Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 38/2023 účinný od 03.02.2023

Platnosť od: 03.02.2023
Účinnosť od: 03.02.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 38/2023 účinný od 03.02.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 38/2023 s účinnosťou od 03.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Vláda Slovenskej republiky podľa § 25b ods. 4, § 25f ods. 1 a 2 a § 25j ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon o energetike“) a podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. (ďalej len „zákon o regulácii“) nariaďuje:

§ 1 - Spôsob určenia výšky nadmerného príjmu
(1)

Výška nadmerného príjmu sa určí podľa vzorca

(2)

Trhový príjem z výroby elektriny za odvodové obdobie sa určí z čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny vrátane vplyvu zaisťovacích obchodov.

(3)

Čisté tržby z predaja vyrobenej elektriny vrátane vplyvu zaisťovacích obchodov sa určia ako rozdiel tržieb a nákladov súvisiacich s vysporiadaním obchodov, ktorými sa v odvodovom období realizuje trhový príjem z predaja vyrobenej elektriny alebo zabezpečenie trhových príjmov z predaja výroby elektriny a ktoré pre každú obchodnú hodinu v technických jednotkách zaisťujú rovnosť množstva predanej elektriny a množstva vyrobenej elektriny zníženého o množstvo elektriny na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny a ostatnú vlastnú spotrebu elektriny výrobcu elektriny, množstvo elektriny vyrobenej a dodanej do odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta platiteľa odvodu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy a množstvo vyrobenej a dodanej regulačnej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

(4)

Na účel určenia čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny platiteľ odvodu dokladá všetky údaje o tržbách, nákladoch a technických jednotkách podľa odseku 3 za všetky obchody podľa tohto nariadenia, a to pre každý obchod samostatne. Ak platiteľ odvodu vedie obchodnú evidenciu, v ktorej postupne eviduje v elektronickej podobe údaje podľa prvej vety chránené proti zmenám, použijú sa na určenie čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny údaje z takejto obchodnej evidencie. Ak platiteľ odvodu nevedie takúto obchodnú evidenciu, na určenie čistých tržieb z predaja vyrobenej elektriny sa použijú informácie evidované v účtovníctve platiteľa odvodu. Údaje z obchodnej evidencie alebo údaje z účtovníctva sa použijú ako vstupné údaje pre oznámenie o odvode z nadmerných príjmov.

(5)

Obchody podľa odseku 3 zahŕňajú predaje a nákupy elektriny s fyzickou dodávkou elektriny aj bez fyzickej dodávky elektriny.

(6)

Tržby súvisiace s vysporiadaním obchodov podľa odseku 3 zahŕňajú najmä výnosy z

a)

predaja vyrobenej elektriny na veľkoobchodnom trhu s elektrinou vrátane iného predaja elektriny a zaisťovacích obchodov bez ohľadu na to, či elektrina bola pri vyrovnaní obchodu skutočne vyrobená,

b)

predaja elektriny dodanej odberateľom elektriny, ktorých miesto odberu nie je priamo pripojené k prenosovej sústave alebo k distribučnej sústave, vrátane dodávok vyrobenej elektriny priamym vedením,

c)

zúčtovania odchýlok z obchodov v súvislosti s výrobou elektriny,

d)

nákupu elektriny na trhu, ak je namiesto dodávky elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny predanej na obchodnú hodinu na vysporiadanie obchodu s elektrinou zo zariadenia na výrobu elektriny nakúpená elektrina na trhu.

(7)

Náklady súvisiace s vysporiadaním obchodov podľa odseku 3 zahŕňajú náklady

a)

priamo súvisiace s vyrovnaním obchodov na zabezpečenie trhových príjmov z predaja výroby elektriny,

b)

na nákup elektriny na trhu, ak je namiesto dodávky elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny predanej na obchodnú hodinu na vysporiadanie obchodu s elektrinou zo zariadenia na výrobu elektriny nakúpená elektrina na trhu,

c)

zo zúčtovania odchýlok z obchodov v súvislosti s výrobou elektriny.

(8)

Strop trhového príjmu za odvodové obdobie sa určí podľa vzorca

§ 2 - Strop trhového príjmu

Strop trhového príjmu je pre trhový príjem získaný z predaja 1 MWh elektriny vyrobenej

a)

z veternej energie 180 eur,

b)

zo slnečnej energie 120 eur,

c)

z geotermálnej energie 180 eur,

d)

z vodnej energie 180 eur,

e)

z plynného paliva z biomasy 240 eur,

f)

z pevného paliva z biomasy 240 eur,

g)

spaľovaním odpadu 100 eur,

h)

z jadrovej energie 180 eur,

i)

z hnedého uhlia 230 eur,

j)

z minerálnych olejov a biokvapaliny 180 eur,

k)

z rašeliny 180 eur.

§ 3 - Náklad na odchýlku

Náklad na odchýlku podľa § 25f ods. 2 zákona o energetike na 1 MWh je

a)

25 eur, ak ide o elektrinu vyrobenú zo slnečnej energie,

b)

15 eur, ak ide o elektrinu vyrobenú z veternej energie,

c)

8 eur, ak ide o elektrinu vyrobenú zo zdrojov neuvedených v písmenách a) a b).

§ 4 - Rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii
(1)

Informácie potrebné na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii podľa § 25j ods. 5 zákona o energetike sa poskytujú na vyžiadanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rozsahu:

a)

počet platiteľov odvodu, ktorí podali oznámenie o odvode z nadmerných príjmov,

b)

údaje o výške nadmerného príjmu uvedenej v oznámení o odvode z nadmerných príjmov,

c)

údaje o výške zaplateného odvodu z nadmerných príjmov a

d)

ďalšie informácie týkajúce sa odvodu z nadmerných príjmov na účel plnenia povinností podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Informácie podľa odseku 1 sa poskytujú sumárne za jednotlivé typy zdrojov podľa § 2 za každé odvodové obdobie.

§ 5 - Pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu
(1)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona o regulácii nižšia ako hodnota uvedená v § 2 znížená o 8 eur na MWh pre plynné palivo z biomasy a pre pevné palivo z biomasy, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy podľa § 25f ods. 2 zákona o energetike na hodnoty uvedené v § 2 znížené o 8 eur na MWh.

(2)

Ak je pevná cena elektriny pre výrobcov elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania palív uvedených v § 2 uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 11 ods. 1 zákona o regulácii nižšia ako hodnota uvedená v § 2 pre príslušné palivo znížená o 8 eur na MWh, určuje sa pre rok 2023 výška pevnej ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny pre výrobcov elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla zo spaľovania palív uvedených v § 2 podľa § 25f ods. 2 zákona o energetike na hodnoty uvedené v § 2 znížené o 8 eur na MWh.

§ 6 - Zohľadnenie pevných cien elektriny pre stanovenie podpory elektriny a stropu trhového príjmu

Pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory a stropu trhového príjmu určené na rok 2023 podľa § 5 a odvod z nadmerného príjmu za odvodové obdobie v roku 2023 podľa § 1 sa zohľadnia pri stanovení korekcie podľa osobitného predpisu2) pri cenovej regulácii výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 zákona o regulácii na rok 2024 a nasledujúce roky.

§ 7 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

  • 1)

    Čl. 19 nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I, 7. 10. 2022).

  • 2)

    § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore