca vozidla určil pre vozidlo mimo ciest vyššiu rýchlosť vozidla, ako je povolené v cestnej premávke, najmä pre štvorkolky alebo nosiče pracovných adaptérov, potom v cestnej premávke nemôže byť prekročená rýchlosť vozidla uvedená v osvedčení o evidencii časti I, v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla.

(3)

Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť podľa osobitného predpisu,25) ak v ňom nie je ustanovené inak. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť vo vozidle musí byť zaplombované alebo inak zabezpečené tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii.

(4)

Vozidlá kategórie Ta a Ca musia byť vyrobené tak, aby ich najväčšia rýchlosť počas prevádzky v cestnej premávke neprevýšila 40 km · h-1; pri vozidlách kategórie T2a, T4.1a, C2a a C4.1a, ak pomer výšky ťažiska traktora26) meranej od zeme a priemerného najmenšieho rozchodu kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom najväčšia rýchlosť vozidla nemôže prevýšiť 30 km · h-1.

(5)

Vozidlá kategórie Tb, Cb a PS musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km · h-1; to neplatí pre vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km · h-1. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené predpisom Európskej hospodárskej komisie č. 89.

(6)

Cestné motorové vozidlo musí byť vybavené počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti.

§ 18 - Výstražné zariadenia pre spätný chod [k § 44 ods. 11 písm. i) zákona]
(1)

Motorové vozidlá s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t kategórie M a N, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byť vybavené doplnkovým zvukovým výstražným zariadením umiestneným v zadnej časti vozidla, ktoré pri zaradenom spätnom chode a pri chode motora vydáva prerušované výstražné zvukové znamenie. Hladina zvuku tohto zariadenia meraná v strednej pozdĺžnej rovine vozidla vo výške 1,20 m nad cestou a 2 m za zadnou časťou vozidla musí byť vyššia ako vonkajší zvuk za zadnou časťou vozidla pri otáčkach motora zodpovedajúcich 3/4 otáčok najväčšieho výkonu motora, najviac však 118 dB(A). Frekvencia opakovania (f) prerušovaného zvukového znamenia musí byť v rozmedzí 2 až 4 Hz a jeho trvanie nemôže byť dlhšie ako 0,6 s.

(2)

Výstražným zariadením podľa odseku 1 nemusia byť vybavené vozidlá, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel do 31. decembra 1999.

§ 19 - Označovanie vozidiel[k § 44 ods. 11 písm. j) zákona]
(1)

Každé vozidlo musí byť označené výrobným štítkom výrobcu vozidla; to neplatí, ak vozidlu je podľa § 161 a 162 zákona povolená výnimka.

(2)

Pri viacstupňovej výrobe v druhom a ďalších nasledujúcich stupňoch výroby vozidla musí byť vozidlo označené aj doplnkovým štítkom obsahujúcim požadované údaje, umiestneným pri výrobnom štítku podľa odseku 1.

(3)

Vozidlá, okrem vozidiel kategórie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách.

(4)

Motorové vozidlá so vznetovým motorom musia mať na štítku vyznačenú hodnotu korigovaného súčiniteľa absorpcie; to neplatí pre vozidlá

a)

kategórie L,

b)

kategórie PS, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 40 km · h-1,

c)

ktorým je povolená výnimka podľa § 161 a 162 zákona.

(5)

Vozidlá vybavené spájacím zariadením musia byť označené štítkom ustanoveným technickými požiadavkami, podľa ktorého je toto spájacie zariadenie homologizované alebo schválené; to neplatí pre vozidlá kategórie S. Pre vozidlá kategórie R sa uvedená povinnosť vzťahuje len na vozidlá prvýkrát uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 1. júla 2010.

(6)

Informatívne štítky umiestnené na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sú potrebné na obsluhu vozidla a cestujúcich, ak nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v štátnom jazyku.

(7)

Motorové vozidlo kapotového alebo polokapotového vyhotovenia s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5,5 t kategórie N musí mať vpredu v zornom poli vodiča zariadenie na vyznačenie najväčšej šírky vozidla alebo súpravy. Toto zariadenie musí byť aspoň v smere jazdy vozidla poddajné tak, aby sa vychýlilo pri pôsobení sily najmenej 45 N na voľný koniec zariadenia.

(8)

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „CNG“ podľa prílohy č. 6 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

(9)

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LNG“ podľa prílohy č. 7 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

(10)

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LPG“ podľa prílohy č. 16 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 67; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

(11)

Motorové vozidlá na vodíkový pohon musia byť povinne označené identifikačným znakom podľa osobitného predpisu.27) Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

(12)

Dobíjateľný zásobník energie, ktorý má vysoké napätie, musí byť v motorovom vozidle na elektrický pohon, označený piktogramom v tvare žltého trojuholníka ohraničeného čiernou farbou a symbolom blesku čiernej farby. Tento piktogram sa musí nachádzať tiež na všetkých krytoch a batériách, ktoré po odstránení odkryjú živé časti vysokonapäťových obvodov.

(13)

Motorové vozidlá prepravujúce odpad podľa osobitného predpisu28) musia byť označené vpredu a vzadu na vozidle kolmo k pozdĺžnej rovine dvoma pravouhlými reflexnými bielymi výstražnými tabuľkami z materiálu so spätným odrazom triedy 2,5) so šírkou 400 mm a výškou najmenej 300 mm s čiernym písmenom „A“ s výškou písmena 200 mm a hrúbkou 20 mm. Pri jazdných súpravách musí byť zadná tabuľka umiestnená na zadnej strane prípojného vozidla. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

(14)

Izotermické vozidlo musí byť vybavené certifikačným štítkom alebo osvedčením podľa osobitného predpisu.15)

(15)

Vozidlá kategórie N s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t, okrem návesových ťahačov, musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 70 a vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie ako 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá kategórie O4 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 70. Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 70. Ak vozidlo na prepravu kontajnerov alebo výmenných nadstavieb nie je možné označiť zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá alebo zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá, môže byť toto označenie pri preprave kontajnera alebo výmennej nadstavby umiestnené na prepravovanom kontajneri alebo výmennej nadstavbe; montáž a umiestnenie tohto označenia musí zostať zachovaná.

(16)

Vozidlá kategórie R musia byť rovnako vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 70 ako vozidlá kategórie O podľa odseku 15.

(17)

Vozidlá kategórie L7e-CU, M, N, O, T, C, R, S a P s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km · h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 69. Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa prílohy č. 15 k predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 69.

(18)

Vozidlá kategórie M, N, O, T, C a R, ktorých šírka presahuje 2,55 m, pri izotermických vozidlách 2,60 m, vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo počas státia, vozidlá kategórie PS a S musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.5) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie umiestnené na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo. Ak vozidlo na prepravu kontajnerov alebo výmenných nadstavieb nie je možné označiť výstražnými farebnými pruhmi, môže byť toto označenie pri preprave kontajnera alebo výmennej nadstavby umiestnené na prepravovanom kontajneri alebo výmennej nadstavbe. Vozidlá kategórie S môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.29)

(19)

Vozidlá kategórie PN nesené vzadu musia byť označením podľa odseku 18 označené na zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla a vozidlá kategórie PN, ktorých šírka presahuje obrys ťažného vozidla, musia byť takým označením označené aj na predných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla; pre vozidlá kategórie PN nesené vpredu platí táto podmienka opačne.

(20)

Vozidlá vybavené vzadu zdvíhacou nakladacou plošinou (hydraulickým čelom) musia byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.5) Špeciálne označenie musí byť prichytené tak, že pri sklopení zdvíhacej nakladacej plošiny v každej polohe špeciálne označenie je vo zvislej polohe a viditeľné zo zadnej strany.

(21)

Vozidlá kategórií L7e, M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byť na zadnej časti karosérie, a ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici označené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou

a)

pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km · h-1 na najbližšie nižšie celé číslo,

b)

pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.

(22)

Označenie podľa odseku 21 musí byť vo vyhotovení kruhu bielej farby, ktorý je lemovaný červenou farbou s vonkajším priemerom 190 až 200 mm; číslice 70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 12 až 15 mm. Farba číslic je čierna. Označenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 25) (červená a biela), číslice sú nereflexné. Ak nemožno na vozidlách kategórií L7e, O1, O2, P, R a S umiestniť označenie s priemerom 190 až 200 mm, je prípustné použiť označenie s vonkajším priemerom 150 mm; potom číslice musia mať 70 až 80 mm, hrúbka čiary číslic 11 až 13 mm. V označení môže byť použitá skratka „km“. Vozidlá kategórie L7e-B1 a L7e-B2 môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.30)

(23)

Vozidlá kategórie N s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O3 a O4 prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 104. Montáž a umiestnenie odrazového označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musí byť vykonaná podľa bodov 6.21 predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 48 najmenej série zmien 03, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie, vzadu červené alebo žlté odrazové označenie a pri vozidlách kategórie O vpredu biele odrazové označenie.

(24)

Ustanovenie odseku 23 sa vzťahuje na vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2000.

(25)

Označenie podľa odsekov 15 až 24 musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nemôže byť znečistené.

(26)

Vozidlá kategórie M2 a M3

a)

vo vnútri v blízkosti predných dverí musia byť označené písmenami alebo piktogramami s výškou 15 mm a číslicami s výškou najmenej 25 mm oznamujúcimi najväčší počet miest na sedenie, najväčší počet miest na státie a najväčší počet vozíkov pre osoby s telesným postihnutím,

b)

v priestore v blízkosti vodičov, ktoré je jasne viditeľné pre vodiča, musia byť označené písmenami alebo piktogramami s výškou 10 mm a číslicami s výškou najmenej 12 mm oznamujúcimi hmotnosť batožiny, ktorá sa môže prevážať vo vozidle, ak je vozidlo zaťažené najväčším počtom cestujúcich a členov osádky, pričom vozidlo neprevyšuje najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a ani najväčšie technicky prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy,

c)

zvnútra a aj zvonku vozidla v blízkosti každého núdzového východu musia byť označené nápisom „NÚDZOVÝ VÝCHOD“ alebo „NÚDZOVÝ VÝCHOD – EMERGENCY EXIT“ doplneným jedným zo symbolov uvedených v osobitnom predpise,31)

d)

priestor pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritné sedadlá vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou musia byť označené príslušným piktogramom uvedeným v predpise Európskej hospodárskej komisie č. 107 viditeľným zvonku na prednej ľavej strane vozidla, ako aj v blízkosti príslušných obslužných dverí a vo vnútri v blízkosti priestoru pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritných sedadiel vyhradených pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,

e)

hasiace prístroje a autolekárničky, ak sú zabezpečené proti odcudzeniu a vandalizmu, najmä umiestnením vo vnútornej zamykateľnej skrinke alebo za rozbitným sklom, musia byť jasne označené, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim pri havarijnej situácii,

f)

povinne vybavené miestami s bezpečnostnými pásmi musia mať každé také miesto na sedenie viditeľne označené piktogramom podľa osobitného predpisu,32)

g)

na prvých miestach za vodičom majú vyhradené miesto pre vodiaceho psa, ktoré je označené piktogramom vodiaceho psa spolu so zeleným krížom; to neplatí pre autobusy používané v diaľkovej doprave a medzinárodnej autobusovej doprave.

(27)

Označenie na vozidle nemôže

a)

prekrývať údaje uvádzané výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidla, najmä výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, číslo typového schválenia alebo typového schválenia EÚ, značky typového schválenia, typového schválenia EÚ alebo homologizačné značky, číslo motora a prevodovky, údaje o hmotnostiach a iné identifikátory a označenia uvádzané na vozidle a na jeho komponentoch, systémoch a samostatných technických jednotkách,

b)

spôsobiť koróziu kovových častí vozidla,

c)

mať vplyv na tuhosť, priľnavosť a farbu náteru.

(28)

Dopravné podniky33) môžu označiť svoje vozidlá vlastným evidenčným číslom vozidla, ktoré môže byť vyhotovené z reflexného materiálu triedy 2,5) alebo z materiálu schváleného podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 104. Výška znakov nemôže byť vyššia ako 200 mm. Vpredu možno použiť biele odrazové značenie, na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové značenie a vzadu červené alebo žlté odrazové značenie.

§ 20 - Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom [k § 44 ods. 11 písm. k) zákona]
(1)

Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:

a)

pri vzniku poruchy plynového zariadenia

1.

musí byť vozidlo ihneď odstavené a musia byť vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia,

2.

musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových nádob s plynom; uzatváracie ventily musia byť uzavreté aj po ukončení prevádzky vozidla, ak nie sú zaisťované samočinne,

b)

v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s plynom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom; na vozidlách vybavených nezávislým vykurovaním musí byť nezávislé vykurovanie mimo prevádzky,

c)

obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúšťať len do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie vypúšťaného plynu, alebo do na to určených nádob,

d)

tlakové nádoby s plynom na vozidle nemôžu byť vystavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla.

(2)

Za poruchu plynového zariadenia sa považuje najmä

a)

unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zariadenia a porucha odvetrávacieho systému,

b)

trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,

c)

trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,

d)

porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomeru, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevnenia tlakových nádob s plynom,

e)

ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,

f)

prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

§ 21 - Prevádzka zvláštnych vozidiel [k § 44 ods. 11 písm. l) zákona]
(1)

Počas prevádzky v cestnej premávke musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nemôže byť zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty. Jeho zásobníky, pracovné nástroje, najmä nakladacia lopata, paletizačné vidly, musia byť prázdne, teda bez náplne, nákladu, bremena.

(2)

Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo s výmennou nadstavbou, ktorých celková šírka je väčšia ako 2,55 m alebo ktoré nespĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetlenie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.

(3)

Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie traktora musí byť vybavený doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

(4)

Na cestách sa môžu používať pásové vozidlá, len ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotykových plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami vysokými najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nemôžu byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.

(5)

Na cestách sa môžu používať snežné pásové vozidlá najmä snežné rolby, snežné ratraky a snežné skútre, ak je povrch cesty pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu cesty.

(6)

Pracovné svietidlá, svetlomety a obdobné zariadenia nie je prípustné používať počas obvyklej cestnej premávky.

(7)

Vozidlá, ktoré z hľadiska konštrukcie nemôžu byť vybavené vlastným vonkajším osvetlením, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené súpravou prenosných svetelných zariadení podľa § 16 ods. 8.

(8)

Pre pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a výmenné nadstavby, ktoré nespĺňajú predpísané technické požiadavky, najmä z hľadiska vonkajších výčnelkov alebo osvetlenia, môžu byť ustanovené ďalšie podmienky, obmedzenia alebo zákazy prevádzky za zníženej viditeľnosti. Tieto podmienky, obmedzenia alebo zákazy sú uvedené v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla.

§ 22 - Doplnkové príslušenstvo vozidla [k § 44 ods. 11 písm. m) zákona]
(1)

Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, okrem výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.

(2)

Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia dodatočne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nemôžu presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nemôžu mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26. Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravovaných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať preťaženiu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnotu 6 G. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.

(3)

Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, že nepresahuje alebo netvorí obrys vozidla a je od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdialená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.

(4)

Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na ceste musí byť homologizovaný podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 27.

(5)

Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.34) Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.

(6)

Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie PS a ich doplnkové príslušenstvo musia byť homologizované podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 22. Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla. Ochranná prilba cyklistov, kolobežkárov a vodičov samovyvažovacieho vozidla musí plniť technické požiadavky podľa technickej normy35) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

§ 23 - Doklad o rozmeroch vozidla [k § 44 ods. 12 zákona]
(1)

Vozidlá kategórií M2 a M3 a ich prípojné vozidlá kategórie O a vozidlá kategórií N2 a N3 a ich prípojné vozidlá kategórií O3 a O4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel po 1. januári 2006 musia byť vybavené jedným z týchto dokladov:

a)

kombináciou výrobného štítku a štítku rozmerov podľa prílohy č. 3 vytvorených a pripevnených podľa osobitného predpisu,36)

b)

jedným štítkom vytvoreným a pripevneným podľa osobitného predpisu36) obsahujúcim údaje z obidvoch štítkov uvedených v písmene a),

c)

dokladom vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.

(2)

Doklad podľa odseku 1 písm. c) musí obsahovať rovnaké údaje ako štítky uvedené v odseku 1 písm. a).

(3)

Prostredný stĺpec na doklade podľa odseku 1 písm. c) týkajúci sa hmotnosti má, ak je to potrebné, obsahovať najväčšie povolené hmotnosti uplatňovateľné na príslušné vozidlo podľa § 5 ods. 1 a 2. Ak ide o vozidlá uvedené v § 5 ods. 1 písm. k), položka „44,00 t“ sa uvedie v zátvorkách pod najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou jazdných súprav.

(4)

Ak jednotlivé rozmery a hmotnosti vozidla nezodpovedajú údajom, ktoré sú uvedené na štítkoch alebo doklade podľa odseku 1, je potrebné zabezpečiť ich zmenu v rámci schválenia prestavby vozidla.

(5)

Štítky a doklady uvedené v odseku 1 vydané v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa považujú za rovnocenné na území Slovenskej republiky.

§ 24 - Vyhlásenie odosielateľa
(1)

Vozidlo a jazdná súprava používané pri intermodálnej doprave musia byť vybavené vyhlásením odosielateľa vystaveným cestnému dopravcovi, ktoré obsahuje

a)

identifikačné údaje o odosielateľovi a

b)

celkovú hmotnosť naloženej intermodálnej nákladnej jednotky.

(2)

Za vyhlásenie odosielateľa sa považuje aj nákladný list alebo rovnocenný prepravný doklad, akým je tranzitný nákladný list,36a) ak obsahuje údaje podľa odseku 1.

Povinná výbava vozidla [k § 44 ods. 14 zákona]
§ 25
(1)

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú:

a)

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

b)

bezpečnostný reflexný odev,37) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,

c)

pre vozidlá kategórie M a N náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N, pričom

1.

jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení nie je určené inak,

2.

náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené,

3.

spolu s náhradným kolesom (diskom a pneumatikou) povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,

d)

lekárnička podľa prílohy č. 2; platí aj pre vozidlá kategórie L3e až L5e a L7e,

e)

snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca; platí len pre vozidlá kategórie N3 okrem terénnych vozidiel kategórie N3G.

(2)

Povinná výbava podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na

a)

vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,

b)

vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého je zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,

c)

mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

(3)

Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie R2b až R4b je náhradné koleso (disk a pneumatika) predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Na povinné vybavenie prípojného vozidla náhradným kolesom platia ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) obdobne.

(4)

Lekárnička podľa odseku 1 písm. d) pri motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v iných štátoch môže byť nahradená lekárničkou, ktorá je platná v štáte evidencie motorového vozidla.

(5)

Lekárnička podľa odseku 1 písm. d) nie je povinnou výbavou motorového vozidla slúžiaceho na účely podľa osobitného predpisu.38)

(6)

Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom vozidle a prípojnom vozidle s tromi a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

(7)

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie

a)

M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov,39) ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

b)

M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,

c)

N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

d)

M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

(8)

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali preťaženiu najmenej 6 G pri čelnom náraze vozidla. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

(9)

Hasiace prístroje podľa odseku 7 pri motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v iných štátoch môžu byť nahradené hasiacimi prístrojmi vrátane stanovenia celkovej hmotnosti náplní, ktoré sú platné v štáte evidencie motorového vozidla.

(10)

Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí22) musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipožiarnou výbavou podľa osobitného predpisu.22) Počet hasiacich prístrojov podľa osobitného predpisu22) a podľa odseku 7 sa pri dopravných jednotkách použitých na prepravu nebezpečných vecí nesčítava, ale platí najmenší obsah náplní a najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku podľa osobitného predpisu.22)

Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia
§ 26 - Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby [k § 51 ods. 2 zákona]
(1)

Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby používané na vozidlách, ktoré môžu svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2)

Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť okrem predpísaných ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vybavené

a)

motorové vozidlá a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za jazdy alebo pri stojacom vozidle na ceste alebo krajnici počas neuzavretej cestnej premávky,

b)

motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie povolené rozmery vozidiel ustanovené na cestnú premávku,

c)

motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie povolené hmotnosti vozidiel ustanovené na cestnú premávku,

d)

motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to určí

1.

typový schvaľovací orgán pri typovom schválení vozidla,

2.

schvaľovací orgán pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla alebo

3.

príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie cesty pre nadrozmernú dopravu alebo nadmernú dopravu podľa osobitného predpisu,40)

e)

pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m alebo pre ktoré to určí typový schvaľovací orgán pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací orgán pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla,

f)

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 30 km · h-1,

g)

vozidlá, ktoré vpredu alebo vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).

(3)

Vozidlá, na ktorých technická služba overovania vykonáva testy alebo skúšky, môžu byť dočasne vybavené zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby, ktoré môže byť uvedené do činnosti len počas výkonu testov alebo skúšok.

(4)

Zvláštne výstražné svietidlo môže byť použité aj pri vlečení vozidiel v cestnej premávke41) a na vozidle počas jeho núdzového státia najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky;42) v tomto prípade, ak vozidlo nie je povinne vybavené zvláštnym výstražným svietidlom podľa odseku 2, možno použiť len zvláštne výstražné svietidlo upevnené pomocou prenosného zariadenia.

(5)

Iné vozidlá, ako sú uvedené v odsekoch 2 až 4, nemôžu v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby.

§ 27 - Požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia [k § 51 ods. 3 zákona]
(1)

Zvláštne výstražné svietidlá musia byť homologizované podľa týchto technických požiadaviek:

a)

predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 65,

b)

predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 10,

c)

predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.

(2)

Na vozidlách s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu43) musia byť zvláštne zvukové výstražné znamenia

a)

spĺňajúce spodnú hladinu zvuku najmenej 105 dB(A) meranú podľa technických požiadaviek podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 28,

b)

ktorých frekvencia zmien výšky tónu môže byť premenlivá,

c)

uvedené do činnosti výlučne, keď sú v činnosti zvláštne výstražné svietidlá vyžarujúce svetlo modrej, červenej alebo kombináciu červenej a modrej farby.

(3)

Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby nemôže byť vybavené zvláštnym zvukovým výstražným znamením.

(4)

Pevne zabudované zvláštne výstražné svietidlá musia byť na vozidlách umiestnené

a)

na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, a to v pozdĺžnej strednej rovine vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny, ak to dovoľuje konštrukcia vozidla,

b)

tak, že vždy aspoň jedno svietidlo je na vodorovnej ceste priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad cestou zo vzdialenosti 10 m od tohto svetelného zdroja,

c)

tak, že vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja zvláštneho výstražného svietidla nie sú iné svetelné zdroje, ktoré môžu spôsobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel.

(5)

Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosériu vozidla pomocou prenosného zariadenia musia byť na vozidlách umiestnené

a)

na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, ak to dovoľuje konštrukcia vozidla,

b)

tak, že vždy aspoň jedno svietidlo je na vodorovnej ceste priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad cestou zo vzdialenosti 10 m od tohto svetelného zdroja,

c)

tak, že vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja zvláštneho výstražného svietidla nie sú iné svetelné zdroje, ktoré môžu spôsobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel.

(6)

Vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť na rozdiel od odsekov 4 a 5 naviac vybavené doplnkovými zvláštnymi výstražnými svietidlami, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť naviac vybavené piatimi kusmi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla oranžovej farby umiestnených na vozidle vpredu a vzadu, symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou cesty, usporiadanie svietidiel musí byť v jednom rade a na vozidle musia byť umiestnené horizontálne tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy svietidiel môže presahovať horný obrys vozidla najviac o svoju výšku; toto usporiadanie svietidiel môže byť nahradené doplnkovými zvláštnymi svietidlami usporiadanými do štvorca s najviac piatimi svietidlami na jednej strane štvorca, ktoré sa umiestňujú na vozidlo vpredu a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy musia byť umiestnené najmenej 400 mm nad rovinou cesty a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy nemôžu presahovať horný obrys vozidla,

b)

vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu, červenú farbu alebo kombináciu červenej a modrej farby môže byť vybavené najviac šiestimi pármi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby, červenej farby alebo kombinácie červenej a modrej farby umiestnených a svietiacich vpredu a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 300 mm nad rovinou cesty a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy najviac 2 800 mm nad rovinou cesty a taktiež môže byť vybavené najviac šiestimi pármi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby umiestnených na bokoch symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine.

(7)

Vozidlá s pevne zabudovanými zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu, červenú farbu alebo kombináciu červenej a modrej farby uvedené do cestnej premávky od 1. januára 2016 musia byť vybavené jedným párom doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby umiestnený na bokoch symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine najviac 600 mm od predného obrysu vozidla, ak vzdialenosť zvláštneho výstražného svietidla podľa odseku 4 písm. a) od predného obrysu vozidla presahuje 1 200 mm.

(8)

Činnosť zvláštnych výstražných svietidiel a činnosť doplnkových zvláštnych výstražných svetelných zariadení vyžarujúcich prerušovaný tok svetla musí byť nezávislá od ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vozidla a musí byť ľahko a spoľahlivo kontrolovateľná z miesta vodiča oznamovačom okrem zvláštnych výstražných svietidiel upevnených na karosériu vozidla pomocou prenosného zariadenia bez samostatného vypínača.

(9)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy s pevne zabudovanými zvláštnymi výstražnými svietidlami môžu byť vybavené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 104, ktoré upozorňuje na zvláštny charakter používania takého vozidla v cestnej premávke, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové značenie, vzadu červené alebo žlté odrazové značenie a vpredu biele odrazové značenie. Vozidlá uvedené do cestnej premávky v Slovenskej republike po 1. januári 2011 musia byť vybavené týmto odrazovým označením; to neplatí pre vozidlá vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami upevnenými na karosériu vozidla pomocou prenosného zariadenia. Vozidlá Policajného zboru môžu byť vybavené reflexným odrazovým označením s označením príslušnosti k Policajnému zboru.

(10)

Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom musí byť zaznamenané v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla v časti „Ďalšie úradné záznamy“. Zápis vykonáva výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke alebo schvaľovací orgán; to platí len pre vozidlá

a)

uvedené v § 26 ods. 2 a 3 a

b)

pre vozidlá s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu.43)

(11)

Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosérii pomocou prenosného zariadenia bez samostatného vypínača sa nezaznamenávajú do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla. Prenosným zariadením sa rozumie upevnenie pomocou magnetu, vákuovej prísavky alebo prostredníctvom iného rýchloupínacieho zariadenia.

(12)

Ak vozidlo trvalo vybavené zvláštnym výstražným svietidlom nemá záznam v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla podľa odseku 10, nemôže v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlo.

(13)

Schvaľovací orgán vykoná dodatočný záznam zvláštnych výstražných svietidiel podľa odseku 10 na základe návrhu podľa § 37 ods. 3 zákona z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle.

Technické požiadavky na konštrukciu ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel [k § 52 zákona]
§ 28 - Spoločné ustanovenie
(1)

Medzi ostatné cestné vozidlá a ostatné zvláštne vozidlá, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu podľa § 3 ods. 7 zákona, patria najmä

a)

záprahové vozidlá,

b)

bicykle,

c)

bicykle s pomocným motorčekom,

d)

kolobežky s pomocným motorčekom,

e)

motorové ručné vozíky,

f)

jednonápravové traktory s prívesom,

g)

automatizované doručovacie vozidlá,

h)

samovyvažovacie vozidlá.

(2)

Vozidlo podľa odseku 1 prevádzkované v cestnej premávke musí spĺňať technické požiadavky podľa § 29 až 35.

(3)

Vozidlá podľa odseku 1 nemôžu byť počas prevádzky zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.

§ 29 - Záprahové vozidlo
(1)

Záprahové vozidlo je nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré je ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča alebo je ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom. Záprahové vozidlo je určené predovšetkým na prepravu nákladu.

(2)

Záprahové vozidlo nemôže presahovať tieto rozmery:

a)

celkovú dĺžku bez oja ............................................................................10 m,

b)

celkovú dĺžku s nákladom a záprahom ..................................................16 m,

c)

celkovú šírku ........................................................................................2,2 m,

d)

celkovú výšku s nákladom ....................................................................3,8 m.

(3)

Ak celková šírka záprahového vozidla podľa odseku 2 písm. c) presahuje 2 m, záprahové vozidlo musí byť vybavené sedadlom pohoniča. Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť záprahového vozidla sa prispôsobuje výkonu záprahu s prihliadnutím na druh a stav cesty a jej sklon, na dĺžku prepravnej vzdialenosti a na konštrukciu záprahového vozidla. Najväčšia povolená hmotnosť záprahového vozidla s nákladom s jedným záprahom nemôže prevýšiť 2 t.

(4)

Záprahové vozidlo musí mať aspoň jednu brzdu ľahko, rýchlo a bezpečne ovládateľnú z miesta pre pohoniča. Ak záprahové vozidlo nie je vybavené sedadlom pohoniča, musí byť prispôsobené na riadenie a ovládanie brzdy z pravej strany pešo idúcim pohoničom. Účinnosť brzdy musí byť taká, aby pri plne naloženom záprahovom vozidle spoľahlivo zabránila pretáčaniu kolies na svahu so sklonom 18 %.

(5)

Záprahové vozidlo musí byť vybavené vpredu dvoma odrazovými sklami bielej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru a vzadu dvoma odrazovými sklami červenej farby rovnakého typu tvaru rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany najmenej 150 mm podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 3, upevnenými tak, že jeden vrchol trojuholníka je hore a protiľahlá strana je vodorovná; odrazové sklá sú umiestnené čo najbližšie k bočným obrysom záprahového vozidla v rovnakej výške nad rovinou cesty.

(6)

Záprahové vozidlo musí byť vybavené na každej strane vozidla najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 3.

(7)

Odrazové sklá nemôžu byť nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou cesty; ak konštrukcia a tvar záprahového vozidla neumožňujú dodržať najväčšiu výšku 900 mm, môžu byť odrazové sklá najviac 1 500 mm nad rovinou cesty.

(8)

Za zníženej viditeľnosti musí byť záprahové vozidlo vybavené

a)

vpredu svietidlom s bielym svetlom na strane privrátenej ku stredu cesty alebo dvoma svietidlami s bielym svetlom na každej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu obrysovú šírku,

b)

vzadu dvoma svietidlami s červeným svetlom na každej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu obrysovú šírku.

(9)

Svetlo svietidla podľa odseku 8 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(10)

Záprahové vozidlo musí byť na zadnej časti vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 69.

(11)

Ak kolesá záprahového vozidla nie sú vybavené pneumatikami ani plnými gumovými obručami, šírka kovových obručí musí byť najmenej 70 mm. Kovové obruče nemôžu mať na povrchu ostré výstupky, výčnelky, hroty ani ostré hrany, ktoré môžu poškodzovať cesty. Záprahové vozidlo určené výhradne na prevádzku v cestnej premávke musí mať vždy kolesá vybavené pneumatikami alebo plnými gumovými obručami.

(12)

Ak je záprahové vozidlo vybavené sedadlom pohoniča, musí byť vybavené oporou nôh a zábradlím vysokým najmenej 800 mm, ktoré musí byť umiestnené pred sedadlom pohoniča. Sedadlo, ak je ním vozidlo vybavené, musí mať zadné operadlo a postranné operadlá. Ak treba na miesto pre pohoniča nastupovať, musí byť vozidlo vybavené schodíkmi umiestnenými na pravej strane záprahového vozidla.

(13)

Vonkajší povrch záprahového vozidla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

§ 30 - Bicykel
(1)

Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke

a)

dvomi od seba nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,

b)

spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, najmä zátkami, rukoväťou,

c)

zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu,

d)

zadným odrazovým sklom červenej farby,44) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom45) alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností, odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine alebo na chrbte cyklistu; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,46)

e)

predným odrazovým sklom bielej farby,44) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa, ak ide o stojace koleso alebo na prednej časti cyklistu; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,46)

f)

odrazovými sklami oranžovej farby44) na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,46)

g)

na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby44) na každej strane kolesa; tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.46)

(2)

Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:

a)

svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom;45) svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne meniť,

b)

svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,45) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. d); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. d) a môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,

c)

zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.

(3)

Za bicykel sa môže pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1100 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. d) čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby podľa odseku 1 písm. g) na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom podľa odseku 2 písm. b). Prívesný vozík za bicykel musí spĺňať technické požiadavky pre bezpečnostné požiadavky na konštrukciu podľa technickej normy47) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(4)

Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5)

Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy. Sedadlo na prepravu dieťaťa musí spĺňať technické požiadavky na bezpečnostné požiadavky na konštrukciu podľa technickej normy48) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(6)

Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nemôže ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.

(7)

Pneumatiky a ráfiky nemôžu vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

(8)

Vonkajší povrch bicykla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

(9)

Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 31.

(10)

Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou.

§ 31 - Bicykel s pomocným motorčekom
(1)

Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 30 a technické požiadavky na konštrukciu bicyklov na elektrický pohon podľa technickej normy49) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2)

Montáž pohonného systému, ako sú najmä motor alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla.

(3)

Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km · h-1 alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov.

(4)

Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.

§ 32 - Kolobežka s pomocným motorčekom
(1)

Kolobežka s pomocným motorčekom je nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, pričom

a)

na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km · h-1 a

b)

nie je vybavené sedadlom.

(2)

Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavená najmenej jednou brzdou a zariadením umožňujúcim dávať zvukové výstražné znamenie.

(3)

Kolobežka s pomocným motorčekom musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavená

a)

zadným odrazovým sklom červenej farby,44) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom;45) odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine kolobežky alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine tak, že odrazené svetlo je viditeľné účastníkovi cestnej premávky idúcemu za kolobežkou; zadné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti zadnej strany odevu vodiča,46)

b)

predným odrazovým sklom bielej farby;44) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom predného kolesa, predné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti prednej strany odevu vodiča,46)

c)

svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom;45) svietidlo musí byť nastavené a upravené tak, že referenčná os svetelného toku pretína rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a že sa toto nastavenie nesmie samovoľne meniť,

d)

svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,45) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa písmena a); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.

(4)

Svetlo svietidla podľa odseku 3 písm. c) a d) musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5)

Za kolobežku s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.

§ 33 - Motorový ručný vozík
(1)

Motorový ručný vozík je vozidlo určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou.

(2)

Motorový ručný vozík nemôže presahovať

a)

celkovú dĺžku bez vodiaceho oja ........................................................3 m,

b)

celkovú šírku ....................................................................................1,8 m,

c)

najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť ..............................3 t,

d)

najväčšiu konštrukčnú rýchlosť ........................................................6 km · h-1.

(3)

Motorový ručný vozík musí byť vybavený svietidlami s obrysovými svetlami, dvoma odrazovými sklami bielej farby vpredu, dvoma odrazovými sklami červenej farby vzadu a najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 3. Odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou cesty, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou cesty.

(4)

Svetlo svietidla podľa odseku 3 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5)

Motorový ručný vozík musí byť vybavený brzdovým zariadením umožňujúcim plynule odstupňovateľné ovládanie brzdného účinku, pričom vodič nemôže zložiť ruky z riadenia. Brzdové zariadenie musí za neprítomnosti vodiča udržať stojace vozidlo v pokoji na svahu so sklonom najmenej 18 %; ak je zaručený predpísaný brzdný účinok, je prípustný brzdný systém pôsobiaci prostredníctvom ovládania akcelerácie alebo pri elektricky poháňaných vozíkoch prerušením dodávky elektrického prúdu.

(6)

Motorový ručný vozík musí byť vybavený zariadením proti jeho neoprávnenému použitiu. Riadiace a ovládacie zariadenie sa musí samočinne vyradiť z činnosti, ak z neho vodič zloží obidve ruky a súčasne sa musí uviesť do činnosť brzdové zariadenie.

(7)

Hladina vonkajšieho zvuku motorového ručného vozíka meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie T nemôže prevyšovať 80 dB(A).

(8)

Vonkajší povrch motorového ručného vozíka nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou mohli spôsobiť poranenia osôb.

§ 34 - Jednonápravový traktor s prívesom
(1)

Jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu. Rozsah riadiaceho pohybu môže byť len taký, aby umožňoval bezpečné ovládanie jednonápravového traktora s prívesom. Prevádzka jednonápravového traktora bez prívesu je v cestnej premávke zakázaná.

(2)

Jednonápravový traktor s prívesom nemôže presahovať

a)

celkovú dĺžku .............................................................................4 m,

b)

celkovú šírku .............................................................................1,6 m,

c)

najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť ........................1,5 t,

d)

najväčšiu konštrukčnú rýchlosť ..................................................20 km · h-1.

(3)

Jednonápravový traktor s prívesom musí byť vybavený zariadením na prevádzkové a parkovacie brzdenie najmenej na jednom vozidle jazdnej súpravy. Toto zariadenie môže mať spoločné časti. Zariadenie na parkovacie brzdenie musí byť výhradne mechanické.

(4)

Brzdný účinok prevádzkovej brzdy musí umožniť také brzdenie, aby sa dosiahlo stredné brzdné spomalenie najmenej 2 m · s-2 bez prekročenia najvyššej prípustnej sily na ovládací mechanizmus a bez blokovania kolies. Účinok parkovacieho brzdenia musí spoľahlivo udržať plne naložený príves v pokoji na svahu so sklonom najmenej 12 %. Účinok brzdenia sa hodnotí pri prevádzkovej a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy. Najväčšia prípustná sila na ovládacích mechanizmoch parkovacieho a prevádzkového brzdenia nemôže prevyšovať

a)

na ovládacích páčkach ručných riadidiel ....................................60 N,

b)

na páke ovládanej jednou rukou .................................................250 N,

c)

na pedáli .....................................................................................400 N.

(5)

Jednonápravový traktor s prívesom môže byť vybavený predným zariadením vonkajšieho osvetlenia na ťažnom alebo prípojnom vozidle, ktoré z hľadiska vyhotovenia a umiestnenia musí primerane zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlá kategórie T a R. Ak jazdná súprava nie je vybavená zariadením na vonkajšie osvetlenie a svetelnú signalizáciu, prevádzka v cestnej premávke počas zníženej viditeľnosti je zakázaná.

(6)

Prípojné vozidlo v zadnej časti musí byť vybavené odrazovými sklami, ktoré musia primerane zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlá kategórie T a R.

(7)

Hladina vonkajšieho zvuku musí zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlo kategórie T.

(8)

Vyústenie výfukového potrubia jednonápravového traktora s prívesom musí smerovať tak, aby minimalizovalo možnosť vdychovania spalín vodičom.

(9)

Pri jazdnej súprave, ktorej najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť prevyšuje 400 kg, musí byť jednonápravový traktor vybavený zariadením na spätný chod, ktoré je ovládateľné z miesta vodiča.

(10)

Spájacie zariadenie jednonápravového traktora musí zabezpečiť príves proti samovoľnému uvoľneniu dvojitou mechanickou poistkou.

(11)

Pri dielcoch, súčastiach, celkoch a skupinách používaných alebo určených pre jednonápravový traktor a príves nemôže byť použitý materiál obsahujúci azbest.

(12)

Vonkajší povrch jednonápravového traktora a prívesu nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou mohli spôsobiť poranenia osôb.

(13)

Elektrická inštalácia musí byť izolovaná a vedená tak, aby sa zamedzilo samovoľnému poškodeniu alebo vzniku skratu.

(14)

Jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 69.

§ 34a - Automatizované doručovacie vozidlo
(1)

Automatizované doručovacie vozidlo je automatizované vozidlo, plne automatizované vozidlo alebo na diaľku ovládané vozidlo, ktoré sa pohybuje čiastočne alebo úplne samostatne a slúži na prepravu nákladu.

(2)

Automatizované doručovacie vozidlo sa pohybuje na kolesách alebo inom podvozku, je v priamom kontakte s vozovkou a používa senzory, kamery alebo iné obdobné zariadenia na získavanie informácií o okolitom prostredí.

(3)

Automatizované doručovacie vozidlo nemôže presahovať

a)

celkovú dĺžku ....................................................................... 1,5 m,

b)

celkovú šírku ........................................................................ 0,6 m,

c)

celkovú výšku ....................................................................... 1,0 m,

d)

najväčšiu konštrukčnú rýchlosť ............................................ 45 km · h-1.

(4)

Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené svietidlami s obrysovými svetlami, dvoma odrazovými sklami bielej farby vpredu, dvoma odrazovými sklami červenej farby vzadu a najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 3. Odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou cesty, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou cesty.

(5)

Svetlo svietidla podľa odseku 4 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(6)

Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené trojuholníkovou bezpečnostnou zástavkou v reflexnej žltej alebo reflexnej oranžovej farbe na pružnom laminátovom prúte vo výške 1,5 m nad rovinou vozovky.

(7)

Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené brzdovým zariadením umožňujúcim plynule odstupňovateľné ovládanie brzdného účinku. Brzdové zariadenie musí udržať stojace vozidlo v pokoji na svahu so sklonom najmenej 18 %.

(8)

Vonkajší povrch automatizovaného doručovacieho vozidla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré môžu svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobiť poranenia osôb.

§ 35 - Samovyvažovacie vozidlá a iné vozidlá

Samovyvažovacie vozidlá sa môžu prevádzkovať v cestnej premávke, len ak je zaručená ich vysoká miera bezpečnosti v cestnej premávke. Tieto vozidlá musia byť vybavené takou reflexnou úpravou povrchu alebo svietidlami, alebo obsluhujúce osoby týchto vozidiel musia byť vybavené takými reflexnými alebo odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve,46) že za hustej premávky alebo zníženej viditeľnosti sú ostatným účastníkom cestnej premávky neprehliadnuteľní.

Záverečné ustanovenia
§ 36 - Prechodné ustanovenia
(1)

Návesové súpravy prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel pred 1. januárom 1991, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 2 písm. d) a ods. 9, sa považujú za vozidlá spĺňajúce najväčšie povolené rozmery vozidiel a jazdných súprav podľa tejto vyhlášky, ak nepresahujú celkovú dĺžku 15,50 m.

(2)

Bezpečnostný reflexný odev,50) vyrobený do 1. septembra 2013, možno naďalej používať v rámci povinnej výbavy vozidla podľa § 25 ods. 1 písm. b).

(3)

Lekárničky vyrobené podľa predpisov účinných do 19. mája 2018 možno uvádzať na trh naďalej, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby.

§ 37 - Spoločné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.51)

§ 38 - Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 39 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.

Arpád Érsek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 134/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - PODMIENKY TÝKAJÚCE SA EKVIVALENCIE MEDZI URČITÝMI SYSTÉMAMI BEZ PNEUMATICKÉHO PRUŽENIA A S PNEUMATICKÝM PRUŽENÍM PRE HNACIU NÁPRAVU ALEBO HNACIE NÁPRAVY

  Príloha č. 2k vyhláške č. 134/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 134/2018 Z. z.

  Príloha č. 3k vyhláške č. 134/2018 Z. z.

  ŠTÍTOK ROZMEROV

  (1)

  Štítok, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle, musí obsahovať tieto údaje:

  a)

  názov výrobcu,

  b)

  identifikačné číslo vozidla VIN,

  c)

  dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu (L),

  d)

  šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu (W),

  e)

  údaje na meranie dĺžky jazdných súprav

  1.

  vzdialenosť (a) medzi vonkajším obrysom prednej časti motorového vozidla a stredom mechanického spájacieho zariadenia (ťažný hák alebo návesová spojka); pri návesovej spojke s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené najmenšie a najväčšie hodnoty (amin a amax),

  2.

  vzdialenosť (b) medzi stredom mechanického spájacieho zariadenia prívesu (závesného oka oja) alebo návesu (návesového čapu) a vonkajším obrysom zadnej časti prívesu alebo návesu; ak ide o zariadenia s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené najmenšie a najväčšie hodnoty (bmin a bmax).

  (2)

  Dĺžkou jazdnej súpravy je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu umiestnených v priamke za sebou.

  (3)

  Hodnoty uvedené na štítku alebo doklade podľa § 23 ods. 1 musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle.

  (4)

  Údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) nie je potrebné opakovať, ak má vozidlo jediný štítok podľa § 23 ods. 1 písm. b) obsahujúci údaje o hmotnostiach, ako aj o rozmeroch.

  Príloha č. 4k vyhláške č. 134/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (89/459/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13, zv. 10; Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989).

  2.

  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení

Poznámky

 • 1)

  Čl. 3 bod 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ, L 198, 25. 7. 2019).

 • 1a)

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014 z 18. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 249, 22. 8. 2014) v platnom znení. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/504 z 11. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 85, 28. 3. 2015) v platnom znení. Čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).

 • 2)

  Príloha XIII časť 2 oddiel F vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 z 31. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska ich všeobecných konštrukčných vlastností a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 117, 6. 4. 2021) v platnom znení.

 • 3)

  Príloha XIII časť 2 oddiel H vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

 • 4)

  § 26 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

 • 5)

  Napríklad STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky (73 7021).

 • 5a)

  Čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1916 z 15. novembra 2019, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa používania zadných aerodynamických zariadení podľa smernice Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ L 297, 18. 11. 2019).

 • 6)

  STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien (30 0080). STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremena na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze (30 0080). STN EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: Oceľové viazacie laná (30 0080).

 • 7)

  STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet upevňovacích síl (30 0080).

 • 8)

  STN EN 12642 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Nadstavba úžitkových vozidiel. Minimálne požiadavky (26 8650).

 • 9)

  STN EN 12640 Zabezpečenie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách na prepravu tovaru. Minimálne požiadavky a skúšanie (26 9331).

 • 10)

  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).

 • 11)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2006 Z. z. o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí.

 • 12)

  Príloha XII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

 • 13)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.

 • 14)

  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. V. EÚ L 3/1, 5. 1. 2005).

 • 15)

  Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.).

 • 16)

  Príloha I nariadenia (EÚ) 2018/858.

 • 17)

  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  Napríklad STN EN 1789+A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie (84 7080).

 • 19)

  § 6 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

 • 20)

  STN EN 1501-1+A1 Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu (30 0352).STN EN 1501-2+A1 Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku (Konsolidovaný text) (30 0352).STN EN 1501-3 Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Vozidlá na odvoz odpadu s nakladaním vpredu (30 0352).STN EN 1501-4 Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Postup skúšania hlučnosti vozidiel na odvoz odpadu (30 0362).STN EN 1501-5 Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu (30 0352).

 • 21)

  § 38 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.

 • 23)

  STN 63 1912 Obnovovanie a opravy plášťov pre motorové a prípojné vozidlá.

 • 24)

  § 123 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel.

 • 26)

  Napríklad STN ISO 789-6 Poľnohospodárske traktory. Skúšobné metódy. Časť 6: Ťažisko (30 0446).

 • 27)

  Príloha XIV časť 1 oddiel E vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

 • 28)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.

 • 29)

  Doplnok 3 prílohy XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015) v platnom znení.

 • 30)

  Príloha XVI delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2014) v platnom znení.

 • 31)

  Bod 3.4 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

 • 32)

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

 • 33)

  Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.

 • 34)

  § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z.

 • 35)

  STN EN 1078+A1 Prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ (Konsolidovaný text) (83 2145).STN EN 1080 Prilby proti nárazom pre malé deti (83 2147).

 • 36)

  Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

 • 36a)

  Napríklad Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.) v platnom znení.

 • 37)

  Napríklad STN EN ISO 20471 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (ISO 20471) (83 2722).

 • 38)

  Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Napríklad STN EN 3-8 Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 barom alebo je nižší (92 0501) a STN EN 3-9 Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 (92 0501), STN EN 3-10 Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7 (92 0501), STN EN 3-7 + A1 Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (92 0501).

 • 40)

  § 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  § 34 zákona č. 8/2009 Z. z.

 • 42)

  § 24 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.

 • 43)

  § 40 zákona č. 8/2009 Z. z.

 • 44)

  STN ISO 6742-2 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 2. časť: Odrazové zariadenia (30 9701).

 • 45)

  STN ISO 6742-1 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 1. časť: Osvetľovacie zariadenia (30 9701).

 • 46)

  Napríklad STN EN 13356 Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky (83 2719), STN EN ISO 20471 Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky (83 2722).

 • 47)

  STN EN 15918+A2 Bicykle. Prívesy bicyklov. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (30 9053).

 • 48)

  STN EN 14344 Výrobky pre deti a na starostlivosť o deti. Detské sedačky na bicykle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (94 3009).

 • 49)

  STN EN 15194+A1 Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC (Konsolidovaný text) (30 9075).

 • 50)

  STN EN 471 + A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky (Konsolidovaný text).

 • 51)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

Načítavam znenie...
MENU
Hore