Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.02.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 20.12.2008
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Štátne orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Obchod a podnikanie, Colné právo, Účtovníctvo, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUDDS10EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 583/2008 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 458/2022

Legislatívny proces k zákonu 458/2022§ 5
Vláda

(1)
Vláda
a)
prijíma koncepčné a koordinačné opatrenia v oblasti prevencie kriminality,
b)
schvaľuje stratégiu prevencie kriminality ako základný programový dokument, v ktorom určuje na príslušné obdobie ciele, priority a úlohy v oblasti prevencie kriminality a spôsoby ich uskutočňovania,
c)
schvaľuje hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality.
(2)
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) je poradný, iniciatívny, koordinačný a odborný orgán vlády pre oblasť prevencie kriminality. Predsedom rady je minister vnútra Slovenskej republiky a podpredsedom rady je minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalších členov rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Rada v oblasti prevencie kriminality najmä
a)
predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie kriminality,
b)
predkladá vláde na schválenie hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
koordinuje činnosť krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality na okresných úradoch v sídlach krajov,
d)
zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) výzvy na predkladanie projektov, schvaľuje projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie; pritom prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality,
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami.
(4)
Rada je kontaktným miestom v rámci Európskej siete na prevenciu kriminality.1)
(5)
Členstvo v rade je čestné.
(6)
Podrobnosti o zložení rady a o jej úlohách a činnosti upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje vláda.
(7)
Činnosť rady organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo vnútra.
zobraziť paragraf
§ 7

(1)
Ministerstvo vnútra okrem pôsobnosti podľa § 6
a)
spracúva údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku 2, ktoré získava od fyzických osôb, orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, iných právnických osôb, príslušných orgánov iných štátov, najmä z členských štátov Európskej únie a od medzinárodných organizácií,
b)
zameriava sa na získavanie údajov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi,
c)
vykonáva typológiu páchateľov a obetí kriminality,
d)
poskytuje údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti orgánom verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, iným právnickým osobám, príslušným orgánom iných štátov, najmä z členských štátov Európskej únie, a medzinárodným organizáciám, a to na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na ktorý sa majú tieto údaje poskytnúť,
e)
poskytuje orgánom verejnej moci osobné údaje podľa odseku 2, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov,
f)
zriaďuje informačné kancelárie podľa § 7a na účel zlepšenia ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
(2)
Ministerstvo vnútra na účel prevencie kriminality spracúva a poskytuje v súlade s osobitnými predpismi1a) osobné údaje o páchateľoch a obetiach kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, adresa pobytu, vzdelanie, národnosť a štátna príslušnosť.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 7a
Informačné kancelárie

(1)
Ministerstvo vnútra zriaďuje informačné kancelárie spravidla so sídlom v okresnom úrade v sídle kraja.
(2)
Informačná kancelária podľa základných zásad ochrany a podpory obetí ustanovených osobitným predpisom1b) najmä
a)
poskytuje obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti informácie v rozsahu práva na informácie ustanoveného osobitným predpisom,1c)
b)
sprostredkúva obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti odbornú pomoc.1d)
(3)
Informačná kancelária na účely prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti ďalej
a)
spolupracuje a vymieňa si informácie s intervenčnými centrami, so subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti,1e) s poskytovateľmi sociálnych služieb a s orgánmi verejnej moci,
b)
realizuje aktivity napomáhajúce osvetovej činnosti na ochranu obetí kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 18

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4).
1a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 3 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2021 Z. z.
1c)
§ 4 ods. 5 zákona č. 274/2017 Z. z.
1d)
§ 5 až 7 a § 28a zákona č. 274/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1e)
Napríklad zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 zákona č. 274/2017 Z. z. v znení zákona č. 217/2021 Z. z.
2)
Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
2a)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
3)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
3a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
4)
§ 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
4a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore