Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023

Platnosť od: 18.12.2020
Účinnosť od: 12.02.2023
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 387/2020 s účinnosťou od 12.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 387/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „únia“)“.

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela ...

3.

V § 4 ods. 9 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

4.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„ a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 514 eur/1 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:

„2d) Napríklad STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy ...

5.

V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„ d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:

„2f) Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).“. ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 a 2710 20 39“ nahrádzajú ...

7.

V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

„ f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 182 eur/1 ...

8.

V § 6 ods. 2 druhá veta znie:

„Ak minerálny olej uvedený v odseku 5 je ponúkaný na použitie alebo je použitý ako pohonná látka, uplatní ...

9.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na minerálny olej uvedený v odseku 1 písm. f) sa ustanovuje znížená sadzba dane vo výške 0 eur/1 ...

10.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Normy strát minerálneho oleja Normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ea, 2g a 2h sa vypúšťajú.

11.

§ 8 až 9c sa vypúšťajú.

12.

V § 10 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, ...

13.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných ...

14.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Užívateľský podnik (1) Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6baa, 6bab, 6c a 19 znejú:

„6baa) § 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

15.

V § 12 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ...

16.

V § 12 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 ako pohonnej ...

19.

V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ...

20.

V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,“. ...

24.

V § 14 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

25.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť a) prevádzkovateľovi ...

27.

V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je ...

28.

V § 15 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

29.

V § 17 sa v nadpise vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy“.

30.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho ...

31.

V § 18 ods. 5 sa za slová „technickými normami13)“ vkladajú slová „alebo s inou obdobnou technickou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13) STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie ...

32.

V § 19 ods. 6 písm. b) sa slová „2710 20 15, 2710 20 17“ nahrádzajú slovami „2710 20 16“.

33.

V § 19a ods. 3 sa slová „a odseku 2 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „do 15 ...

34.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5, ak žiadateľ chce dodávať ...

35.

V § 21 ods. 6 prvá veta znie:

„Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa ...

36.

V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. b) o technickej dokumentácii zariadení na meranie prietoku, ...

37.

V § 21 ods. 7 písm. d) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo navýšená v lehote podľa ...

38.

V § 22 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.

39.

V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa slová „až m)“ nahrádzajú slovami „až k)“.

40.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa za slovami „registrovaný odosielateľ“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „na ...

41.

V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o 1. dodanie ...

42.

V § 23 ods. 4 až 10 a § 25a ods. 6 písm. b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

43.

V § 23 ods. 4 druhej vete, § 23 ods. 9, § 24 ods. 2 druhej vete, § 24 ods. 8 a § 30 ods. 2 sa slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

44.

V § 23 ods. 5 a § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

45.

V § 23 ods. 13 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
odosielateľom tohto minerálneho oleja odosielaného podľa § 11 ods. 16 a 20.“.

46.

V § 23 ods. 16 a § 24 ods. 16 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ sa nahrádza ...

47.

V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky ...

48.

V § 24 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.

49.

V § 24 ods. 12 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky ...

50.

V § 24 ods. 14 druhá veta znie:

„Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských ...

51.

V § 25 odsek 14 znie:

„(14) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu ...

52.

V § 25 ods. 15 písm. b) sa slová „vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia“ ...

54.

V § 25a ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

55.

V § 25a ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo o vydanie odberného poukazu“.

56.

V § 25a odsek 8 znie:

„(8) Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti ...

57.

V § 25a sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.

58.

V § 25a ods. 9 písm. a) sa slová „odseku 5 písm. b) a c) a odseku 6 do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú ...

59.

V § 25a ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

60.

V § 25a ods. 13 prvej vete sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

61.

V § 25a ods. 14 úvodnej vete sa číslo „14“ nahrádza číslom „13“.

62.

V § 25b sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“ a slová „alebo § 7 ods. 1 a 2“.

63.

V § 25b sa za slovami „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „d) a f)“ sa nahrádzajú slovami „a ...

64.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:

„20e) Príloha č. 1 položka 1.3.8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

65.

V § 25b ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) ...

66.

V § 25b ods. 8 posledná veta znie: „Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21a znejú:

„21) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

67.

V § 25b ods. 14 písm. a) sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo ...

68.

V § 25b ods. 14 písm. g) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.

70.

V § 25b ods. 15 písm. e) sa slová „a d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.

73.

V § 25b ods. 22 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

74.

§ 25c sa vypúšťa.

75.

V § 27 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka ...

76.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.

77.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

78.

V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ...

79.

V § 28 ods. 2 písm. a), § 34 ods. 12 a § 34a ods. 2 písm. a) sa za slovom „havárie“ vypúšťa čiarka a ...

80.

V § 29 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

81.

V § 29 odsek 4 znie:

„(4) Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 6 ods. 5 alebo ...

82.

V § 29 sa vypúšťa odsek 5.

83.

V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka ...

84.

V § 30a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

85.

V § 30a ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

86.

V § 30a odsek 3 znie:

„(3) Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, ...

92.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie ...

94.

V § 35 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom alebo číslom ...

95.

§ 37 znie:

„§ 37 (1) Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja ...

97.

V § 39 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) množstva minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 prijatého v tlakových nádobách zodpovedajúcich ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

98.

V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“.

99.

V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g) až j).

100.

V § 40 ods. 5 sa vypúšťa slovo „evidovaných“.

102.

V § 41 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) identifikačné údaje užívateľského podniku, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom ...

105.

V § 41 ods. 3 sa slová „písm. f), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d), f) a i) až k)“.

108.

V § 42a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 1 písm. f) druhom bode“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

109.

V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 9,“.

111.

Za § 46s sa vkladajú § 46t až 46z, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Zaradenie osoby do evidencie dovozcov ...

112.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2021 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...

113.

V prílohe č. 1 druhom bode sa za čísla „31. 10. 2003“ vkladá bodkočiarka a slová „Mimoriadne vydanie ...

114.

V prílohe č. 1 treťom bode sa za čísla „6. 12. 1995“ vkladá bodkočiarka a slová „Mimoriadne vydanie ...

115.

Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom ...

116.

Slovo „únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2 ods. 1 písm. b), § 43 ods. 1 a prílohy ...

Čl. II

Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze ...

1.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „technických noriem9)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

2.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1k zákonu č. 218/2013 Z. z. ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY P. č. Číslo ...

Čl. III

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 9, 14, 16, 20, § 15 ods. 1 písm. ...

(2)

Ustanovenie § 46t ods. 9 v čl. I bode 111 stráca účinnosť 30. júna 2021, ustanovenie § 15 ods. 1 písm. ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore