Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 9/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 9/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 71 ods. 2 písm. d) sa za slovom „hier“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne“.
2.
V § 71 ods. 2 písm. f) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
3.
V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vo výške 27 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne.“.

4.
V § 71 ods. 3 písm. e) a g) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
5.
V § 71 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
6.
V § 71 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
7.
V § 72 ods. 2 sa slová „ods. 2 písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. d) až g)“.
8.
Za § 100a sa vkladá § 100b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023
Ustanovenia § 71 ods. 2 písm. d), f) a g), ods. 3 písm. e) a g), ods. 4 písm. a) a b), ods. 5 písm. a) a b) a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 1. februára 2023 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac február 2023. Mesačné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za mesiac január 2023 sa vykoná podľa predpisu účinného do 31. januára 2023.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore