Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.05.2019

Platnosť od: 08.11.2011
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.05.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 378/2011 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 109/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o spôsobe označovania platby dane

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ...

§ 1
(1)

Platba dane1) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový ...

a)
číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b)
číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom ...
c)
variabilným symbolom,
d)
sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
e)
informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
(2)

Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu ...

(3)

Číslo účtu3) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a)
16 číslic, z ktorých
1.
predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2.
základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b)
identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.
(4)

Platba dane sa označuje číslom účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) podľa osobitného ...

§ 2
Pri platbe dane
a)

sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane ...

b)

bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený ...

§ 2a

Platba dane sa do 1. februára 2016 môže označovať číslom účtu vo formáte podľa osobitného predpisu,5) ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.

  TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM

  Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom ...

  a)

  prvé štyri číslice označujú druh platby dane

  1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,

  1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,

  8100 – iná platba dane,

  b)

  ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami ...

  1.

  MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; ...

  01 – január,

  02 – február,

  03 – marec,

  04 – apríl,

  05 – máj,

  06 – jún,

  07 – júl,

  08 – august,

  09 – september,

  10 – október,

  11 – november,

  12 – december,

  2.

  QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; ...

  41 – 1. štvrťrok,

  42 – 2. štvrťrok,

  43 – 3. štvrťrok,

  44 – 4. štvrťrok,

  3.

  PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; ...

  21 – 1. polrok,

  22 – 2. polrok,

  4.

  99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z ...

  5.

  000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

  6.

  00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.

  TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM

  Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, ...

  a) SD označuje druh spotrebnej dane

  10 – minerálny olej,

  20 – tabakové výrobky,

  30 – lieh,

  40 – víno,

  50 – pivo,

  60 – elektrina,

  70 – uhlie,

  80 – zemný plyn,

  90 - tabaková surovina,

  11 – bezdymový tabakový výrobok,

  b) DS označuje druh daňového subjektu

  01 – prevádzkovateľ daňového skladu,

  02 – oprávnený príjemca,

  03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,

  04 – malý samostatný pivovar,

  05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,

  06 – registrovaný odosielateľ,

  07 – malý výrobca vína,

  08 – užívateľský podnik,

  09 – zásielkový obchod,

  10 – platiteľ dane z elektriny,

  11 – platiteľ dane z uhlia,

  12 – platiteľ dane zo zemného plynu,

  13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,

  14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,

  15 – súkromný výrobca destilátu,

  88 – zahraničná osoba,

  99 – iný,

  c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,

  d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou ...

  01 – január,

  02 – február,

  03 – marec,

  04 – apríl,

  05 – máj,

  06 – jún,

  07 – júl,

  08 – august,

  09 – september,

  10 – október,

  11 – november,

  12 – december,

  e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 2 ods. 18 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra ...
 • 4)  § 2 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.). Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 5)  § 1 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.). Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho ...
 • 6)  Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.
Načítavam znenie...
MENU
Hore