Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 04.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Miestne poplatky, Ochrana životného prostredia, Kataster nehnuteľností
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.08.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 2/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 2/2023

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 296/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Súhlas podľa odseku 1 platí tri roky odo dňa, keď bol vydaný, ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v súhlase neurčí dlhšiu lehotu platnosti; to neplatí, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“) podľa § 17.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

3.
V § 16 ods. 1 sa slová „§ 12“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 písm. a)“.
4.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Na vydanie súhlasu podľa § 13 až 15 sa nevzťahuje správny poriadok.“.

5.
V § 17 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“)“.
6.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „5 000 m2“ nahrádzajú slovami „500 m2“.
7.
V § 28 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,16)“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

8.
Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2023.

(2)
Súhlas k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer udelený podľa § 15 do 31. januára 2023 stráca platnosť 1. februára 2026.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
ostatné poľnohospodárske plochy.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore