Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 455/2022 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 455/2022 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 455/2022 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 455/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 306/2018 Z. z. a zákona č. 71/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 36 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „za použitie podľa § 43“.
2.
V § 147 odsek 2 znie:

„(2)
Ak kolektívnu správu práv v odbore podľa § 146 ods. 2 písm. d), f) a g) k určitému druhu predmetu ochrany vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa považuje tá organizácia kolektívnej správy, ktorú tieto organizácie kolektívnej správy určili dohodou. O tejto dohode je určená organizácia kolektívnej správy povinná informovať ministerstvo do 15 dní od uzavretia dohody. Ministerstvo informáciu zverejní v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Ak organizácie kolektívnej správy neurčili dohodou organizáciu kolektívnej správy podľa prvej vety alebo v lehote podľa druhej vety o tejto dohode neinformovali ministerstvo, za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, sa považuje tá organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4. Určenie organizácie kolektívnej správy podľa prvej alebo štvrtej vety platí vo vzťahu k individuálnemu nositeľovi práv, ktorý nie je zastupovaný žiadnou organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, dovtedy, kým písomne neurčí, že jeho práva bude spravovať iná organizácia kolektívnej správy.“.

3.
V § 147 sa odseky 4 a 5 vypúšťajú.
4.
V § 152 ods. 4 písmeno f) znie:

„f)
informáciu o tom, ktorá organizácia kolektívnej správy sa považuje za organizáciu vykonávajúcu správu práv nositeľa práv, ktorý nie je zastupovaný podľa 164 ods. 1.“.

5.
V § 165 ods. 11 sa v poslednej vete za slová „bezdôvodného obohatenia“ vkladajú slová „alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny“.
6.
Za § 190b sa vkladá § 190c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠190c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023
(1)
V konaní podľa § 165 ods. 8 začatom podľa predpisov účinných do 31. januára 2023 až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu podľa § 165 ods. 8 premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny neplynie.

(2)
Ustanovenie § 36 ods. 4 sa prvýkrát uplatní vo vzťahu k uhradenej náhrade odmeny za rok 2022.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore