Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 458/2022 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zmluvy, dohody a dohovory, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 458/2022 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 458/2022 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 458/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 113/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „do 31. marca príslušného kalendárneho roka“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa za slová „získava od“ vkladajú slová „fyzických osôb,“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „trestných činov“ nahrádzajú slovom „kriminality“.
4.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane osobných údajov podľa odseku 2“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou.
5.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
poskytuje orgánom verejnej moci osobné údaje podľa odseku 2, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov,“.

6.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
zriaďuje informačné kancelárie podľa § 7a na účel zlepšenia ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti.“.

7.
V § 7 ods. 2 sa za slovo „poskytuje“ vkladajú slová „v súlade s osobitnými predpismi1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
9.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Informačné kancelárie
(1)
Ministerstvo vnútra zriaďuje informačné kancelárie spravidla so sídlom v okresnom úrade v sídle kraja.

(2)
Informačná kancelária podľa základných zásad ochrany a podpory obetí ustanovených osobitným predpisom1b) najmä
a)
poskytuje obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti informácie v rozsahu práva na informácie ustanoveného osobitným predpisom,1c)

b)
sprostredkúva obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti odbornú pomoc.1d)

(3)
Informačná kancelária na účely prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti ďalej
a)
spolupracuje a vymieňa si informácie s intervenčnými centrami, so subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti,1e) s poskytovateľmi sociálnych služieb a s orgánmi verejnej moci,

b)
realizuje aktivity napomáhajúce osvetovej činnosti na ochranu obetí kriminality a inej protispoločenskej činnosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1e znejú:

„1b) § 3 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2021 Z. z.

1c) § 4 ods. 5 zákona č. 274/2017 Z. z.

1d) § 5 až 7 a § 28a zákona č. 274/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1e) Napríklad zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 zákona č. 274/2017 Z. z. v znení zákona č. 217/2021 Z. z.“.

10.
Za § 17 sa dopĺňa § 18, ktorý znie:

㤠18
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

11.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 583/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore