Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.10.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 396/2020 s účinnosťou od 01.10.2021

Legislatívny proces k zákonu 396/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.“.

3.

V § 2 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 26 odosiela ...

Doterajšie písmená k) až p) sa označujú ako písmená m) až s).

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

„10) Napríklad STN 56 0186-5 Metódy skúšania piva. Stanovenie alkoholu (56 0186). 11) Príloha č. 57 ...

6.

V § 9 ods. 2 písm. c) a ods. 12 písm. d), § 15 ods. 1 písm. b), § 15a ods. 2 písm. c), § 19 ods. 2 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24) Príloha č. 24 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. 25) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, ...

8.

V § 9 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.

9.

V § 9 odsek 8 znie:

„(8) Každý odberný poukaz colný úrad vydá v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí užívateľskému ...

10.

V § 9 ods. 13 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „colný úrad ...

11.

V § 9 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto vety: „Platnosť odberných poukazov vydaných užívateľskému ...

12.

V § 9 ods. 16 prvá veta znie:

„Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane alebo ...

13.

V § 9 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak užívateľský podnik podľa prvej vety nevykonáva svoju činnosť, colný úrad môže upustiť od povinnosti ...

22.

V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je ...

23.

V § 13 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

24.

V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

25.

V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.

26.

V § 15 ods. 7 sa prvá veta a druhá veta nahrádzajú vetami, ktoré znejú: „Prevádzkovateľ daňového skladu ...

27.

V § 15 ods. 8 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § ...

28.

V § 15 ods. 9 písm. b) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“.

29.

V § 15a ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.

30.

V § 15a ods. 14 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný ...

31.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade (1) Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti ...

32.

V § 17 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „ukončenie“.

33.

V § 17 ods. 4 a 8, § 18 ods. 2 a 7, § 24 ods. 2 a § 53 ods. 6 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom,38)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

34.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

„(14) Ak je žiadateľom o zníženie zloženej zábezpeky na daň užívateľský podnik, ktorý je súčasne prevádzkovateľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

36.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.

37.

V § 18 ods. 7 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo prijatia v mieste priameho dodania“.

38.

V § 18 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem prepravy alkoholického nápoja na miesto priameho dodania“.

40.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému36) uložiť príjemcovi (odberateľovi) alkoholického ...

41.

V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

42.

V § 19 odsek 6 znie:

„(6) Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

43.

V § 19 odsek 10 znie:

„(10) Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane ...

44.

V § 19 ods. 14 sa prvá veta nahrádza vetami, ktoré znejú: „Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu ...

45.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).

46.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ...

48.

V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) oznámiť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení ...

49.

V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

50.

V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

51.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § ...

52.

V § 23 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

53.

V § 23 odsek 4 znie:

„(4) Užívateľský podnik pri dovoze alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. ...

54.

V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka ...

55.

V § 25 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

56.

V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

57.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém36) ...

64.

V § 29 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

65.

V § 29 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 15 ods. ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

70.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:

„s) register schválených odosielateľov, t) register schválených príjemcov, u) evidenciu prevádzkovateľov ...

71.

V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:

„q) identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...

74.

V § 41 ods. 1 sa slová „ods. 4 písm. f)“ nahrádzajú slovom „g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Žiadateľ ...

75.

V § 41 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
prestala spĺňať podmienku podľa § 9 ods. 4 písm. f).“.

76.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná oznámiť colnému úradu každú zmenu ...

77.

V § 42 ods. 2 prvej vete sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „liehovarníckeho závodu, ktorým je liehovar ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.“.

78.

V § 45 ods. 9 sa za slovami „skladoch liehu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a u oprávnených ...

79.

Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 54 znejú:

„53) Príloha č. 18 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. „54) Zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 ...

80.

V § 49 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

81.

V § 49 odsek 6 znie:

„(6) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný každú zmenu skutočností ...

82.

V § 49 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane ...

83.

Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:

„64) § 2 písm. b) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ...

88.

V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „vydaním kontrolných známok“ nahrádzajú slovami „dovozom spotrebiteľského ...

95.

V § 53 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom konečný stav nenávratne zničených ...

96.

V § 53 ods. 21 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a g) až j)“.

97.

V § 54 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania ...

98.

V § 54 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku ...

99.

V § 54 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne ...

101.

V § 54 ods. 14 písmeno a) znie:

„a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku ...

102.

V § 54 odsek 17 znie:

„(17) Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, ...

103.

V § 54 ods. 19 sa vypúšťa prvá veta.

105.

V § 54 ods. 22 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.

108.

§ 66 vrátane nadpisu znie:

„§ 66 Malý samostatný pivovar (1) Malým samostatným pivovarom je pivovar, ktorý v rámci podnikania vyrába ...

109.

V § 70 ods. 1 písmeno l) znie:

„l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6 písm. a) a b),“.

110.

V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami af) až aj), ktoré znejú:

„af) vyrobí pivo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo bez osvedčenia o zaradení do ...

111.

V § 70 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa ...

112.

V § 70 ods. 2 písmeno w) znie:

„w)
do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),“.

113.

V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ac) až af), ktoré znejú:

„ac) vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva piva vyrobeného bez povolenia ...

115.

V § 71 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za správny delikt podľa ...

116.

V § 71 ods. 2 písm. d) sa suma „332 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a vypúšťa sa písmeno h).

117.

V § 71 ods. 2 písm. g) sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.

118.

V § 72 ods. 3 sa za číslom „41“ vypúšťa čiarka a číslo „48“.

119.

V § 72 odsek 6 znie:

„(6) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. ...

120.

V § 72 ods. 7 sa za slová „§ 16 ods. 12,“ vkladajú slová „§ 16a ods. 1,“.

121.

V § 72 odsek 9 znie:

„(9) Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. 3 písm. ...

122.

Za § 76d sa vkladajú § 76e až 76g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 76e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021 (1) Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2021 ...

123.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym až desiatym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 70, 71, 108, 110 a 113, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore