Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 03.02.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 03.02.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 465/2022 s účinnosťou od 03.02.2023 na základe 37/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1 - Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre koncových odberateľov elektriny podľa § 2 písmena k) piateho bodu a ôsmeho bodu zákona (ďalej len „vybraní zraniteľní odberatelia elektriny“) pre rok 2023 sa skladá z maximálnej ceny za elektrinu vypočítanej podľa odseku 2 a mesačnej platby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Výška maximálnej ceny za elektrinu v roku 2023 (ďalej len „maximálna cena za elektrinu“) sa určuje pre každú sadzbu osobitne ako násobok maximálnej ceny za elektrinu určenej príslušnému dodávateľovi elektriny rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) platným a účinným k 31. decembru 2022 pre dodávku elektriny malému podniku a koeficientu vo výške 1,043084. Na účely výpočtu maximálnej ceny za elektrinu vybraným zraniteľným odberateľom elektriny zaradeným v jednotlivých sadzbách sa použijú maximálne ceny za elektrinu zodpovedajúce sadzbe s rovnakým označením a rozdelením ceny za elektrinu v jednopásmovej sadzbe alebo ceny za elektrinu odobratú v nízkom pásme a ceny za elektriny odobratú vo vysokom pásme. Maximálna výška ceny za elektrinu pre odberné miesto vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorého sadzba je odlišná ako sadzba DMP1 až DMP12 sa určí vo výške ceny za elektrinu zodpovedajúcej najvyššej sadzbe v eurách na megawatthodinu. Dodávateľ elektriny, ktorý nemal pre rok 2022 schválené maximálne ceny za elektrinu pre dodávku elektriny malému podniku rozhodnutím úradu, určí výšku maximálnej ceny za elektrinu pre každú sadzbu osobitne najviac vo výške maximálnej ceny za elektrinu určenej dodávateľom elektriny poslednej inštancie podľa tohto nariadenia vlády; pri viacerých dodávateľoch elektriny poslednej inštancie sa pre určenie maximálnej ceny za elektrinu použije výška maximálnej ceny za elektrinu dodávateľa elektriny poslednej inštancie pôsobiaceho na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza odberné miesto.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

(4)

Násobok množstva dodanej elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny podľa zmluvy o dodávke elektriny v roku 2023 a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za dodávku elektriny schválená alebo určená úradom pre dodávateľa elektriny na rok 2023, a výškou maximálnej ceny za elektrinu za dodávku elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa elektriny od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Násobok množstva dodanej elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou ceny za elektrinu, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ elektriny uhradil za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie v príslušnej sadzbe v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny v režime poslednej inštancie, a výškou maximálnej ceny za elektrinu za dodávku elektriny pre vybraného zraniteľného odberateľa elektriny, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa elektriny poslednej inštancie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Výška priebežnej mesačnej kompenzácie sa určí na základe predpokladu spotreby v danom mesiaci, pričom po vyúčtovaní skutočnej dodávky dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto bodu. Prípadné rozdiely medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste na základe fyzických odpočtov vykonaných v roku 2023 a 2024 sa zohľadnia v roku 2024.

§ 2 - Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu
(1)

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu podľa § 2 písmena k) šiesteho bodu a siedmeho bodu (ďalej len „vybraní zraniteľní odberatelia plynu“) pre rok 2023 sa skladá zo sadzby za odobratý plyn (ďalej len „sadzba za plyn v 2023“) vypočítanej podľa odseku 2 a fixnej mesačnej sadzby za odberné miesto vo výške podľa odseku 3.

(2)

Maximálna výška sadzby za plyn v roku 2023 sa určuje pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn určenej v cenníku dodávateľa plynu účinného k 31. decembru 2022 pre dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti (ďalej len „sadzba za plyn v 2022“) a koeficientu vo výške 1,15. Pre výpočet sadzby za plyn v 2023 vybraným zraniteľným odberateľom plynu zaradeným v tarifách 1 až 8 sa použijú sadzby za plyn v 2022 zodpovedajúce tarife s rovnakým číselným označením. Maximálna výška sadzby za plyn v 2023 pre odberné miesto vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorého tarifa je odlišná ako tarifa 1 až 8, sa určí sadzba za plyn v 2023 vo výške zodpovedajúcej tarife 8. Dodávateľ plynu, ktorý nemal rozhodnutím úradu schválené maximálne sadzby za plyn v roku 2022, určí výšku sadzby za plyn v roku 2023 pre každú tarifu dodávky plynu osobitne maximálne vo výške sadzby za plyn v roku 2023 určenej dodávateľom plynu poslednej inštancie podľa tohto nariadenia vlády.

(3)

Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 € na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

(4)

Násobok množstva dodaného plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu podľa zmluvy o dodávke plynu v roku 2023 a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn schválená alebo určená úradom pre dodávateľa plynu na rok 2023, a výškou sadzby za plyn v 2023 za dodávku plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa plynu od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Násobok množstva dodaného plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu v režime dodávky poslednej inštancie a rozdielu medzi výškou sadzby za odobratý plyn, ktorú by vybraný zraniteľný odberateľ plynu uhradil za dodávku plynu v režime poslednej inštancie v príslušnej tarifnej skupine v súlade s rozhodnutím úradu a podľa platných obchodných podmienok dodávky plynu v režime dodávateľa poslednej inštancie na rok 2023, ktorými dodávateľ poslednej inštancie určí spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu v režime poslednej inštancie, a výškou sadzby za plyn v 2023 za dodávku plynu pre vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorú uhradí na základe odseku 1, je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre dodávateľa plynu poslednej inštancie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca. Výška priebežnej mesačnej kompenzácie sa určí na základe predpokladu spotreby v danom mesiaci, pričom po vyúčtovaní skutočnej dodávky dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto bodu. Prípadné rozdiely medzi predpokladanou spotrebou v roku 2023 a aktualizovanými údajmi o spotrebe na odbernom mieste na základe fyzických odpočtov vykonaných v roku 2023 a 2024 sa zohľadnia v roku 2024.

§ 3 - Tarifa za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny
(1)

Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu platného a účinného ku dňu účinnosti nariadenia vydaného príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

(2)

Rozdiel medzi nákladmi konečných odberateľov elektriny podľa odseku 1 za tarifu za straty pri distribúcii na základe tarify za straty pri distribúcii elektriny schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy na rok 2023 a nákladmi konečných odberateľov elektriny podľa odseku 1 na základe výšky tarify za straty pri distribúcii elektriny stanovenej na základe odsekov 1 až 3 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy od Ministerstva hospodárstva SR do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe distribuovaného množstva elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a vybraným zraniteľným odberateľov elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného distribuovaného množstva elektriny dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.

§ 4 - Tarifa za systémové služby pre odberateľov elektriny v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny
(1)

Výška tarify za systémové služby pre odberateľov elektriny v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 stanovenej úradom vo výške 6,2976 EUR/MWh.

(2)

Rozdiel medzi nákladmi konečných odberateľov podľa odseku 1 za tarifu za systémové služby od odberateľov elektriny v domácnosti a nákladmi konečných odberateľov podľa odseku 1 na základe tarify za systémové služby schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na rok 2023 a výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe výšky tarify za systémové služby stanovenej na základe odseku 1 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe dodaného množstva elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a vybraným zraniteľným odberateľom elektriny za daný mesiac. Po vyúčtovaní skutočného dodaného množstva elektriny dôjde k doúčtovaniu rozdielov kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.

§ 5 - Tarifa za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov elektriny
(1)

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 stanovenej úradom vo výške 15,9000 EUR/MWh, ktorá sa uplatňuje na skupinu odberných miest s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2022 do 1 GWh vrátane, ako aj v prípade nového odberného miesta bez histórie koncovej spotreby elektriny za rok 2022. Výška tarify za prevádzkovanie systému pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre rok 2023 je na úrovni roka 2022 stanovenej úradom vo výške 11,9000 EUR/MWh, ktorá sa uplatňuje na skupinu odberných miest s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2022 nad 1 GWh do 100 GWh vrátane.

(2)

Rozdiel medzi nákladmi konečných odberateľov elektriny podľa odseku 1 na základe tarify za prevádzkovanie systému schválenej alebo určenej úradom na rok 2023 a nákladmi konečných odberateľov elektriny podľa odseku 1 na základe výšky tarify za prevádzkovanie systému stanovenej na základe odseku 1 je predmetom priebežnej mesačnej kompenzácie do 30 dní po konci kalendárneho mesiaca na základe dodaného množstva elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a vybraným zraniteľným odberateľov elektriny za daný mesiac. Finančné prostriedky sú na účet organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na financovanie nákladov zohľadnených v tarife za prevádzkovanie systému poskytnuté podľa § 12 ods. 12 zákona.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore