Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 03.04.1992
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Vojenská služba, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD11DS6EUPPČL1

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 124/1992 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 457/2022

Legislatívny proces k zákonu 457/2022§ 1
Úvodné ustanovenie


Vojenská polícia je policajnou službou, ktorá v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy policajnej ochrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek1) podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ministerstva alebo ozbrojených síl vysielajúceho štátu plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vojenských obvodov, vojenského materiálu, ako aj majetku štátu v správe alebo v užívaní rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo, (ďalej len „vojenský objekt”), v priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie. Vojenským policajtom môže byť iba profesionálny vojak.
zobraziť paragraf
§ 3
Úlohy Vojenskej polície

(1)
Vojenská polícia plní tieto úlohy:
a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
d)
koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu,2a) odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje,2b) prejednáva priestupky v blokovom konaní podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,2ba)
e)
pátra po osobách uvedených v § 2, veciach a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
f)
podieľa sa na ochrane vojenských objektov, vojenských konvojov, vojenských transportov, zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť
1.
prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ministerstva a štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo (ďalej len „vojenské vozidlá“),
2.
premávky vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel,2c)
i)
riadi premávku vojenských vozidiel, vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister,
n)
podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov,
o)
ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,2d)
p)
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.
(2)
Vojenská polícia plní ďalšie úlohy, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2bb)
(3)
Pri plnení úloh Vojenská polícia používa technické prostriedky, vozidlá s právom prednostnej jazdy, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov, ktoré stanoví minister.
zobraziť paragraf
§ 20d
Oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla


Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany vojenského objektu, vojenského konvoja a vojenského transportu oprávnený prerušiť činnosť bezpilotného lietadla3g) na mieste, kde je to zakázané [§ 37c ods. 1 písm. b)].
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 20e
Spoločné ustanovenie k oprávneniam vojenského policajta


Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku vojenského policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa § 11 až 20d a oprávnení podľa osobitných predpisov.4)
zobraziť paragraf
§ 22
Donucovacie prostriedky

(1)
Donucovacími prostriedkami sú:
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
spútavací opasok,
d)
putá,
e)
služobný pes,
f)
technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
g)
zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla,
h)
technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla,
i)
zásahová výbuška,
j)
úder strelnou zbraňou,
k)
hrozba namierenou strelnou zbraňou,
l)
varovný výstrel do vzduchu,
m)
použitie špeciálneho streliva,
n)
zbraň.
(2)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, že je sám napadnutý alebo ak je zjavne a bezprostredne ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti. Na účel prerušenia činnosti bezpilotného lietadla (§ 20d) môže vojenský policajt upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať, alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať.
(3)
Použitím donucovacieho prostriedku sa má dosiahnuť účel sledovaný služobným zákrokom; pritom sa použije iba taký donucovací prostriedok, ktorý je nevyhnutne potrebný na prekonanie odporu osoby, ktorá sa dopúšťa protiprávneho konania. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil zjavne neprimeranú ujmu. O použití donucovacieho prostriedku prerušenia činnosti bezpilotného lietadla rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané zakázanej činnosti. Vojenský policajt upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti bezpilotného lietadla mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(4)
Vojenský policajt môže použiť donucovacie prostriedky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) a i) až n) voči všetkým osobám, ak je sám týmito osobami napadnutý alebo ak ohrozujú život alebo zdravie inej osoby.
(5)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane.
zobraziť paragraf
§ 32
Použitie zbrane

(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane5a) a krajnej núdzi,5b)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu vojenského policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený vojenský objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
g)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h)
ak nemožno inak zadržať vojenské vozidlo alebo motorové vozidlo vedené vojakom alebo osobou, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb alebo iný dôležitý záujem uvedený v tomto zákone a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitných predpisov2c) nezastaví,
i)
ak nemožno inak prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je taká činnosť zakázaná.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 22 ods. 1 písm. n) sa rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je vojenský policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať a ide o použitie zbrane podľa odseku 1 písm. i).
(4)
Pri použití zbrane je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
zobraziť paragraf
§ 37c
Zákaz vstupovať do chráneného vojenského objektu a zákaz činnosti bezpilotného lietadla

(1)
V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje
a)
vstupovať bez povolenia do chráneného vojenského objektu, ktorý chráni Vojenská polícia alebo dozorná služba, alebo strážna služba ozbrojených síl Slovenskej republiky,7e)
b)
činnosť bezpilotného lietadla
1.
vo vojenských objektoch, ktoré sú označené zákazom fotografovania,7f) do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu,7fa)
2.
v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na príslušníkov Vojenského spravodajstva pri plnení služobných úloh alebo povinností.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.
(4)
Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa odseku 3 zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 37d
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz
a)
používať označenie „VOJENSKÁ POLÍCIA“, „VP“, „MP“ alebo medzinárodné označenie podľa § 9 ods. 2 písm. e) (§ 37b ods. 1),
b)
používať vojenskú rovnošatu s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“, služobný preukaz, služobný odznak alebo preukaz, alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom alebo so služobným odznakom (§ 37b ods. 2),
c)
vstupovať do chráneného vojenského objektu [§ 37c ods. 1 písm. a)],
d)
činnosti bezpilotného lietadla vo vojenskom objekte do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice určenej časti vzdušného priestoru, v ktorom bolo z obranných a bezpečnostných dôvodov obmedzené vykonávanie letov civilných lietadiel [§ 37c ods. 1 písm. b) prvý bod],
e)
činnosti bezpilotného lietadla v priestore nad vojenským konvojom a vojenským transportom do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle ministerstva obrany [§ 37c ods. 1 písm. b) druhý bod].
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur. V blokovom konaní možno za priestupky podľa odseku 1 uložiť pokutu do 300 eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 objasňuje Vojenská polícia.
(4)
Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7g)
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 4 ods. 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 455/2004 Z. z.
2)
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 10 ods. 8 Trestného poriadku.
2aa)
§ 17b zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 98/2019 Z. z.
2b)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2ba)
§ 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.§ 17b zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 98/2019 Z. z.
2bb)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. v znení oznámenia č. 370/2001 Z. z.). Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
2c)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
2e)
§ 206 ods. 1 a § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z.
2f)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2g)
§ 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2h)
§ 137 Trestného zákona.
2i)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2j)
§ 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
2k)
§ 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
2l)
§ 742 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2m)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2n)
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2o)
§ 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2p)
§ 2 písm. n) a § 34 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 122 ods. 3 Trestného zákona.
3a)
§ 58 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3aa)
§ 70 a 72 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3c)
§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
3d)
§ 6 a 7 zákona č. 281/2015 Z. z.
3e)
Tretia časť zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
3f)
Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3g)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018) v platnom znení.
4)
Napríklad § 69 ods. 2, § 70 ods. 8, § 72 ods. 12 a 13 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
5a)
§ 25 Trestného zákona.
5b)
§ 24 Trestného zákona.
5c)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
5d)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5e)
§ 132 zákona č. 281/2015 Z. z.
5f)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
5h)
§ 56 zákona č. 18/2018 Z. z.
5i)
§ 22 a 23 Trestného zákona.
5j)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze-
5k)
Trestný poriadok. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 209 až 215 zákona č. 281/2015 Z. z.
7a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7aa)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 12 ods. 1 až 7 a 10 zákona č. 321/2002 Z. z.
7c)
§ 77, 78 a 81 zákona č. 281/2015 Z. z.
7d)
§ 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.
7e)
§ 14 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7f)
§ 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
7fa)
Čl. 2 ods. 2 písm. c) a čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24. 12. 2005).
7g)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 5 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore