Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 25.06.2002
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD112DS14EUPPČL5

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 321/2002 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 457/2022

Legislatívny proces k zákonu 457/2022§ 4

(1)
Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou úlohou ozbrojených síl je brániť Slovenskú republiku pred napadnutím cudzou mocou, brániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ozbrojené sily sa podieľajú na zachovaní bezpečnosti Slovenskej republiky.5) Povinnosťou ozbrojených síl je podieľať sa aj na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu,5a) pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok.
(3)
Ozbrojené sily plnia úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky v súlade s medzinárodným právom; plnia úlohy v rámci poskytovania humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, úlohy vyplývajúce zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo úlohy medzinárodného vojenského veliteľstva5b) a úlohy v rámci spolupráce ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami.
(4)
Ozbrojené sily možno použiť na
a)
ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany a obranu ostatných objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
b)
ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany, vojenských obvodov, vojenských letísk, vojenských heliportov, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla5c) za podmienok ustanovených týmto zákonom,
c)
odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu5a) a na riešenie mimoriadnych udalostí,7)
d)
boj proti terorizmu,
e)
pátranie po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,8)
f)
zabezpečenie leteckej prepravy ústavných činiteľov určených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
g)
zabezpečenie leteckej zdravotníckej prepravy,
h)
zabezpečenie a vykonávanie leteckých navigačných služieb a riadenie špeciálnej letovej prevádzky,
i)
ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany,
j)
poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a)
k)
plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie,
l)
plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi8b) na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky.
(5)
Pri plnení úloh ministerstva obrany a Vojenského spravodajstva v oblasti zabezpečovania obrany štátu v kybernetickom priestore a kybernetickej bezpečnosti podľa osobitných predpisov8c) ozbrojené sily poskytujú súčinnosť v rozsahu, ktorý určí minister obrany na návrh riaditeľa Vojenského spravodajstva po dohode s náčelníkom generálneho štábu.
(6)
Na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov môže veliteľ v rozsahu svojej pôsobnosti rozhodnúť o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti.7)
(7)
Rozsah pôsobnosti veliteľa, ak ním nie je hlavný veliteľ ozbrojených síl, na plnenie úloh podľa odseku 6 určí minister obrany; ustanovenie osobitného predpisu týmto nie je dotknuté.9)
(8)
Ak v čase vojny alebo vojnového stavu a následnej vojenskej operácie boli rozhodnutím príslušnej bezpečnostnej rady7) evakuované z postihnutého územia orgány miestnej štátnej správy, orgány obcí alebo orgány vyššieho územného celku a tieto nemôžu vykonávať svoju pôsobnosť, správu postihnutého územia v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas vykonáva veliteľ vojenskej operácie určený náčelníkom generálneho štábu.
(9)
Vojenským zväzkom, vojenským útvarom alebo vojenským jednotkám ozbrojených síl určeným na základe rozhodnutia vlády na obranu štátnej hranice podľa odseku 1 velí veliteľ ustanovený náčelníkom generálneho štábu.
(10)
Za obranu štátnej hranice zodpovedá veliteľ podľa odseku 9 až po zaujatí určeného priestoru obrany a dosiahnutí pripravenosti na plnenie tejto úlohy.
(11)
Postavenie a úlohy Vojenskej polície ako aj postavenie a úlohy Vojenského spravodajstva upravujú osobitné zákony.10)
(12)
Na plnení úloh ozbrojených síl sa podieľajú aj vojenské vysoké školy,11) vojenské orgány odborného dozoru vo vojenskom letectve, ako aj rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom obrany.
(13)
Ozbrojené sily sa podieľajú na príprave obyvateľstva na obranu štátu, na rozvíjaní vojenských tradícií a na zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských podujatí k tomu organizovaných.
zobraziť paragraf
§ 13
Vojenská zbraň, vojenský zbraňový systém a ich použitie

(1)
Na základe vojenského rozkazu je vojak povinný použiť vojenskú zbraň alebo vojenský zbraňový systém na účely
a)
zaručovania obrany Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou a plnenia úloh zachovania jej bezpečnosti podľa § 4 ods. 4 písm. a) až d),
b)
plnenia úloh prípravy ozbrojených síl podľa tohto zákona,
c)
plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vojenskou zbraňou podľa odseku 1 je
a)
palná zbraň,27)
b)
bodná zbraň a sečná zbraň.
(3)
Vojenským zbraňovým systémom podľa odseku 1 je kombinácia jednej vojenskej zbrane alebo viacerých vojenských zbraní, ktorá zahŕňa vojenské zariadenia, vojenský materiál, ich obsluhu, prostriedky dopravy, prípadne rozmiestnenie vojenských útvarov a vojenských zväzkov.
(4)
Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému vojakmi vyslanými mimo územia Slovenskej republiky sa spravuje medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, ktorými je Slovenská republika viazaná, pravidlami medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, alebo medzinárodným právom.
(5)
Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému na vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných svetelných signálov a na prerušenie letu vzdušného objektu na základe rozkazu veliteľa podľa § 7 ods. 2 písm. d), ktorý velí ozbrojeným silám určeným na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, podlieha predchádzajúcemu súhlasu ministra obrany; minister obrany môže poveriť vydaním tohto súhlasu veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl, jeho zástupcu alebo náčelníka štábu vzdušných síl ozbrojených síl.
zobraziť paragraf
§ 14

(1)
Vojak môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby použiť donucovacie prostriedky, ktorými na účely tohto zákona sú
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
použitie služobného psa,
c)
technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla,
d)
úder zbraňou,
e)
hrozba zbraňou,
f)
varovný výstrel do vzduchu,
g)
vojenská zbraň podľa § 13 ods. 2.
(2)
Zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl a je zaradený na výkon strážnej služby alebo dozornej služby, môže pri jej výkone použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 1 v tých prípadoch a za tých istých podmienok ako vojak; to neplatí, ak by mal byť donucovací prostriedok použitý na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla.
(3)
Zamestnancom podľa odseku 2 môže byť osoba, ktorá je občanom len Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je bezúhonná, spoľahlivá a zdravotne spôsobilá v rozsahu ustanovenom pre fyzické osoby prevádzkujúce strážnu službu podľa osobitného predpisu.29)
zobraziť paragraf
§ 15

(1)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojak povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže vojak upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti. Na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla môže vojak upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.
(2)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov vojak použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku alebo zakázanej činnosti. Vojak upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti bezpilotného lietadla mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(3)
Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti osobe mladšej ako 15 rokov je vojak oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je vojak oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy alebo zdravie iných osôb alebo vojaka alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
zobraziť paragraf
§ 16
Použitie vojenskej zbrane

(1)
Vojak môže použiť vojenskú zbraň podľa § 13 ods. 2 pri výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby,
a)
ak ide o nutnú obranu30) alebo o krajnú núdzu,31)
b)
na odvrátenie nebezpečného útoku alebo na odvrátenie priamo hroziaceho nebezpečenstva útoku, ktoré ohrozujú strážený objekt alebo strážené stanovište, a to po márnej výzve na upustenie od útoku,
c)
na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, ak nemožno inak prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je taká činnosť zakázaná,
d)
na zamedzenie úteku zo stráženého objektu alebo stráženého stanovišťa ozbrojenej osobe alebo osobe dôvodne podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu, ktorú nemožno iným spôsobom zadržať.
(2)
Pred použitím vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá vojenská zbraň. Pred použitím vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný použiť aj varovný výstrel. Od výstrahy zvolaním „Stoj!”, „Stoj, lebo strelím!” a varovného výstrelu do vzduchu môže vojak upustiť len v prípade, ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo ak vec neznesie odklad. Od výstrahy zvolaním „Stoj!”, „Stoj, lebo strelím!” a varovného výstrelu do vzduchu môže vojak upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať a ide o použitie zbrane podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Pri použití vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby čo najmenej ohrozil život osoby, proti ktorej zákrok smeruje, a aby nebol ohrozený život ani zdravie iných osôb.
(4)
Použitie vojenskej zbrane podľa odseku 1 vojakmi vyslanými mimo územia Slovenskej republiky sa spravuje medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ďalšími jej medzinárodnými záväzkami.
zobraziť paragraf
§ 17b
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať
a)
označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ (§ 17a ods. 1),
b)
vojenskú rovnošatu alebo odev označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorý môže byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou (§ 17a ods. 2),
c)
osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou (§ 17a ods. 2).
(2)
Priestupku sa dopustí aj ten, kto poruší zákaz činnosti bezpilotného lietadla (§ 17aa ods. 1).
(3)
Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu do 500 eur. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno za priestupky podľa odsekov 1 a 2 uložiť pokutu do 300 eur.
(4)
Priestupky podľa odsekov 1 a 2 objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.
(5)
Výnosy pokút za priestupky podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na priestupky podľa odsekov 1 a 2 a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.31b)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 17aa
Zákaz činnosti bezpilotného lietadla

(1)
V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla
a)
v objektoch a priestoroch uvedených v § 4 ods. 4 písm. b), ktoré sú označené zákazom fotografovania,31aa) do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu,31ab)
b)
v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.
(3)
Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa odseku 2 zverejní ministerstvo obrany na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl.1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 206 a 208 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
§ 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 61 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 17 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 477/2019 Z. z.
4b)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.) v znení ďalšieho dodatkového protokolu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 370/2001 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
4c)
§ 9 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
5)
Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
5a)
Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b)
Napríklad Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.) v znení protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 157/2009 Z. z.), protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/2009 Z. z.) a protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 154/2017 Z. z.), Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.).
5c)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.
7)
Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 26 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. 306/2019 Z. z.
8b)
Napríklad § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
8c)
§ 2 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
9)
Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
10)
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
11)
Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13a)
§ 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
13b)
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z.
13c)
§ 2 písm. n) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
13d)
§ 8 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
13e)
§ 4 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
13g)
Napríklad § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 143/1998 Z. z., čl. 3 písm. c) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve).
13h)
§ 7 písm. c) a § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 102 ods. 1 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
16)
§ 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
17)
§ 156 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. z.
18)
§ 39 zákona č. 281/2015 Z. z.
19)
Napríklad čl. 86 písm. a) a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 2 a 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 19 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 19 a 20 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
24)
Čl. 86 a 119 Ústavy Slovenskej republiky.
24a)
Čl. 5 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.). Čl. 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
25)
Napríklad mandát určený Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, mandát rady splnomocnencov OBSE, čl. X Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
27)
Príloha č. 6 časť A písm. a), k), l) a q) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
29)
§ 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
30)
§ 25 Trestného zákona.
31)
§ 24 Trestného zákona.
31a)
§ 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.
31aa)
§ 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31ab)
Čl. 2 ods. 2 písm. c) a čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24. 12. 2005).
31b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
32)
§ 27 až 29 Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore