Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške 40/2023 účinný od 15.02.2023

Platnosť od: 10.02.2023
Účinnosť od: 15.02.2023
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške 40/2023 účinný od 15.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 40/2023 s účinnosťou od 15.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 43 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 257/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Osobitný kvalifikačný predpoklad sú odborné vedomosti určeného štátneho zamestnanca ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu (ďalej len „určený zamestnanec“) v rozsahu podľa prílohy č. 1 potrebné na plnenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav.

§ 2
(1)

Žiadosť o rozšírenie odborných vedomostí podľa prílohy č. 1 sa podáva ministerstvu písomne do 30 dní od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo od určenia služobným úradom. Prílohou k žiadosti podľa prvej vety je kópia dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 5 ods. 7 zákona.

(2)

O získanie osobitného kvalifikačného predpokladu a rozšírenie odborných vedomostí podľa prílohy č. 1 môže písomne požiadať aj iný ako určený štátny zamestnanec ministerstva, okresného úradu v sídle kraja alebo okresného úradu v oblasti pozemkových úprav, ak spĺňa podmienku podľa § 5 ods. 7 zákona. Prílohou k žiadosti podľa prvej vety je kópia dokladu preukazujúceho splnenie podmienky podľa § 5 ods. 7 zákona.

(3)

Rozšírenie odborných vedomostí podľa prílohy č. 1 prebieha prezenčne alebo s využitím technických prostriedkov na prenos obrazu a zvuku.

(4)

Žiadosť o vykonanie skúšky podľa § 4 sa podáva ministerstvu písomne do 12 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, od určenia služobným úradom alebo od vyhovenia žiadosti podľa odseku 2.

§ 3
(1)

Skúška sa vykonáva pred päťčlennou skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). Komisiu tvorí predseda komisie a štyria členovia komisie. Predseda komisie je zamestnancom ministerstva.

(2)

Organizačnú a administratívnu činnosť komisie zabezpečuje tajomník komisie. Tajomník komisie nie je členom komisie.

(3)

Činnosť komisie riadi predseda komisie. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomný predseda komisie a najmenej dvaja členovia komisie.

(4)

Predseda komisie najmä

a)

zvoláva komisiu,

b)

určuje termín a miesto konania skúšky alebo jej opakovania,

c)

riadi priebeh skúšky alebo jej opakovania,

d)

rieši sťažnosti súvisiace so skúškou alebo jej opakovaním,

e)

podpisuje osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (ďalej len „osvedčenie“).

§ 4
(1)

Písomné oznámenie o termíne a mieste konania skúšky sa doručí určenému zamestnancovi najneskôr 15 dní pred termínom konania skúšky.

(2)

Skúška alebo jej opakovanie sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Test je hodnotený ako úspešný, ak určený zamestnanec dosiahol najmenej 75 % bodov testu. Ústnu časť skúšky možno vykonať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky. Na ústnej časti skúšky určený zamestnanec odpovedá pred komisiou na otázky členov komisie z oblastí podľa prílohy č. 1. O výsledku ústnej časti skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Určený zamestnanec vyhovie ústnej časti skúšky, ak za taký výsledok hlasujú aspoň traja členovia komisie.

(3)

Výsledok skúšky alebo jej opakovania sa hodnotí súhrnným kvalifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(4)

Výsledok skúšky alebo jej opakovania oznámi predseda komisie určenému zamestnancovi pred prítomnými členmi komisie. O výsledku skúšky alebo jej opakovania rozhoduje komisia. Predseda komisie oboznámi určeného zamestnanca, ktorý na skúške nevyhovel, o termíne a mieste konania jej opakovania.

(5)

Ak sa určený zamestnanec nezúčastní skúšky alebo jej opakovania v určenom termíne a do piatich pracovných dní od termínu konania preukáže komisii závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil, určí mu predseda komisie náhradný termín skúšky alebo jej opakovania.

(6)

Ak určený zamestnanec nepreukáže komisii závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil skúšky alebo jej opakovania, výsledok skúšky alebo jej opakovania sa hodnotí kvalifikačným stupňom „nevyhovel“.

(7)

Určenému zamestnancovi podľa odseku 5 alebo odseku 6 sa doručí oznámenie o novom termíne a mieste konania skúšky alebo jej opakovania, a to najneskôr 15 dní pred jej konaním.

(8)

Ak určený zamestnanec na skúške nevyhovel, možno skúšku opakovať najviac dvakrát, najskôr po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa, odkedy na skúške alebo na jej opakovaní nevyhovel.

(9)

O vykonaní skúšky sa vyhotoví zápisnica o skúške. V zápisnici o skúške sa samostatne vyhodnotí písomná časť skúšky, ústna časť skúšky a skúška ako celok. Zápisnicu o skúške podpisujú všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí komisie.

§ 5
(1)

Určenému zamestnancovi, ktorý úspešne vykonal skúšku alebo jej opakovanie s kvalifikačným stupňom „vyhovel“, sa doručí osvedčenie do 30 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky.

(2)

Osvedčenie sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane určený zamestnanec, jeden sa zakladá do osobného spisu určeného zamestnanca a jeden ostáva v dokumentácii o skúške. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 2.

§ 6
(1)

Postup podľa § 2 ods. 1 a 4 sa nevzťahuje na určeného zamestnanca, ktorý plnil úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav k 31. augustu 2022.

(2)

Ak štátnozamestnanecký pomer určeného zamestnanca podľa odseku 1 trval k 31. augustu 2022 viac ako desať rokov, skúška pozostáva len z ústnej časti.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2023.

Samuel Vlčan v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 40/2023 Z. z.

  Rozsah odborných vedomostí

  Základné znalosti právnych predpisov v oblasti pozemkových úprav a oblastiach, ktoré súvisia s pozemkovými úpravami, sú:

  a)

  organizácia a kompetencie štátnej správy a územnej samosprávy,

  b)

  slobodný prístup k informáciám a právna ochrana údajov v informačných systémoch,

  c)

  kontrola v štátnej správe, zásady vyhotovovania úradných písomností, vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov,

  d)

  správne konanie a správne súdnictvo,

  e)

  kataster nehnuteľností, pozemkové úpravy, usporiadanie vlastníctva k pozemkom, pozemkové spoločenstvá,

  f)

  ochrana prírody a krajiny, vodohospodárske opatrenia, lesy a lesný reprodukčný materiál,

  g)

  klimatické hrozby a protierózne opatrenia, ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie a stavebný poriadok, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

  Rozhodovacia, riadiaca a kontrolná činnosť v pozemkových úpravách:

  a)

  prípravné konanie pozemkových úprav,

  b)

  úvodné podklady projektu pozemkových úprav,

  c)

  projekt pozemkových úprav,

  d)

  vykonanie projektu pozemkových úprav,

  e)

  oprava chybných údajov projektu pozemkových úprav.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 40/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR OSVEDČENIA o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav

Načítavam znenie...
MENU
Hore