Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 15.02.2023 do 31.05.2023

Platnosť od: 28.04.2001
Účinnosť od: 15.02.2023
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST45JUD261DS26EUPP2ČL3

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 15.02.2023 do 31.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 154/2001 s účinnosťou od 15.02.2023 na základe 11/2023

Legislatívny proces k zákonu 11/2023
Legislatívny proces k zákonu 154/2001

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ, Gábora GRENDELA a Juraja ŠELlGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

K predpisu 11/2023, dátum vydania: 11.01.2023

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová, Gábor Grendel a Juraj Šeliga predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov upravuje postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie a samosprávu prokurátorov, postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť a postavenie asistentov prokurátora.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zrovnoprávniť posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. V súčasnosti sú pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe paradoxne znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem 10 ročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku 7-ročného výkonu praxe prokurátora. Rovnako ako pri právnych čakateľov prokuratúry sa umožňuje generálnemu prokurátorovi započítať aj inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

B.Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Zrovnoprávňuje sa posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. V súčasnosti pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe paradoxne znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem 10 ročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku 7-ročného výkonu praxe prokurátora.

K bodu 2

Rovnako ako pri právnych čakateľov prokuratúry sa umožňuje generálnemu prokurátorovi započítať inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona od 15. januára 2023.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona:

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová, Gábor Grendel a Juraj Šeliga

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený:

a)v primárnom práve

-nie je

b)v sekundárnom práve

-nie je

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

-nie je

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

-žiadne

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

-úplne

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana

x

7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

x

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

K predpisu 154/2001, dátum vydania: 28.04.2001

 

Všeobecná časť:

Návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokura­túry sa predkladá na ústavné prerokovanie podlá Plánu legislatív­nych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000.

Účelom navrhovanej právnej úpravy je upraviť v samostatnom zákone postavenie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, ich základné práva a povinnosti a právne vzťahy, ktoré vyplývajú z ich služobného pomeru.

Navrhovaná právna úprava by mala nahradiť doterajší

-  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1996 Z.z. o kárnej zodpovednosti prokurátorov (s účinnosťou od 1. mája 2001),

-  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z.z. o pla­tových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1. januára 2003).

Postavenie, pôsobnosť, organizáciu a riadenie prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora a pôsobnosť ostat­ných prokurátorov v jednotlivých oblastiach prokurátorskej čin­nosti by mal upravovať zákon o prokuratúre, ktorého návrh sa predkladá na ústavné prerokovanie spolu s návrhom zákona o proku­rátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

Právna úprava vzťahujúca sa na prokurátorov vychádza z čl. 151 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého podrobnosti o vy­menúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov usta­noví zákon.

Tento návrh zákona komplexne upravuje všetky právne vzťahy, ktoré vyplývajú zo služobného pomeru prokurátorov. Upravuje najmä problematiku - postavenia prokurátorov, - vzniku a zániku služobného pomeru, - služobného času a dovolenky, - odmeňovania, - sociálneho zabezpečenia, - zodpovednosti za škodu - disciplinárnej zodpovednosti, - samosprávy prokurátorov.

Pri tvorbe návrhu tohto zákona sa prihliadalo najmä na Pra­vidlá o úlohe prokurátorov schválené na 8. kongrese OSN o preven­cii zločinnosti a zaobchádzaní s páchateľmi v Havane 27. augusta až 7. septembra 1990. Tento kongres vyzval členské štáty OSN, aby zahrnuli Pravidlá o úlohe prokurátorov do národnej legislatívy a aby ich rešpektovali a realizovali v právnej praxi. Taktiež vyzval Výbor pre prevenciu a kontrolu zločinnosti OSN, aby plne­nie týchto pravidiel považoval za vec prvoradej dôležitosti a zá­roveň požiadal generálneho tajomníka OSN, aby každých päť rokov, začínajúc rokom 1993, pripravil správu o uplatňovaní týchto pra­vidiel.

Pravidlá o úlohe prokurátorov zdôrazňujú, že prokurátori zohrávajú rozhodnú úlohu pri výkone spravodlivosti a predpisy tý­kajúce sa plnenia ich závažných povinností majú zvýšiť ich úctu a súlad so zásadami charty OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv, a tak prispievať k poctivej a spravodlivej trestnej justí­cii a účinnej ochrane občanov pred zločinnosťou.

Ide konkrétne o tieto pravidlá:

1.  Osoby vybrané pre úrad prokurátorov bez ohľadu na ich posta­venie ako príslušníkov justície, exekutívy alebo právnického povolania musia byť bezúhonnými a schopnými jedincami so zod­povedajúcou prípravou a kvalifikáciou [pozri § 6 ods. 2 písm. b), d), h), § 231 ods. 2 písm. a), c), f) a § 234 a tiež § 28 navrhovanej právnej úpravy].

2.  štáty zaistia, aby

-  kritéria pre výber prokurátorov zahrňovali ochranu proti ustanovovaniu založenému na predpojatosti alebo zaujatosti, vylúčenie akejkoľvek diskriminácie osôb z dôvodov rasových, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politických či iných názorov, národnosti, sociálneho či etického pôvodu, majetku, miesta narodenia, hospodárskeho alebo iného posta­venia, s výnimkou, že za diskrimináciu by sa nepovažovala požiadavka, aby uchádzač o prokurátorský úrad bol štátnym príslušníkom dotknutej krajiny [pozri čl. 12 ústavy Slovenskej republiky a § 6, § 231 a § 234 navrhovanej práv­nej úpravy],

-  prokurátori mali zodpovedajúce vzdelanie a prípravu a aby boli náležíte presvedčení o ideáloch a mravných povinnos­tiach svojho úradu, o ústavnej a zákonnej ochrane práv po­dozrivých osôb a o íudských právach a základných slobodách uznávaných národným a medzinárodným právom [pozri § 6, § 8 ods. 3,             § 25 ods. 1 písm. c),                        § 26 ods. 1,                                                  § 231,

§ 234 a § 243 až 248 navrhovanej právnej úpravy].

3.  Prokurátori ako základní činitelia výkonu spravodlivosti majú vždy zachovávať úctu a dôstojnosť svojho povolania [pozri § 8 ods. 3, § 26 ods. 1 a § 188 písm. c) navrhovanej právnej úpravy].

4.  štáty zaistia, aby prokurátori mohli vykonávať svoje profe­sionálne funkcie bez zastrašovania, prekážok, nevhodného za­sahovania alebo neoprávneného vystavovania zásahom do ich ci­vilnej , trestnej a ostatnej sféry zodpovednosti [pozri § 25 ods. 1 písm. a) a § 26 navrhovanej právnej úpravy].

5.  Prokurátori a ich rodiny majú byť fyzicky chránení úradmi vtedy, ak je ohrozená ich osobná bezpečnosť v dôsledku plnenia prokurátorských funkcií [pozri § 25 ods. 2 a 3 navr­hovanej právnej úpravy].

6.  Zákonom musia byť zabezpečené spravodlivé podmienky služby prokurátorov, primerané odmeňovanie a kde je to vhodné, zachovanie úradu, dôchodok a vek odchodu na odpočinok (pozri najmä § 15 ods. 3 písm. b), § 32 až 64, § 73 až 91, § 92 až

146 navrhovanej právnej úpravy).

7.  Povýšenie prokurátorov v prípadoch, kde taký systém existuje, musí byť založené na objektívnych hľadiskách, zvlášť na profesionálnej kvalifikácii, schopnostiach, bezúhonnosti, na skúsenostiach a rozhodované o ňom na základe korektnej a nestrannej procedúry (pozri § 19 až 24 a § 218 až 224 navrho­vanej právnej úpravy).

8.  Prokurátori, rovnako ako ostatní občania, majú právo na slobodu prejavu, viery, združovania a spolčovania. Osobitne majú právo zúčastňovať sa verejných diskusií o záležitostiach týkajúcich sa práva, výkonu spravodlivosti a prehlbovania a ochrany ľudských práv a stavať sa členmi či vytvárať miestne, národné či medzinárodné organizácie a zúčastňovať sa ich schôdzí bez toho, aby utrpeli ujmu v zamestnaní pre svoju zákonnú   činnosť alebo    členstvo v zákonom povolenej

organizácii. Pri výkone týchto práv si prokurátori majú počínať vždy v súlade so zákonom a riadiť sa princípmi a etikou svojho povolania [pozri § 12, § 25 ods. 1 písm. f), ale aj § 6 ods. 2 písm. g) navrhovanej právnej úpravy a čl. 26 až 29 a čl. 54 Ústavy Slovenskej republiky].

9.  Prokurátori majú mať slobodu vo vytváraní a vstupovaní do profesionálnych združení alebo iných organizácií, aby mohli predstavovať svoje záujmy, zdokonaľovať svoj odborný výcvik a chrániť svoje postavenie [pozri § 25 ods. 1 písm. f) a § 218 až 224 navrhovanej právnej úpravy].

10.  Úrad prokurátorov musí byť prísne oddelený od súdnych funkcií (pozri pôsobnosť prokurátorov upravenú v navrhovanom zákone o prokuratúre).

11.  Prokurátori musia plniť aktívnu úlohu v trestnom konaní, vrátane inštitútu obžaloby a tam, kde to vyplýva zo zákona alebo kde to zodpovedá miestnej praxi, vo vyšetrovaní trestných činov, dozore nad zákonnosťou tohto vyšetrovania, dozorom nad výkonom súdnych rozhodnutí a vo vykonávaní ďalších funkcií, ktoré predstavujú verejný záujem (pozri pôsobnosť generálneho prokurátora a ostatných prokurátorov upravenú v navrhovanom zákone o prokuratúre a Trestný poria­dok) .

12.  Prokurátori majú, v súlade so zákonom, plniť svoje povinnosti korektne, zásadovo a pohotovo, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a podporovať ľudské práva, a tak prispievať k zaisteniu riadneho konania a bezporuchovej funkcie trestnej jurisdikcie (pozri najmä §              26 ods. 1 navrhovanej právnej

úpravy).

13.  Pri výkone svojich povinností budú prokurátori

-  vykonávať svoje funkcie nestranne a vyvarujú sa akejkoľvek diskriminácie politickej, sociálnej, náboženskej, rasovej, kultúrnej, podlá pohlavia, prípadne diskriminácie akéhokoľvek druhu [pozri § 26 ods. 1 písm. c) a f)

navrhovanej právnej úpravy]t

-  chrániť verejný záujem, konať objektívne, brať osobitný zreteľ na stanoviská podozrivých a obetí, sústreďovať po­zornosť na všetky rozhodné okolnosti bez ohľadu na to, či sú pre podozrivého výhodné alebo nie [pozri § 26 ods. 1 písm. d) a e) navrhovanej právnej úpravy, ale aj § 5 navrhovaného zákona o prokuratúre],

-  zachovávať záležitosti, o ktorých sa dozvedia, v prísnej dôvernosti, s jedinou výnimkou, kedy plnenie ich povinností či požiadavka spravodlivosti takýto postup nedovolajú (pozri § 26 ods. 3 navrhovanej právnej úpravy).

14.  Prokurátori nebudú zahajovať trestné stíhanie alebo v ňom ne­budú pokračovať, prípadne budú vynakladať všetko úsilie k zastaveniu konania, ak nestranné vyšetrovanie ukazuje, že obvinenie nie je opodstatnené [pozri § 26 ods. 1 písm. e) navrhovanej právnej úpravy a Trestný poriadok].

15.  Prokurátori vynaložia starostlivú pozornosť stíhaniu závaž­ných trestných činov spáchaných verejnými úradníkmi, zvlášť korupcii, zneužitiu právomoci, ťažkému porušeniu ludských práv a iným trestným činom, ktoré pozná medzinárodné právo a tam, kde to pripúšťa zákon či zodpovedá miestnej praxi, vy­šetrovanie takých deliktov (pozri Trestný poriadok).

16.  Ak získa prokurátor svedectvo proti podozrivému, o ktorom vie alebo sa odôvodnene domnieva, že bolo získané za pomoci nezákonných metód, ktoré zakladajú porušenie ludských práv podozrivého, zvlášť zahrňujúce mučenie alebo kruté zaobchádzanie, neludské či ponižujúce zaobchádzanie či trestanie alebo iné vážne zneužitie ludských práv, musí odmietnuť použitie takého svedectva proti komukoívek inému, než proti tým, ktorí použili takéto metódy a musí urobiť všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby zaistili, že tí, ktorí sú zodpovední za použitie takýchto metód, boli volaní k spravodlivosti (patrí do právnej úpravy v Trestnom poriadku).

17.  Prokuratúra má volať mladistvých ako svedkov v trestnom konaní jedine, ak je to celkom nevyhnutné (patrí do právnej úpravy v Trestnom poriadku).

18.  V krajinách, kde sú prokurátorom zverené diskrečné právomoci, musí zákon alebo publikované pravidlá či smernice určovať vodítka k zvýšenej spravodlivosti a zásadovosti v prístupe k rozhodovaniu v obžalovacom procese, vrátane zahájenia stíhania alebo jeho neprevádzania (patrí do právnej úpravy v Trestnom poriadku),

19.  Prokurátori musia vynakladať náležitú pozornosť v súlade s národným právom odmietnutiu trestného stíhania, jeho podmienečnému či nepodmienečnému prerušeniu alebo odklonu trestných vecí mimo systém formálnej justície pri plnom rešpektovaní práv podozrivého a poškodeného. K tomuto cieľu musia štáty všestranne skúmať možnosti prijatia modelov odklonu nielen k tomu, aby uľahčili rozsiahlu zaťaženosť sudcov, ale tiež, aby sa vyvarovali stigmatizácie z väzby, obvinenia a odsúdenia, rovnako ako i možným nepriaznivým účinkom uväznenia (patrí do právnej úpravy v Trestnom poriad­ku) .

20.  V krajinách, kde sú prokurátorom zverené diskrečné právomoci v podobe rozhodovania o tom, či bude alebo nebude stíhaný mladistvý, musí byť zvláštna pozornosť venovaná druhu a zá­važnosti činu, ochrane spoločnosti i osobnosti a prostrediu, z ktorého pochádza mladistvý. Pri rozhodovaní budú prokuráto­ri zvažovať jednotlivé použiteľné alternatívy stíhania v zmysle platných justičných zákonov a procedúr pre mla­distvých. Prokurátori sa budú snažiť všetkými silami o to, aby ich úkony proti mladistvým boli vedené len v rozsahu cel­kom nevyhnutnom (patrí do právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku).

21.  K zaisteniu spoľahlivosti a účinnosti prokurátorskej činnosti prokurátori musia sa usilovať o spoluprácu s políciou, súdmi, všetkými právnikmi, verejnými obhajcami a inými vládnymi agentúrami a inštitúciami vo vnútri či mimo trestnej justície (pozri § 37 navrhovaného zákona o prokuratúre a osobitné zákony upravujúce problematiku súčinnosti).

22.  Disciplinárne konanie ohľadne prokurátorov musí byť založené na zákonnej alebo zákonom dovolenej úprave. Sťažnosti proti prokurátorom ohľadne ich odbornej (profesionálnej) spôsobilosti musia byť prejednávané urýchlene a korektne v príslušnom (zodpovedajúcom, primeranom) konaní. Prokurátori musia mať právo na spravodlivý výsluch. Rozhodnutie má byť podrobené nezávislému preskúmaniu (pozri § 187 až 217 navrho­vanej právnej úpravy, k nezávislému preskúmaniu rozhodnutia § 211 ods. 7 druhú vetu navrhovanej právnej úpravy).

23.  Disciplinárne konanie proti prokurátorom má zaručiť objektív­ne hodnotenie a rozhodnutie. Má byť vymedzené v súlade so zákonom, kódexom profesionálneho správania a inými uznávanými štandardami a etikou a so zreteľom na tieto pravidlá (pozri najmä § 188 a § 191 navrhovanej právnej úpravy).

24.  Prokurátori musia rešpektovať tieto Pravidlá. Musia tiež, podľa svojich najlepších schopností, predchádzať a aktívne
   brániť akémukoľvek ich porušovaniu (pozri § 187 až 217 a § 218 až 224 navrhovanej právnej úpravy).

25.  Prokurátori, ktorí majú dôvod sa domnieval, že k porušeniu týchto Pravidiel došlo alebo mohlo dôjsť, musia podať o ta­kejto záležitosti správu svojmu nadriadenému a ak je to ne­vyhnutné, inej príslušnej autorite alebo orgánom vybaveným prieskumnou alebo opravnou právomocou (pozri § 6 ods. 4 a 7 navrhovaného zákona o prokuratúre a osobitné zákony upravujú­ce oznamovaciu povinnosť).

Z uvedeného je zrejmé, že navrhovaná právna úprava v rozsahu pôsobnosti vymedzenej týmto zákonom a navrhovaným zákonom o pro­kuratúre rešpektuje uvedené pravidlá okrem pravidla uvedeného v bode 8, ktoré priznáva prokurátorom právo na združovanie. Toto právo návrh zákona v predloženej podobe obmedzuje tým, že v súla­de s ČI. 54 ústavy Slovenskej republiky neumožňuje prokurátorom byť členom politickej strany alebo politického hnutia. Cieíom tejto právnej úpravy je zabezpečiť politicky neutrálny výkon funkcie prokurátora a právo fyzických osôb, právnických osôb a štátu na to, aby ochranu ich práv a zákonom chránených záujmov zabezpečoval prokurátor nestranne, objektívne, bez ovplyvňovania záujmami politických strán a politických hnutí.

Rešpektovanie a realizáciu Pravidiel o úlohe prokurátorov schválených na 8. kongrese OSN podporila aj Európska asociácia sudcov pre demokraciu a slobody (MEDEL), ktorá schválila v januá­ri 1993 v Palerme Európsky štatút súdnictva. V tomto dokumente sudcovia, okrem iného, požadujú, aby sa rozpracovali minimálne normy princípov riadenia aplikovateľných na úlohu verejných čini­teľov prokuratúry, ktoré boli schválené na 8. kongrese OSN o pre­vencii zločinnosti a zaobchádzaní s páchatelmi a predpisov o ich účinnej aplikácii. Európsky štatút súdnictva v poslednom 9. bode sa venuje sudcom (verejným činiteľom) v štátnom zastupitelstve (v prokuratúre). Uvádza, že "samospráva v štátnom zastupitelstve vytvára základný nástroj nezávislosti súdnej moci. Sudcovia (ve­rejní činitelia) v štátnom zastupitelstve zabezpečujú rovnosť ob­čanov pred zákonom. Svoju funkciu vykonávajú nezávisle od poli­tickej moci. Sú podriadení len právu a zákonu. Sudcovia (verejní činitelia), ktorí vykonávajú funkcie v štátnom zastupitelstve, majú rovnaké práva a rovnaké záruky, aké sú uvedené v tomto šta­túte .".

Okrem uvedeného, v tomto návrhu zákona sa prihliadalo aj na - závery a odporúčania prijaté na multilaterálnom zasadnutí Rady Európy, ktoré sa zaoberalo problematikou transformácie prokura­túry na orgán kompatibilný s demokratickými právnymi zásadami (Budapešť, september 1994), - Štandardy profesionálnej zodpovednosti, práv a povinností pro­kurátorov, ktoré boli prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurá­torov 23. apríla 1999,

- závery prijaté v decembri 1999 v Častej-Papierničke na stretnu­tí generálnych prokurátorov z jedenástich európskych krajín k otázkam rozvoja vzájomnej spolupráce zúčastnených strán, pos­tavenia, úloh, organizácie a pôsobnosti prokuratúry a povinnos­tí a práv prokurátorov v demokratickej spoločnosti, ktoré sú vyjadrené v Memorande o dohode generálnych prokurátorov z 9. decembra 1999,

- Odporúčanie Rec(2000)19 Výboru ministrov členským štátom o pos­tavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva, ktoré bolo prijaté Výborom ministrov Rady Európy 6. októbra 2000.

V návrhu zákona sú zapracované aj Smernice Rady Európskych spoločenstiev, a to

-  Smernica Rady z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy (75/117/EHS),

-  Smernica Rady z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k za­mestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracov­né podmienky (76/207/EHS),

-  Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovný pomer (91/533/EHS),

-  Smernica Rady z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracov­níčok (desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS) (92/85/EHS),

-  Smernica Rady z 23. novembra 1993 o určitých aspektoch stanove­nia pracovného času (93/104/EC),

-  Smernica Rady z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC.

Aproximácia navrhovanej právnej úpravy s uvedenými smernica­mi Rady Európskych spoločenstiev je uvedená v tabuľke zhody.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a dohoda­mi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky netrvá na predložení a na prerokovaní navrhovanej právnej úpravy so zreteľom na skutočnosť, že generálna prokuratúra spolu s Aso­ciáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenským odborovým zväzom verejnej správy všetky pripo­mienky uplatnené týmito orgánmi v medzirezortnom pripomienkovom prerokovala na osobitnom rokovaní (27. septembra 2000), na ktorom boli vyriešené vzájomné rozpory (písomné stanovisko Slovenského odborového zväzu verejnej správy z 27. septembra 2000, písomné stanoviská Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Sloven­skej republiky zn. 220/2000-Az z 2. a 3. októbra 2000).

Predkladaný návrh zákona predpokladá zvýšenie nárokov na fi­nančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Finančný dosah navrhova­nej právnej úpravy na štátny rozpočet bol prerokovaný s Minister­stvom financií Slovenskej republiky. Po dôslednom zapracovaní ním uplatnených pripomienok vyslovilo ministerstvo financií s navrho­vanou právnou úpravou súhlas listom zn. 21884/2000-81 z 19. ok­tóbra 2000 a listom z 3. januára 2001.

Predpokladaný finančný dosah navrhovaného zákona na štátny rozpočet v tis. Sk na roky 2001 až 2003:

 

 

TEXT

2001

2002

2003

DRUH VÝD

§ 25 ods.

2

Zabezpečenie ochrany prokurátora kapitola GP SR kapitola MO SR

 

800

50

800

50

BV

BV

§ 78 ods.

1

Technické zariadenia vrátane výpočtovej techniky kapitola GP SR kapitola MO SR

 

1500

100

1500

100

KV

KV

§ 79

 

Mesačná paušál­na náhrada spo­jená s výkonom funkcie kapitola GP SR kapitola MO SR

 

11724

886

13471

1018

BV

BV

§ 80 ods.

1

Vzdelávanie, právne predpisy

 

2548

193

2548

193

BV

BV

§ 84 ods.

3

Náhrada nákladov prevetnívnej rehabilitácie kapitola GP SR kapitola MO SR

 

2010

2010

BV

§ 96

 

Rozdiel v zákl. platoch oproti súčasnosti (na 13 mes.) kapitola GP SR kapitola MO SR

 

 

45575

3123

MP

MP


TEXT


2001


2002


2003 DRUH VÝD.


§ 98

Funkčný príplatok (na 13 mes.) kapitola GP SR kapitola MO SR

3694

274

§

101

Plat za výkon funkcie nadčas kapitola GP SR kapitola MO SR

100

10

§

102

Náhrada za služobnú pohotovosť kapitola GP SR kapitola MO SR

1000

100

§ 106 ods. 1

Ďalší plat kapitola GP SR kapitola MO SR (pri priem. 36168 Sk)

26330

1591

 


MP

MP


MP

MP


MP

MP


MP

MP


§ 108 Príplatok počas ods. 1 dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa kapitola GP SR kapitola MO SR


511


MP


§ 110 Príplatok za plnenie slúž, povinností vo sviatok kapitola GP SR kapitola MO SR


80

10


MP MP


§ 111 Príplatok za plnenie slúž, povinností v sobotu a nedelu kapitola GP SR kapitola MO SR


80

10


MP MP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEXT                                                               2001                   2002                   2003 DRUH VÝD.

§ 112 Príplatok za plnenie slúž, povinností v noci

kapitola GP SR kapitola MO SR

80

10

MP

MP

§ 113                 Osobitný

 

 

ods. 1 príplatok

 

 

kapitola GP SR

2400

MP

kapitola MO SR

100

MP

 

 

§ 125 ods. 1 ods. 2

Odchodné

kapitola GP SR

kapitola GP SR

600 8050

(20 P)

600 4025 (10 P)

600 2010 (5 P)

BV

BV

§ 135 ods. 1

Príplatok k dôchodku kapitola GP SR

2514 (20 P)

3771 (10 P)

4399 (5 P)

BV

§ 131

Príplatok k nemocenskému kapitola GP SR

453

680

865

BV

§ 132

Príplatok

k podpore pri OCR kapitola GP SR

 

620

713

BV

§ 133

Príplatok

k peňažnej pomoci v materstve kapitola GP SR

 

1785

2053

BV

 

 

Výdavky spolu

11617

31292

117408

(medzisúčet)

 

 

 

z toho kapitola GP SR

11617

30063

110819

kapitola MO SR

 

1229

6589


 

TEXT

2001

2002

2003

DRUH VÝD.

Príspevok na zdravotné poistenie, nem. poistenie a dôch. zabezpečenie kapitola GP SR kapitola MO SR

 

4103

310

32662

2253

 

Príspevok na poistenie v nezamestnanosti

 

 

- 14792

 

Úspora na mzdách a poistnom vplyvom príplatku k nemocenskému

- 611

- 918

- 1168

 

 

 

Výdavky celkom

11006

34787

136363

z toho kapitola GP SR

11006

33248

127521

kapitola MO SR

 

1539

8842


DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie

1.  Navrhovateí zákona:

Vláda Slovenskej republiky

2.  Názov návrhu zákona:

Zákon o prokurátoroch a právnych čakateloch prokuratúry

3.  V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená:

a)   Zmluva o Európskej únii (čl. 6 bod 1 a 2),

b)   Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (čl. 45 a 141),

c)  Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy,

d)  Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v za­mestnaní a o pracovné podmienky,

e)  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať: zamestnancov o podmienkach vzťa­hujúcich sa na zmluvu alebo na pracovný pomer,

f)  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opat­rení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok (desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS),

g)  Smernica Rady 93/104/EC z 23. novembra 1993 o určitých as­pektoch stanovenia pracovného času,

h)  Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi INICE, CEEP a ETUC.

4.  Návrh zákon svojou problematikou

a)  patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení v oblasti ochrany zamestnancov na pracovisku,

b)  patrí medzi priority uvedené v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (Biela kniha) v sekcii 4 Sociálne záležitosti, oblasť I. Rovnosť príležitostí pre mužov a že­ny a oblasť IV. Pracovné zákonodarstvo a pracovné podmien­ky.

5.  Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:

K bodu 3. písm. a):

Zmluva o Európskej únii v čl. 6 ustanovuje, že

-  Únia je založená na princípoch slobody, demokracie, rešpek­tovania íudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú spoločné členským štátom (bod 1),

-  Únia rešpektuje základné ľudské práva, ako ich zaručuje Eu­rópsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 a ktoré vyplývajú z ústav­ných tradícií členských štátov ako základných princípov prá­va Spoločenstva (bod 2).

K bodu 3. písm. b):

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva ustanovuje povinnosť každého členského štátu zabezpečiť uplatňovanie zásady rovna­kej odmeny mužom a ženám za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

K bodu 3. písm. c) až h):

Smernica uvedená v bode 3.

písm. c) zabezpečuje zvýšenú právnu ochranu zamestnancov, kto­rí môžu utrpieť ujmu v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania,

písm, d) zabezpečuje rovnosť zaobchádzania pre mužov a ženy, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, funkčnému postu­pu, odbornému vzdelávaniu a pracovné podmienky,

písm. e) ustanovuje povinnosť zamestnávateľovi informovať prostredníctvom písomného dokladu každého zamestnanca o základných podmienkach jeho pracovného pomeru,

písm. f) zabezpečuje dosiahnutie zlepšenia pracovných podmie­nok z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá­ci tehotných zamestnankýň a zamestnankýň, ktoré doj­čia svoje dieťa,

písm. g) ustanovuje minimálne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizáciu pracovného času vo všetkých odvetviach činnosti, vo verejnom aj súkrom­nom sektore,

písm. h) uvádza do platnosti pripojenú rámcovú dohodu o rodi­čovskej dovolenke uzavretú 14. decembra 1995 medzi všeobecnými medziodvetvovými organizáciami (UNICE, CEEP a ETUC), ktorá ustanovuje minimálne požiadavky na rodičovskú dovolenku a pracovné voľno pri nalieha­vých rodinných dôvodoch a v prípade choroby alebo úrazu s cieľom uľahčiť zosúladenie rodičovských a profesionálnych povinností pracujúcich rodičov.

6.  Stupeň kompatibility:

Kompatibilita návrhu zákona s právnymi normami Európskej únie uvedenými v bode 3. je úplná.


SMERNICA RADY 75/117/EHS z 10. februára 1975

o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy

COUNCIL DIRECTIVE 75/117/EEC of 10 February 1975

on the approximation o f the laws of the Member States relating to the application o f the princ iple ofequal pay for men and women

Návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (ďalej len „zákon o prokurátoroch“)

1

2                                        

3

4

5

6

7

8

9

článok 1

Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy ustanovená v článku 119 zmluvy (ďalej len „zásada rovnakej odmeny“), znamená odstránenie akejkoľvek diskriminácie z dôvodu pohlavia v súvislosti so všetkými aspektmi a podmienkami odmeňovania za rovnakú prácu alebo za prácu, ktorej sa prisudzuje rovnaká hodnota.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 1 ods. 1

(1)  Tento zákon upravuje

a)      postavenie prokurátorov, ich základné práva a povinnosti, právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a zánikom služobného pomeru prokurátorov, platové pomery prokurátorov, ich disciplinárnu zodpovednosť a samosprávu prokurátorov.

b)      štátnu službu právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „právny čakateľ prokuratúry“), ich základné práva a povinnosti, právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a zánikom ich služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť.

Y

P

 

 

Najmä v prípade, keď sa na stanovenie odmeny používa systém klasifikácie zamestnaní, musí byť tento systém založený na rovnakých kritériách pre mužov aj pre ženy a musí byť vytvorený tak, aby vylučoval akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu pohlavia.

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

návrh zákona o prokurá­toroch

ČL 46 ods. 1

§ 92 ods.

1,2

(1)       Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

(2)       Prokurátorovi prislúcha za výkon jeho funkcie plat.

(3)       Služobný úrad je povinný poskytovať prokurátorom plat v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Poskytovanie iného platu prokurátorom nie je prípustné.

Y

P

 


 

 

 

 

 

 

Služobný úrad nesmie poskytovať prokurátorom ani iné plnenia peňažnej hodnoty, ak to tento zákon alebo osobitné právne predpisy nedovoľujú.

 

 

 

Článok 2

Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov potrebné opatrenia          umožňujúce                               každému

zamestnancovi, ktorý sa pokladá za poškodeného v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakej odmeny, domáhať sa svojich práv súdnou cestou po prípadnom posúdení veci inými príslušnými orgánmi.

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Článok 46 ods. 1

(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

Y

P

 

článok 3

Členské štáty zrušia akúkoľvek diskrimináciu medzi mužmi a ženami, vyplývajúcu zo zákonov,                          iných          predpisov                          alebo

administratívnych opatreni, ktorá je v rozpore so zásadou rovnakej odmeny.

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Článok 12 ods. 1

Článok 12 ods. 2

Článok 125

(1)    Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2)    Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické Či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať,            zvýhodňovať       alebo

znevýhodňovať.

Ústavný súd rozhoduje o súlade a) zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi, b) nariadení vlády, všeobecne záväzných

Y

P

 


 

 

 

 

 

Článok 132

právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Štátnej správy sústavou, s ústavnými zákonmi a zákonmi,

c) všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi, d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov Štátnej správy s ústavou, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

e) všeobecne záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov.

Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v ČI. 125 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm. b) aj inými zákonmi; ak ide o predpisy uvedené včl. 125 písm. c) aj inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s nariadeniami vlády Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia, strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

 

 

 

článok 4

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že ustanovenia kolektívnych zmlúv, mzdových stupníc, dohôd o mzde alebo individuálnych pracovných

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 93 ods. 1

(1) Platom prokurátora sa rozumie a) funkčný plat, b) náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania, a to

Y

P

 


 

 

zmlúv, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakej odmeny, budú alebo budú môcť byť vyhlásené za neplatné alebo zmenené.

 

 

§ 93 ods. 2

§ 93 ods. 3

1. náhrada platu za sviatok,

2. plat za výkon funkcie nadčas,

3. náhrada za služobnú pohotovosť,

4. plat počas dočasného pridelenia,

5. plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora,

6. vyrovnanie platu,

7. ďalší plat,

c) príplatky k funkčnému platu, a to

1. príplatok za zastupovanie,

2. príplatok počas dočasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupňa,

3. príplatok za prípravu právneho čakateľa prokuratúry,

4. príplatok za plnenie služobných povinností vo sviatok,

5. príplatok za plnenie služobných povin­ností v sobotu a nedeľu,

ó. príplatok za plnenie služobných povin­ností v noci,

7.  osobitný príplatok,

8.       hodnostný príplatok, d) odmena.

(2)     Prokurátorovi prislúchajú paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov, ak tak ustanovuje zákon.

(3)          Za uspokojenie nárokov prokurátora zodpovedá štát.

 

 

 

článok 5

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na ochranu zamestnancov pred prepustením na podnet zamestnávateľa, ktoré by bolo reakciou na ich sťažnosť podanú v rámci podniku alebo na akékoľvek právne konanie zamerané na presadenie dodržiavania zásady rovnakej odmeny.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§15 ods. 1

§ 15 ods. 2

(1)    Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvolať iba generálny prokurátor.

(2)    Generálny prokurátor odvolá prokurátora z funkcie, ak

a) prokurátor bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu,

Y

P

 


 

 

 

 

§ 15 ods. 3

b)  disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora {§189 ods. 1 písm. f)}.

c)   prokurátor stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,

d)  prokurátor nadobudol cudzie štátne občianstvo,

e)   prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f)   prokurátor sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia.

(3) Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvolať, ak

a) jeho zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje, najmenej však po dobu jedného roka, riadne vykonávať služobné povinnosti; to neplatí, ak ide o tehotnú prokurátorku, b) prokurátor dosiahol vek 65 rokov.

 

 

 

článok 6

Členské štáty prijmú v súlade so svojou vnútornou situáciou a právnym systémom nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia uplatňovanie zásady rovnakej odmeny. Dohliadnu na to, aby boli k dispozicii účinné prostriedky na dodržiavanie tejto zásady.

...........................................................................

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

návrh zákona o prokurá­toroch

ČI. 46 ods. 1

§184 ods. 1 písm. a), písm. b)

(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

(1) Vo veciach zodpovednosti za škodu a $ tým súvisiacich nárokov na náhradu škody podľa tohto zákona koná a rozhoduje v prvom stupni

a) osobitná komisia zriadená na služobnom úrade prokurátora, ktorý zodpovedá za škodu alebo ktorému bola spôsobená škoda, b) osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre, ak

1.  za škodu zodpovedá prokurátor gene­rálnej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej pro-

Y

P

 


 

 

 

 

 

 

kuratúry,

2. za škodu zodpovedá spoločne prokurá­tor generálnej prokuratúry a prokurátor alebo zamestnanec inej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená spo­ločne prokurátorovi generálnej prokura­túry a prokurátorovi alebo zamestnan­covi inej prokuratúry,

3. za škodu zodpovedá spoločne krajský prokurátor a prokurátor alebo zamest­nanec inej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená spoločne krajskému pro­kurátorovi a prokurátorovi alebo zamest­nancovi inej prokuratúry,

4. za škodu zodpovedá spoločne vyšší vo­jenský prokurátor a prokurátor alebo za­mestnanec inej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená spoločne vyššie­mu vojenskému prokurátorovi a proku­rátorovi alebo zamestnancovi inej pro­kuratúry.

 

 

 

článok 7

Členské štáty sa postarajú o tom, aby sa použili všetky primerané spôsoby, napríklad na pracovisku, na oboznámenie zamestnancov s predpismi prijatými na základe tejto smernice, ako aj s platnými relevantnými predpismi.

N

zákon o Zbierke zákonov č. 1/1993 Z.z.

§2

0 všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

Y

P

 

článok 8 ods. 1

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do jedného roka od jej oznámenia, o čom budú okamžite informovať komisiu.

n. a.

 

 

 

 

 

 

Článok 8 od s. 2

2. Členské štáty komisii oznámia znenie zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení prijatých v oblasti, na ktorú sa

n. a.

 

 

 

 

 

 


 

vzťahuje táto smernica.

 

 

 

 

 

 

 

Článok 9

Do dvoch rokov od uplynutia jednoročnej lehoty, uvedenej v článku 8, členské štáty poskytnú komisii všetky informácie potrebné na to, aby mohla vypracovať správu o uplatňovaní tejto smernice a predložiť ju rade.

n. a*

 

 

 

 

 

 

článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

n. a.

 

 

 

 

 

 

 

20


 

SMERNICA RADY 76/207/EHS z 9. februára 1976

o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupe v zamestnaní a o pracovné podmienky

COUNCIL DIRECTIVE 76/207/EEC of 9 Februrary 1976

on the implementatíon of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocationaí training and promotion conditions

Návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (ďalej len "zákon o prokurátoroch”)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

článok 1 ods. 1

1. Účelom tejto smernice je uviesť v členských Štátoch do platnosti zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o pristúp k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, ako aj o sociálne zabezpečenie za podmienok uvedených v odseku 2. Táto zásada sa ďalej uvádza len ako "zásada rovnakého zaobchádzania”.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

§ 1 ods. 1 písm. a)

§ 1 ods. 1 písm. b)

ČI. 12 ods. 1,2

Tento zákon upravuje

a)      postavenie prokurátorov, ich základné práva a povinnosti, právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a zánikom služobného pomeru prokurátorov, platové pomery prokurátorov, ich disciplinárnu zodpovednosť a samosprávu prokurátorov

b)      štátnu službu právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „právny čakateľ prokuratúry“), ich základné práva a povinnosti, právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a zánikom ich služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť.

(1)    Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudzi teľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2)    Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej

Y

P

 


 

 

 

 

 

 

skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať,                                     zvýhodňovať                                     alebo

znevýhodňovať.

 

 

 

článok 1 ods. 2

l. S cieľom zabezpečiť postupné vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania vo veciach súvisiacich so sociálnym zabepečením rada príjme na základe návrhu komisie ustanovenia, ktoré vymedzujú podstatu, rozsah a spôsoby uplatňovania tejto zásady.

n. a.

 

 

 

 

 

 

Článok 2 ods. 1

2. Na účely d'alej uvádzaných ustanovení sa zásadou rovnakého zaobchádzania rozumie, že neexistuje žiadna priama ani nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia, najmä s odvolaním sa na manželský alebo rodinný stav.

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

návrh zákona o prokurá­toroch

ČI. 12 ods. 1,2

§ 20 ods. 3

(1)   Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2)   Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzova,ť            zvýhodňovať       alebo

znevýhodňovať.

(3)   Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné a jazykové vedomosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na rozsah povinností vedúceho prokurátora. Výberové konanie sa uskutočňuje bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie prokurátorov, ich národný

Y

P

 


 

 

 

 

 

 

alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

 

 

 

Článok 2 ods. 2

2. Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov vylúčiť z oblasti jej uplatňovania tie profesijné činnosti, a kde je to vhodné, aj prípravu na tieto činnosti, pri ktorých je vzhľadom na ich charakter alebo okolnosti, za akých sa vykonávajú, pohlavie pracovníka determinujúcim faktorom.

D

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 20 ods. 3

(3) Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné a jazykové vedomosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na rozsah povinností vedúceho prokurátora. Výberové konanie sa uskutočňuje bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie prokurátorov, ich národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

Y

P

 

 

 

 

 

§ 21 ods. 2

(2) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výsledok výberového konania predloží na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi.

Y

P

 

článok 2 ods. 3

3. Táto smernica sa nedotýka ustanovení na ochranu žien, najmä pokiaľ ide o tehotenstvo a materstvo

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 86 ods. 1

(1) Tehotná prokurátorka nesmie vykonávať činnosť, ktorá je tehotným ženám podľa osobitného predpisu zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, to isté platí tiež o prokurátorke do konca deviateho mesiaca po pôrode. Služobný úrad je povinný vykonať takú dočasnú úpravu podmienok na výkon funkcie tehotnej prokurátorky a prokurátorky do konca deviateho mesiaca po pôrode, aby nedošlo k ohrozeniu jej zdravotného stavu a

Y

P

 


 

 

 

 

 

ak to nie je možné, zaradiť ju dočasne do výkonu takej služby, ktorá je pre ňu vhodná. Pri tomto zaradení jej prislúcha plat podľa nového služobného zaradenia, najmenej však vo výške funkčného platu, ktorý jej prislúchal pred týmto zaradením.

 

 

 

článok 2 ods. 1

4. Táto smernica sa nedotýka opatrení na podporu rovnakej príležitosti pre mužov a ženy, najmä prostredníctvom odstraňovania existujúcich nerovností ovplyvňujúcich príležitosti žien v oblastiach uvedených v článku 1 (1).

N

zákon o zamest­nanosti

§ 112 ods. 1

(1) Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci okresných úradov práce na celom území Slovenskej republiky. Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky o zamestnaní, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, jazyk, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, politických alebo iných názorov, politickej príslušnosti, odborovej činnosti, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine alebo iného postavenia.

Y

P

 

článok 3 ods. 1

1. Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania znamená, že neexistuje nijaká diskriminácia z dôvodu pohlavia, pokiaľ ide o podmienky prístupu - vrátane kritérií výberu - k akýmkoľvek pracovným miestam alebo pozíciám, bez ohľadu na sektor alebo odvetvie Činnosti a k akýmkoľvek úrovniam zamestnaneckej hierarchie.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 20 ods. 3

§ 21 ods. 2

(3) Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné a jazykové vedomosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na rozsah povinností vedúceho prokurátora. Výberové konanie sa uskutočňuje bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie prokurátorov, ich národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

(2) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výsledok výberového konania predloží na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi.

Y

P

 

 

76/2O7/ES


 

 

 

článok 3 ods. 2

2. Na tento účel členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že;

N

 

 

 

 

 

 

článok 3 ods. 2 (a)

(a) všetky zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania budú zrušené

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Článok 12 ods. 1

Článok 125

Článok 132

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.

Ústavný súd rozhoduje o súlade a) zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi, b) nariadení vlády, všeobecné záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi a zákonmi, c) všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi, d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy sústavou, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, e) všeobecne záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným na vyhisovanie zákonov.

Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v čl. 125 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v či. 125 písm. b) aj inými zákonmi; ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm. c) aj inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s nariadeniami vlády Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Y

P

 


 

 

 

 

 

 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia, strácajú platnosť po šiestiach mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

 

 

 

článok 3 ods. 2 (b)

(b) všetky ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a ktoré sú zahrnuté                           v kolektívnych                           zmluvách,

individuálnych pracovných zmluvách, vnútropodnikových predpisoch alebo v predpisoch upravujúcich nezávislé povolania a profesie, budú alebo budú môct* byť vyhlásené za neplatné alebo zmenené;

N

zákon o kolektív­nom vy­jednávaní

§ 4 ods. 2 písm. a)

Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Y

P

 

článok 3 ods. 2 (c)

__________

(c) zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, ak záujem o ochranu, ktorý ich pôvodne podnietil, už nie je odôvodnený budú novelizované; ak sú podobné ustanovenia súčasťou kolektívnych zmlúv,         zástupcom                      pracovníkov     a

zamestnávateľom bude adresovaná žiadosť, aby ich upravili v potrebnom smere.

N

zákon o kolektív­nom vy­jednávaní

Ústava SR č.

460/1992 Zb.

§ 8 ods. 5

Článok 132 ods. 1

(5) Zmluvné strany môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť možnosť zmeny kolektívnej zmluvy a jej rozsah; pri tejto zmene sa postupuje ako pri uzavieraní kolektívnej zmluvy.

(!) Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými včl. 125 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktorí tieto predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené včl. 125 písm. b), aj sinými zákonmi; ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm.          c), aj s inými zákonmi,

s medzinárodnými zmluvami, s nariadeniami vlády Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánv štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia, strácajú platnosť po šiestich

Y

P

 


 

 

 

 

 

 

mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

 

 

 

článok 4

Uplatňovanie              zásady                                       rovnakého

zaobchádzania pokiaľ ide o prístup k poradenstvu pre voľbu povolania, odbornej príprave, vyššej odbornej príprave a preškoľovaniu všetkých typov a na všetkých stupňoch znamená, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že:

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

návrh zákona o prokurá­toroch

ČI. 12 ods. 1

ČI. 46 ods. 1

§ 25 ods. 1

§ 80 ods. 1

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

(1) Prokurátor má právo najmä

c) na zabezpečenie podmienok pre prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie,

(1) Prokurátor má právo na zabezpečenie podmienok na systematické a bezplatné vzdelávanie po celé obdobie výkonu svojej funkcie a na bezplatné poskytovanie právnych predpisov nevyhnutných pre riadny výkon funkcie.

Y

P

 

článok 4

(a)

(a) všetky zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, budú zrušené;

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Článok 125

Ústavný súd rozhoduje o súlade a) zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi, b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi a zákonmi, c) všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi, d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy s ústavou, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, e) všeobecne záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie

Y

P

 


 

 

 

 

 

Článok 132

zákonov.

Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v čl. 125 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, pripadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené včl. 125 pism. b), aj sinými zákonmi; ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm. c), aj s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s nariadeniami vlády Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia, strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

 

 

 

článok 4 (b)

(b) všetky ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a ktoré sú zahrnuté                           v kolektívnych                           zmluvách,

individuálnych            pracovných zmluvách,

vnútropodnikových predpisoch alebo v predpisoch upravujúcich nezávislé povolania a profesie, budú alebo budú môcť byť vyhlásené za neplatné alebo zmenené;

N

zákon o kolek­tívnom vyjedná­vaní

§ 4 ods. 2 písm. a)

Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Y

P

 

článok 4 (e)

(c) poradenstvo pre voľbu povolania, odborná príprava, vyššia odborná príprava a preškoľovanie budú prístupné na základe rovnakých kritérií a na rovnakej úrovni bez akejkoľvek diskriminácie z dôvodu pohlavia bez toho, aby sa narušila sloboda, poskytnutá v niektorých členských štátoch niektorým

N

Ústava SR č, 460/1992 Zb.

Článok 132 ods. 1

Ak ústavný súd svojim rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v Čl. 125 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali, sú do Šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich

Y

P

 


 

 

súkromným vzdelávacím inštitúciám.

 

 

 

uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm. b), aj sinými zákonmi; ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm. c), aj s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s nariadeniami vlády Slovenskej rpeubliky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia, strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

 

 

 

článok S od s. 1

1. Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania pokiaľ ide o pracovné podmienky vrátane podmienok upravujúcich prepustenie znamená, že mužom aj ženám sa zaručia rovnaké podmienky bez diskriminácie z dôvodu pohlavia.

N

Ústava SR č, 460/1992 Zb.

ČI. 12 ods. 1,2

(1)    Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2)    Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať,            zvýhodňovať       alebo

znevýhodňovať.

Y

P

 

článok 5 ods. 2

2. Na tento účel členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že:

N

 

 

 

 

 

 

článok 5 ods. 2 (a)

(a) všetky zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, budú zrušené;

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

Článok 125

Ústavný súd rozhoduje o súlade a) zákonov s ústavou a s ústavnými zákonmi, b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy sústavou, s ústavnými zákonmi a zákonmi,

Y

P

 


 

 

 

 

Článok 132

c) všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s ústavou a zákonmi, d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov Štátnej správy sústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

e) všeobecne záväzných právnych predpisov s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov.

Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi uvedenými v ČI. 125 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto predpisy vydali, sú do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu povinné ich uviesť do súladu s ústavou, ústavnými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v ČI. 125 písm. b), aj sinými zákonmi; ak ide o predpisy uvedené v čl. 125 písm. c), aj s inými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s nariadeniami vlády Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia, strácajú platnosť po Šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

 

 

 

článok 5 ods. 2 (b)

(b) všetky ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a ktoré sú zahrnuté                            v kolektívnych                            zmluvách,

individuálnych pracovných zmluvách, vnútropodnikových predpisoch alebo v predpisoch upravujúcich nezávislé povolania a profesie, budú alebo budú môcť byť vyhlásené

N

zákon o kolek­tívnom vyjedná­vaní

§ 4 ods. 2 písm. a)

Neplatná je kolektívna zmluva v tej Časti, ktorá

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Y

P

 

 

Blok textu: 3076/207/ES


 

za neplatné alebo zmenené;

 

 

 

 

 

 

 

článok 5 ods. 2 (c)

(c) zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia, ktoré sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, ak záujem o ochranu, ktorý ich pôvodne podnietil, už nie je odôvodnený, budú novelizované; ak sú podobné ustanovenia súčasťou kolektívnych zmlúv, zástupcom pracovníkov a zmestnávateľom bude adresovaná žiadosť, aby ich upravili v potrebnom smere.

N

Ústava SR č, 460/1992 Zb.

zákon o kolek­tívnom vyjedná­vaní

Článok 132 ods. 1

§ 4 ods. 2 písm. a)

Neplatná je kolektívna zmluva v tej časti, ktorá

a) je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

P

 

článok 6

Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov potrebné opatrenia          umožňujúce                               každému

zamestnancovi, ktorý sa pokladá za poškodeného v dôsledku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle Článkov 3, 4 a 5, domáhať sa svojich práv súdnou cestou po prípadnom posúdení veci inými príslušnými orgánmi.

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

ČI. 46 ods. 1

(L) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch utanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

 

P

 

článok 7

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na ochranu zamestnancov pred prepustením na podnet zamestnávateľa, ktoré by bolo reakciou na ich sťažnosť podanú v rámci podniku alebo na akékoľvek právne konanie zamerané na presadzovanie             zásady                                       rovnakého

zaobchádzania.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 14

§ 15 ods.

1,2,3

Služobný pomer prokurátora zaniká a) odvolaním z funkcie prokurátora (§ 15), b) vzdaním sa funkcie prokurátora (§ 16), c) z iných dôvodov ustanovených zákonom (§ 17).

(1)    Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvolať iba generálny prokurátor.

(2)    Generálny prokurátor odvolá prokurátora z funkcie, ak

a) prokurátor bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu, b) disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora {§189 ods. 1 písm. f)}, c) prokurátor stratil štátne občianstvo

Y

P

 


 

 

 

 

 

§17

Slovenskej republiky, d) prokurátor nadobudol cudzie štátne občianstvo, e) prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, í) prokurátor sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia.

(3) Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvolať, ak

a) jeho zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje, najmenej však po dobu jedného roka, riadne vykonávať služobné povinnosti; to neplatí, ak ide o tehotnú prokurátorku, b) prokurátor dosiahol vek 65 rokov.

Služobný pomer prokurátora zaniká tiež a) smrťou prokurátora alebo vyhlásením prokurátora za mŕtveho, b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o pozbavení prokurátora spôsobilosti na právne úkony alebo o obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, c) z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 a 14 ods. 6.

 

 

 

článok 8

Členské štáty sa postarajú o to, aby sa použili všetky primerané spôsoby, napríklad na pracovisku, na oboznámenie zamestnancov s predpismi prijatými na základe tejto smernice, ako aj s už platnými relevantnými predpismi.

N

zákon o Zbierke zákonov SR č. 1/1993 Z.z.

§2

O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

 

 

 

článok 9 od s. 1

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30 mesiacov od jej oznámenia, o čom budú okamžite informovať komisiu.

n. a.

 

 

 

 

 

 


 

 

Pokiaľ ide o prvú Časť Článku 3 (2) a prvú časť článku 5 (2) (c), členské štáty po prvýkrát preskúmajú a prípadne po prvýkrát pozmenia zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia uvedené v tejto smernici do štyroch rokov od jej oznámenia.

 

 

 

 

 

 

 

článok 9 ods. 2

2. Členské štáty pravidelne hodnotia profesilné činnosti uvedené v článku 2 (2) s cieľom rozhodnúť, či vzhľadom na dosiahnutú úroveň sociálneho rozvoja je zachovanie existujúcich výnimiek nad'alej zdôvodnené. 0 výsledku hodnotenia informujú komisiu.

n. a.

 

 

 

 

 

 

článok 9 ods. 3

3. Členské Štáty oznámia komisii aj znenie zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení prijatých v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

n. a*

 

 

 

 

 

 

článok 10

Do dvoch rokov od uplynutia 30-mesačnej lehoty ustanovenej v prvom pododseku článku 9 (1) členské štáty poskytnú komisii všetky informácie potrebné na to, aby mohla vypracovať správu o uplatňovaní tejto smernice a predložiť ju rade.

n. a.

 

 

 

 

 

 

článok 11

1 Táto smernica je adresovaná členským Štátom

n. a.

 

 

 

 

 

 


SMERNICA RADY 91/533/EHS z 14. októbra 1991

o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach aplikovateľných na zmluvu alebo zamestnanecký vzťah

COUNCIL DIRECT1VE of 14 October 1991

on an employer' s obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (91/533/EEC)

Návrh zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (ďalej len „zákon o prokurátoroch“)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

článok 1 ods. 1

Pôsobnosť

1. Táto smernica sa vzťahuje na všetkých platených zamestnancov, ktorí majú zmluvu alebo pracovný pomer vymedzený platným zákonom členského štátu a/alebo upravený zákonom platným v členskom štáte.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 1 ods. 1

§ 6 ods. 1

(1) Tento zákon upravuje

a) postavenie prokurátorov, ich základné práva a povinnosti, právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a zánikom služobného pomeru prokurátorov, platové pomery prokurátorov, ich disciplinárnu zodpovednosť a samosprávu prokurátorov, b) štátnu službu právnych čakateľov prokuratúry (ďalej len „právny čakateľ prokuratúry“) ich základné práva a povinnosti, právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a zánikom ich služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednosť.

(I) Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do fiinkcie prokurátora.

Y

P

 

článok 1 ods. 2

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že táto smernica sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú zmluvu alebo pracovný pomer.

D

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 2 (a)

(a) - na obdobie nepresahujúce jeden mesiac, a/alebo

- pri týždennom pracovnom čase nepresahujúcom osem hodín, alebo

D

 

 

 

 

 

 

článok 1

ods. 2 (b)_

(b) na práce príležitostnej alebo špecifickej povahy za predpokladu, že výnimku

D

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu: 3491/533/EUS

 

z pôsobnosti smernice v takých prípadoch odôvodňujú objektívne okolnosti.

 

 

 

 

 

 

 

I článok 2 ods. 1

Povinnosť poskytnúť informácie

1. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje táto smernica (ďalej len „zamestnanec'1), o hlavných aspektoch zmluvy alebo pracovného vzťahu.

N

zákon o Zbierke zákonov SR č.

1/1993 Z.z.

§2

O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

Y

P

 

článok 2 ods. 2

2. Informácie uvedené v odseku l musia obsahovať aspoň tieto údaje.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

(2)     Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

a)  meno a priezvisko prokurátora, akademický titul, rodné číslo prokurátora a jeho trvalý pobyt,

b)  výslovné uvedenie, že ide o vymenovanie do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia,

c)  prokuratúru, na ktorú je vymenovaný do funkcie prokurátora a jej sídlo,

d)  označenie služobného úradu a jeho sídlo,

e)  výšku platu a termín výplaty platu,

f)   týždenný služobný čas,

g)  označenie zákonných ustanovení upravujúcich dovolenku prokurátora,

h)  poučenie prokurátora, že funkciu prokurátora je oprávnený vykonávať odo dňa vymenovania do tejto funkcie,

i)    dátum vydania rozhodnutia,

j)   podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.

Y

P

 

článok 2 ods. 2 (a)

(a) označenie strán,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 pism. a)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

a) meno a priezvisko prokurátora, akademický titul, rodné číslo prokurátora a jeho trvalý pobyt,

Y

 

__________

 

Blok textu: 3591/533/HHS

článok 2 ods. 2 (b)

(b) miesto výkonu práce - v prípade, že stále alebo hlavné miesto výkonu práce neexistuje, zásadu, že zamestnanec je zamestnaný na niekoľkých             miestach,             s uvedením

registrovaného sídla podniku alebo, ak je to vhodné domicilu zamestnávateľa,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 písm. b)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

b) výslovné uvedenie, že ide o vymenovanie do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia,

Y

P

 

článok 2 ods. 2 (c) (0

(c) (i) názov, funkciu, povahu alebo druh práce, na ktorú bol zamestnanec prijatý, alebo

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 písm. c)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

c) prokuratúru, na ktorú je vymenovaný do funkcie prokurátora a jej sídlo,

Y

 

 

článok 2 ods. 2 (c) (ii)

(ii) krátku špecifikácieu alebo popis práce,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 pism. b)

Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

b) výslovné uvedenie, že ide o vymenovanie do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia,

Y

 

 

článok 2 ods. 2 (d)

(d) dátum začiatku zmluvy alebo pracovného pomeru,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 písm. h)

h) poučenie prokurátora, že funkciu prokurátora je oprávnený vykonávať odo dňa vymenovania do tejto funkcie,

Y

 

 

článok 2 ods. 2 (e)

(e) v prípade dočasnej zmluvy alebo pracovného pomeru ich predpokladanú dobu trvania.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 písm. b)

b) výslovné uvedenie, že ide o vymenovanie do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia,

Y

 

 

článok 2 ods. 2 (í)

(f) dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo, ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2 písm. g)

g) označenie zákonných ustanovení upravujúcich dovolenku prokurátora.

Y

 

 

článok 2

ods. 2 (g)

(g) dĺžku výpovedných dôb, ktoré zamestnávateľ a zamestnanec musia

N

návrh zákona o

§ 15 ods. 4

(4) Služobný pomer prokurátora zaniká odvolaním dňom určeným v rozhodnutí

Y

P

 

 

Blok textu: 36Ú1/533/ĽIIS

 

dodržiavať v prípade skončenia zmluvy alebo pracovného pomeru, alebo, ak ich v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, metódu určovania týchto výpovedných dôb,

 

prokurá­toroch

§ 16 ods. 2

generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie, najneskôr v deň, keď mu bolo do vlastných rúk doručené rozhodnutie generálneho prourátora o odvolaní z funkcie, rozhodnutie sa musí doručiť prokurátorovi do vlastných rúk.

(2) Služobný pomer prokurátora zaniká vzdaním sa funkcie prokurátora uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku služobného pomeru.

 

 

 

článok 2 ods. 2 (h)

(h) začiatočnú základnú čiastku, ďalšie zložky a výplatné termíny odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 95 ods. 1

§ 95 ods. 2

(1)   Základným platom prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ustanovenému osobitným zákonom.

(2)   Základný plat prokurátora okresnej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry, krajskej prokuratúry a vyššej vojenskej prokuratúry sa určuje z priemerného platu prokurátora.

Y

P

 

článok 2 ods. 2 (í)

(i) dĺžku normálneho pracovného dňa alebo týždňa zamestnanca,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§32

§ 34 ods. 2

Základná výmera služobného času prokurátora je 40 hodín týždenne.

(2) Denným služobným časom sa rozumie služobný čas pripadajúci na jeden služobný deň. Začiatok a koniec denného služobného času v jednotlivých služobných dňcoh určuje generálny prokurátor. Denný služobný čas nesmie presiahnuť 8 hodín.

Y

P

 

článok 2 ods. 2 G)

G) tam, kde je to vhodné:

O

 

 

 

 

 

 

 

Blok textu: 3791/533/1-11S


 

 

 

 

 

 

 

 

 

článok 2 ods. 2 (j) (i)

(i) kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky zamestnanca, alebo

O

 

 

 

 

 

 

článok 2 ods. 2 (j) (»)

(ii) v prípade kolektívnych zmlúv, uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorej boli zmluvy uzavreté.

0

 

 

 

 

 

 

článok 2 ods. 3

3. Ak je to vhodné, informácie uvedené v odseku 2 (f), (g), (h) a (i) možno poskytnúť v podobe odkazov na zákony, iné predpisy a administratívne alebo zákonné ustanovenia, alebo na kolektívne zmluvy upravujúce tieto jednotlivé body.

o

 

 

 

 

 

 

článok 3 ods. 1

Spôsoby informovania

1. Informácie uvedené v článku 2 (2) treba zamestnancovi poskytnúť najneskôr do dvoch mesiacov od začiatku zamestnania v podobe:

N

zákon o Zbierke zákonov SR č.

1/1993 Z.z.

§2

0 všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

Y

 

 

článok 3

ods. 1 (a)

(a) písomnej pracovnej zluvy, a/alebo

O

 

 

 

 

 

 

článok 3 ods. 1 (b)

(b) prijímacieho dekrétu, a/alebo

o

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

(2)     Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje

a)  meno a priezvisko prokurátora, akademický titul, rodné číslo prokurátora a jeho trvalý pobyt,

b)  výslovné uvedenie, že ide o vymenovanie do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia,

c)  prokuratúru, na ktorú je vymenovaný do íúnkcie prokurátora a jej sídlo,

Y

 

 


 

 

 

 

 

 

d)  označenie služobného úradu a jeho sídlo,

e)  výšku platu a termín výplaty platu,

f)   týždenný služobný čas,

g)  označenie zákonných ustanovení upravujúcich dovolenku prokurátora,

h)  poučenie prokurátora, že funkciu prokurátora je oprávnený vykonávať odo dňa vymenovania do tejto funkcie,

i)    dátum vydania rozhodnutia,

j)   podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.

 

 

 

článok 3 od s. 1 (c)

(c) jedného alebo nieľkokých písomných dokumentov, z ktorých jeden musí obsahovať prinajmenšom všetky informácie uvedneé v článku 2 (2) (a), (b"), (c), (d), (h) a (i).

O

 

 

 

 

 

 

článok 3 ods. 2

2. Vprípade, že zamestnanec nedostane v predpísanej lehote ani jeden z dokumentov uvedených v odseku 1, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najneskôr do dvoch mesiacov od začiatku zamestnania písomné       vyhlásenie                               podpísané

zamestnávateľom a obsahujúce prinajmenšom informácie uvedené v článku 2 (2).

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

P

i

článok 3 ods. 2

V prípade, že dokument/-y uvedený/-é v odseku 1 obsahuje/-ú len časť z požadovaných informácií, ostatné informácie zabezpečí písomné vyhlásenie uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

 

 

článok 3 ods. 3

3. Ak sa pracovná zmluva alebo pracovný pomer skončí pred uplynutím doby dvoch mesiacov odo dňa nástupu do práce, zamestnanec musí informácie požadované v článkoch 2 a 3 dostať k dispozícii najneskôr do skončenia tejto doby.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

článok 4 od s. 1

Zamestnanci vyslaní do cudziny

1. V prípade, že zamestnanec má pracovať v inej krajine alebo v iných krajinách, ako je členský štát, ktorého právo a/alebo prax upravuje jeho zmluvu alebo pracovný pomer, musí ešte pred odchodom dostať dokument/-y uvedenýAé v článku 3, ktorýAé musiAia obsahovať aspoň tieto dodatočné informácie:

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

 

 

článok 4 ods. 1 (a)

(a) dobu zamestnania v cudzine,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

P

 

článok 4 ods. 1 (b)

(b) menu, v ktorej má byť vyplácaná odmena za prácu,

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

 

 

článok 4 ods. 1 (c)

(c) ak je to vhodné, peňažné alebo vecné dávky spojené so zamestnaním v cudzine,

O

návrh zákona o

prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

 

 

článok 4 ods. 1 (d)

(d) ak je to vhodné, podmienky návratu zamestnanca.

O

návrh zákona o prokurá­toroch

§ 8 ods. 2

detto

Y

 

 

článok 4 ods. 2

2. Informácie uvedené v odseku 1 (b) a (c) možno, ak je to vhodné, poskytnúť odkazom na zákony, iné predpisy a administratívne alebo zákonné ustanovenia, alebo na kolektívne zmluvy upravujúce tieto konkrétne body.

O

 

 

 

 

 

 

| Článok 4

3. Odseky 1 a 2 sa nebudú uplatňovať

 

 

 

 

 

 

 


ods. 3

v prípade, ak doba zamestnania mimo krajiny, ktorej právo a/aiebo prax upravuje zmluvu alebo pracovný pomer, nepresiahne jeden mesiac.

 

 

 

 

 

 

 

článok 5 ods. 1

Modifikácia aspektov zmluvy alebo pracovného pomeru

1. Akákoľvek modifikácia náležitostí uvedených v článkoch 2 (2) a 4 (1) sa musí uskutočniť v podobe písomného dokumentu, ktorý musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri najbližšej príležitosti, najneskôr však jeden mesiac po tom, ako príslušná zmena nadobudne platnosť.

N

návrh zákona o prokurá­toroch

§9 Dočasné pridelenie prokurá­tora

Dočasné pridelenie prokurátora a preloženie prokurátora

(1)   V záujme plnenia úloh prokuratúry možno prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie aj na inú prokuratúru.

(2)   Bez súhlasu prokurátora možno prokurátora dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru najdlhšie na 60 služobných dni v kalendárnom roku, avšak len v mimoriadnych prípadoch a po predchádzajúcom súhlasnom vyjadrením Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len „rada prokurátorov“).

(3)   Vykonávanie funkcie na dvoch prokuratúrach je vylúčené.

(4)   Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť aj na využitie jeho skúseností alebo na získanie skúsenosti

a)      do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

b)      do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,

c)       na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(5)   Prokurátor, ktorý je pridelený podľa odseku 4, po dobu pridelenia nesmie vykonávať funkciu prokurátora. Inak sa na prokurátora vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Y

P

 


 

 

 

 

 

§10 Preloženie prokurá­tora

(6)     0       dočasnom   pridelení rozhoduje

generálny prokurátor.

(1)         O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2)         Prokurátor môže byť preložený na inú prokuratúru, len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie sám požiada, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3)         Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenia podľa § 189 ods. 1 pism. e).

(4)         Generálny prokurátor môže preložiť prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ide o preloženie na prokuratúru toho istého stupňa v rámci územného obvodu tej istej obce.

(5)         Na prokuratúru vyššieho stupňa môže byť prokurátor preložený len na základe výsledkov výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu prokurátorov schválenými radou prokurátorov; na výberové konanie sa primerane použijú ustanovenia § 2Ia22.

(6)         Na generálnu prokuratúru môže byť preložený len prokurátor, ktorý dosiahol aspoň 10 rokov započítateľnej praxe (§ 97). Ustanovenie odseku 5 týmto nie je dotknuté.

 

 

 

ŕlánok 5

2. Písomný dokument uvedený v odseku i sa

n. a.

 

 

 

 

 

 


 

ods. 2

nevyžaduje v prípade zmeny zákonov, iných predpisov a administratívnych alebo legislatívnych ustanovení alebo kolektívnych zmlúv citovaných v dokumentoch uvedených v článku 3, ku ktorým sa tam, kde je to vhodné, pripájajú dokuemtny podľa článku 4 (O-

 

 

 

-

 

 

 

článok 6

Forma a dôkaz existencie pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru a procedurálne pravidlá

Táto smernica sa nedotýka vnútroštátneho práva a praxe, pokiaľ ide o:

-   formu zmluvy alebo pracovného pomeru,

-   dôkaz o existencii a obsahu pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru,

-   príslušné procedurálne pravidlá.

n. a.

 

 

 

 

 

 

článok 7

Výhodnejšie ustanovenia

Táto smernica nemá vplyv na právo členských štátov uplatňovať alebo prijímať zákony, iné predpisy alebo administratívne opatrenia, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie, alebo stimulovať alebo povoľovať uplatňovanie zmlúv, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie.

n. a.

 

 

 

 

 

 

článok 8 ods. 1

Ochrana práv

l. Členské štáty zavedú do svojich vnútroštátnych právnych systémov potrebné opatrenia umožňujúce                                       každému

zamestnancovi, ktorý sa                                    pokladá za

poškodeného v dôsledku                                  nedodržania

povinností vyplývajúcich z         tejto smernice,

domáhať sa svojich práv súdnou cestou po prípadnom posúdení jeho veci inými príslušnými orgánmi.

N

Ústava SR č. 460/1992 Zb.

návrh zákona o prokurá­toroch

ČI. 46 ods. 2

§184 ods. 1 písm. a), b)