Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 13.02.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 13.02.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lekárne, liečivá, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD6DS24EUPP5ČL0

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 13.02.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 13.02.2023 na základe 396/2020

Legislatívny proces k zákonu 396/2020§ 10
Vznik daňovej povinnosti

(1)
Daňová povinnosť, ak § 22, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64, 65a alebo § 66 neustanovuje inak, vzniká uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daňovom sklade,
c)
prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
1.
v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,
f)
vyňatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane, okrem prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije užívateľský podnik na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f), alebo ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,
c)
prijatia alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely na daňovom území,
d)
prepravenia alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely alebo dňom použitia alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tohto alkoholického nápoja na daňové územie na podnikateľské účely a daňová povinnosť nevznikla podľa písmena c).
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
zobraziť paragraf
§ 11
Osoba povinná platiť daň

(1)
Ak sa podľa § 22, 28 až 31, 49, 63, 64, 65a alebo § 66 neustanovuje inak, osoba povinná platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala alkoholický nápoj osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k použitiu alkoholického nápoja pre vlastnú spotrebu,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala alkoholický nápoj prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na takýto alkoholický nápoj zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe alkoholický nápoj a bol u nej zistený chýbajúci alkoholický nápoj
1.
v pozastavení dane okrem množstva alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodený od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia; ak bola na alkoholický nápoj oslobodený od dane zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
f)
ktorá vyňala alkoholický nápoj z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila alkoholický nápoj mimo pozastavenia dane okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 32 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali alkoholický nápoj na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f), alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali alkoholický nápoj na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila alkoholický nápoj oslobodený od dane na iný ako určený účel,
c)
je schváleným príjemcom a prijala alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely na daňovom území,
d)
nie je osobou podľa písmena c) a má ako prvá na daňovom území v držbe prepravený alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorá takýto alkoholický nápoj ako prvá použila, ak nie je známy deň prepravenia tohto alkoholického nápoja na daňové územie.
zobraziť paragraf
§ 12
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane

(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak sa v odsekoch 3 a 4, § 9, 15, 19, 22, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64, 65a alebo § 66 neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným podľa osobitného predpisu26) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak sa v odsekoch 2, 4 a 7, § 9, 15, 19, 22, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak. Platiteľ dane podľa § 11 ods. 2 písm. d), ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, je povinný podať Colnému úradu Bratislava daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia alkoholického nápoja.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo alkoholického nápoja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.
(8)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
zobraziť paragraf
§ 13
Vrátenie dane

(1)
Daň z alkoholického nápoja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takýto alkoholický nápoj alebo má alkoholický nápoj zdanený podľa tohto zákona okrem alkoholického nápoja, ktorým je lieh v spotrebiteľskom balení liehu (ďalej len „spotrebiteľské balenie“),
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal takýto alkoholický nápoj na účely oslobodené od dane, alebo má alkoholický nápoj zdanený podľa tohto zákona, a použitie takéhoto alkoholického nápoja má uvedené v odbernom poukaze,
c)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ktorou ho sám označil a ktoré obsahuje lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, a ak priloží k daňovému priznaniu podľa § 12 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu úradný záznam27) o zničení týchto kontrolných známok,
d)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi alkoholického nápoja, ktorým je lieh, ak prevzal alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorý je preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu a tento lieh bol zničený pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu priloží úradný záznam27) o zničení tohto liehu a úradný záznam27) o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou,
e)
osobe, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 9 ods. 16 a § 15 ods. 11 písm. a), ak daň zaplatila a ak bol tento alkoholický nápoj, ktorým je lieh, zničený podľa § 55 ods. 2.
(2)
Daň z preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania takýto alkoholický nápoj
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
2.
úradný záznam27) o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ak je správca dane oprávnený podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vyhotoviť takýto úradný záznam27) alebo doklad preukazujúci, že spotrebiteľské balenie bolo podľa právnych predpisov príslušného členského štátu označené na daňové účely,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup alkoholického nápoja z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave alkoholického nápoja.
(3)
Daň možno vrátiť prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý použil preukázateľne
a)
zdanený lieh alebo víno na výrobu medziproduktu, ak takýto medziprodukt bol dodaný mimo daňového územia alebo ak bol dodaný na účely oslobodené od dane podľa § 60 ods. 1,
b)
zdanené pivo, víno alebo medziprodukt na výrobu liehu, ak takýto lieh bol dodaný mimo daňového územia alebo ak bol dodaný na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1.
(4)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 6. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 6 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží colnému úradu k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu28) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
(6)
Preukázateľne zdaneným alkoholickým nápojom na účely tohto zákona je alkoholický nápoj, ak platba dane z tohto alkoholického nápoja bola vykonaná podľa osobitného predpisu28a) alebo započítaná s vrátením dane a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene alkoholického nápoja, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
zobraziť paragraf
§ 26
Schválený odosielateľ

(1)
Schváleným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely“). Schváleným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v príslušnom členskom štáte na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom na daňovom území, je povinná požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja odosielaného v daňovom voľnom obehu v príslušnej meracej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely sa použije § 19 primerane.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 26a
Schválený príjemca

(1)
Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely“). Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja prijímaného v daňovom voľnom obehu v príslušnej meracej jednotke,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak chce prijímať lieh v spotrebiteľskom balení,
d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom, ak chce prijímať lieh v spotrebiteľskom balení.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Ak chce žiadateľ podľa odseku 1 prijímať lieh v spotrebiteľskom balení, musí spĺňať aj podmienky podľa § 52 ods. 3.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a pri žiadateľovi podľa odseku 4 splnenie podmienok podľa § 52 ods. 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely sa použije § 19 primerane; to neplatí na zmenu údajov pre schváleného príjemcu spotrebiteľského balenia podľa odseku 9.
(7)
Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území.
(8)
Schválený príjemca alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely je povinný pred každým prijatím tohto alkoholického nápoja
a)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo prijímaného alkoholického nápoja; na zábezpeku na daň sa použije § 16 primerane,
b)
postupovať podľa § 53, ak prijíma lieh v spotrebiteľskom balení,
c)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde sa skladuje a označuje spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou.
(9)
Schválený príjemca spotrebiteľského balenia je povinný oznámiť colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 2 písm. c) do 15 dní odo dňa ich vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, a podľa odseku 3 do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 8 písm. c) je schválený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní pred prijatím neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z iného členského štátu.
(10)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň, pričom § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(11)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť schválenému príjemcovi.
zobraziť paragraf
§ 27
Postup pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely

(1)
Alkoholickým nápojom určeným na podnikateľské účely sa na účely tohto zákona rozumie alkoholický nápoj dodaný na iné účely ako na súkromné účely podľa § 28 ods. 1 alebo v rámci zásielkového obchodu podľa § 29 ods. 1. Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu je možné prepravovať na podnikateľské účely od
a)
schváleného odosielateľa na daňovom území schválenému príjemcovi v inom členskom štáte,
b)
schváleného odosielateľa v inom členskom štáte schválenému príjemcovi na daňovom území,
c)
schváleného odosielateľa na daňovom území cez územie iného členského štátu schválenému príjemcovi na daňovom území.
(2)
Prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely je možné uskutočniť len na základe elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,37) (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“), ak § 27a neustanovuje inak. Návrh zjednodušeného elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému36) musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,38) ak sa schválený odosielateľ s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Pred začatím prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely schválený odosielateľ vyhotoví návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu schváleného odosielateľa. Colný úrad schváleného odosielateľa elektronicky overí údaje v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód (ďalej len „zjednodušený referenčný kód“) a zároveň zašle zjednodušený elektronický dokument s prideleným zjednodušeným referenčným kódom schválenému odosielateľovi a správcovi dane členského štátu schváleného príjemcu. Ak údaje uvedené v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad schváleného odosielateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informuje schváleného odosielateľa návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu. Prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely je možné začať až po pridelení zjednodušeného referenčného kódu, ak § 27a neustanovuje inak. Alkoholický nápoj prepravovaný v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci zjednodušený referenčný kód.
(4)
Schválený odosielateľ môže zrušiť prostredníctvom elektronického systému36) zjednodušený elektronický dokument, ak sa nezačala preprava alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely. Preprava alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely sa začína, keď alkoholický nápoj opustí sklad schváleného odosielateľa alebo miesto odoslania na daňovom území, ktoré schválený odosielateľ oznámil colnému úradu.
(5)
Počas prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely môže schválený odosielateľ prostredníctvom elektronického systému36) zmeniť miesto prijatia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo schváleného príjemcu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37)
(6)
Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravuje podľa odseku 1 písm. b), colný úrad schváleného príjemcu je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu schváleného odosielateľa zaslať schválenému príjemcovi.
(7)
Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na podnikateľské účely prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely, schválený odosielateľ je povinný vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument a postupovať podľa odseku 3. Schválený príjemca, ktorý chce tento alkoholický nápoj prijať, je povinný oznámiť údaje podľa § 26a ods. 8 a postupovať podľa odseku 8.
(8)
Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, schválený príjemca je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto alkoholického nápoja predložiť colnému úradu schváleného príjemcu správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,38) ak sa schválený príjemca s colným úradom nedohodne inak. Colný úrad schváleného príjemcu elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí schválenému príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad schváleného príjemcu po jej zaevidovaní bezodkladne zašle schválenému odosielateľovi a colnému úradu schváleného odosielateľa. Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad schváleného príjemcu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje schváleného odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovaný do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely sa považuje za alkoholický nápoj dodaný na podnikateľské účely dňom prijatia tohto alkoholického nápoja schváleným príjemcom, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným elektronickým dokumentom.
(10)
Ak pri preprave alkoholického nápoja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu alkoholického nápoja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave alkoholického nápoja na podnikateľské účely k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa § 26a ods. 8 písm. a) vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja.
(11)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému36) uložiť schválenému príjemcovi po začatí prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely povinnosť bezodkladne po dopravení alkoholického nápoja na miesto prijatia oznámiť dopravenie alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému36) colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému36) alkoholický nápoj nevyložiť, neprečerpať alebo s týmto alkoholickým nápojom nenakladať.
(12)
Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodaný na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktorý nie je ponúkaný na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažuje za alkoholický nápoj určený na podnikateľské účely na daňovom území.
(13)
Za alkoholický nápoj, ktorým je lieh, uvedený do daňového voľného obehu sa považuje aj všeobecne denaturovaný lieh vyrobený na daňovom území alebo dopravený na daňové územie z územia iného členského štátu. Osoba, ktorá chce prepravovať všeobecne denaturovaný lieh na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná požiadať colný úrad o registráciu schváleného odosielateľa, vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj na podnikateľské účely a postupovať podľa odseku 3. Na prepravu všeobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
(14)
Ak odberateľ alkoholického nápoja, ktorým je oprávnený príjemca, chce alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaného alkoholického nápoja, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takýto alkoholický nápoj prepravovať len so zjednodušeným elektronickým dokumentom. Pri preprave reklamovaného alkoholického nápoja musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument a postupovať podľa odsekov 1 až 5. Povinnosť registrovať sa a požiadať o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 až 4 sa na neho nevzťahuje. Na zjednodušenom elektronickom dokumente alebo sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nachádza v spotrebiteľskom balení a prepravuje sa v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označený kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 13; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27a
Postup pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme

(1)
Ak je elektronický systém36) nedostupný, schválený odosielateľ je povinný
a)
oznámiť colnému úradu schváleného odosielateľa začatie prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely,
b)
vyhotoviť zjednodušený administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „zjednodušený dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako zjednodušený elektronický dokument vyhotovený podľa § 27.
(2)
Alkoholický nápoj prepravovaný v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely musí sprevádzať zjednodušený dokument vyhotovený schváleným odosielateľom. Schválený odosielateľ si ponechá kópiu zjednodušeného dokumentu a ďalšiu kópiu zjednodušeného dokumentu je povinný pred začatím prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa.
(3)
Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely elektronický systém36) nedostupný, schválený odosielateľ môže zmeniť miesto prijatia alkoholického nápoja alebo schváleného príjemcu, len ak oznámil colnému úradu schváleného odosielateľa informácie spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37) Schválený odosielateľ je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.
(4)
Ak sa preprava alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely ukončila so zjednodušeným dokumentom alebo ak je elektronický systém36) nedostupný v čase prijatia alkoholického nápoja prepravovaného v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely, schválený príjemca je povinný vyhotoviť písomnú správu o prijatí, ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 27 ods. 8. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme.36) Schválený príjemca je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu schváleného príjemcu, ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela správcovi dane členského štátu schváleného odosielateľa.
(5)
Ak nebola schváleným príjemcom vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu ako je nedostupnosť elektronického systému,36) je schválený príjemca povinný predložiť colnému úradu schváleného príjemcu iný dôkaz o ukončení prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 27 ods. 8. Ak colný úrad schváleného príjemcu uzná iný dôkaz o ukončení prepravy alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely, oznámi túto skutočnosť colnému úradu schváleného odosielateľa alebo správcovi dane členského štátu schváleného odosielateľa a ukončí prepravu alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely prostredníctvom elektronického systému.36)
(6)
Ak sa elektronický systém36) sprístupní, colný úrad, schválený odosielateľ a schválený príjemca sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 27; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto alkoholického nápoja ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.36) Schválený príjemca zjednodušený dokument vyhotovený podľa odseku 1 písm. b) zaeviduje vo svojom účtovníctve.
zobraziť paragraf
§ 28
Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely

(1)
Ak fyzická osoba nadobudla pre svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a sama ho prepraví na daňové územie, z takto nadobudnutého alkoholického nápoja nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použije alkoholický nápoj podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia alkoholického nápoja. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila alkoholický nápoj na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 27, sa prihliada na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby alkoholického nápoja a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
c)
doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
d)
obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, pričom množstvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ak ide o
1.
lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
2.
pivo, je najmenej 110 litrov,
3.
víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja),
4.
medziprodukt, je najmenej 20 litrov.
zobraziť paragraf
§ 29
Zásielkový obchod

(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie alkoholického nápoja osobou, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona,
c)
schváleným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území dodaním alkoholického nápoja na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia alkoholického nápoja odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja a množstvo alkoholického nápoja v príslušnej meracej jednotke19a), ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia alkoholického nápoja, podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane. Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania; v takom prípade platiteľ dane podá daňové priznanie a zaplatí daň 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 4 písm. a), c), e), g) a h).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod podľa osobitného predpisu,84) obchodný názov a množstvo dodávaného alkoholického nápoja. Prílohami k žiadosti sú
a)
doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti,
b)
plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom,
c)
vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) splnomocnenca pre zásielkový obchod alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 6,
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(8)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi). Na vrátenie dane sa použije § 13 primerane.
(9)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a)
nezabezpečoval dodávky alkoholického nápoja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky alkoholického nápoja, o to požiadal.
(10)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 7 písm. a) až c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 7 písm. d) je splnomocnenec pre zásielkový obchod povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo vydá nové povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod.
(11)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce v rámci podnikania odoslať alkoholický nápoj uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má alkoholický nápoj odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
(12)
Ak pri dodaní alkoholického nápoja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu alkoholického nápoja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 odosielateľovi (dodávateľovi) alkoholického nápoja vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja.
zobraziť paragraf
§ 30
Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode

(1)
Nezrovnalosťou pri preprave alkoholického nápoja podľa § 27 alebo § 27a alebo § 29 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava alkoholického nápoja alebo časť prepravy alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol alkoholický nápoj pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti platiteľovi dane do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte. Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno požiadať colný úrad o vrátenie dane.
(6)
Platiteľom dane je schválený príjemca, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 26a ods. 8 písm. a), alebo odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja alebo odosielateľovi (dodávateľovi) alkoholického nápoja, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je platiteľ dane povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
zobraziť paragraf
§ 38

(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
odoslaného alkoholického nápoja v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu alkoholického nápoja odoslaného do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
vydaného alkoholického nápoja.
(4)
Schválený odosielateľ je povinný viesť evidenciu alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území prepraveného do iného členského štátu na podnikateľské účely.
(5)
Schválený príjemca je povinný viesť evidenciu alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prijatého na podnikateľské účely.
(6)
Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 až 5 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
zobraziť paragraf
§ 40
Oslobodenie od dane

(1)
Lieh je oslobodený od dane, ak je určený na použitie
a)
denaturovaný octom na výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209, a to v množstve najviac 113 l a. na 1 000 l octu s obsahom 10 % kyseliny octovej; pri inom obsahu kyseliny octovej sa množstvo použitého liehu v l a. na 1 000 l octu prepočíta primerane,
b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu47) a na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,
c)
na výrobu aróm určených na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d)
na výrobu potravín, ak obsah alkoholu neprekročí množstvo 8,5 l a. na 100 kg výrobku pre čokoládové výrobky a množstvo 5 l a. na 100 kg výrobku pre ostatné potraviny okrem nápojov s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
e)
ako lieh osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov alebo na iný určený účel použitia v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa § 47 ods. 2,
f)
na vedecké účely, výskumné účely, analytické účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne nie je možné použiť osobitne denaturovaný lieh,
g)
vo výrobnom procese v množstve určenom výrobnou normou spotreby, ak konečný výrobok neobsahuje lieh; ak je konečným výrobkom ocot, množstvo použitého liehu v l a. na 1000 l octu nesmie byť viac ako je ustanovené v písmene a),
h)
na výrobu a prípravu výživových doplnkov,48) ktoré sú uvádzané do daňového voľného obehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,15 litra a nižším.
(2)
Od dane je oslobodený aj lieh
a)
všeobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,52) ak je prepravovaný so zjednodušeným elektronickým dokumentom,
b)
obsiahnutý vo výrobku,
1.
na ktorého výrobu bol alebo mohol byť použitý lieh oslobodený od dane podľa odseku 1 alebo lieh všeobecne denaturovaný, a to aj ak takýto výrobok bol dodaný z iného členského štátu alebo dovezený z tretieho štátu,
2.
ktorý vznikol ako vedľajší produkt alebo odpad pri výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je možné oddeliť všeobecne dostupnými metódami; prijímať, dovážať, dodávať alebo skladovať takýto výrobok možno na základe písomného súhlasu finančného riaditeľstva.
zobraziť paragraf
§ 51

(1)
Spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal64) naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.
(2)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka určená na označovanie spotrebiteľského balenia, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí finančné riaditeľstvo.
(3)
Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak sa v odseku 9 neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a schválený príjemca spotrebiteľského balenia (ďalej len „odberateľ kontrolných známok“).
(4)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca alebo schválený príjemca spotrebiteľského balenia, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, ak prijal spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, alebo ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia, ak dováža z územia tretieho štátu spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou, a to najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej osobe; ustanovenie § 10 ods. 1 písm. c) a h) a § 10 ods. 2 písm. c) a d) tým nie sú dotknuté.
(5)
Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 53 ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky, ochranné prvky a údaje, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10, ak sa tak dohodne finančné riaditeľstvo s tlačiarňou. Iný rozmer kontrolnej známky ako ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo so súhlasom tlačiarne na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok.
(6)
Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebiteľského balenia bola kontrolná známka pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia. Ak sa miesto na otvorenie spotrebiteľského balenia prekrýva priehľadnou ochrannou fóliou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou; v odôvodnených prípadoch môže finančné riaditeľstvo na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok povoliť nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté.
(7)
Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste vrátane skladových a účelových priestorov prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.
(8)
Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný okrem spotrebiteľského balenia podľa odseku 9.
(9)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na lieh, ktorý je
a)
vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)
tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení podľa odseku 1 na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely,
c)
oslobodený od dane podľa § 7, 8 alebo § 40,
d)
vyvážaný na územie tretieho štátu,
e)
prepravovaný do iného členského štátu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely podľa § 27 alebo § 27a,
f)
určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,
h)
dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
i)
určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,45)
j)
prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 28),
k)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 29),
l)
prijatý osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19)
m)
vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a,
n)
obsiahnutý vo výživovom doplnku,
o)
prijatý ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
(10)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia, jej rozmery a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Ak došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení, môže toto spotrebiteľské balenie označiť novou kontrolnou známkou len odberateľ kontrolných známok, ktorý ho uviedol do daňového voľného obehu alebo označil podľa odseku 4; ak osoba, ktorá uviedla spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu alebo označila podľa odseku 4, už nie je odberateľom kontrolných známok, môže označiť spotrebiteľské balenie iný odberateľ kontrolných známok novou kontrolnou známkou. Označiť spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu novou kontrolnou známkou môže odberateľ kontrolných známok len v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu. Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce odstrániť poškodenú kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, je povinný požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti.
(12)
Odberateľ kontrolných známok môže v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu označiť v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a)
došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľské balenie,
b)
colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a v rámci úradného zisťovania nebolo preukázané, že spotrebiteľské balenie bolo označené falzifikátom kontrolnej známky.
(13)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou podľa odseku 12 písm. a), je povinný požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti; ak chce spotrebiteľské balenie označiť novou kontrolnou známkou odberateľ kontrolných známok, ktorý toto spotrebiteľské balenie neuviedol do daňového voľného obehu, k žiadosti priloží svoj súhlas s označením spotrebiteľského balenia svojou kontrolnou známkou.
(14)
Ak osoba, ktorej colný úrad spotrebiteľské balenie zabezpečil a odstránil zo spotrebiteľského balenia kontrolnú známku a v rámci úradného zisťovania nebolo preukázané, že spotrebiteľské balenie bolo označené falzifikátom kontrolnej známky, chce, aby sa takéto spotrebiteľské balenie označilo novou kontrolnou známkou, je povinná požiadať colný úrad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) o súhlas colného úradu s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou a k žiadosti priloží aj súhlas odberateľa kontrolných známok s označením spotrebiteľského balenia jeho kontrolnou známkou. Spotrebiteľské balenie podľa prvej vety je možné vrátiť osobe až po udelení súhlasu colného úradu s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou.
(15)
Ak osoba podľa odseku 14 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) nepožiada colný úrad o súhlas s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou, colný úrad po uplynutí tejto lehoty bezodkladne takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení spotrebiteľského balenia spotrebiteľské balenie prepadá v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť; za takto zničené spotrebiteľské balenie colný úrad neposkytuje náhradu.
(16)
V daňovom voľnom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším v daňovom voľnom obehu, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa druhej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu, a predaj liehu s objemom vyšším ako 0,5 litra je zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa prvej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.
(17)
Osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa odseku 16, predloží colnému úradu žiadosť o súhlas s predajom, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať, a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu. Ak spotrebiteľské balenie vyrobil alebo prijal prevádzkovateľ daňového skladu alebo ho prijal oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a daň ešte nebola zaplatená, k žiadosti priloží doklad o nadobudnutí spotrebiteľského balenia. Colný úrad preverí údaje v žiadosti a v prílohe a ak žiadateľ preukázal dôvody na predaj spotrebiteľského balenia za takúto cenu, môže rozhodnúť o vydaní súhlasu s predajom.
zobraziť paragraf
§ 52

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu (ďalej len „dovozca spotrebiteľského balenia“), je povinná
a)
požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, pričom uvedie tieto údaje:
1.
údaje žiadateľa podľa osobitného predpisu,84)
2.
povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis,20)
b)
pred dovozom spotrebiteľského balenia zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu; na zábezpeku na daň sa § 16 použije primerane, colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie prepustené do voľného obehu,4) ak sa colný úrad s dovozcom spotrebiteľského balenia nedohodne inak; ustanovenie § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije,
c)
dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu,
d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. e).
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 písm. a) sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. c).
(3)
Žiadateľ, ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca spotrebiteľského balenia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 1 alebo odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku okrem zmeny údajov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b), c) a e) alebo zmenu podmienky podľa odseku 3 písm. f) oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu spotrebiteľského balenia z evidencie vedenej podľa odseku 1 a vráti zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 1 písm. b), ak
a)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia,
b)
požiada o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 1,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 3.
zobraziť paragraf
§ 53
Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami

(1)
Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.66) Tlač kontrolných známok v Mincovni Kremnica, štátny podnik je vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom a tlačiarňou je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.66a) Zmluva o tlači kontrolných známok musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,67) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu o tlači kontrolných známok zverejňuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.66b)
(2)
Cena kontrolných známok zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne podľa osobitného predpisu.67) Cenu kontrolných známok, ktorú určila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 51 ods. 10. Komisia určuje cenu kontrolných známok na základe súhlasu väčšiny členov komisie. Komisia má päť členov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú lieh do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok, jeden zamestnanec finančného riaditeľstva, jeden zamestnanec tlačiarne a jeden zamestnanec ministerstva.
(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami vrátane materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlačených tlačových listov kontrolných známok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok v tlačiarni. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. Tlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.
(4)
Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných známok, počte vytlačených tlačových listov kontrolných známok, počte vytlačených kontrolných známok, množstve iného materiálu použitého na tlač kontrolných známok, množstve zničeného ceninového papiera pri tlači kontrolných známok, množstve zničených alebo poškodených kontrolných známok pri ich tlači, množstve kontrolných známok, ktoré tlačiareň uznala pri ich reklamácii zo strany finančného riaditeľstva a množstve vydaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva.
(5)
Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení finančným riaditeľstvom vyhotoviť tlačovú podobu kontrolnej známky. Tlačiareň pred tlačou kontrolných známok predloží finančnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky. Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť finančnému riaditeľstvu aj pred každou zmenou náležitostí, prvkov a údajov kontrolnej známky okrem identifikačného čísla kontrolnej známky. Tlačiareň môže vyhotovovať kontrolné známky len na základe súhlasu finančného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky je vyhotovený v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10. Finančné riaditeľstvo oznámi tlačiarni počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kontrolných známok; finančné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň je povinná vyhotovovať kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným finančným riaditeľstvom a zodpovedá za bezchybnú tlač kontrolných známok. Tlačiareň je povinná zabezpečiť tlač kontrolných známok tak, aby mala dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok, a to najmenej v množstve priemerného dvojmesačného objemu kontrolných známok, ktoré vytlačila počas šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo predpokladá vytlačiť počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6)
Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo; žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,38) ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok; identifikačné čísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlačiareň balí kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov kontrolných známok (ďalej len „balík“). Na každom balíku je tlačiareň povinná uviesť označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlačiareň balí balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu, na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v každom balíku nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Ak je odberateľom kontrolných známok schválený príjemca spotrebiteľského balenia, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 26a ods. 8 písm. a). Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca spotrebiteľského balenia, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 52 ods. 1 písm. b). Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí odberateľovi kontrolných známok prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok a žiadosť o vydanie kontrolných známok zašle zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.
(7)
Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Ak odberateľ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, lehota podľa prvej vety sa nepoužije; termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok elektronicky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Finančné riaditeľstvo poskytne tlačiarni údaje o počte odoberaných kontrolných známok. Tlačiareň zodpovedá za správnosť vyhotovenia kontrolných známok podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 51 ods. 10, úplnosť balíku kontrolných známok, správnosť identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok, vrátane identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené do týchto obalov, a hmotnú zodpovednosť za kontrolné známky až do ich odovzdania odberateľovi kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom. Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné známky odberateľ kontrolných známok.
(8)
Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni súčasne elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla.
(9)
Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok predloženie reklamovaných kontrolných známok a uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok; ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok určených na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, počet reklamovaných kontrolných známok a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlačiarni. Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zničí tlačiareň na jej náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni bezodplatne dodá odberateľovi kontrolných známok kontrolné známky v takom množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala.
(10)
Ak sa bude spotrebiteľské balenie označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, odberateľ kontrolných známok zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie kontrolných známok obchodný názov spotrebiteľského balenia uvádzaného do daňového voľného obehu, identifikačné údaje zahraničného dodávateľa liehu a adresu miesta, kde sa bude spotrebiteľské balenie označovať kontrolnou známkou; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu liehu, identifikačné údaje osoby zodpovednej za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu. Ak dováža spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu.
(11)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, a to:
a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných známok, ktorý je daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržiava podmienky podľa § 15 ods. 4 alebo § 19 ods. 4, alebo § 52 ods. 3 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov činnosť, na ktorú je registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona,
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení označených kontrolnou známkou rovnakého rozmeru, ktoré odberateľ kontrolných známok uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kontrolných známok, pričom prihliada na celkové množstvo odobraných kontrolných známok rovnakého rozmeru za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c), na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.
(12)
Odberateľ kontrolných známok je v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia. Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale alebo v prepravnom obale podľa odseku 6,
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach použitých kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia a o spotrebiteľských baleniach označených kontrolnou známkou,
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou zverejňovaných finančným riaditeľstvom podľa druhej vety,
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať údaje oznamované odberateľom kontrolných známok podľa druhej vety,
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odsekov 20, 22 a 23.
(13)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe, okrem odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu zahraničnému výrobcovi liehu, prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte alebo dodávateľovi spotrebiteľského balenia na území iného členského štátu, ktorý ich použije na označenie spotrebiteľského balenia, ktoré má byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území na podnikateľské účely alebo prepravené mimo pozastavenia dane.
(14)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie. Odberateľ kontrolných známok oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie, najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu. Ak nie je možné identifikovať identifikačné čísla týchto kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví zápisnicu (protokol o zničení) v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(15)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na označovanie spotrebiteľského balenia kontrolnými známkami, nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 14.
(16)
Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil na označenie spotrebiteľského balenia v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia, je povinný požiadať colný úrad o ich zničenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty. Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 21, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 14, ak sa colný úrad nedohodne s odberateľom kontrolných známok inak. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 52 ods. 1 písm. b).
(17)
Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol vyradený z evidencie podľa § 52 ods. 7, alebo mu zanikla registrácia, je povinný preukázať použitie odobraných kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok a použije alebo vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 52 ods. 1 písm. b).
(18)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných známok, počtu vydaných kontrolných známok a identifikačných čísel kontrolných známok, ktoré boli odberateľom kontrolných známok odobraté.
(19)
Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné známky
a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 14 až 17,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie najviac v množstve 0,02 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a najviac v množstve 0,1 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok použitých na označenie spotrebiteľských balení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenia a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac, pričom konečný stav nenávratne zničených kontrolných známok sa zaokrúhľuje na celé kusy nadol,
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 14 primerane.
(20)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných známok v členení podľa rozmeru kontrolnej známky, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu na zničenie.
(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 20 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu. Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 20, ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.
(22)
Odberateľ kontrolných známok je povinný elektronicky spolu s prvou žiadosťou o vydanie kontrolných známok zaslať finančnému riaditeľstvu zoznam všetkých spotrebiteľských balení, ktoré uvádza do daňového voľného obehu. Odberateľ kontrolných známok v zozname pri každom spotrebiteľskom balení uvedie čiarový kód EAN, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. K zoznamu spotrebiteľských balení môže byť pripojená aj vizualizácia spotrebiteľského balenia.
(23)
Ak dôjde k zmene údajov oznámených podľa odseku 22, odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu túto skutočnosť elektronicky, a to najneskôr jeden deň pred začatím lehoty na oznamovanie identifikačných čísel kontrolných známok použitých na označovanie spotrebiteľského balenia ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva vydaným podľa odseku 12.
(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 povinný postupovať spôsobom, na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
(25)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení, alebo údaj o jednotlivých čiarových kódoch EAN týchto spotrebiteľských balení, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa odseku 12, sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 70 ods. 1 písm. y) sa nepoužije.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí po lehote uvedenej v odseku 21, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 20 sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.
zobraziť paragraf
§ 54
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení alebo predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“), ak odsek 9 neustanovuje inak. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15, 19, 31 a 32 a evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5 a na osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností70) (ďalej len „oprávnenie na distribúciu“).
(3)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať údaje žiadateľa podľa osobitného predpisu84) a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(4)
Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. c),
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.
(5)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť,70)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem odňatia podľa odseku 21 písm. a) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj,
d)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinná
a)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
b)
viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),
c)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
d)
oznámiť zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku, každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.
(8)
Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu.
(9)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať údaje podľa odseku 3.
(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, a údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba a zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 písm. h).
(11)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť70) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b)
skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c)
má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur, alebo ak nedosahuje ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia, musí mať splatené vklady do základného imania vo výške minimálne 100 000 eur,
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu,
f)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,23)
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
h)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 21 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
i)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad pred vydaním oprávnenia na distribúciu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15, 19 a 26a, ak prijíma spotrebiteľské balenie, alebo evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa vyrába, skladuje, prijíma alebo odosiela spotrebiteľské balenie, ku dňu vydania povolenia na prijatie liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu vydania povolenia prijímať alkoholický nápoj na podnikateľské účely alebo ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia. Ak oprávnený príjemca, ktorý má povolenie prijať lieh v pozastavení dane príležitostne, schválený príjemca spotrebiteľského balenia alebo dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety, nespĺňa podmienky podľa odseku 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti prijal v pozastavení dane, prepravil podľa § 27 alebo § 27a na podnikateľské účely alebo doviezol z územia tretieho štátu.
(14)
Osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ďalej len „osoba oprávnená na distribúciu“), je povinná
a)
oznámiť zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku, každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 10, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, okrem údajov o majetkovo prepojených osobách a personálne prepojených osobách so žiadateľom a každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 11 písm. b) a c) colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku,
b)
nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu,
c)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
e)
viesť evidenciu podľa odseku 15.
(15)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13 a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
a)
počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
b)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,
c)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,
d)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,
e)
stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
f)
zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.
(16)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia
a)
identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu,
c)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj,
d)
čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia.
(17)
Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu vedie v evidencii podľa odseku 15 čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná viesť v evidencii podľa odseku 15 čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.
(18)
Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebiteľského balenia, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.
(19)
Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.
(20)
Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dňom
a)
úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b)
zániku živnostenského oprávnenia71) na obchodnú živnosť,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj alebo odňatí oprávnenia na distribúciu.
(21)
Colný úrad odníme
a)
povolenie na predaj, ak držiteľ povolenia
1.
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza, alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 7, 8 a 19 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie povolenia na predaj,
b)
oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na distribúciu
1.
prestala spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 11,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 13 až 17 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie oprávnenia na distribúciu,
5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo § 26a alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia.
(22)
Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské balenie len so súhlasom colného úradu; ustanovenia § 70 ods. 1 písm. s) a t) sa nepoužijú.
(23)
Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
a)
v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebiteľskom balení oslobodený od dane podľa § 40,
b)
vyrába výživové doplnky,
c)
predáva len výživové doplnky.
(24)
Finančné riaditeľstvo vedie elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj,
b)
dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj,
c)
identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu,
d)
dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.
(25)
Finančné riaditeľstvo elektronickú bázu údajov podľa odseku 24 okrem adresy prevádzkarne zverejňuje na svojom webovom sídle.
(26)
Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.
(27)
Údaje podľa odseku 4 písm. b) a odseku 10 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
§ 63
Osobitná úprava pre tiché víno

(1)
Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, alebo osoba, ktorá je prevádzkovateľom skladu vína a medziproduktu, v ktorom sa prijíma, skladuje, odosiela, prípadne spracováva iba tiché víno, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, len ak chce takéto víno dodávať do iných členských štátov alebo prijímať ho z iných členských štátov v pozastavení dane. Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa neuplatnia ustanovenia § 16 a § 62 ods. 3. Pri odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa nepoužije § 15 ods. 10.
(2)
Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, a v hospodárskych rokoch74) vyrába priemerne menej ako 1 000 hl tichého vína, nemusí podať žiadosť podľa odseku 1. Každé prijatie tichého vína z iného členského štátu je takáto osoba povinná oznámiť miestne príslušnému colnému úradu odoslaním kópie sprievodného dokladu podľa osobitného predpisu.76) V oznámení tiež uvedie svoju priemernú ročnú výrobu tichého vína.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 vyrába iba tiché víno kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu,77) považuje sa takáto evidencia za evidenciu podľa tohto zákona. Ak je to nevyhnutné na účely daňového dozoru a daňovej kontroly, môže colný úrad požadovať aj vedenie evidencie podľa § 34 a 35.
(4)
Pri preprave tichého vína z daňového územia na územie iného členského štátu v pozastavení dane osoba uvedená v odseku 1 postupuje podľa § 18, ak odberateľom (príjemcom) je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca. Pri preprave tichého vína v pozastavení dane iba na daňovom území sa § 17 ods. 12 nepoužije.
(5)
Ak sa tiché víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, na účely tohto zákona sa považuje za uvedené do daňového voľného obehu aj na daňovom území, pričom sa nepoužije § 26a ods. 8 a 10.
(6)
Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché víno, použije sa § 29 okrem odseku 3 písm. c) a odsekov 4, 5 a 9.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 76g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023

(1)
Osoba, ktorá chce prepravovať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(2)
Na prepravu alkoholického nápoja podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 27 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(3)
Preprava alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023 a nebola ukončená do 31. decembra 2023, sa ukončí podľa § 26 v znení účinnom do 12. februára 2023.
(4)
Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 v znení účinnom do 12. februára 2023 je povinný do 15. decembra 2023 preukázať colnému úradu použitie odobraných kontrolných známok spôsobom podľa § 53 ods. 17 a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu. Colný úrad nepoužité kontrolné známky zničí na náklady príjemcu (odberateľa) liehu podľa § 26 ods. 1 v znení účinnom do 12. februára 2023. Colný úrad o zničení kontrolných známok vyhotoví zápisnicu.
(5)
Zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 v znení účinnom do 12. februára 2023 podľa § 52 ods. 5 v znení účinnom do 12. februára 2023 zaniká k 31. decembru 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii. Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1a)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
2)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3)
Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
4)
Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
5)
§ 2 Obchodného zákonníka.
6)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
7)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
8)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Napríklad STN 56 0186-5 Metódy skúšania piva. Stanovenie alkoholu (56 0186).
11)
Príloha č. 57 bod 7 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
11a)
§ 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 290/2018 Z. z.
11c)
§ 10 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 290/2018 Z. z.
12)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
13)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
14)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 105/2004 Z. z. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuľkách (oznámenie č. 59/2004 Z. z.).
16)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 135, 456, 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83, 83b Trestného zákona, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
18a)
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
19a)
§ 7 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 432/2019 Z. z.
20)
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení.
20a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
21)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
22)
Napríklad § 524 Občianskeho zákonníka, § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 239 Trestného zákona, § 86 zákona č. 563/2009 Z. z.
23)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
24)
Príloha č. 24 vyhlášky č. 161/2019 Z. z.
25)
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 157/2018 Z. z.v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Vyhláška č. 161/2019 Z. z.
26)
§ 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
27)
§ 19 zákona č. 563/2009 Z. z.
28)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
28a)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.
29)
§ 40 a 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
30)
§ 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 39 Obchodného zákonníka§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka. § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).
37)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
38)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
39)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.1; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1996).
40)
Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
41)
Čl. 1 bod 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v platnom znení (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015).
42)
Čl. 329 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení. Čl. 189 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
43)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
45)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
45a)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
46)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
47)
Zákon č. 362 /2011 Z. z.
48)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 362 /2011 Z. z. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 02. 2008) v platnom znení.
51)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
52)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v platnom znení.
52a)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
53)
Príloha č. 18 vyhlášky č. 161/2019 Z. z.
54)
Zákon č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 198/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.Príloha č. 19 vyhlášky č. 161/2019 Z. z.
55)
§ 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
56)
§ 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.
57)
§ 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
58)
§ 2 ods. 3 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.
59)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z.
60)
§ 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z.
60a)
Časť I prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 162/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 49, 22. 2. 2013).
61)
Napríklad čl. 211 a 256 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
62)
§ 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
63)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
63a)
§ 253 Trestného zákona.
64)
§ 2 písm. b) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.).§ 14 zákona č. 157/2018 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky č. 433/2019 Z. z.
65)
Napríklad § 41 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
66)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
66a)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
66b)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
67)
Rozhodnutie 2012/21/EÚ.
68)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.
70)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
70a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
71)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
71a)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
72)
§ 42 a 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
73)
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
Čl. 3 písm. ca) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
75)
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona 198/2010 Z. z.
76)
Hlava III kapitola II nariadenia Komisie č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009) v platnom znení.
77)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
78)
Napríklad § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., § 269 ods. 2 a § 508 Obchodného zákonníka.
79)
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
80)
§ 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
81)
§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z.
81a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu.
82)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
83)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
83a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83b)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z.
84)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z.
85)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore