Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 457/2022 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 457/2022 účinný od 01.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 457/2022 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 457/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 99/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 98/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany, vojenských obvodov, vojenských letísk, vojenských heliportov, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla5c) za podmienok ustanovených týmto zákonom,“.

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená c) až l).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.“.

2.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.
3.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

4.
V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak by mal byť donucovací prostriedok použitý na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla.“.
5.
V § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla môže vojak upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.“.
6.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zakázanej činnosti. Vojak upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti bezpilotného lietadla mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.“.
7.
V § 16 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, ak nemožno inak prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je taká činnosť zakázaná,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

8.
V § 16 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Od výstrahy zvolaním „Stoj!”, „Stoj, lebo strelím!” a varovného výstrelu do vzduchu môže vojak upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať a ide o použitie zbrane podľa odseku 1 písm. c).“.
9.
Za § 17a sa vkladá § 17aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17aa
Zákaz činnosti bezpilotného lietadla
(1)
V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje činnosť bezpilotného lietadla
a)
v objektoch a priestoroch uvedených v § 4 ods. 4 písm. b), ktoré sú označené zákazom fotografovania,31aa) do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu,31ab)

b)
v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.

(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.

(3)
Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa odseku 2 zverejní ministerstvo obrany na svojom webovom sídle.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa a 31ab znejú:

„31aa) § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31ab) Čl. 2 ods. 2 písm. c) a čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24. 12. 2005).“.

10.
V § 17b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Priestupku sa dopustí aj ten, kto poruší zákaz činnosti bezpilotného lietadla (§ 17aa ods. 1).“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

11.
V § 17b odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Za priestupky podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu do 500 eur. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno za priestupky podľa odsekov 1 a 2 uložiť pokutu do 300 eur.

(4)
Priestupky podľa odsekov 1 a 2 objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.“.

12.
V § 17b ods. 5 a 6 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

Čl. II

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 62/2019 Z. z. a zákona č. 98/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za slová „vojenských objektov a priestorov“ vkladajú slová „potrebných na plnenie úloh ministerstva alebo ozbrojených síl vysielajúceho štátu plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. f) sa za slovo „ochrane“ vkladajú slová „vojenských objektov, vojenských konvojov, vojenských transportov,“.
3.
§ 20d vrátane nadpisu znie:

㤠20d
Oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla
Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany vojenského objektu, vojenského konvoja a vojenského transportu oprávnený prerušiť činnosť bezpilotného lietadla3g) na mieste, kde je to zakázané [§ 37c ods. 1 písm. b)].“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:

„3g) Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.“.

4.
Za § 20d sa vkladá § 20e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20e
Spoločné ustanovenie k oprávneniam vojenského policajta
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku vojenského policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa § 11 až 20d a oprávnení podľa osobitných predpisov.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad § 69 ods. 2, § 70 ods. 8, § 72 ods. 12 a 13 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 22 ods. 1 písm. h), ods. 3 a § 32 ods. 1 písm. i) sa slová „lietadla spôsobilého lietať bez pilota“ nahrádzajú slovami „bezpilotného lietadla“.
6.
V § 22 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti. Na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla (§ 20d) môže vojenský policajt upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať, alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.“.
7.
V § 32 ods. 3 sa slová „lietadlo spôsobilé lietať bez pilota,“ nahrádzajú slovami „bezpilotné lietadlo, alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať“.
8.
Nadpis § 37c znie: „Zákaz vstupovať do chráneného vojenského objektu a zákaz činnosti bezpilotného lietadla“.
9.
V § 37c ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
činnosť bezpilotného lietadla
1.
vo vojenských objektoch, ktoré sú označené zákazom fotografovania,7f) do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu,7fa)

2.
v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7fa znie:

„7fa) Čl. 2 ods. 2 písm. c) a čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24. 12. 2005).“.

10.
V § 37c ods. 3 sa slová „lietadlami spôsobilými lietať bez pilota“ nahrádzajú slovami „bezpilotnými lietadlami“.
11.
V § 37d ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
činnosti bezpilotného lietadla vo vojenskom objekte do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice určenej časti vzdušného priestoru, v ktorom bolo z obranných a bezpečnostných dôvodov obmedzené vykonávanie letov civilných lietadiel [§ 37c ods. 1 písm. b) prvý bod].“.

12.
V § 37d sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
činnosti bezpilotného lietadla v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany [§ 37c ods. 1 písm. b) druhý bod].“.

13.
V § 37d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V blokovom konaní možno za priestupky podľa odseku 1 uložiť pokutu do 300 eur.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore