Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 11/2023 účinný od 15.02.2023

Platnosť od: 11.01.2023
Účinnosť od: 15.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Prokuratúra
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 11/2023 účinný od 15.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 11/2023 s účinnosťou od 15.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 11/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 24b odsek 1 znie:

„(1)
Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 sa môže prihlásiť štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta alebo bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní.“.

2.
Doterajší text § 231 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Generálny prokurátor môže rozhodnúť o započítaní preukázaného času inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania asistentovi prokurátora do doby nepretržitého vykonávania funkcie asistenta prokurátora, ak asistent prokurátora vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je právnické vzdelanie predpísané, a doterajšou praxou získal skúsenosti potrebné na výkon funkcie asistenta prokurátora.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore