Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST51JUD3510DS31EUPP10ČL0

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2023 do 12.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2004 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 390/2020

Legislatívny proces k zákonu 390/2020§ 6
Sadzba dane

(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet a s výnimkou podľa § 44ab sa ustanovuje takto:

opis tovaru sadzba dane cigary, cigarky 89,30 eura/kg tabak 101,30 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44ab sa ustanovuje takto:

kombinovaná sadzba dane opis tovaru špecifická časť percentuálna časť cigarety 84,60 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 132,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44ab.
(4)
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
(5)
Platnosť sadzby dane z tabakových výrobkov sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.
zobraziť paragraf
§ 19aa
Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok

(1)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s bezdymovým tabakovým výrobkom v rámci podnikania považuje
a)
prijatie bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
dovoz bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov.
(2)
Dovozom bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa bezdymový tabakový výrobok nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa)
(3)
Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa ustanovuje vo výške 187,80 eura/kg.
(4)
Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového tabakového výrobku určené na konečnú spotrebu. Na spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového výrobku musí byť uvedený údaj o celkovej hmotnosti bezdymového tabakového výrobku a o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrený v gramoch.
(5)
Daňová povinnosť z bezdymového tabakového výrobku vzniká dňom
a)
prijatia bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
zistenia bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa nachádza alebo sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(6)
Platiteľom dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku je osoba,
a)
ktorá prijala bezdymový tabakový výrobok z iného členského štátu na daňovom území,
b)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.
(7)
Platiteľ dane uvedený v odseku 6 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 5 písm. b) a c) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(8)
Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na daňové územie alebo dodá bezdymový tabakový výrobok do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná takúto prepravu alebo dodanie preukázať obchodným dokumentom, na ktorom musí byť uvedený odosielateľ, príjemca, miesto dodania, presná identifikácia prepravovaného tovaru a jeho množstva.
(9)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakovým výrobkom, musí pred každým prijatím alebo dovozom bezdymového tabakového výrobku požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku. Žiadosť o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
adresy umiestnenia prevádzkarní žiadateľa, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov bezdymového tabakového výrobku,
c)
údaj o množstve bezdymového tabakového výrobku v kilogramoch, o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku a predpokladaný čas prijatia alebo dovozu celého množstva bezdymového tabakového výrobku na daňové územie.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(11)
Osoba, ktorá chce prijímať alebo dovážať bezdymový tabakový výrobok, je povinná pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, ktorý chce prijať alebo doviesť, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(12)
Colný úrad pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať alebo dovážať bezdymový tabakový výrobok, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ zložil zábezpeku podľa odseku 11, colný úrad ho zaradí do evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, vydá povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie alebo dovoz celého množstva bezdymového tabakového výrobku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia na prijatie a dovoz bezdymového výrobku. Na úhradu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(13)
Povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku 12, pričom kladný zostatok zábezpeky na daň colný úrad bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, ak sa colný úrad s touto osobou nedohodne inak.
(14)
Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 6 písm. a) a b), ak v rámci podnikania tento bezdymový tabakový výrobok
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu bezdymového tabakového výrobku príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup bezdymového tabakového výrobku z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave bezdymového tabakového výrobku,
c)
bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve, alebo
d)
bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového výrobku stal štát podľa osobitného predpisu;3) k daňovému priznaniu je osoba podľa odseku 6 písm. a) a b) povinná priložiť úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku.
(15)
Preukázateľne zdaneným bezdymovým tabakovým výrobkom na účely tohto zákona je bezdymový tabakový výrobok, ak platba dane z tabaku v tomto bezdymovom tabakovom výrobku bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený bezdymový tabakový výrobok sa považuje aj bezdymový tabakový výrobok nadobudnutý od platiteľa dane, ktorého nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene bezdymového tabakového výrobku a ak platba dane z tohto bezdymového tabakového výrobku po jeho uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(16)
Na vrátenie dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.
(17)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná podľa stavu zásob bezdymového tabakového výrobku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca viesť evidenciu bezdymového tabakového výrobku
a)
prijatého na daňovom území z iného členského štátu,
b)
odoslaného do iného členského štátu,
c)
dovezeného na daňové územie z územia tretích štátov,
d)
vyvezeného na územie tretích štátov.
(18)
Na daňovom území sa zakazuje predaj bezdymového tabakového výrobku na konečnú spotrebu
a)
za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom tabakovom výrobku na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabaku,
b)
podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru.
(19)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve desať spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje leteckou dopravou, a najviac v množstve dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Oslobodenie od dane sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
(20)
Bezdymový tabakový výrobok možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označený kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak „BTV“.
(21)
Na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9 v rozsahu týkajúcom sa označovania tabaku primerane.
(22)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, môže označovať spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou. Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami sa použijú ustanovenia § 9b v rozsahu týkajúcom sa tlače a nakladania s kontrolnými známkami pre tabak primerane.
(23)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 9 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 je povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(24)
Na odňatie a zánik povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku z evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. 10 a 11 primerane.
(25)
Na bezdymový tabakový výrobok sa použijú ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) až d), o) a r) až v), ods. 2 písm. a) až d), n) a q) až t) a ods. 5 a § 41a ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5 rovnako.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore