Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 13.02.2023

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 13.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 13.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 390/2020 s účinnosťou od 13.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 390/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

3.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ab a 2ac znejú:

„2ab) Napríklad STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky tabakového rezu ...

5.

V § 6 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet a s výnimkou podľa § 44ab sa ustanovuje takto: ...

6.

V § 6 ods. 5 sa za slovom „poradí“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pri označovaní spotrebiteľského ...

7.

V § 7 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) prepravené na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných ...

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

8.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

9.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ ...

10.

V § 9 ods. 6 druhej vete sa za slovami „dĺžka cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 9aa neustanovuje ...

11.

V § 9 ods. 7 prvej vete a ods. 8 sa za slovami „odseku 14“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 9aa neustanovuje ...

12.

V § 9 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

13.

V § 9 ods. 9 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dodržanie ...

14.

V § 9 ods. 12 písm. i) sa za slovom „štáte“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské ...

15.

V § 9 ods. 12 písm. j) sa za slovom „letu“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské ...

16.

V § 9 ods. 12 písm. k) sa za slovom „zmluvy“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské ...

17.

V § 9 sa odsek 12 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) prijaté ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými ...

18.

V § 9 odsek 15 znie:

„(15) Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu označené kontrolnou ...

19.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 16 až 18.

20.

§ 9aa sa vypúšťa.

21.

V § 9a ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko ...

22.

V § 9a ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

23.

V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

24.

V § 9a ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

25.

V § 9a ods. 6 prvá veta znie:

„Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. ...

26.

V § 9b ods. 6 prvej vete, § 21 ods. 3 druhej vete a ods. 7 druhej vete, § 22 ods. 2 druhej vete a ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

27.

V § 9b ods. 22 písm. d) prvom bode a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom konečný ...

28.

V § 11 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ...

29.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) prijatia tabakových výrobkov na daňovom území na podnikateľské účely uvedených do daňového voľného ...

30.

V § 12 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej ...

31.

V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) prijala tabakové výrobky na daňovom území na podnikateľské účely uvedené do daňového voľného obehu ...

32.

V § 13 ods. 2 prvej vete sa slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového ...

33.

V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ dane podľa § 12 ods. 2 písm. e), ktorý nemá sídlo ...

34.

V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie takýchto tabakových výrobkov ...

35.

V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je ...

36.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...

37.

V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

38.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.

39.

V § 19 ods. 5 tretej vete sa slová „ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať ...

40.

V § 19 ods. 6 sa slová „b) a c) a odseku 4 písm. e) až g)“ nahrádzajú slovami „g) a odseku 4 písm. g)“. ...

41.

V § 19 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných ...

42.

V § 19 ods. 10 písm. c) sa za slovo „banku,“ vkladajú slová „zahraničnú banku so sídlom v inom členskom ...

43.

V § 19a ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „povolením na prevádzkovanie daňového skladu a“.

44.

V § 19a ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu ...

45.

V § 19a sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Daň z tabakovej suroviny preukázateľne zdanenej na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku ...

Doterajšie odseky 13 až 21 sa označujú ako odseky 16 až 24.

46.

V § 19a ods. 17 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

47.

V § 19a ods. 20 písm. a) sa slová „písm. b) až d) a odseku 10 do 15 dní odo dňa ich vzniku“ nahrádzajú ...

48.

V § 19a ods. 23 sa vypúšťa tretia veta.

49.

§ 19a sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Na odňatie a zánik povolenia sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia ...

50.

V § 19aa ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

51.

V § 19aa ods. 3 tretej vete sa slová „sadzby dane na tabak“ nahrádzajú slovami „187,80 eura/kg“.

52.

V § 19aa odsek 8 znie:

„(8) Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na ...

53.

V § 19aa ods. 11 a 12 sa slová „prijať alebo doviesť“ nahrádzajú slovami „prijímať alebo dovážať“.

54.

V § 19aa odsek 14 znie:

„(14) Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území možno vrátiť ...

55.

V § 19aa sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Preukázateľne zdaneným bezdymovým tabakovým výrobkom na účely tohto zákona je bezdymový tabakový ...

Doterajšie odseky 15 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 23.

56.

V § 19aa odsek 19 znie:

„(19) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho ...

57.

V § 19aa sa za odsek 22 vkladajú nové odseky 23 a 24, ktoré znejú:

„(23) Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je ...

Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 25.

58.

V § 21 ods. 1 písm. d) sa za slová „registrovaný odosielateľ“ vkladajú slová „na daňovom území, do daňového ...

59.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy ...

60.

V § 21 ods. 12 a § 22 ods. 12 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ slovom ...

61.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky ...

62.

V § 22 ods. 10 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky ...

63.

V § 22 ods. 11 druhá veta znie:

„Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských ...

64.

V § 23 odsek 13 znie:

„(13) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu ...

65.

V § 25 ods. 2 písm. a) sa za slovom „oznámiť“ vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“ ...

66.

V § 25 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

67.

V § 25 ods. 3 druhej vete sa za slovom „zaslať“ vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“ ...

68.

V § 25 odsek 4 znie:

„(4) Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, ...

69.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

70.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

„19b) Čl. 1 bod 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa ...

71.

V § 28a ods. 1 písm. a) sa za slovom „oznámiť“ vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“ ...

72.

V § 28a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

73.

V § 28a ods. 2 druhej vete sa za slovom „zaslať“ vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“ ...

74.

V § 28a odsek 3 znie:

„(3) Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) ...

75.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Schválený odosielateľ (1) Schváleným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie ...

76.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Schválený príjemca (1) Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať ...

77.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Postup pri preprave tabakových výrobkovmimo pozastavenia dane na podnikateľské účely (1) Tabakové ...

78.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Postup pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia danena podnikateľské účely pri nedostupnom ...

79.

V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 29“ nahrádzajú slovami „§ 30 alebo § 30a“.

80.

V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
schváleným príjemcom podľa tohto zákona.“.

81.

V § 32 ods. 6 sa slová „je daňovo spoľahlivá (§ 20 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „spĺňa podmienky podľa ...

82.

V § 32 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

83.

V § 32 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 19 ods. ...

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.

84.

V § 32a ods. 1 sa slová „§ 29“ nahrádzajú slovami „§ 30, § 30a“.

85.

V § 32a ods. 6 sa slová „príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa ...

86.

V § 33a ods. 12 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „1 000 kusov cigár, 1 ...

87.

V § 33a ods. 13 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, ...

88.

V § 33a ods. 13 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 ...

89.

V § 33a ods. 13 písm. d) a ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „300 ...

90.

§ 33a sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Každé množstvo tabakových výrobkov ustanovené v odsekoch 12 až 14 predstavuje 100% celkového povoleného ...

91.

V § 40 ods. 1 sa za slová „registrovaných odosielateľov,“ vkladajú slová „schválených odosielateľov, ...

92.

V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...

93.

V § 41 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.

94.

V § 41 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 29 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 29a ods. 9“.

95.

V § 41 ods. 1 písm. n) prvom bode a druhom bode sa vypúšťa slovo „vrátane“.

96.

V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) prepravila v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely tabakové výrobky na iné miesto ako je miesto ...

97.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
podľa odseku 1 písm. y) od 100 eur do 10 000 eur.“.

98.

V § 41a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.

99.

V § 42 ods. 3 sa za slová „§ 19aa“ vkladajú slová „a vydaní povolenia na zastupovanie splnomocnencom ...

100.

V § 42 ods. 5 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“, za slovami „§ 23 ods. 3 písm. b)“ sa ...

101.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 20a ods. 1 ...

102.

V § 42 ods. 6 sa slová „§ 29 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 29a ods. 9“.

103.

V § 42 ods. 7 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 19“ a slová „ods. 8 a 10“ sa nahrádzajú slovami ...

104.

Za § 44z sa vkladajú § 44aa až 44ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 44aa Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Spotrebiteľské balenie cigariet ...

105.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

106.

Slovo „únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 až 63 a § 44ac v bode ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore