Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 15.02.2023 do 31.05.2023

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 15.02.2023
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD261DS26EUPP2ČL3

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 15.02.2023 do 31.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 154/2001 s účinnosťou od 15.02.2023 na základe 11/2023

Legislatívny proces k zákonu 11/2023
Legislatívny proces k zákonu 154/2001§ 24b

(1)
Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 sa môže prihlásiť štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta alebo bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní.
(2)
Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia § 21 a § 21a.
(3)
Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.
(4)
Ak je za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.
zobraziť paragraf
§ 231

(1)
Asistent prokurátora, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, nepretržite vykonával funkciu asistenta prokurátora najmenej tri roky, má nárok vykonať odbornú justičnú skúšku11a) najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti generálnemu prokurátorovi.
(2)
Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní preukázaného času inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania asistentovi prokurátora do doby nepretržitého vykonávania funkcie asistenta prokurátora, ak asistent prokurátora vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie predpísané, a doterajšou praxou získal skúsenosti potrebné na výkon funkcie asistenta prokurátora.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore