Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.01.2021 do 29.06.2021


Platnosť od: 18.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 29.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.01.2021 do 29.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 387/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „únia“)“.

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:

„p) schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 32 odosiela ...

4.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„ a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 514 eur/1 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:

„2d) Napríklad STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy ...

5.

V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„ d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:

„2f) Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).“. ...

6.

V § 6 ods. 1 písm. e) sa slová „2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 a 2710 20 39“ nahrádzajú ...

10.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Normy strát minerálneho oleja Normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu ustanoví všeobecne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2ea, 2g a 2h sa vypúšťajú.

11.

§ 8 až 9c sa vypúšťajú.

12.

V § 10 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) v pozastavení dane, a to pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, ...

24.

V § 14 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

25.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť a) prevádzkovateľovi ...

27.

V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je ...

28.

V § 15 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

31.

V § 18 ods. 5 sa za slová „technickými normami13)“ vkladajú slová „alebo s inou obdobnou technickou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13) STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie ...

32.

V § 19 ods. 6 písm. b) sa slová „2710 20 15, 2710 20 17“ nahrádzajú slovami „2710 20 16“.

33.

V § 19a ods. 3 sa slová „a odseku 2 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „do 15 ...

35.

V § 21 ods. 6 prvá veta znie:

„Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa ...

36.

V § 21 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 2 písm. b) o technickej dokumentácii zariadení na meranie prietoku, ...

37.

V § 21 ods. 7 písm. d) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo navýšená v lehote podľa ...

39.

V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa slová „až m)“ nahrádzajú slovami „až k)“.

40.

V § 23 ods. 1 písm. d) sa za slovami „registrovaný odosielateľ“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „na ...

43.

V § 23 ods. 4 druhej vete, § 23 ods. 9, § 24 ods. 2 druhej vete, § 24 ods. 8 a § 30 ods. 2 sa slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

44.

V § 23 ods. 5 a § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

46.

V § 23 ods. 16 a § 24 ods. 16 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ sa nahrádza ...

48.

V § 24 ods. 1 písm. b) sa za slovo „do“ vkladá slovo „iného“.

51.

V § 25 odsek 14 znie:

„(14) Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu ...

52.

V § 25 ods. 15 písm. b) sa slová „vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia“ ...

62.

V § 25b sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“ a slová „alebo § 7 ods. 1 a 2“.

64.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:

„20e) Príloha č. 1 položka 1.3.8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

66.

V § 25b ods. 8 posledná veta znie: „Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 21a znejú:

„21) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

67.

V § 25b ods. 14 písm. a) sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo ...

68.

V § 25b ods. 14 písm. g) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „a d)“.

70.

V § 25b ods. 15 písm. e) sa slová „a d)“ nahrádzajú slovami „až e)“.

74.

§ 25c sa vypúšťa.

75.

V § 27 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka ...

76.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.

77.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

78.

V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ...

79.

V § 28 ods. 2 písm. a), § 34 ods. 12 a § 34a ods. 2 písm. a) sa za slovom „havárie“ vypúšťa čiarka a ...

80.

V § 29 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

82.

V § 29 sa vypúšťa odsek 5.

83.

V § 30a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka ...

84.

V § 30a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

85.

V § 30a ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“, bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. ...

86.

V § 30a odsek 3 znie:

„(3) Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, ...

92.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie ...

98.

V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo v § 7 ods. 1 a 2“.

99.

V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g) až j).

105.

V § 41 ods. 3 sa slová „písm. f), i) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d), f) a i) až k)“.

109.

V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 9,“.

111.

Za § 46s sa vkladajú § 46t až 46z, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Zaradenie osoby do evidencie dovozcov ...

113.

V prílohe č. 1 druhom bode sa za čísla „31. 10. 2003“ vkladá bodkočiarka a slová „Mimoriadne vydanie ...

114.

V prílohe č. 1 treťom bode sa za čísla „6. 12. 1995“ vkladá bodkočiarka a slová „Mimoriadne vydanie ...

115.

Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7. Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom ...

116.

Slovo „únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2 ods. 1 písm. b), § 43 ods. 1 a prílohy ...

Čl. II

Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze ...

1.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „technických noriem9)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

2.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1k zákonu č. 218/2013 Z. z. ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY P. č. Číslo ...

Čl. III

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 9, 14, 16, 20, § 15 ods. 1 písm. ...

(2)

Ustanovenie § 46t ods. 9 v čl. I bode 111 stráca účinnosť 30. júna 2021, ustanovenie § 15 ods. 1 písm. ...

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore