Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 390/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

3.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ab a 2ac znejú:

„2ab) Napríklad STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky tabakového rezu ...

6.

V § 6 ods. 5 sa za slovom „poradí“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pri označovaní spotrebiteľského ...

8.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

9.

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ ...

10.

V § 9 ods. 6 druhej vete sa za slovami „dĺžka cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 9aa neustanovuje ...

11.

V § 9 ods. 7 prvej vete a ods. 8 sa za slovami „odseku 14“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 9aa neustanovuje ...

12.

V § 9 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

13.

V § 9 ods. 9 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dodržanie ...

14.

V § 9 ods. 12 písm. i) sa za slovom „štáte“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské ...

15.

V § 9 ods. 12 písm. j) sa za slovom „letu“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské ...

16.

V § 9 ods. 12 písm. k) sa za slovom „zmluvy“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské ...

18.

V § 9 odsek 15 znie:

„(15) Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu označené kontrolnou ...

19.

V § 9 sa vypúšťajú odseky 16 až 18.

20.

§ 9aa sa vypúšťa.

21.

V § 9a ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko ...

22.

V § 9a ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

23.

V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.

24.

V § 9a ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

25.

V § 9a ods. 6 prvá veta znie:

„Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. ...

26.

V § 9b ods. 6 prvej vete, § 21 ods. 3 druhej vete a ods. 7 druhej vete, § 22 ods. 2 druhej vete a ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

27.

V § 9b ods. 22 písm. d) prvom bode a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom konečný ...

32.

V § 13 ods. 2 prvej vete sa slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového ...

35.

V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je ...

36.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...

37.

V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

38.

V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.

39.

V § 19 ods. 5 tretej vete sa slová „ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať ...

40.

V § 19 ods. 6 sa slová „b) a c) a odseku 4 písm. e) až g)“ nahrádzajú slovami „g) a odseku 4 písm. g)“. ...

41.

V § 19 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných ...

42.

V § 19 ods. 10 písm. c) sa za slovo „banku,“ vkladajú slová „zahraničnú banku so sídlom v inom členskom ...

43.

V § 19a ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „povolením na prevádzkovanie daňového skladu a“.

44.

V § 19a ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu ...

45.

V § 19a sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Daň z tabakovej suroviny preukázateľne zdanenej na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku ...

Doterajšie odseky 13 až 21 sa označujú ako odseky 16 až 24.

46.

V § 19a ods. 17 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

47.

V § 19a ods. 20 písm. a) sa slová „písm. b) až d) a odseku 10 do 15 dní odo dňa ich vzniku“ nahrádzajú ...

48.

V § 19a ods. 23 sa vypúšťa tretia veta.

49.

§ 19a sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:

„(25) Na odňatie a zánik povolenia sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia ...

50.

V § 19aa ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

52.

V § 19aa odsek 8 znie:

„(8) Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na ...

53.

V § 19aa ods. 11 a 12 sa slová „prijať alebo doviesť“ nahrádzajú slovami „prijímať alebo dovážať“.

54.

V § 19aa odsek 14 znie:

„(14) Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území možno vrátiť ...

55.

V § 19aa sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Preukázateľne zdaneným bezdymovým tabakovým výrobkom na účely tohto zákona je bezdymový tabakový ...

Doterajšie odseky 15 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 23.

56.

V § 19aa odsek 19 znie:

„(19) Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho ...

57.

V § 19aa sa za odsek 22 vkladajú nové odseky 23 a 24, ktoré znejú:

„(23) Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je ...

Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 25.

58.

V § 21 ods. 1 písm. d) sa za slová „registrovaný odosielateľ“ vkladajú slová „na daňovom území, do daňového ...

59.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy ...

60.

V § 21 ods. 12 a § 22 ods. 12 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ slovom ...

64.

V § 23 odsek 13 znie:

„(13) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu ...

65.

V § 25 ods. 2 písm. a) sa za slovom „oznámiť“ vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“ ...

66.

V § 25 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

67.

V § 25 ods. 3 druhej vete sa za slovom „zaslať“ vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“ ...

68.

V § 25 odsek 4 znie:

„(4) Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, ...

69.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

70.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:

„19b) Čl. 1 bod 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa ...

71.

V § 28a ods. 1 písm. a) sa za slovom „oznámiť“ vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“ ...

72.

V § 28a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

73.

V § 28a ods. 2 druhej vete sa za slovom „zaslať“ vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“ ...

74.

V § 28a odsek 3 znie:

„(3) Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) ...

81.

V § 32 ods. 6 sa slová „je daňovo spoľahlivá (§ 20 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „spĺňa podmienky podľa ...

82.

V § 32 odsek 7 znie:

„(7) Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

83.

V § 32 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 19 ods. ...

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.

86.

V § 33a ods. 12 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „1 000 kusov cigár, 1 ...

87.

V § 33a ods. 13 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, ...

88.

V § 33a ods. 13 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 ...

89.

V § 33a ods. 13 písm. d) a ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „300 ...

90.

§ 33a sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) Každé množstvo tabakových výrobkov ustanovené v odsekoch 12 až 14 predstavuje 100% celkového povoleného ...

93.

V § 41 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.

95.

V § 41 ods. 1 písm. n) prvom bode a druhom bode sa vypúšťa slovo „vrátane“.

98.

V § 41a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.

99.

V § 42 ods. 3 sa za slová „§ 19aa“ vkladajú slová „a vydaní povolenia na zastupovanie splnomocnencom ...

100.

V § 42 ods. 5 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“, za slovami „§ 23 ods. 3 písm. b)“ sa ...

101.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 20a ods. 1 ...

103.

V § 42 ods. 7 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 19“ a slová „ods. 8 a 10“ sa nahrádzajú slovami ...

104.

Za § 44z sa vkladajú § 44aa až 44ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 44aa Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Spotrebiteľské balenie cigariet ...

105.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

106.

Slovo „únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 až 63 a § 44ac v bode ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore