Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 12.02.2023
Účinnosť do: 12.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50JUD863DS27EUPP8ČL0

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 98/2004 s účinnosťou od 12.02.2023 na základe 387/2020

Legislatívny proces k zákonu 387/2020§ 46u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021

(1)
Užívateľský podnik, ktorý colný úrad zaradil do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, sa považuje za užívateľský podnik podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(2)
Colný úrad vydá užívateľskému podniku zaradenému do evidencie užívateľských podnikov podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 povolenie na použitie a odberný poukaz podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021, ak spĺňa podmienky na vydanie povolenia na použitie a vydanie odberného poukazu podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
(3)
V povolení na použitie a v odbernom poukaze uvedie colný úrad údaje podľa platného odberného poukazu vydaného podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021, ak sa colný úrad a užívateľský podnik nedohodnú inak.
(4)
Odberný poukaz vydaný užívateľskému podniku podľa § 11 v znení účinnom do 30. júna 2021 stráca platnosť 30. júna 2021.
(5)
Osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) až c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, od ktorého bude odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(6)
Osoba, ktorá chce od 1. júla 2021 odoberať a dodávať na použitie alebo používať minerálny olej podľa § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021, musí do 31. marca 2021 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) obsahovať
a)
adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
údaje o predpokladanom množstve ročnej spotreby minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 v kilogramoch,
c)
identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021.
(7)
Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere
a)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v domácnosti, ktorý je fyzickou osobou,
b)
minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu6bab) osobou na jeho konečnú spotrebu alebo na predaj konečnému spotrebiteľovi.
(8)
Prílohami k žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takýmto zariadením,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 9 písm. e),
e)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(9)
Žiadateľ podľa odsekov 5 a 6 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
d)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
g)
má vydané povolenie podľa osobitného prepisu,6baa) ak je žiadateľom podľa odseku 6.
(10)
Colný úrad pred vydaním povolenia na použitie a odberného poukazu preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odsekov 5 a 6 a v prílohách podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 9, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na použitie a odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na použitie uvedie údaje podľa odseku 6 písm. a), druh a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 3 v znení účinnom od 1. júla 2021 a účel použitia tohto minerálneho oleja.
(11)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odseku 6 písm. d), v ktorom uvedie lehotu platnosti odberného poukazu a povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Colný úrad vydá odberný pokaz v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie doručí žiadateľovi a druhé dodávateľovi daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedenému v odbernom poukaze. Ak užívateľský podnik postupuje podľa § 29 ods. 4, vyhotovenie odberného poukazu určené pre dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja colný úrad nevydáva.
(12)
Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 30. júna 2021.
(13)
Platnosť povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) a povolenia na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) vydaných podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 zaniká 1. júla 2021.
(14)
Zaradenie do evidencie spotrebiteľov pohonných látok zaniká 1. júla 2021 osobe, ktorá nakupovala alebo inak odoberala v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu podľa § 25b v znení účinnom do 30. júna 2021 minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(15)
Správneho deliktu sa v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja oslobodeného od dane,
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja bez daňovej sadzby podliehajúceho postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8 alebo ktorý nemá platný odberný poukaz na odber minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v platnom povolení na použitie,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez platného povolenia na použitie,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú látku,
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel,
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným,
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako pohonnú látku,
j)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo,
k)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky; uvedené sa neuplatní, ak sa postupuje podľa § 25 ods. 9, § 31 ods. 5 alebo § 34 ods. 5,
l)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
m)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 9 písm. b),
n)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až g), ods. 15 písm. b) až e) a g), ods. 18 písm. a) až d) a f),
p)
prepraví v pozastavení dane minerálny olej na iné miesto, ako je miesto priameho dodania uvedené v elektronickom dokumente.
(16)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 15 písm. a) až k) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 15 písm. l) až p) od 100 eur do 100 000 eur.
(17)
Ak bola v období od 1. júla 2021 do 12. februára 2023 osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 15 písm. o) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.30aa)
(18)
Ak konanie o správnom delikte podľa odseku 15 v znení účinnom do 12. februára 2023 nebolo právoplatne ukončené do 12. februára 2023, ukončí sa podľa predpisu účinného do 12. februára 2023 a na pokutu sa vzťahuje odsek 16.
(20)
Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku podľa § 11 zákona v znení účinnom do 30. júna 2021, ak použil tento minerálny olej do 30. júna 2021 na účely oslobodené od dane uvedené v odbernom poukaze platnom do 30. júna 2021.
(21)
Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa odseku 10 na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore