Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 39/2023 účinný od 03.02.2023

Platnosť od: 03.02.2023
Účinnosť od: 03.02.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 39/2023 účinný od 03.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 39/2023 s účinnosťou od 03.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny
(1)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 232 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 232 eur na MWh.

(2)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 232 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania bioplynu a biomasy s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 232 eur na MWh.

(3)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania odpadu s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 92 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania odpadu s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 92 eur na MWh.

(4)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania hnedého uhlia s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 222 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania hnedého uhlia s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 222 eur na MWh.

(5)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania minerálnych olejov, biokvapalín a rašeliny s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny podľa osobitného predpisu1) uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona nižšia ako 172 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre výrobcov elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania minerálnych olejov, biokvapalín a rašeliny s podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny na 172 eur na MWh.

§ 2 - Zohľadnenie pevných cien elektriny pre stanovenie podpory elektriny

Pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory určené na rok 2023 podľa § 1 sa zohľadnia pri stanovení korekcie podľa osobitného predpisu2) pri cenovej regulácii výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 zákona na rok 2024 a nasledujúce roky.

§ 3 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

  • 1)

    § 3 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • 2)

    § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore