Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 26/2023 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 27.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 26/2023 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 26/2023 s účinnosťou od 01.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „č. 1“.
2.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Študijné odbory podľa odseku 1 sa zaraďujú do skupín študijných odborov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2“.

3.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠1a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023
Vysoká škola do 31. augusta 2025 zosúladí obsah uskutočňovaných študijných programov so sústavou študijných odborov účinnou od 1. februára 2023.“.

4.
V prílohe častiach „Vedomosti Zručnosti Kompetencie“ celom texte okrem opisu študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy sa na konci pripája táto veta: „Absolvent má digitálne zručnosti na príslušnej úrovni pre príslušný stupeň štúdia, ktoré dokáže využívať pri výkone povolania.“.
5.
V prílohe opise študijného odboru Fyzika časť 1.6. znie:

6.
V prílohe opis študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy znie:

„Prevziať prílohu - “.

7.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 244/2019 Z. z.
Skupiny študijných odborov a zaradenie študijných odborov do nich
a)
Prírodné vedy, matematické vedy, informatické vedy a kybernetické vedy
1.
Biológia

2.
Ekologické a environmentálne vedy

3.
Fyzika

4.
Chémia

5.
Informatika

6.
Kybernetika

7.
Matematika

8.
Vedy o Zemi

b)
Technické vedy
1.
Architektúra a urbanizmus

2.
Biotechnológie

3.
Doprava

4.
Drevárstvo

5.
Elektrotechnika

6.
Geodézia a kartografia

7.
Chemické inžinierstvo a technológie

8.
Priestorové plánovanie

9.
Stavebníctvo

10.
Strojárstvo

11.
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

c)
Lekárske vedy a zdravotnícke vedy
1.
Farmácia

2.
Ošetrovateľstvo

3.
Pôrodná asistencia

4.
Verejné zdravotníctvo

5.
Všeobecné lekárstvo

6.
Zdravotnícke vedy

7.
Zubné lekárstvo

d)
Pôdohospodárske vedy, lesnícke vedy a veterinárske vedy
1.
Lesníctvo

2.
Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

3.
Potravinárstvo

4.
Veterinárske lekárstvo

e)
Spoločenské vedy
1.
Bezpečnostné vedy

2.
Ekonómia a manažment

3.
Logopédia a liečebná pedagogika

4.
Mediálne a komunikačné štúdiá

5.
Obrana a vojenstvo

6.
Politické vedy

7.
Právo

8.
Psychológia

9.
Sociálna práca

10.
Sociológia a sociálna antropológia

11.
Učiteľstvo a pedagogické vedy

12.
Vedy o športe

f)
Humanitné vedy
1.
Filológia

2.
Filozofia

3.
Historické vedy

4.
Teológia

5.
Vedy o umení a kultúre

g)
Umelecké vedy a vedy o umení
1.
Umenie“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Ján Horecký v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore