Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov 21/2023 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 24.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov 21/2023 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 21/2023 s účinnosťou od 01.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z. a vyhlášky č. 499/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4, 12, 13, 27, 34 a 36 znejú:

„2) Príloha XIII časť 2 oddiel F vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 z 31. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska ich všeobecných konštrukčných vlastností a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 117, 6. 4. 2021) v platnom znení.

3) Príloha XIII časť 2 oddiel H vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

4) § 26 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

12) Príloha XII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.

27) Príloha XIV časť 1 oddiel E vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.

34) § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z.

36) Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.“.

2.
V § 5 odsek 6 znie:

„(6)
Najväčšiu povolenú hmotnosť podľa odseku 1 písm. a) okrem dvojnápravového autobusu a podľa odseku 1 písm. b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac o 1 t potrebnú pre technológiu alternatívneho paliva vozidla s pohonom na alternatívne palivo; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Najväčšiu povolenú hmotnosť podľa odseku 1 písm. a), b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac o 2 t potrebné na pohon vozidla s nulovými emisiami; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Informácia o dodatočnej hmotnosti vozidla s alternatívnym palivom alebo vozidla s nulovými emisiami sa uvádza v doklade podľa § 23 ods. 1 písm. c).“.

3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40 sa slová „zákona č. 106/2018 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
4.
V § 27 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Vozidlá Policajného zboru môžu byť vybavené reflexným odrazovým označením s označením príslušnosti k Policajnému zboru.“.
5.
V § 28 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
automatizované doručovacie vozidlá,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

6.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a
Automatizované doručovacie vozidlo
(1)
Automatizované doručovacie vozidlo je automatizované vozidlo, plne automatizované vozidlo alebo na diaľku ovládané vozidlo, ktoré sa pohybuje čiastočne alebo úplne samostatne a slúži na prepravu nákladu.

(2)
Automatizované doručovacie vozidlo sa pohybuje na kolesách alebo inom podvozku, je v priamom kontakte s vozovkou a používa senzory, kamery alebo iné obdobné zariadenia na získavanie informácií o okolitom prostredí.

(3)
Automatizované doručovacie vozidlo nemôže presahovať
a)
celkovú dĺžku ....................................................................... 1,5 m,

b)
celkovú šírku ........................................................................ 0,6 m,

c)
celkovú výšku ....................................................................... 1,0 m,

d)
najväčšiu konštrukčnú rýchlosť ............................................ 45 km · h-1.

(4)
Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené svietidlami s obrysovými svetlami, dvoma odrazovými sklami bielej farby vpredu, dvoma odrazovými sklami červenej farby vzadu a najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 3. Odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou cesty, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou cesty.

(5)
Svetlo svietidla podľa odseku 4 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(6)
Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené trojuholníkovou bezpečnostnou zástavkou v reflexnej žltej alebo reflexnej oranžovej farbe na pružnom laminátovom prúte vo výške 1,5 m nad rovinou vozovky.

(7)
Automatizované doručovacie vozidlo musí byť vybavené brzdovým zariadením umožňujúcim plynule odstupňovateľné ovládanie brzdného účinku. Brzdové zariadenie musí udržať stojace vozidlo v pokoji na svahu so sklonom najmenej 18 %.

(8)
Vonkajší povrch automatizovaného doručovacieho vozidla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré môžu svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobiť poranenia osôb.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Andrej Doležal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore