Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 03.04.1992
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Vojenská služba, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD11DS6EUPPČL1

Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 124/1992 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 457/2022

Legislatívny proces k zákonu 457/2022

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

K predpisu 457/2022, dátum vydania: 20.12.2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Cieľom zmien a doplnení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 321/2002 Z. z.“) je umožniť použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, označených zákazom fotografovania podľa § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vojenských konvojov a vojenských transportov, pred činnosťou bezpilotného lietadla, t. j. akéhokoľvek lietadla prevádzkovaného autonómne alebo určeného na samostatnú prevádzku alebo na pilotovanie na diaľku bez pilota na palube, ktorá je z bezpečnostného hľadiska nežiaduca. V záujme zabezpečenia efektívnej ochrany a vymáhania navrhovaného zákazu činnosti bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore nad vojenskými objektmi a priestormi, vojenskými konvojmi a vojenskými transportmi sa následne príslušníkovi ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „profesionálny vojak“) poskytuje oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla za použitia technického prostriedku určeného na tento účel alebo vojenskej zbrane.

Dôvodom realizácie uvedených legislatívnych úprav je skutočnosť, že od začiatku vojenskej invázie Ruskej federácie na Ukrajinu bol zaznamenaný nárast počtu nepovolených preletov bezpilotných lietadiel cez vzdušný priestor nad viacerými vojenskými objektmi. Platná právna úprava, obsiahnutá v zákone č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/1992 Zb.“), pritom umožňuje chrániť pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla iba úzko vymedzené kategórie vojenských objektov, a to len za využitia síl a prostriedkov Vojenskej polície. Vzhľadom na aktuálne zmeny v bezpečnostnej situácii, súvisiace s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, z ktorého vyplýva aj hrozba vykonávania vyzvedačských aktivít na území Slovenskej republiky, vznikla potreba chrániť pred takýmito bezpečnostnými rizikami aj ďalšie vojenské objekty a priestory, ako aj vojenské konvoje a vojenské transporty presúvajúce sa po území Slovenskej republiky. Oprávnenie použiť donucovacie prostriedky a vojenskú zbraň na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla sa preto profesionálnym vojakom poskytuje s cieľom zamedziť vzniku situácie, kedy by sa na mieste porušenia zákazu činnosti bezpilotného lietadla nenachádzal vojenský policajt a vyčkanie na príchod službukonajúceho vojenského policajta by predstavovalo vážne bezpečnostné riziko pre obranu a bezpečnosť štátu.

V nadväznosti na navrhované zmeny a doplnenia zákona č. 321/2002 Z. z. je potom cieľom zmien a doplnení zákona č. 124/1992 Zb. poskytnúť vojenskému policajtovi kvalitatívne rovnaké oprávnenia, akými disponovať profesionálny vojak, a to v záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel, poskytovanej tak zo strany Vojenskej polície, ako aj zo strany ozbrojených síl Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa v súlade s navrhovanými legislatívnymi úpravami zákona č. 321/2002 Z. z. precizujú

2

úlohy Vojenskej polície, oprávnenia vojenského policajta, ako aj spôsob použitia donucovacích prostriedkov a zbrane na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla a spresňuje sa aj miestna pôsobnosť zákazu činnosti bezpilotného lietadla. S cieľom odradiť potenciálnych priestupcov od páchania priestupkov, ktoré predstavujú značnú hrozbu pre obranu a bezpečnosť štátu, a sprísnenia sankčného postihu za ich spáchanie, sa navrhuje doplnenie možnosti uloženia pokuty v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Vláda Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

x

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

júl 2022

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

august 2022

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).

V súčasnosti bol zaznamenaný nárast počtu nepovolených preletov bezpilotných lietadiel cez vzdušný priestor nad viacerými vojenskými objektmi. Platná právna úprava, obsiahnutá v zákone č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, pritom umožňuje chrániť pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla iba úzko vymedzené kategórie vojenských objektov, a to len za využitia síl a prostriedkov Vojenskej polície. Vzhľadom na aktuálne zmeny v bezpečnostnej situácii, súvisiace s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, z ktorého vyplýva aj hrozba vykonávania vyzvedačských aktivít na území Slovenskej republiky, však vznikla potreba chrániť pred takýmito bezpečnostnými rizikami aj ďalšie vojenské objekty a priestory, ako aj vojenské konvoje a vojenské transporty presúvajúce sa po území Slovenskej republiky.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).

Cieľom zmien a doplnení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 321/2002 Z. z.“) je umožniť použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, označených zákazom fotografovania podľa § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vojenských konvojov a vojenských transportov, pred z bezpečnostného hľadiska nežiaducou činnosťou bezpilotného lietadla. V záujme zabezpečenia efektívnej ochrany a vymáhania navrhovaného zákazu činnosti bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore nad vojenskými objektmi a priestormi, vojenskými konvojmi a vojenskými transportmi sa následne príslušníkovi ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „profesionálny vojak“) poskytuje oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla za použitia na tento účel určeného technického prostriedku alebo vojenskej zbrane.

V nadväznosti na navrhované zmeny a doplnenia zákona č. 321/2002 Z. z. je potom cieľom zmien a doplnení zákona č. 124/1992 Zb. poskytnúť vojenskému policajtovi kvalitatívne rovnaké oprávnenia, akými má disponovať profesionálny vojak, a to v záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel, poskytovanej tak zo strany Vojenskej polície, ako aj zo strany ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za týmto účelom sa v súlade s navrhovanými legislatívnymi úpravami zákona č. 321/2002 Z. z. precizujú úlohy Vojenskej polície, oprávnenia vojenského policajta, ako aj spôsob použitia donucovacích prostriedkov a zbrane na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla a spresňuje sa aj miestna pôsobnosť zákazu činnosti bezpilotného

4

lietadla. S cieľom odradiť potenciálnych priestupcov od páchania priestupkov, ktoré predstavujú značnú hrozbu pre obranu a bezpečnosť štátu, a sprísnenia sankčného postihu za ich spáchanie, sa navrhuje doplnenie možnosti uloženia pokuty v blokovom konaní do 300 eur.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:

-ozbrojené sily Slovenskej republiky

-Vojenská polícia

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

V prípade nevykonania úprav navrhovaných v predkladanom materiáli by došlo k ohrozeniu obrany a bezpečnosti štátu v dôsledku vystavenia vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov, vojenských transportov a v neposlednom rade tiež príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a príslušníkov zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vrátane ich vojenského materiálu, činnosti bezpilotných lietadiel, ktoré môžu byť použité na vykonanie vyzvedačských aktivít alebo aj fyzických útokov.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

x Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.

Nejde o transpozíciu práva EÚ.

8.Preskúmanie účelnosti

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

Účelnosť zákona bude preskúmaná najneskôr 2 roky po ukončení plnenia úloh ozbrojenými silami Slovenskej republiky a Vojenskej polície v oblasti ochrany objektov a jednotiek ozbrojených síl proti zakázaným preletom bezpilotných lietadiel.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

5

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

x

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.

Realizácia úloh vyplývajúcich z návrhu novely zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách (Čl. I návrhu zákona) a z novely zákona č. 124/1992 Zb.. o Vojenskej polícii (Čl. II návrhu zákona) nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy; prípadné vplyvy vyplývajúce z predloženého návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky na príslušné roky bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.

Ing. Ján Sekelský, odbor obrannej politiky sekcie obrannej politiky MO SR: 0960 312 171, jan.sekelsky@mil.sk

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

6

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve,

b)v sekundárnom práve,

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona sa body 4 a 5 nevypĺňajú.

7

DÔVODOVÁ SPRÁVA

B. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1

Vzhľadom na prebiehajúci ozbrojený konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a s ním spojenú hrozbu vykonávania vyzvedačských aktivít na území Slovenskej republiky sa rozširuje rozsah úloh, na ktorých plnenie možno použiť ozbrojené sily Slovenskej republiky. Podľa navrhovanej úpravy bude možné ozbrojené sily Slovenskej republiky použiť aj na plnenie úlohy zabezpečovania ochrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vojenských obvodov, vojenských letísk, vojenských heliportov, vojenských objektov a priestorov potrebných na plnenie úloh ozbrojených síl alebo zahraničných ozbrojených síl plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla.

K bodu 2

V súvislosti s navrhovaným rozšírením rozsahu úloh, na ktorých plnenie možno použiť ozbrojené sily Slovenskej republiky, sa rozsah povinnosti profesionálneho vojaka použiť na základe vojenského rozkazu vojenskú zbraň rozširuje aj na situácie, keď profesionálny vojak dostane vojenský rozkaz použiť vojenskú zbraň na účely zabezpečenia ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla.

K bodom 3 a 4

Katalóg donucovacích prostriedkov, ktoré môže profesionálny vojak použiť pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby, sa rozširuje o technický prostriedok na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla. Vzhľadom na aktuálnu potrebu zabezpečiť ochranu vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla prostredníctvom kvalifikovaného, riadne preškoleného a adekvátne vystrojeného a vyzbrojeného vojenského personálu sa súčasne ustanovuje, že civilný zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a je zaradený na výkon poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby, nebude môcť pri jej výkone použiť donucovacie prostriedky na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla.

K bodom 5 a 6

Pre situácie, keď budú splnené podmienky na to, aby profesionálny vojak použil donucovacie prostriedky na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, sa ustanovuje výnimka z povinnosti profesionálneho vojaka vyzvať pred použitím donucovacích prostriedkov osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Výnimka z uvedenej povinnosti bude limitovaná iba na situácie, ak zakročujúci profesionálny vojak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať. V druhom opisovanom prípade pôjde najmä

8

o situácie, kedy zakročujúci profesionálny vojak síce bude schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, ale bezpečnostné riziká spojené s dodržaním obligatórnych postupov pred použitím donucovacích prostriedkov budú väčšie, než prípadná služobným zákrokom spôsobená ujma na subjektívnych právach a právom chránených záujmoch osoby, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo.

Súčasne sa tiež precizujú podmienky, za akých sa profesionálny vojak rozhoduje o použití konkrétneho druhu donucovacieho prostriedku a s ohľadom na požiadavku primeranosti služobného zákroku sa dopĺňajú podmienky, po ktorých splnení profesionálny vojak musí upustiť od použitia donucovacích prostriedkov na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla.

K bodom 7 a 8

Rozširuje sa oprávnenie profesionálneho vojaka použiť zákonom definovanú vojenskú zbraň pri výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej služby aj na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, a to po splnení podmienky, že na mieste, kde je taká činnosť zakázaná, nemožno činnosť bezpilotného lietadla prerušiť iným spôsobom.

Pre situácie, kedy budú splnené podmienky použitia vojenskej zbrane profesionálnym vojakom na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla, sa ustanovuje výnimka z povinnosti profesionálneho vojaka vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá vojenská zbraň, ako aj z povinnosti profesionálneho vojaka použiť varovný výstrel do vzduchu pred samotným použitím vojenskej zbrane. Výnimka z uvedených povinností bude limitovaná iba na situácie, ak zakročujúci profesionálny vojak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo alebo ak výstrahu a varovný výstrel do vzduchu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať a vojenská zbraň byť použitá na účely prerušenia činnosti bezpilotného lietadla. V druhom opisovanom prípade pôjde najmä o situácie, kedy zakročujúci profesionálny vojak síce bude schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, ale bezpečnostné riziká spojené s dodržaním obligatórnych postupov pred použitím vojenskej zbrane budú väčšie, než prípadná služobným zákrokom spôsobená ujma na subjektívnych právach a právom chránených záujmoch osoby, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo.

K bodu 9

S cieľom vytvoriť podmienky na efektívnu ochranu vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred činnosťou bezpilotného lietadla, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko pre obranu a bezpečnosť štátu, sa ustanovuje zákaz činnosti bezpilotného lietadla vo vymedzenom vzdušnom priestore nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj nad vojenským konvojom a vojenským transportom, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Uvedený zákaz sa nebude vzťahovať na činnosti vykonávané s písomným súhlasom Ministerstva obrany Slovenskej republiky a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.

K bodom 10 až 12

V súvislosti s ustanovením zákazu činnosti bezpilotného lietadla vo vymedzenom vzdušnom priestore nad vymedzenými kategóriami vojenských objektov a priestorov, ako aj nad vojenským konvojom a vojenským transportom, presúvajúcim sa po trase a v termíne, ktoré boli zverejnené na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sa porušenie tohto zákazu kvalifikuje ako priestupok.

9

Ďalej sa tiež ustanovuje, že uvedený priestupok bude oprávnená objasňovať a v blokovom konaní prejednávať Vojenská polícia. Za jeho spáchanie, ako aj za spáchanie ďalších zákonom ustanovených priestupkov, bude možné uložiť pokutu do 500 eur, pričom v blokovom konaní a rozkaznom konaní bude možné uložiť pokutu do 300 eur.

Čl. II

K bodu 1

S cieľom zosúladiť vymedzenie kategórií vojenských objektov a priestorov, ktorým má byť zo strany ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície poskytnutá kvalitatívne rovnaká úroveň ochrany pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla, sa precizuje miestna pôsobnosť Vojenskej polície vo vzťahu k vojenským objektom a priestorom, ktoré potrebné na plnenie úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ozbrojených síl vysielajúceho štátu plniacich úlohy na území Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy.

K bodu 2

Vzhľadom na potrebu zapojenia síl a prostriedkov Vojenskej polície do plnenia úlohy zabezpečovania ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, ako aj vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotného lietadla, sa primerane precizuje ustanovenie upravujúce úlohy Vojenskej polície.

K bodu 3

Rozširuje sa oprávnenie vojenského policajta prerušiť činnosť bezpilotného lietadla na mieste, kde je to zakázané, o situácie, keď sa vojenský policajt podieľa na zaisťovaní ochrany vojenského konvoja a vojenského transportu.

K bodu 4

Vo vzťahu k výkonu oprávnení vojenského policajta sa ustanovuje všeobecná povinnosť uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku vojenského policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení, a to aj v prípade služobného zákroku vojenského policajta proti bezpilotnému lietadlu, ktoré porušuje zákonom ustanovený zákaz činnosti.

K bodom 5 a 10

Legislatívnotechnická úprava, pojem „lietadlo spôsobilé lietať bez pilota“ sa nahrádza pojmom „bezpilotné lietadlo“ v súlade s čl. 3 bodom 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. L 212, 22. 08. 2018) v platnom znení.

K bodom 6 a 7

V záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel sa po vzore navrhovaných úprav zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách

10

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spresňujú podmienky, po ktorých splnení možno uplatniť výnimku z povinnosti vojenského policajta vyzvať pred použitím donucovacích prostriedkov osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov, z povinnosti vojenského policajta vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá zbraň, ako aj z povinnosti vojenského policajta použiť varovný výstrel do vzduchu pred samotným použitím zbrane.

K bodom 8 a 9

Vzhľadom na bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú zo zakázanej činnosti bezpilotných lietadiel, a zaznamenaný nárast počtu prípadov porušovania tohto zákazu vo vzdušnom priestore nad viacerými vojenskými objektmi, sa v záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel spresňuje miestna pôsobnosť zákazu činnosti bezpilotných lietadiel a primeraným spôsobom sa mení aj nadpis § 37c. Uvedené legislatívne úpravy zohľadňujú navrhované zmeny a doplnenia zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K bodom 11 a 12

V nadväznosti na spresnenie miestnej pôsobnosti zákazu činnosti bezpilotných lietadiel sa primerane mení a dopĺňa katalóg priestupkov.

K bodu 13

S cieľom odradiť potenciálnych priestupcov od páchania priestupkov, ktoré predstavujú značnú hrozbu pre obranu a bezpečnosť štátu, ako aj sprísniť sankčné postihy za ich spáchanie, sa dopĺňa možnosť uloženia pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur.

Čl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a zabezpečenie primeranej legisvakancie od 1. januára 2023.

V Bratislave 28. septembra 2022

Eduard Heger, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Jaroslav Naď, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore