Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023

Platnosť od: 18.12.2020
Účinnosť od: 12.02.2023
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 387/2020 s účinnosťou od 12.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 387/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 387/2020, dátum vydania: 18.12.2020

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je:

-transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica“) do legislatívy Slovenskej republiky,

-úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,

-nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku zavádzajúce administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom,

-legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 s výnimkou ustanovení upravujúcich odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. júla 2021 a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, ktorých časť sa navrhuje s súčinnosťou od 1. júla 2022 a časť s účinnosťou od 13. februára 2023. Dĺžka legisvakancie ustanovení upravujúcich použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom a nadobudnutie vybraného minerálneho oleja obchodníkom s vybraným minerálnym olejom a ustanovení transponujúcich smernicu Rady (EÚ) 2020/262, je dostatočná na to, aby sa podnikatelia a finančná správa mohli zodpovedne pripraviť na ich uplatňovanie.

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti, je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Termín začiatku a ukončenia PPK

júl 2020

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

júl 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

september 2020

2.Definovanie problému

-transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky,

-úprava zákona v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku,

-legislatívno-technické úpravy zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

3.Ciele a výsledný stav

Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky a legislatívne úpravy zamerané úpravu niektorých ustanovení vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi podľa zákona č. 98/2004 Z. z.

5.Alternatívne riešenia

Nie je alternatívne riešenie. Slovenská republika je povinná transponovať text smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky najneskôr do 13. februára 2023.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii.

Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Áno

Nie

3

7.Transpozícia práva EÚ

Návrh zákona transponuje Smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do národnej legislatívy v rozsahu tejto smernice.

8.Preskúmanie účelnosti**

Bezpredmetné.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

11.Kontakt na spracovateľa

Ing. Milan Danišovič, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní, milan.danisovic@mfsr.sk

12.Zdroje

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

I. Úvod: Ministerstvo financií SR predložilo dňa 3. júla 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené a pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu. V predkladanom návrhu zákona sa zavádza elektronizácia procesov a napr. v bode 92. sa rozširuje elektronická báza údajov colných

4

úradov a finančnej správy. Z uvedeného dôvodu je nutné vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a vypracovať analýzu vplyvov.

Bod (10) § 6 ktorý sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5) Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo na výrobu tepla.“. V materiáli nie je zdôvodnené, prečo dochádza k takejto zníženej sadzbe. Keďže sa očakáva zvýšený dopyt po LPG, tak je potrebné, aby boli v Doložke vplyvov zhodnotené ako negatívne vplyvy na životné prostredie očakávaného zvýšeného dopytu po LPG (emisie skleníkových plynov, iné ovzdušie znečisťujúce látky) a to isté platí pri výpočte vplyvu na verejné financie. Vplyvy môžu byť samozrejme aj pozitívne, pokiaľ sa očakáva napr. zníženie dopytu po uhlí. Preto je potrebné tieto vplyvy odhadnúť a uviesť v analýze vplyvov na životné prostredie.

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu odhadovaných nákladov/úspor regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to v každom prípade, v ktorom je takáto kvantifikácia možná, pričom odporúčaným riešením je najmä využitie modelového výpočtu na jeden dotknutý podnikateľský subjekt.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Stanovisko predkladateľa návrhu zákona k stanovisku stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov:

Pripomienka na doplnenie vplyvu na informatizáciu spoločnosti bola akceptovaná a doložka vplyvov bola doplnená o vplyvy návrhu zákona na informatizáciu spoločnosti.

Predkladateľ návrhu zákona k pripomienke k 10. novelizačnému bodu uvádza:

Na minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 2711 19 00, skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry (LPG) je od 1. mája 2004 nepretržite uplatňovaná sadzba dane podľa účelu jeho použitia, a to, ak bol použitý ako pohonná látka je sadzba dane od 1. januára 2011 182 eur/1 000 kg (pretým 258,91 eura/1 000 kg) a ak bol použitý ako palivo na výrobu tepla je sadzba dane 0,00 eur/1 000 kg. Návrhom zákona sa toto členenie zdaňovania LPG podľa účelu jeho použitia zachováva a nemení. Zmena je len v legislatívno-technickom umiestnení sadzby dane na LPG určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 0 eur/1 000 kg z doterajšieho § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu zákona v novom § 6 ods. 5 zákona.

Na základe uvedeného predkladateľ návrhu zákona trvá na tom, že uvedená zmena nemá oproti súčasnému legislatívnemu stavu žiadny vplyv na životné prostredie a doložku vplyvov na životné prostredie a nie je potrebné doplniť doložku vplyvov o vplyvy na životné prostredie.

K pripomienke k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to o kvantifikáciu odhadovaných nákladov /úspor regulácie predkladateľ návrhu zákona uvádza, že tieto znížené náklady by mali byť rovnaké na jeden liter motorovej nafty alebo motorového benzínu pre všetky daňové subjekty, a to vo výške rozdielu navrhovanej sadzby dane a základnej sadzby dane na tieto pohonné látky, ktorá by bola ustanovená od 1. januára 2021 v súlade so schválenou štátnou pomocou SA. 49509 Slovensko - Daňové zvýhodnenie biopalív. Tiež sa predpokladá (ako bolo uvedené) zníženie finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré si doteraz uplatňovali zníženú sadzbu dane, a to v súvislosti so znížením administratívnej záťaže súvisiacej s preukazovaním splnenia podmienok na uplatnenie zníženej sadzby dane, ktoré ale nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

5

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2020

2021

2022

2023

Príjmy verejnej správy celkom

- 113 000,00

- 117 000,00

- 121 000,00

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

z toho:

0

0

0

- vplyv na ŠR

- 113 000,00

- 117 000,00

- 121 000,00

Rozpočtové prostriedky (kapitola VPS FR SR)

- 113 000,00

- 117 000,00

- 121 000,00

EÚ zdroje

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Výdavky verejnej správy celkom

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. MF SR – úrad)

127 908,00

0,00

0,00

0,00

kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. FR SR)

307 200,00

279 672,00

0,00

0,00

z toho:

- vplyv na ŠR

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

Rozpočtové prostriedky

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

EÚ zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

spolufinancovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ŠR

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Financovanie zabezpečené v rozpočte

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. MF SR – úrad)

127 908,00

0,00

0,00

0,00

kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR - MF SR (org. FR SR)

307 200,00

279 672,00

0,00

0,00

Iné ako rozpočtové zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora

0,00

0,00

0,00

0,00

6

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet súvisiaci s úpravou informačných systémov finančnej správy vo výške 714 780 eur s DPH, a to:

-APV SysNeD586 872 eur s DPH,

-PFS (portál finančnej správy)127 908 eur s DPH.

Do informačných systémov finančnej správy je potrebné zapracovať:

-zavedenie jednej sadzby dane na motorový benzín a jednej sadzby dane na motorovú naftu,

-úpravu sadzby dane na skvapalnené plynné uhľovodíky,

-zmeny v evidencii užívateľských podnikov,

-zmeny u obchodníkov s vybraným minerálnym olejom,

-štruktúrovaný formulár užívateľského podniku na webovom sídle FR SR,

-zmeny v elektronickej databáze, ktorá obsahuje register daňových subjektov,

-nový typ daňového subjektu,

-nový typ prepravy v rámci elektornického systému EMCS,

-normy strát.

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Návrh zákona transponuje smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky.

V súvislosti s transpozíciou tejto smernice sa predovšetkým

-zavádza nový typ daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ a schválený príjemca a

-upravuje sa postup pri preprave minerálneho olej v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa upravujú kódy kombinovanej nomenklatúry niektorých minerálnych olejov.

Návrh zákona tiež na základe podnetov z aplikačnej praxe a návrhov zaslaných daňovými subjektami k predbežnej informácii rušia, menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

X zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

Navrhuje sa jedna sadza dane na

7

-motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 vo výške 514 eur/1 000 l,

-plynový olej (motorovú naftu) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19

vo výške 368 eur/1 000 l.

Navrhované sadzby spotrebnej dane na motorový benzín a na motorovú naftu sa budú uplatňovať bez ohľadu na objem biopaliva, ktoré je v nich primiešané a tiež sa navrhuje neuplatňovať notifikované daňové zvýhodnenie na biopalivá druhej generácie z dôvodu ich nedostatku na trhu.

Z titulu zjednotenia sadzieb benzínu (z 555 a 514 eur/1000 l na 514 eur/1000 l) a nafty (z 393 a 368 eur/1000 l na 368 eur/1000 l) od 1. januára 2021 dôjde k zanedbateľnému výpadku daňových príjmov. Množstvo pohonných látok zdaňovaných vyššou sadzbou dane je minimálne, v roku 2019 činilo 0,2 % z celkového objemu benzínu a 1,6 % z objemu nafty. Priemer rokov 2017-2019 je na úrovni 0,2 % pri benzíne a 1,8 % pri nafte. Zjednotenie sadzieb zníži daňové príjmy nasledovne:

v tis. eur

2021

2022

2023

SD z minerálneho oleja, ESA 2010

-113

-117

-121

SD z minerálneho oleja, cash

-103

-117

-120

Návrh zákona tiež

-upravuje odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja administratívne menej náročným spôsobom,

-ruší platné, ale neúčinné ustanovenia upravujúce povinnosť označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území,

-zavádza povinnosť prepravovať niektoré minerálne oleje (nafta, benzín a LPG) na daňovom území v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,

-legislatívno-technicky upravuje súvisiace ustanovenia zákona s navrhovanými zmenami.

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2020

2021

2022

2023

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

8

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Tabuľka č. 4

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Daňové príjmy (100)1

- 113 000

- 117 000

- 121 000

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

- 113 000

- 117 000

- 121 000

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

0,00

0,00

0,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0,00

0,00

0,00

0,00

Tovary a služby (630)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežné transfery (640)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky (700)

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

RE EKRK 718 Rekonštrukcia a modernizácia

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

Kapitálové transfery (720)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0,00

0,00

0,00

0,00

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

435 108,00

279 672,00

0,00

0,00

9

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2020

2021

2022

2023

poznámka

Počet zamestnancov celkom

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

10

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s minerálnym olejom. Predovšetkým tie subjekty, ktoré registrované a evidované colnými úradmi podľa príslušných ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Na základe zverejnenej predbežnej informácie PI/2020/34 od ukončenia lehoty na predkladanie návrhov a pripomienok uvedených v tejto predbežnej informácii do predloženia návrhu zákona na vnútrorezortné pripomienkové konanie sa uskutočnili verejné konzultácie k pripravovanému návrhu zákona s podnikateľskými subjektami, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi v obmedzenom rozsahu z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19, a to len formou telefonických hovorov alebo telekonferencií. Hlavnou témou týchto konzultácií bolo oboznámiť podnikateľskú verejnosť s

-transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky a

-oblasťami, ktorých by sa mal dotknúť návrh zákona, a to predovšetkým s návrhom legislatívnej úpravy na odber a požitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a návrh postupu pri preprave pohonných látok na daňovom území v daňovom voľnom obehu so zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom vyhotoveným prostredníctvom elektronického systému.

Návrhy a pripomienky daňových subjektov vznesené v rámci lehoty na vyjadrenie k predbežnej informácii a zaslané na základe dohovoru v rámci verejných konzultácií, boli zapracované do návrhu zákona.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Predpokladá sa zníženie priamych finančných nákladov zavedením jednej sadzby dane na motorový benzín a jednej sadzby na motorovú naftu na úrovni doterajšej zníženej sadzby dane na tieto pohonné látky pre približne 2 % daňových subjektov, ktoré doteraz uplatňovali základnú sadzbu dane na tieto minerálne oleje. Tieto znížené náklady by mali byť vo výške rozdielu navrhovanej sadzby dane a základnej sadzby dane, ktorá by bola ustanovená od 1. januára 2021 v súlade so schválenou štátnou pomocou SA. 49509 Slovensko - Daňové zvýhodnenie biopalív. Zároveň sa predpokladá zníženie finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré si doteraz uplatňovali zníženú sadzbu dane, a to v súvislosti so znížením administratívnej záťaže súvisiacej s preukazovaním splnenia podmienok na uplatnenie zníženej sadzby dane.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

11

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Predpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže pre tie subjekty, ktoré budú povinné požiadať colný úrad o registráciu schváleného odosielateľa, schváleného príjemcu a užívateľského podniku. Predpokladá sa tiež z dlhodobého hľadiska zníženie administratívnej záťaže pre užívateľské podniky (zrušenie odberných poukazov) a daňové subjekty, ktoré uvádzajú do daňového voľného obehu motorovú naftu a motorový benzín (zrušenie povinnosti preukazovania objemu biopaliva v týchto pohonných látkach z dôvodu uplatnenia zvýhodnenej sadzby dane). Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

(za rok)

Náklady na celé podnikateľské prostredie (za rok)

Priame finančné náklady

- 10 145 eur (úspora)

- 1 044 923 eur (úspora)

Nepriame finančné náklady

0,00

0,00

Administratívne náklady

0,00

0,00

Celkové náklady regulácie

znížené o 10 145 eur

znížené o 1 044 923 eur

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.

12

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

ks_339008

Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z minerálnych olejov.

4

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

B

isvs_7205

isvs_7213

Systém správy nepriamych daní (SySNeD)

Portál Finančnej správy (PFS)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ

B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

B

13

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)Primárne právo:

-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení,

-čl. 110 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.

b)Sekundárne právo:

-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný

systém spotrebných daní (prepracované znenie) Ú. v. L 58, 27.2.2020), gestor: zatiaľ nebol určený,

-smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019), gestor: MF SR,

-smernica Rady 2008/118/ES zo 16.decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných

daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. L 9, 14.1.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca

spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. ES L 283 31.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú.v. kap. 9/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: Ministerstvo hospodárstva SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014), gestori: NBÚ, MIRRI SR, MV SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým

sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,

14

-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci

v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5.2012) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica

Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 2/zv. 2) v platnom znení, gestor: nebol určený,

-rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020), gestor: zatiaľ nebol určený.

c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 82/12, Transportes Jordi Besora SL proti Generalitat de Catalunya, [2014].

Výrok rozhodnutia:

Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza daň z maloobchodného predaja minerálnych olejov, akou je daň z predaja určitých minerálnych olejov dotknutá vo veci samej, keďže takúto daň nemožno považovať za daň, ktorá sleduje špecifický účel v zmysle tohto ustanovenia, pretože cieľ tejto dane, určenej na financovanie výkonu právomocí v oblasti zdravotníctva a životného prostredia dotknutými územnými samosprávnymi celkami, sám osebe nesmeruje k zabezpečeniu ochrany zdravia a životného prostredia.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 103/17, Messer France SAS proti Premier ministre a i., [2018].

Výrok rozhodnutia:

1.Článok 18 ods. 10 druhý pododsek smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa vykladať v tom zmysle, že do 1. januára 2009 predstavovalo dodržiavanie minimálnych úrovní zdanenia stanovených touto smernicou spomedzi pravidiel zdanenia elektriny stanovených právom Únie jedinú povinnosť, ktorá prináležala Francúzskej republike.

2.Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov sa vykladať v tom zmysle, že zavedenie inej

15

nepriamej dane z elektriny nie je podmienené zavedením harmonizovanej spotrebnej dane a keďže taká daň, o akú ide vo veci samej, nepredstavuje takúto spotrebnú daň, jej zlučiteľnosť so smernicami 92/12 a 2003/96 sa musí posúdiť vzhľadom na podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 92/12 pre existenciu iných nepriamych daní sledujúcich osobitné účely.

3.Článok 3 ods. 2 smernice 92/12 sa vykladať v tom zmysle, že taká daň, o akú ide vo veci samej, môže byť považovaná za „inú nepriamu daň“ vzhľadom na jej environmentálny účel, ktorého cieľom je financovať dodatočné náklady spojené s povinnosťou nákupu zelenej energie, vylúčiac však účely tejto dane týkajúce sa územnej a sociálnej kohézie, ako je realizácia geografického vyrovnania sadzieb a zníženie ceny elektriny pre domácnosti postihnuté chudobou, a čisto administratívne účely, ako je najmä financovanie nákladov na administratívne fungovanie verejných orgánov a inštitúcií, ako je Médiateur national de l’énergie (Národný energetický mediátor) a Caisse de dépôts et consignations (Štátna depozitná pokladnica), pod podmienkou, že vnútroštátny súd overí dodržiavanie pravidiel zdanenia uplatniteľných na účely spotrebných daní.

4.Právo Únie sa vykladať v tom zmysle, že daňovníci môžu žiadať o vrátenie časti takej dane, o akú ide vo veci samej, v závislosti od toho, aká časť z príjmov z tejto dane je určená na financovanie účelov, ktoré nie osobitné, pod podmienkou, že túto daň nepreniesli títo daňovníci na svojich vlastných zákazníkov, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 355/14 „Polichim-SS“ EOOD proti Načalnik na Mitnica Svištov, [2016].

Výrok rozhodnutia:

1.Článok 7 ods. 2 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa vykladať v tom zmysle, že predaj výrobku podliehajúceho spotrebnej dani držaného oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu v daňovom sklade vedie k prepusteniu do daňového voľného obehu až v momente, keď tento výrobok fyzicky opustí daňový sklad.

2.Článok 14 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v spojení s článkom 7 smernice 2008/118 sa vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátne orgány odmietli oslobodiť od spotrebnej dane energetické výrobky, ktoré potom, ako boli oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu predané sprostredkujúcemu kupujúcemu, ich tento kupujúci predal konečnému spotrebiteľovi, ktorý spĺňa všetky požiadavky vnútroštátneho práva na oslobodenie týchto výrobkov od spotrebnej dane a ktorému boli tieto výrobky dodané priamo týmto oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu z daňového skladu, len z toho dôvodu, že sprostredkujúci kupujúci označený týmto oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu ako príjemca uvedených výrobkov nie je konečným spotrebiteľom oprávneným podľa vnútroštátneho práva prijímať energetické výrobky oslobodené od spotrebnej dane.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 349/13 Minister Finansów proti Oil Trading Poland sp. z o. o., [2015].

16

Výrok rozhodnutia:

Článok 3 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov a článok 1 ods. 3 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby výrobky, ktoré nespadajú do pôsobnosti uvedených smerníc, ako mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá, podliehali dani upravenej rovnakými pravidlami ako režim zosúladenej spotrebnej dane vyplývajúci z uvedených smerníc, pretože skutočnosť, že uvedené výrobky tejto dani podliehajú, nepredstavuje v obchode medzi členskými štátmi formality spojené s prekročením hraníc.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice 2003/96/ES: do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t.j. do 1. 5. 2004.

Lehota na prebratie smernice 2020/262/EÚ je stanovená do 31. 12. 2021.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/2235 je stanovená do 30. 6. 2022.

b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

c)Smernica 2003/96/ES bola prebratá do zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a do zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Úplne.

17

B. Osobitná časť

K článku I

K bodom 1 a 117

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s vypustením skratky pre Európsku úniu.

K bodu 2

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2020/262“) sa ustanovuje definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou ustanovenia o obchodovaní s vybraným minerálnym olejom.

K bodom 4 a 5

Na základe notifikovanej Štátnej pomoci SA. 49509 Slovensko Daňové zvýhodnenie biopalív bude možné v Slovenskej republike od 1. januára 2021 uplatňovať daňové zvýhodnenie len na pokročilé biopalivá (biopalivá druhej generácie) v zmesi s pohonnými látkami. S ohľadom na skutočnosť, že pokročilé biopalivá nebudú na území Slovenskej republiky od 1. januára 2021 dostupné v požadovanom objeme, navrhuje sa stanoviť jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane a notifikované daňové zvýhodnenie neuplatňovať. Zároveň sa aktualizujú poznámky pod čiarou k príslušným odkazom.

K bodom 6 a 35

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa upravujú kódy kombinovanej nomenklatúry pre vykurovacie oleje a plynové oleje.

K bodom 7 až 9

Navrhovanými úpravami sa ustanovuje jedna sadzba dane na skvapalnené plynné uhľovodíky (ďalej len „LPG“) bez ohľadu na účel ich použitia. Zároveň sa ustanovuje daňovo zvýhodnená sadzba dane vo výške 0 eur/1 000 kg, ak je tento minerálny olej použitý ako palivo na výrobu tepla. Podmienkou uplatnenia daňovo zvýhodnenej sadzby dane je povinnosť požiadať o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a o odberný poukaz, okrem navrhovaných výnimiek.

K bodom 10, 12 a 46

V súčasnosti nie je k dispozícii všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by stanovoval normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii. Colné úrady môžu určovať so súhlasom Finančného riaditeľstva SR najviac prípustnú výšku strát minerálneho oleja v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, zisťovať prirodzené úbytky minerálneho oleja pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými

18

vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov, a to osobitne pre konkrétny daňový subjekt. Uvedený spôsob zisťovania strát je však náročný a nedostatočne efektívny. V nadväznosti na uvedené je potrebné stanoviť všeobecne záväzné normy strát uplatňované rovnako pre všetky daňové subjekty. Z uvedených dôvodov sa navrhuje ustanovenie, ktoré splnomocní Ministerstvo financií SR vydať všeobecne záväzný predpis stanovujúci normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii.

Návrhom na nové znenie tohto ustanovenia sa zrušujú tiež podmienky na uplatňovanie zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a motorovú naftu uplatňované na základe notifikovanej Štátnej pomoci SA. 49509 Slovensko Daňové zvýhodnenie biopalív, ktorá sa nebude uplatňovať. Zároveň sa navrhuje primerane upraviť súvisiace ustanovenia.

K bodu 11

Navrhovanou úpravou sa rušia platné ale neúčinné ustanovenia upravujúce povinnosť označovať pohonné látky (motorový benzín a motorovú naftu) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území, ktoré boli prijaté zákonom č. 352/2018 Z. z a ktoré by mali nadobudnúť účinnosť „prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja“. Predmetné ustanovenia ako vyplýva z doterajšieho aplikačného procesu nie je možné v podmienkach v plnom rozsahu uplatňovať.

K bodu 13

Navrhovanou úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) 2020/262 oslobodenie minerálneho oleja, ktorý bol prepravený na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa stanovuje, že preprava tohto minerálneho oleja v pozastavení dane sa uskutoční podľa ustanovenia § 24 ods. 14 zákona.

K bodu 14

Navrhovanou úpravou sa stanovuje osobe, ktorá chce odoberať a používať daňovo zvýhodnený minerálny olej povinnosť, požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „povolenie na použitie“) a o vydanie odberného poukazu. Podľa doteraz platného znenia § 11 zákona je takáto osoba povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov a o vydanie odberného poukazu. Administrácia spojená s vydávaním odberných poukazov v listinnej forme a s fyzickým odpisovaním spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na odpisových listoch odberného poukazu sa po 16 rokoch uplatňovania javí ako prekonaná. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje administratívne jednoduchší systém evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom, a to vydaním povolenia na použitie (v elektronickej forme) po splnení zákonom stanovených podmienok a odberného poukazu (v elektronickej forme) bez odpisových listov. Navrhovaná úprava prispeje k zníženiu administratívnej záťaže daňových subjektov ako i správcu dane.

Zároveň sa navrhuje doplniť daňovo zvýhodnený minerálny olej o LPG, na ktoré bude možné uplatniť daňovo zvýhodnenú sadzbu dane 0 eur/1 000 kg, ak bude použitý ako palivo na výrobu tepla. Použitie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na LPG bude možné len, ak osoba, ktorá bude chcieť použiť LPG ako palivo na výrobu tepla, bude užívateľským podnikom, s výnimkou fyzických osôb v domácnosti, ktoré používajú LPG ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody, za ktorých bude plniť povinnosti užívateľského podniku dodávateľ (predajca) tohto LPG.

19

Taktiež nebudú užívateľským podnikom osoby, ktoré nakúpia LPG v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu určeného na konečnú spotrebu ako palivo na výrobu tepla, za ktorých bude plniť povinnosti užívateľského podniku dodávateľ (predajca) tohto LPG, ktorý technické zariadenie na plnenie LPG do tlakových nádob a na túto činnosť má tiež vydané povolenie ÚRSO.

K bodom 15 a 19

Navrhovanou úpravou sa stanovuje vznik daňovej povinnosti pri prijatí minerálneho oleja zahraničným zástupcom alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane alebo ozbrojenými silami iného členského štátu a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

K bodom 16 a 20

Legislatívno-technická úprava stanovujúca vznik daňovej povinnosti daňovo zvýhodneného LPG, ktorý bol požitý ako pohonná látka. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

K bodom 17 a 21

Navrhovaná úprava stanovuje vznik daňovej povinnosti mazacích olejov a ostatných olejov na deň ich vyloženia, preloženia, prečerpania, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu a sú prepravované na podnikateľské účely cez daňové územie na územie iného členského štátu alebo na deň keď sa vymení motorový dopravný prostriedok, na ktorom sa prepravujú tieto minerálne oleje, okrem vyloženia, preloženia, prečerpania alebo výmeny motorového dopravného prostriedku z dôvodu vyššej moci. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

K bodom 18 a 22

Touto navrhovanou úpravou sa stanovuje vznik daňovej povinnosti každého minerálneho oleja na daňovom území na podnikateľské účely uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na deň jeho prijatia. Súčasne sa stanovuje vznik daňovej povinnosti, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie na podnikateľské účely. Tiež sa primerane stanovuje platiteľ dane.

K bodu 23

Navrhovanou úpravou sa stanovuje platiteľovi dane, ktorý ako prvý na daňovom území v držbe prepravený minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorý takýto minerálny olej ako prvý použil, ak nie je známy deň prepravenia tohto minerálneho oleja na daňové územie a tento platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, podať daňové priznanie a zaplatiť daň Colnému úradu Bratislava, a to podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia minerálneho oleja.

20

K bodom 24, 26, 27 a 97

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa vypúšťajú nadbytočné ustanovenia. Úpravy uvedené v bodoch 26 a 27 majú rozdielnu účinnosť.

K bodu 25

Legislatívno-technická úprava upravujúca vrátenie dane užívateľskému podniku, ktorý odobral zdanený minerálny olej na účely oslobodené od dane uvedené v povolení na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Zároveň sa stanovuje obdobie, za ktoré si tento užívateľský podnik uplatniť vrátenie dane.

K bodu 28

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 sa navrhuje, že pri dodaní minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý bol odoslaný z daňového územia schváleným odosielateľom sa správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí považuje za dostatočný dôkaz, že schválený odosielateľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane colným úradom. Zároveň sa stanovuje, že pri dodaní mazacích olejov zdanených sadzbou dane 100 eur/1 000 kg na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý nepodlieha postupu pri preprave, je možné vrátiť daň po predložení potvrdenia správcu dane v členskom štáte dodania tohto minerálneho oleja o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte.

K bodu 29

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizujú doklady potvrdzujúce ukončenie vývozu minerálneho oleja.

K bodu 30

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa ustanovenie o vrátení dane platiteľovi dane, ak zaplatil daň a túto daň nesprávne vypočítal platiteľ dane alebo colný úrad, ktoré je upravené v Daňovom poriadku.

K bodom 31 až 33

Navrhovanou úpravou sa v súlade s transpozíciou smernice Rady (EÚ) upravuje vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja Ministerstvu obrany SR, ktorý bol dodaný ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa zavádza spoločná legislatívna skratka pre ozbrojené sily Severoatlantickej zmluvy a ozbrojené sily členských štátov EÚ (armádne sily iných štátov).

K bodu 34

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje dobrovoľnosť použitia technických noriem uvedených v poznámke pod čiarou k odkazu 13. Zároveň sa aktualizujú poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14.

K bodom 36, 38, 39, 53, 60, 70 a 72

Legislatívno-technické úpravy spresňujúce povinnosti daňových subjektov pri oznamovaní zmeny údajov oznámených colnému úradu v čase podania žiadosti o registráciu alebo vydania povolenia.

21

K bodu 37

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý bude chcieť priamo dodávať LPG (minerálny olej podľa § 6 ods. 5 návrhu zákona) s daňovo zvýhodnenou sadzbou dane konečnému spotrebiteľovi v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody, bude podľa navrhovanej úpravy povinný v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu uviesť identifikačné údaje týchto odberateľov.

K bodu 40

Legislatívno-technická úprava spresňujúca dôvody na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

K bodu 41

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje sadzba dane na výpočet zábezpeky na LPG.

K bodu 42

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa upravujú podmienky daňovej spoľahlivosti v súvislosti s úpravou ustanovenia o správnych deliktoch.

K bodu 43

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa postup pri preprava v pozastavení dane na daňovom území z miesta dovozu do daňového skladu na daňovom území registrovaným odosielateľom.

K bodu 44

Navrhovanou úpravou sa v súvislosti s navrhovanými zmenami (úprava ustanovenia o užívateľskom podniku) spresňuje postup pri preprave minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zákona.

K bodu 45

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa spresňuje elektronický podpis.

K bodu 47

Navrhovanou úpravou sa stanovuje osoba, ktorá je povinná zložiť zábezpeku na daň pri preprave daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ktorý vydané povolenie na použitie tohto minerálneho oleja, alebo daňového skladu, alebo vydané povolenie na jeho prepracovanie alebo zneškodnenie.

K bodu 48

Navrhovanou úpravou sa spresňuje situácia, kedy daňovému subjektu vzniká povinnosť na mieste určenia pred prijatím dodaného minerálneho oleja oznámiť prostredníctvom elektronického systému colnému úradu, že minerálny olej bol dopravený na miesto určenia a od tohto momentu počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti minerálny olej nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto minerálnym olejom nenakladať.

K bodom 49, 51 a 52

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 upravujúce ustanovenie o preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na území prepravovaného ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie

22

týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje preprava minerálneho oleja v pozastavení dane medzi dvoma daňovými skladmi na daňovom území cez územie iného členského štátu.

K bodu 54

Legislatívno-technická úprava spresňujúca podmienky odňatia povolenia prijímať opakovane minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu oprávneným príjemcom.

K bodu 55

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 sa v novelizovanom ustanovení spresňujú osoby, ktoré nie povinné požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a zákona.

K bodom 56 až 59 a 61 až 63

Navrhované úpravy rušia povinnosť osoby, ktorá chce obchodovať s vybraným minerálnym olejom bez sadzby dane podliehajúcim kontrole a postupu pri preprave, požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu a legislatívno-technicky upravujú súvisiace ustanovenia.

K bodom 64 a 65

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením jednej sadzby dane na motorový benzín a jednej sadzby dane na motorovú naftu a vypustením LPG z ustanovení o distribúcii pohonných látok.

K bodu 66

Legislatívno-technická úprava aktualizujúca poznámku pod čiarou k odkazu 20e.

K bodom 67 a 76

Navrhovanou úpravou sa ruší povinnosť mať povolenie na distribúciu pri distribúcii skvapalnených plynných uhľovodíkov (LPG), ktoré boli pri uvedení do daňového voľného obehu zdanené sadzbou dane 182 eur/1 000 kg. Zároveň sa ruší súvisiaca výnimka, podľa ktorej sa ustanovenie o distribúcii, predaji a spotrebe pohonných látok neuplatňuje na LPG distribuované v technických zariadeniach alebo v tlakových nádobách.

K bodom 68 a 73

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa na účely zákona definuje spotrebiteľské balenie, uvedené v doteraz planom znení § 8 ods. 5 zákona, ktoré sa navrhuje vypustiť. Zároveň sa upravujú poznámky pod čiarou k príslušným odkazom.

K bodu 69

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zavádza legislatívna skratka pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

23

K bodom 71, 74 a 75

Legislatívno-technické úpravy stanovujúce distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok a konečnému spotrebiteľovi postupovať pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu podľa ustanovenia upravujúceho postup pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely.

K bodu 77

Navrhovanou úpravou sa ruší oprávnenie Kriminálneho úradu finančnej správy dočasne pozastaviť uplatňovanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, povolenia na obchodovanie, povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj z dôvodu jeho nadbytočnosti. Cieľ, ktorý sa mal týmto ustanovením dosiahnuť je plne zabezpečený platným ustanovením § 24a, ktorý umožňuje Kriminálneho úradu finančnej správy pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv.

K bodom 78 až 81

Legislatívno-technické úpravy zjednodušujúce administratívny postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme.

K bodom 82 až 84

Navrhovanými úpravami sa vypúšťajú povinnosti daňového subjektu pri dovoze minerálneho oleja z tretích štátov na preukazovanie skutočností, ktoré si colný úrad vie overiť vo svojej evidencii a zároveň sa spresňujú povinnosti užívateľského podniku pri dovoze daňovo zvýhodneného minerálneho oleja z tretích štátov.

K bodom 85 až 88

Navrhované úpravy v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 a v porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou zásadne menia postup pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na daňovom území tak, že sa papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu, jeho zasielania colnému úradu, prideľovania jedinečného zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovania colného úradu odosielateľa, ako i colného úradu príjemcu o preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, a to od jej začatia po ukončenie a potvrdenie príjmu minerálneho oleja prostredníctvom elektronického systému vyhotovovania správ o prijatí príjemcom minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu.

V rámci daňového územia sa nad rámec smernice Rady (EÚ) 2020/262 navrhuje preprava pohonných látok (benzín, nafta a LPG) uvedených do daňového voľného obehu uskutočňovať prostredníctvom elektronického systému prepráv.

Odosielateľ minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu, ktorým je schválený odosielateľ alebo distribútor pohonných látok, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument správcovi dane v inom členskom štáte alebo colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je schválený príjemca, distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok alebo konečný spotrebiteľ pohonných látok na podnikateľské účely. Colný úrad príjemcu na daňovom území je povinný odoslať zjednodušený elektronický dokument príjemcovi.

24

Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia minerálneho oleja elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu. Colný úrad príjemcu je povinný elektronicky overiť údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdiť príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí a zároveň odoslať potvrdenú správu o prijatí colnému úradu odosielateľa na daňovom území alebo správcovi dane iného členského štátu. Colný úrad odosielateľa, ktorý obdržal správu o prijatí od colného úradu príjemcu alebo od správcu dane v inom členskom štáte, je povinný odoslať správu o prijatí odosielateľovi.

Zároveň sa navrhuje postup pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.

Tiež sa stanovujú podmienky na registráciu schváleného odosielateľa a vydanie povolenia odosielať minerálny olej na podnikateľské účely, podmienky na registráciu schváleného príjemcu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej na podnikateľské účely a postup pri zmene, odňatí a zániku týchto povolení.

K bodu 89

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa zoznam osôb, ktoré nie oprávnené na daňovom území odoberať minerálny olej na súkromné účely prostredníctvom zásielkového obchodu.

K bodu 90

Navrhovanou úpravou sa upravuje lehota na podanie daňového priznania a deň platenia dane odosielateľom pri zásielkovom obchode s cieľom zjednotiť lehoty na podanie daňového priznania a deň platenia dane pre všetky daňové subjekty okrem prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu, ktorý prijíma minerálny olej v pozastavení dane opakovane.

K bodom 91 a 92

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s nezrovnalosťami pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo zásielkovom obchode súvisiace s navrhovanými úpravami v ustanovení o postupe pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely.

K bodu 93

Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa upravuje vedenie evidencie prevádzkovateľom daňového skladu súvisiace s novým znením ustanovenia o užívateľskom podniku a zrušením povinnosti primiešavať biopalivo na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na pohonné látky.

K bodu 94

Navrhovaným textom sa upravuje rozsah a spôsob vedenia elektronickej evidencie odberu a použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Cieľom navrhovanej elektronickej evidencie odberu a použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja je nahradiť doterajšie odpisové listy odberného poukazu vydávané colným úradom v listinnej forme.

K bodu 95

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje vedenie evidencie schváleným príjemcom podľa tohto ustanovenia.

25

K bodu 96

Navrhovanou úpravou sa spresňuje vedenie evidencie minerálneho oleja, ktorým je LPG určený na konečné použitie ako palivo na výrobu tepla, prijatého na daňovom území na podnikateľské účely v daňovom voľnom obehu a tento minerálny olej sa prepravuje v tlakových nádobách určených na konečnú spotrebu.

K bodom 98 až 101

Navrhované ustanovenia menia a dopĺňajú vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom vyplývajúce z návrhu zákona.

K bodom 102 až 109

V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami je potrebné upraviť správne delikty, priestupky a pokuty ukladané colným úradom za tieto delikty a priestupky.

K bodu 110

Legislatívno-technická úprava spresňujúca, na ktoré ustanovenia sa vzťahujú ustanovenia Daňového poriadku o registračnom konaní.

K bodom 111 a 112

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s navrhovanými zmenami, ktorou sa spresňujú rozhodnutia vydávané colným úradom podľa tohto zákona, proti ktorým nie je prípustné odvolanie.

K bodu 113

V nadväznosti na vykonané úpravy sa navrhujú prechodné ustanovenia.

K bodom 114 až 116

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262 je potrebné upraviť prílohu č. 1 novelizovaného zákona.

K článku II

K bodu 1

Znenie predmetného ustanovenia sa zosúlaďuje s poznámkou pod čiarou. Zároveň sa aktualizuje znenie poznámky pod čiarou.

K bodu 2

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku sa v predmetnej prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku je potrebné primerane upraviť kódy kombinovanej nomenklatúry a popis tovaru uvedený v predmetnej prílohe.

26

K článku III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 9, 14, 16, 20, 25, 26, 37, 41, 44, 47, 56 63, 65, 67, 76, 83, 93, 94, 96, 97, 99, 101, § 42 ods. 1 písmená a) až o) v bode 103, 108, 109 a 111, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čl. I bodov 13, 15, 19, 31 33, 49, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022 a čl. I bodov 17, 18, 21 23, 28, 55, 71, 74, 75, 85 89, 91, 92, 95, 98, 100, § 42 ods. 1 písmeno p) v bode 103, 104, 106 a 112, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.

Igor Matovič v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Eduard Heger v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore