Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 390/2020 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 390/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

K predpisu 390/2020, dátum vydania: 19.12.2020

 

1

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá podľa plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Zámerom návrhu zákona je transponovať do zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov:

–smernicu Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES,

–smernicu Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie,

–smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní.

Ďalej sa v návrhu zákona navrhuje:

–úprava sadzieb spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch (v rámci pokračovania daňového kalendára), v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane,

–úprava ustanovení týkajúcich sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob,

–legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 63 a § 44ac v bode 101, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, čl. I bodov 5 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2023 a čl. I bodov 29, 31, 33, 34, 71 76, 80, 81, 87, 88, 90, § 41 ods. 1 písm. z) v bode 92, bodov 94 a 99 a § 44ae v bode 101, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.

Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti je podrobne uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na sociálne prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

-smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2019/475“),

-smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2019/2235“),

-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2020/262“).

Termín začiatku a ukončenia PPK

júl 2020

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

august 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

september 2020

2.Definovanie problému

a)úprava sadzieb spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch (v rámci pokračovania daňového kalendára), v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane,

b)zosúladenie definície územia Európskej únie so smernicou Rady (EÚ) 2019/475,

c)zosúladenie rozsahu oslobodenia od spotrebnej dane pre tabakové výrobky dodávané na použitie ozbrojenými silami akéhokoľvek iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom vznikla daňová povinnosť, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky mimo územia svojho členského štátu v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/2235,

d)transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky,

e)úprava ustanovení týkajúcich sa označovania cigár a nastavenie prechodného obdobia pre cigary do vypredania zásob,

f)legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

3.Ciele a výsledný stav

Nastavenie sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023.

Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky.

Úprava definície územia Európskej únie v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/475.

Transpozícia smernica Rady (EÚ) 2019/2235.

3

Legislatívno-technické úpravy zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a koneční spotrebitelia tabakových výrobkov.

5.Alternatívne riešenia

Nie je alternatívne riešenie. Slovenská republika je povinná transponovať smernicu Rady (EÚ) 2020/262, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky najneskôr do 13. februára 2023.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.

Áno

Nie

7.Transpozícia práva EÚ

Návrh zákona transponuje niektoré ustanovenia smernice Rady (EÚ) 2019/475.

Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky.

Transpozícia smernica Rady (EÚ) 2019/2235.

8.Preskúmanie účelnosti**

Bezpredmetné.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

4

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne“

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

11.Kontakt na spracovateľa

Ing. Zuzana Vlčejová, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, zuzana.vlcejova©mfsr.sk

Mgr. Michal Pavlovčík, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní, michal.pavlovcik@mfsr.sk

12.Zdroje

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

I. Úvod: Ministerstvo financií SR predložilo dňa 21. júla 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov." Materiál predpokladá pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené, pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

Na základe zhodnotenia Komisia žiada v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu vyznačenie vplyvov predloženého materiálu aj na malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“).

Komisia žiada predkladateľa, aby okrem rozpisu transponovaných smerníc uviedol v časti 7. Transpozícia práva aj skutočnosť, či návrh nejde nad rámec minimálnej transpozičnej povinnosti, tzv. identifikáciu efektu goldplatingu, a to najmä z hľadiska odôvodnenosti, resp. neodôvodnenosti jeho existencie v prípade jeho identifikácie; za týmto účelom žiada predkladateľa o priloženie Tabuľky zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie.

Komisia ďalej odporúča do časti 5. doložky vybraných vplyvov doplniť alternatívne riešenia k zvyšovaniu spotrebnej dane z tabakových výrobkov pre časť smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorá pojednáva o zvyšovaní spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu nákladov a to najmä, ale nielen, priamych finančných nákladov (bod 3.3.1 analýzy) v nadväznosti na uvádzanú príčinu, ktorá spočíva v „úprave sadzby spotrebnej dane na predmetné tabakové výrobky“ a jej uvedenie v Analýze

5

vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, a to minimálne formou modelového výpočtu na jeden dotknutý podnikateľský subjekt. Uvedené sa týka aj avizovaných administratívnych nákladov.

Komisia rovnako žiada o popis a vyčíslenie úspory v nadväznosti na avizovaný a v Doložke vybraných vplyvov vyznačený pozitívny vplyv predloženého materiálu na podnikateľské prostredie.

Ďalej Komisia odporúča v bode 3.3.2 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie doplniť informáciu o predpokladanom vplyve na objem predaja tabakových výrobkov v súvislosti s navrhovaným zvýšením spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

A tiež v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie doplniť informáciu o posúdení vplyvov na podnikateľov obchodujúcich s tabakovými výrobkami s dôrazom na MSP.

Komisia za to, že zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov (najmä pri bezdymových tabakových výrobkoch) bude mať vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci medzinárodného trhu. Z uvedeného dôvodu v bode 3.4 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie žiada špecifikovať vplyv na konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci medzinárodného trhu.

K analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Použitý formulár analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti je neaktuálny a nesprávne vyplnený. Pripomienka je zásadná.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.

Stanovisko predkladateľa návrhu zákona k stanovisku stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov:

Pripomienka na vyznačenie vplyvov predloženého materiálu na malé a stredné podniky bola akceptovaná a v doložke vplyvov v časti 9. boli vplyvy na MSP upravené.

K pripomienke k časti 7 doložky vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že efekt goldplatingu nebol k transponovaným smerniciam identifikovaný. Dávame do pozornosti, že podľa Správy o stave podnikateľského prostredia v SR 2019 (uznesenie vlády SR

6

č. 352/2020 zo dňa 4. júna 2020, príloha č. 7), podľa bodu 6 v časti 2.1.2. termín na vypracovanie metodiky vyhodnocovania goldplatingu je stanovený na 30. 6. 2021.

Predkladateľ návrhu zákona k pripomienke k časti. 5 doložky vybraných vplyvov uvádza:

Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019 upravuje všeobecný systém pre spotrebné dane a nepojednáva o sadzbách spotrebných daní. Súčasťou materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania je tabuľka zhody k smernici Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011, ktorá ustanovuje minimálne úrovne sadzby spotrebnej dane pre všetky tabakové výrobky.

K pripomienke k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ návrhu uvádza:

Zvýšením sadzby spotrebnej dane sa nezavádzajú žiadne nové povinnosti. Aktuálne nastavené zvýšenie nadväzuje na aplikovaný daňový kalendár od roku 2017, ktorého cieľom je zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť zvyšovania sadzieb spotrebnej dane pre daňové subjekty. Vo všeobecnosti náklady momentálne nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

Pozitívnym vplyvom avizovaným v doložke vybraných vplyvov je zavedenie elektronizácie prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, čím sa predpokladá zníženie administratívnych nákladov pre podnikateľské subjekty a správcu dane. Pokračovaním v daňovom kalendári, pokiaľ ide o sadzby spotrebných daní z tabakových výrobkov, majú daňové subjekty právnu istotu v predikcii sadzieb spotrebných daní a transparentnosť.

K bodu 3.3.2 predkladateľ uvádza, že primárnym cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Rady 2020/262 o všeobecnom systéme spotrebných daní t. j. elektronizácia prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu a pokračovanie v daňovom kalendári. Vplyv na objem predaja tabakových výrobkov v súvislosti s navrhovaným zvýšením sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov z historického pohľadu (r. 2017 a 2019) nepreukázal menší počet predaných kusov cigariet. Trend bol podľa daňových priznaní rastúci aj v týchto rokoch. Pri zvyšovaní sadzieb na rok 2017 vzrástla spotreba cigariet o 6 %.

Vplyvy spotrebnej dane a veľkosť zvýšenia cien cigariet významne závisia aj od konkurenčného prostredia na trhu s cigaretami, kde Slovensko nedržalo krok s okolitými krajinami. Z pohľadu konkurenčného prostredia v roku 2019 bolo zdanenie cigariet na Slovensku na priemere krajín V3 a v roku 2020 Slovensko zaostávalo o 23 centov voči susedným štátom. Súvisí to aj s tým, že Slovensko naposledy menilo sadzby v 2019, pričom ostatné susedné krajiny zvyšovali sadzby v roku 2020.

K doplneniu informácie o posúdení vplyvov na MSP predkladateľ uvádza, že návrhom zákona sa zavádzajú rovnaké podmienky pre všetky subjekty podnikajúce s tabakovými výrobkami, vplyvy na MSP nie je možné kvantifikovať samostatne.

Pripomienka na špecifikovanie vplyvu na konkurencieschopnosť slovenských podnikov bola čiastočne akceptovaná a priamo zapracovaná v bode 3.4 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Zásadná pripomienka k analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti bola akceptovaná a predmetný formulár analýzy vplyvov na informatizáciu prepracovaný.

7

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2020

2021

2022

2023

Príjmy verejnej správy celkom

-

102 124 000

187 571 000

254 695 000

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

102 124 000

187 571 000

254 695 000

z toho:

- vplyv na ŠR

-

102 124 000

187 571 000

254 695 000

Rozpočtové prostriedky (kapitola VPS FR SR)

EÚ zdroje

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Výdavky verejnej správy celkom

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. MF SR – úrad)

105 336,00

0,00

0,00

0,00

kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. FR SR – úrad)

220 704,00

102 828,00

0,00

0,00

z toho:

- vplyv na ŠR

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

Rozpočtové prostriedky

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

EÚ zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

spolufinancovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ŠR

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na obce

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na vyššie územné celky

0,00

0,00

0,00

0,00

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0,00

0,00

0,00

0,00

Financovanie zabezpečené v rozpočte

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

8

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. MF SR – úrad)

105 336,00

0,00

0,00

0,00

kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR – MF SR (org. FR SR – úrad)

220 704,00

102 828,00

0,00

0,00

Iné ako rozpočtové zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet súvisiaci s úpravou informačných systémov finančnej správy vo výške 428 868 eur s DPH, a to:

a/ APV SysNeD323 532 eur s DPH

b/ PFS(portál finančnej správy)105 336 eur s DPH

Do informačných systémov je potrebné zapracovať:

-nové typy daňových subjektov

-nový typ prepravy v rámci elektronického systému EMCS

-zmeny sadzby dane

-zánik 2 existujúcich typov odberateľov KZ

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Návrh zákona transponuje smernicu Rady (EÚ) 2020/262, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní do legislatívy Slovenskej republiky.

V súvislosti s transpozíciou tejto smernice sa predovšetkým

-zavádzajú nové typy daňových subjektov, ktorými schválený odosielateľ a schválený príjemca,

-upravuje sa postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.

Návrhom zákona sa zosúlaďuje definícia územia Európskej únie so smernicou Rady (EÚ) 2019/475.

Navrhovanou úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) 2019/2235 oslobodenie od dane pre tabakové výrobky, ktoré boli prepravené na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich

9

civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

Návrhom zákona sa upravuje výška sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023.

V návrhu zákona sa tiež na základe podnetov z aplikačnej praxe:

-upravujú ustanovenia týkajúce sa označovania cigár a stanovuje sa prechodné obdobie pre cigary do vypredania zásob,

-navrhuje vypustiť osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou u cigariet predávaných v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte,

-navrhuje spresniť osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu a bezdymový tabakový výrobok.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

X zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

X iné

Návrh zákona upravuje sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov k 1. februáru 2021 nasledovne:

- sadzba dane z tabaku – 89,30 eura/kg,

- cigarety: špecifická časť sadzby dane – 74,60 eura/1 000 kusov

percentuálna časť sadzby dane – 23 % z ceny cigariet

minimálna sadzba dane – 116,50 eura/1 000 kusov

- sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku (ďalej len „BTV“) – 132,20 eura/kg.

Návrh zákona upravuje sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov k 1. februáru 2022 nasledovne:

- sadzba dane z tabaku – 95,30 eura/kg,

- cigarety: špecifická časť sadzby dane – 79,60 eura/1 000 kusov

percentuálna časť sadzby dane – 23 % z ceny cigariet

minimálna sadzba dane – 124,30 eura/1 000 kusov

- sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku (ďalej len „BTV“) – 160 eur/kg.

Návrh zákona upravuje sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov k 1. februáru 2023 nasledovne:

- cigary, cigarky – 89,30 eura/kg,

- sadzba dane z tabaku – 101,30 eura/kg,

- cigarety: špecifická časť sadzby dane – 84,60 eura/1 000 kusov

percentuálna časť sadzby dane – 23 % z ceny cigariet

minimálna sadzba dane – 132,10 eura/1 000 kusov

- sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku – 187,80 eura/kg.

10

Predpokladá sa zvýšenie cien cigariet v priemere o 40 centov v roku 2021 a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023. Sadzba na tabak sa zvýši rovnakým tempom ako sadzba na cigarety. Dopredávať cigarety bude umožnené 2 mesiace, tabak 6 mesiacov.

Vplyv na daňové príjmy (SD+DPH) je uvedený v nasledovnej tabuľke:

ESA 2010, v eurách

2021

2022

2023

Cigarety

96 881 000

175 997 000

238 427 000

Tabak

1 022 000

2 951 000

4 158 000

Spolu

97 903 000

178 948 000

242 585 000

V roku 2021 a 2022 sa navrhuje nezvyšovať sadzbu dane na cigary a cigarky a v roku 2023 ju zvýšiť na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021 (89,30 eur/kg). Zároveň sa navrhuje dopredaj v dĺžke 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľný pozitívny vplyv.

Súčasná sadzba spotrebnej dane na BTV je 76,70 eur/kg, čo predstavuje 46 centov z ceny výrobku (13 % ceny). Z cigariet v rovnakej cene (3,50 eur) tvorí spotrebná daň 60 % ceny. Obsah tabaku je v BTV polovičný ako v cigarete.

Pri zvýšení sadzby spotrebnej dane na BTV na:

- 132,20 eura/kg v roku 2021, bude SD predstavovať 79 centov z ceny výrobku (20 % z ceny),

- 160,00 eur/kg v roku 2022, bude SD predstavovať 96 centov z ceny výrobku (23 % z ceny),

- 187,80 eura/kg v roku 2023, bude SD predstavovať 1,13 eura z ceny výrobku (26 % z ceny).

Pri zvýšení špecifickej časti sadzby dane na cigarety na:

- 74,60 eura/1000 kusov v roku 2021, bude SD predstavovať 2,39 eura z ceny výrobku (61 % z ceny),

- 79,60 eura/1000 kusov v roku 2022, bude SD predstavovať 2,54 eura z ceny výrobku (62 % z ceny),

- 84,60 eura/1000 kusov v roku 2023, bude SD predstavovať 2,68 eura z ceny výrobku (62 % z ceny).

V súčasnosti predstavuje zdanenie tabaku v BTV približne iba 44 % zdanenia tabaku v cigaretách, návrh 2021 uvažuje so zvýšením tohto podielu na 66 %.

Ak sa zvýšenie spotrebnej dane zohľadní v cene, celková cena balenia BTV by mohla maximálne vzrásť o 40 centov v roku 2021 a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023. Dopredaj je navrhnutý na 3 mesiace.

Vplyv na daňové príjmy je uvedený v nasledovnej tabuľke:

ESA 2010, v eurách

2021

2022

2023

BTV

4 221 000

8 623 000

12 110 000

Celkovo sa daňové príjmy z dôvodu rastu sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov zvýšia nasledovne:

ESA 2010, v eurách

2021

2022

2023

Spolu všetky TV

102 124 000

187 571 000

254 695 000

V prípade predaja, ponúkania na predaj a skladovania spotrebiteľského balenia cigár resp. cigariek s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, označených kontrolnou známkou a uvedených do daňového voľného obehu, sa navrhuje dopredaj do vypredania zásob.

11

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

2020

2021

2022

2023

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

12

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Tabuľka č. 4

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Daňové príjmy (100)1

0

102 124 000

187 571 000

254 695 000

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

102 124 000

187 571 000

254 695 000

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2020

2021

2022

2023

poznámka

Bežné výdavky (600)

0,00

0,00

0,00

0,00

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0,00

0,00

0,00

0,00

Tovary a služby (630)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežné transfery (640)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky (700)

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

RP EKRK 718 Rekonštrukcia a modernizácia

326 040,00

102 828,00

0,00

0,00

Kapitálové transfery (720)2

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

0,00

0,00

0,00

0,00

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

326 040,00

102 828,00

00,00

0,00

13

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2020

2021

2022

2023

poznámka

Počet zamestnancov celkom

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

14

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami. Predovšetkým tie subjekty, ktoré registrované a evidované colnými úradmi podľa príslušných ustanovení zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Presný počet dotknutých subjektov nie je možné určiť.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2020/34) od 28. februára 2020 do 16. marca 2020.

K predbežnej informácii prostredníctvom systému Slov-Lex neboli uplatnené žiadne pripomienky ani návrhy.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Predpokladá sa zvýšenie priamych finančných nákladov úpravou sadzby spotrebnej dane na predmetné tabakové výrobky. V prípade, že sa nedopredajú cigarety so starou sadzbou spotrebnej dane, vzniknú dotknutým subjektom náklady s ich zničením. V súvislosti so zvýšením sadzby spotrebnej dane na cigarety sa predpokladá, že sa pri zvyšovaní ceny čiastočne upravia aj marže výrobcu. Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať aj z dôvodu, že subjekty zodpovedné za zničenie cigariet, si náklady súvisiace so zničením môžu uplatniť ako uznateľný náklad do daňových výdavkov.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie

15

reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Predpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže pre tie subjekty, ktoré budú povinné požiadať colný úrad o registráciu schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu. Uvedené náklady nie je možné jednoznačne kvantifikovať.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu, keďže návrh zákona zavádza rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov tohto segmentu na slovenskom trhu. Na území SR sa historicky premieta zvýšenie spotrebnej dane v plnom rozsahu do zvýšenia cien cigariet. Ceny cigariet sa však zvyšujú aj v rokoch, keď sa sadzby nezvyšovali. BTV prepravuje na územie SR jeden podnikateľský subjekt, ktorý tieto výrobky dodáva aj do okolitých krajín, kde je cenotvorba závislá od rôznych faktorov. BTV na slovenskom trhu krátke obdobie (od roku 2017) a ich cena sa zatiaľ nemenila. Výrobcovi zostáva z ceny BTV 70 %, čo indikuje priestor na zmenu marží. Nepredpokladáme preto významnejší vplyv na konkurencieschopnosť.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.

16

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

ks_339008

Podávanie daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

4

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

B

isvs_7205

isvs_7213

Systém správy nepriamych daní (SySNeD)

Portál Finančnej správy (PFS)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ

B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

B

17

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)Primárne právo:

-čl. 106, 110 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,

-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení.

b)Sekundárne právo:

-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný

systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. L 58, 27.2.2020), gestor: zatiaľ nebol určený,

-smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019), gestor: MF SR,

-smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice

2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2019), gestor: MF SR,

-smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane

z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. L 176, 5.7.2011), gestor: MF SR,

-smernica Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných

daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. L 9, 14.1.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú

osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007), gestor: MF SR,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015) v platnom znení, gestor: MF SR,

-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa

stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015) v platnom znení, gestor: MF SR,

18

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014), gestori: NBÚ, MIRRI SR, MV SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým

sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10.10.2013), v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti

spotrebných daní a zrušení nariadenia ES č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5.2012) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica

Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,

-nariadenie Komisie (ES) 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od

spotrebnej dane (Ú. v. ES L 8, 11.1.1996; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 9/ zv. 1), gestor: nebol určený,

-rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020

o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020), gestor: zatiaľ nebol určený.

c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:

-rozhodnutie Súdneho dvora (druhá komora) vo veci C - 140/05, Amalia Valeško proti Zollamt Klagenfurt, [2006].

Výrok rozhodnutia:

1. Bod 6 ods. 2 prílohy XIII Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa má vykladať tak, že mu neodporuje to, aby Rakúska republika prechodne zachovala svoju právnu úpravu týkajúcu sa oslobodenia od spotrebnej dane obmedzeného na 25 kusov pre cigarety pochádzajúce zo Slovinska, dovezené na územie Rakúskej republiky v osobnej batožine cestujúcich, ktorí majú bydlisko v Rakúskej republike a vstupujú priamo na jej územie cez pozemnú hranicu alebo vnútrozemské vody tohto členského štátu.

2. Články 23 ES, 25 ES a 26 ES sa majú vykladať tak, že im neodporuje vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava sporná v konaní vo veci samej, podľa ktorej je oslobodenie od spotrebnej dane obmedzené na 25 kusov pre cigarety dovážané v osobnej batožine cestujúcich pri vstupe na územie Rakúskej republiky z niektorých iných členských štátov, najmä Slovinskej republiky, bez ohľadu na skutočnosť, že v dôsledku posledného rozšírenia Únie sa toto obmedzené oslobodenie od spotrebnej dane neuplatňuje na žiadny tretí štát s jedinou výnimkou švajčiarskeho slobodného colného pásma Samnauntal a že pri dovozoch cigariet pochádzajúcich z tretích krajín sa vo všeobecnosti oslobodenie od spotrebnej dane vzťahuje na 200 kusov.

19

-rozhodnutie Súdneho dvora (prvá komora) vo veci C - 64/15, BP Europa SE proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt, [2016].

Výrok rozhodnutia:

1. Článok 20 ods. 2 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa vykladať v tom zmysle, že preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v zmysle tohto ustanovenia v situácii, ako je situácia v konaní vo veci samej, končí v čase, keď príjemca tohto tovaru pri ukončení úplnej vykládky dopravného prostriedku obsahujúceho predmetný tovar konštatuje, že chýba určité množstvo tohto tovaru v porovnaní s množstvom, ktoré sa mu malo dodať.

2. Spojené ustanovenia článku 7 ods. 2 písm. a) a článku 10 ods. 2 smernice 2008/118 sa majú vykladať v tom zmysle, že:

– situácie, ktoré upravujú, sa odlišujú od situácie upravenej článkom 7 ods. 4 tejto smernice a

– okolnosť, že vnútroštátne ustanovenie preberajúce článok 10 ods. 2 smernice 2008/118, ako je ustanovenie sporné v konaní vo veci samej, výslovne neuvádza, že nezrovnalosť, ktorú toto ustanovenie smernice upravuje, musí mať za následok uvedenie predmetného tovaru do daňového voľného obehu, nemôže brániť uplatneniu tohto vnútroštátneho ustanovenia pri konštatovaní chýbajúceho množstva, pri ktorom sa nevyhnutne predpokladá takéto uvedenie do daňového voľného obehu.

3. Článok 10 ods. 4 smernice 2008/118 sa vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje, nielen keď na miesto určenia nedorazí všetok tovar prepravovaný v režime pozastavenia dane, alebo tiež v prípade, ak na miesto určenia nedorazí len časť tohto tovaru.

-rozhodnutie Súdneho dvora (prvá komora) vo veci C-165/13, Stanislav Gross proti Hauptzollamt Braunschweig, [2014].

Výrok rozhodnutia:

Článok 9 ods. 1 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992, v spojení s článkom 7 tejto smernice sa vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie umožňuje, aby členský štát označil za platiteľa spotrebnej dane osobu, ktorá v držbe na daňovom území tohto štátu na komerčné účely výrobky podliehajúce spotrebnej dani uvoľnené na spotrebu v inom členskom štáte, za okolností, akými okolnosti sporu vo veci samej, aj keď táto osoba nebola v členskom štáte určenia prvým držiteľom týchto výrobkov.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2020/262 je stanovená do 31. decembra 2021.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/475 bola stanovená do 31. decembra 2019.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/2235 je stanovená do 30. júna 2022.

Lehota na prebratie smernice 2011/64/EÚ: ide o kodifikované znenie pričom termíny prebratia vyplývajú z pôvodných smerníc.

20

b)Proti SR bolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 a to:

- konanie č. 2020/116 v súvislosti s nesplnením si povinnosti vyplývajúcej zo smernice Rady (EÚ) 2019/475

- formálna výzva Slovenskej republike listom SG(2020)D/721 zo dňa 15. júna 2020.

c)Smernica 2011/64/EÚ bola prebratá do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Úplne.

21

B. Osobitná časť

K článku I

K bodu 1

Vzhľadom na povinnosť transponovať legislatívu do národnej legislatívy sa upravuje definícia územia Európskej únie v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES.

K bodom 2, 4, 58 a 70

Legislatívno-technická úprava upresňujúca znenie poznámok pod čiarou k odkazom 2aa, 2ab, 2ac, 14a, 19b a 19c.

K bodu 3

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2020/262“) sa ustanovuje definícia nových daňových subjektov, ktoré budú oprávnené prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

K bodom 5 a 51

Navrhovanou úpravou sa upravuje špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálna sadzba dane na cigarety, sadzba dane na cigary a cigarky, sadzba dane na tabak a sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, a to s účinnosťou od 1. februára 2023.

K bodom 6, 12, 18 a 19

Navrhovaná úprava a z nej vyplývajúce legislatívno-technické úpravy súvisiacich ustanovení umožnia po zmene sadzby dane predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať spotrebiteľské balenia cigár, cigariek s krycím listom výlučne z prírodného tabaku, označené kontrolnou známkou a uvedené do daňového voľného obehu, do vypredania zásob.

K bodu 7

Navrhovanou úpravou sa transponuje zo smernice Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie (ďalej len „smernica Rady (EÚ) 2019/2235“) oslobodenie od dane pre tabakové výrobky, ktoré boli prepravené na daňové územie v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Zároveň sa stanovuje, že preprava týchto tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa ustanovenia § 22 ods. 11 zákona.

22

K bodom 8 až 11

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje vypustiť ustanovenia týkajúce sa úpravy pre prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (zavedené novelizačným čl. II zákona 92/2019 Z. z.).

K bodu 13

Spresnením znenia ustanovenia sa pre označovanie spotrebiteľských balení cigariet, ktorých kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia je menší než kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ustanovuje výnimka z povinnosti nalepiť kontrolnú známku na spotrebiteľské balenie cigariet na časť určenú na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet.

K bodom 14 až 16

Znenie ustanovení sa navrhuje spresniť tak, aby sa povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou nevzťahovala aj na spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte; dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu; určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.

K bodu 17

V súvislosti s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2019/2235 sa v novelizovanom ustanovení dopĺňa výnimka z povinnosti označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou pre spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prijaté ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

K bodu 20

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje vypustiť osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou u cigariet predávaných v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru; taktiež cigariet dodávaných na paluby lietadiel, určených výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu a tiež cigariet predávaných v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom.

K bodom 21 až 24

V rámci ustanovení upravujúcich evidenciu dovozcov tabakových výrobkov sa navrhuje zadefinovať pre účely zákona č. 106/2004 Z. z. pojem „identifikačné údaje“. Ďalej sa navrhuje doplniť tieto ustanovenia o povinnosť predložiť colnému úradu zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb so žiadateľom, a to aj v záujme zosúladenia požiadaviek a podmienok v obdobných ustanoveniach právnych predpisov upravujúcich spotrebné dane. Zároveň sa primerane legislatívno-technicky upravujú súvisiace ustanovenia.

23

K bodu 25

Za účelom zníženia administratívnej záťaže subjektu sa navrhuje vypustiť z oznamovacej povinnosti oznamovanie údajov a skutočností, ktoré colný úrad vie získať z informačných systémov v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. Zároveň za účelom získania potrebných údajov sa navrhuje doplniť oznamovaciu povinnosť v prípade zmeny v požiadavkách a podmienkach doplnených v bodoch 20 a 21 návrhu zákona a zmeny údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa znenia v súčasnosti platného § 9a odseku 3 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.

K bodu 26

Legislatívno-technická úprava v záujme zosúladenia predmetných ustanovení so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) a upresňujúca znenie poznámky pod čiarou k odkazu 14c.

K bodu 27

Ustanovenie sa navrhuje doplniť tak, aby pri výpočte najviac prípustného počtu nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie stanovilo výsledný počet vyjadrený celým číslom zaokrúhleným smerom nadol, keďže matematické zaokrúhľovanie smerom nahor by viedlo k prekračovaniu povoleného zákonného limitu vyjadreného percentuálne.

K bodom 28 a 30

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2019/2235 sa upresňuje vznik daňovej povinnosti pri prijatí tabakových výrobkov ozbrojenými silami iných členských štátov a ich civilnými zamestnancami na použitie pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane. Zároveň sa stanovuje platiteľ dane.

K bodom 29 a 31

Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby stanovilo vznik daňovej povinnosti každého tabakového výrobku uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu a následne prijatého na daňovom území na podnikateľské účely, na deň jeho prijatia. Súčasne sa stanovuje vznik daňovej povinnosti ak nie je známy deň prepravenia tohto tabakového výrobku na daňové územie na podnikateľské účely. Tiež sa primerane stanovuje platiteľ dane.

K bodu 32

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením ustanovení týkajúcich sa úpravy pre prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.

K bodu 33

Pri platiteľovi, ktorý ako prvý na daňovom území v držbe prepravený tabakový výrobok uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorý takýto tabakový výrobok ako prvý použil, ak nie je známy

24

deň prepravenia tohto tabakového výrobku na daňové územie a tento platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, sa tomuto platiteľovi dane navrhovanou úpravou stanovuje povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň Colnému úradu Bratislava, a to podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakového výrobku.

K bodu 34

V súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 sa navrhuje, že pri dodaní tabakového výrobku v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, ktorý bol odoslaný z daňového územia schváleným odosielateľom sa správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí považuje za dostatočný dôkaz, že schválený odosielateľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane colným úradom.

K bodu 35

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizujú doklady potvrdzujúce ukončenie vývozu tabakových výrobkov.

K bodu 36

Navrhovaná úprava jednoznačnejšie definuje, ktoré tabakové výrobky na účely zákona považované za preukázateľne zdanené tabakové výrobky.

K bodu 37

Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa ustanovenie o vrátení dane platiteľovi dane, ak zaplatil daň a túto nesprávne vypočítal platiteľ dane alebo colný úrad, ktoré je upravené v Daňovom poriadku.

K bodu 38

Ustanovenie sa navrhuje z dôvodu jeho neaktuálnosti vypustiť.

K bodu 39

Legislatívno-technická úprava spresňujúca v povolení na prevádzkovanie daňového skladu vydanom colným úradom vymedzenie činností, ktoré žiadateľ žiadal v pozastavení dane vykonávať, a to v závislosti od toho, či žiadateľ žiada o prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu alebo sklad.

K bodom 40 a 41

Predmetné ustanovenia sa navrhuje upresniť tak, aby bol colný úrad o daných skutočnostiach informovaný skôr než nastanú.

K bodu 42

Zmenou definície preukázateľne zdanených tabakových výrobkov v § 14 ods. 3 je potrebné zaviesť legislatívnu skratku pre pojem „banka“.

K bodom 43, 48, 50 a 69

Vzhľadom na elektronizáciu povolení vydávaných colným úradom v zmysle zákona doposiaľ v papierovej podobe sa navrhuje upraviť predmetné ustanovenia tak, aby daňové subjekty nemali povinnosť preukazovať sa povolením (povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie odosielať tovar v pozastavení dane, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku) colnému úradu pri dovoze tovaru, resp. dodávateľovi tovaru, a to s cieľom vydávať predmetné povolenia v elektronickej podobe. Uvedený návrh zmeny vychádza z princípov zákona

25

č. 305/2013 Z. z., v zmysle ktorého vykonávajú colné úrady výkon verejnej moci elektronicky. V súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru alebo sa nimi musia preukazovať dodávateľovi tovaru.

K bodom 44 až 47 a bodu 49

Na základe doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje spresniť a doplniť ustanovenia upravujúce obchodovanie s tabakovou surovinou, podmienky vrátenia dane z tabakovej suroviny a postup colného úradu pri odňatí a zániku povolenia a vyradení z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Zároveň sa legislatívno-technicky upravuje povinnosť držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou oznámiť colnému úradu zmenu skutočností a údajov evidovaných colným úradom v súvislosti s povolením na obchodovanie s tabakovou surovinou.

Tiež sa navrhovanou úpravou ruší povinnosť dovozcu, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu, povolením na prevádzkovanie daňového skladu. Cieľom navrhovanej úpravy je nahradiť doterajšie povolenia vydávané colným úradom v listinnej forme, keďže v súčasnosti je listinné vydávanie niektorých povolení vynútené aj skutočnosťou, že sa nimi daňové subjekty musia preukazovať colnému úradu pri dovoze tovaru.

K bodom 52 až 57

Legislatívno-technické úpravy dopĺňajúce a spresňujúce osobitnú úpravu pre bezdymový tabakový výrobok, vychádzajúce z doterajších zistení a poznatkov z aplikačnej praxe.

K bodu 59

Legislatívno-technická úprava spresňujúca znenie ustanovení upravujúcich postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území v nadväznosti na znenie ustanovení upravujúcich postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie.

K bodu 60

Navrhovanou úpravou sa spresňuje situácia, kedy daňovému subjektu vzniká povinnosť na mieste určenia pred prijatím dodaných tabakových výrobkov oznámiť prostredníctvom elektronického systému colnému úradu, že tabakové výrobky boli dopravené na miesto určenia a od tohto momentu počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.

K bodom 61 až 63

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2019/2235 dopĺňajúce a spresňujúce ustanovenia upravujúce prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie, ak tieto tabakové výrobky prepravované ozbrojenými silami členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

K bodom 64 a 79

Ustanovenia sa navrhujú upresniť s cieľom zosúladiť požiadavky na oznamovanie jednotlivých zmien údajov a skutočností colnému úradu.

26

K bodom 65 až 68

Spresnenie znenia ustanovení upravujúcich podmienky postupu pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme sa navrhuje s cieľom zosúladiť tieto podmienky aktuálnej platnej právnej úpravy s novými budúcimi podmienkami postupu pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme, navrhovanými v bode 74 návrhu zákona, ktoré sú transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262.

K bodom 71 až 74

Navrhované úpravy v súlade so smernicou Rady (EÚ) 2020/262 v porovnaní s doteraz platnou právnou úpravou zásadne menia postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na daňovom území tak, že sa papierové (tlačené) trojdielne sprievodné dokumenty nahrádzajú elektronickým systémom vyhotovovania zjednodušeného sprievodného administratívneho dokumentu, jeho zasielania colnému úradu, prideľovania jedinečného zjednodušeného administratívneho referenčného kódu colným úradom, informovania colného úradu odosielateľa, ako i colného úradu príjemcu o preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, a to od jej začatia po ukončenie a potvrdenie príjmu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému vyhotovovania správ o prijatí príjemcom tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu.

Odosielateľ tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, ktorým je schválený odosielateľ, bude povinný vyhotoviť návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa. Colný úrad odosielateľa overí údaje v zjednodušenom elektronickom dokumente a pridelí mu zjednodušený referenčný kód, ktorý oznámi odosielateľovi. Colný úrad odosielateľa je povinný po oznámení referenčného kódu odosielateľovi odoslať elektronický dokument správcovi dane v inom členskom štáte alebo colnému úradu príjemcu na daňovom území, ktorým je schválený príjemca, distribútor tabakových výrobkov, predajca tabakových výrobkov alebo konečný spotrebiteľ tabakových výrobkov na podnikateľské účely. Colný úrad príjemcu na daňovom území je povinný odoslať zjednodušený elektronický dokument príjemcovi.

Príjemca je povinný najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia tabakových výrobkov elektronicky vyhotoviť správu o prijatí a túto prostredníctvom elektronického systému zaslať colnému úradu príjemcu. Colný úrad príjemcu je povinný elektronicky overiť údaje v správe o prijatí a ak tieto údaje správne, potvrdiť príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí a zároveň odoslať potvrdenú správu o prijatí colnému úradu odosielateľa na daňovom území alebo správcovi dane iného členského štátu. Colný úrad odosielateľa, ktorý obdržal správu o prijatí od colného úradu príjemcu alebo od správcu dane v inom členskom štáte, je povinný odoslať správu o prijatí odosielateľovi.

Zároveň sa navrhuje postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.

Tiež sa stanovujú podmienky na registráciu schváleného odosielateľa a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely, podmienky na registráciu schváleného príjemcu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely a postup pri zmene, odňatí a zániku týchto povolení.

K bodom 75, 76, 80 a 81

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s transpozíciou smernice Rady (EÚ) 2020/262.

27

K bodu 77

Navrhované spresnenie ustanovenia zosúlaďuje podmienky definovania termínu „daňovej spoľahlivosti“ v právnych predpisoch upravujúcich spotrebné dane.

K bodu 78

Legislatívno-technické úpravy súvisiace so spresnením náležitostí žiadosti o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

K bodom 82 až 86

Podľa platného znenia zákona č. 106/2004 Z. z., od dane oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy („zahraničný zástupca"), pričom je zadefinované len maximálne množstvo cigariet, ktoré môže zahraničný zástupca nakúpiť za kalendárny rok.

Vzhľadom na to, že zákon č. 106/2004 Z. z. neuvádza ročné limity nákupu pre ostatné tabakové výrobky (cigary, cigarky, tabak, bezdymové tabakové výrobky), na základe ktorých by bolo možné odpisovať množstvo nakúpených vyššie uvedených tabakových výrobkov, sa navrhuje zaviesť limity na nákup tabakových výrobkov iných ako cigarety pre zahraničných zástupcov.

Navrhuje sa predmetné ustanovenia doplniť tak, aby sa oslobodenie od dane u zahraničného zástupcu v závislosti od jeho postavenia mohlo uplatniť na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že v jednom kalendárnom roku súhrnný percentuálny podiel povolených množstiev jednotlivých tabakových výrobkov nepresiahne 100 % celkového povoleného množstva tabakových výrobkov.

K bodom 87 a 88

Navrhované ustanovenia dopĺňajú vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom vyplývajúce z transpozičných ustanovení obsiahnutých v návrhu zákona.

K bodom 89 až 95

V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami je potrebné upraviť správne delikty, priestupky a pokuty ukladané colným úradom.

K bodom 96 až 100

Legislatívno-technické úpravy spoločných, prechodných a záverečných ustanovení vyplývajúce z návrhu zákona.

K bodu 101

V nadväznosti na vykonané úpravy sa legislatívno-technicky upravujú prechodné ustanovenia. Súčasne sa navrhuje upraviť sadzbu dane na tabak, špecifickú časť kombinovanej sadzby dane na cigarety, minimálnu sadzbu dane na cigarety a sadzbu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku platnú v období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 a následne v období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023. Zároveň sa stanovujú znaky pre príslušnú sadzbu dane a upravujú sa lehoty na predaj zdanených tabakových výrobkov pri zmene sadzby dane.

28

K bodu 102

V súvislosti s transpozíciou smerníc Rady (EÚ) 2019/475, 2019/2235 a 2020/262 je potrebné upraviť prílohu č. 1 novelizovaného zákona.

K bodu 103

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s vypustením skratky pre Európsku úniu.

K článku II

Navrhuje sa ustanoviť účinnosť zákona dňom 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 63 a § 44ac v bode 101, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2022, čl. I bodov 5 a 51, ktoré nadobudnú účinnosť 1. februára 2023 a čl. I bodov 29, 31, 33, 34, 71 76, 80, 81, 87, 88, 90, § 41 ods. 1 písm. z) v bode 92, bodov 94 a 99 a § 44ae v bode 101, ktoré nadobudnú účinnosť 13. februára 2023.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.

Igor Matovič v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Eduard Heger v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore