Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6/2023 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 05.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6/2023 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 6/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 6/2023

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 6/2023, dátum vydania: 05.01.2023

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je odstrániť vážnu nezrovnalosť, ktorá sa v zákone vyskytuje od schválenia jeho novely v tomto roku v podobe zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôsledku tejto nezrovnalosti je výrazne sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní, čo priamy dopad aj na vymožiteľnosť práva na Slovensku. Úpravou ustanovenia § 28 ods. 2 návrhu zákona sa zároveň odstraňuje tzv. golplating, t.j. nadpráca pri preberaní legislatívy Európskej únie, ktorú ako negatívum označuje aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 (resp. 2021-2024).

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ale pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

2

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Keď sa v tomto roku schválil zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho súčasťou bola aj novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“), ktorou sa upravilo nové znenie ustanovenia § 28 ods. 2 tohto zákona.

Hoci prvé tri vety § 28 ods. 2 zákona o konkurze upravujú postavenie veriteľa v konkurznom konaní, v štvrtej vete je nečakane použitý pojem „dlžník“ a celé ustanovenie tak pôsobí zmätočne. Ide o zjavnú nesprávnosť, ktorá zostala v legislatívnom procese nepovšimnutá a upozornili na ňu adresáti právnej normy, ktorým v praxi spôsobuje vážne problémy pri uplatňovaní si ich pohľadávok. Z tohto dôvodu sa štvrtá veta v § 28 ods. 2 zákona o konkurze uvádza na pravú mieru tak, že pojem „dlžník“ sa nahrádza pojmom „veriteľ“.

Z hľadiska vymožiteľnosti práva formou uplatnenia si nárokov veriteľa v konkurznom konaní riadne a včas však ustanovenie § 28 ods. 2 neobsahuje len terminologickú nezrovnalosť, ale aj nezrovnalosť obsahovú. spočíva v povinnosti samotného veriteľa autorizovať svoje splnomocnenie dané jeho zástupcovi (napr. advokátovi) na prihlásenie pohľadávok v konkurze, pričom bez splnenia tejto povinnosti sa na ním prihlásené pohľadávky v konkurze neprihliada; iným slovami jeho pohľadávka voči dlžníkovi v konkurze sa stane nevymožiteľnou.

Povinnosť autorizovať svoje splnomocnenie dané zástupcovi nie je štandardná, nezohľadňuje skutočnosť, že veriteľ nemá povinnosť používať kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) a je tiež uložená nad rámec príslušnej legislatívy Európskej únie, čo môže vytvárať prekážku pre uplatnenie si nároku najmä u zahraničných veriteľov. Nielen čl. 2 ods. 12 a č. 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení (ďalej len „nariadenie o insolvenčnom konaní“), na ktoré sa odvoláva dôvodová správa k terajšiemu zneniu § 28 ods. 2 zákona o konkurze, ale ani žiadne iné ustanovenie nariadenia o insolvenčnom konaní nepožaduje od veriteľa ako

3

podmienku na prihlásenie svojich pohľadávok v konkurznom konaní použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, a to ani vtedy, ak na tieto účely využíva svojho zástupcu. Ide tak o tzv. goldplating, teda nadprácu pri preberaní legislatívy EÚ, ktorú ako negatívum označuje aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 (resp. 2021-2024).

Pritom úplne postačuje, ak namiesto kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorým sa vykonáva autorizácia, použije zástupca veriteľa na prihlásenie jeho pohľadávok v konkurze zaručenú konverziu splnomocnenia udeleného veriteľom v zmysle štvrtej časti (§ 35 39) zákona o e-Governmente. Tieto ustanovenia zákona o e-Governmente sa zároveň spresňujú v novom odkaze 8ae a poznámke pod čiarou k tomuto odkazu.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí so zavedením nového odkazu 8ae v bode 1 tohto novelizačného článku.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. decembra 2022.

4

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení – konkrétne čl. 2 ods. 11 a 12, čl. 53 a čl. 55,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)keďže ide o priamo aplikovateľné nariadenie č. 2015/848, lehota pre transpozíciu nie je v tomto prípade relevantná; nariadenie sa uplatňuje od 26. júna 2017 s tromi výnimkami, ale ani jedna z nich sa netýka článkov, ktoré v bode 3 tejto doložky označené ako relevantné vo vzťahu k návrhu zákona,

b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

c)priamo aplikovateľné nariadenie si nevyžaduje transpozíciu do vnútroštátneho práva.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie

- úplne

5

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, ale pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

6

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore